14
No Yaayaa maayiri
(Marku 6.14-29, Lukka 3.19-20, 9.7-9)
Wakkati oon, Hirudus hooreejo leydi Galili oon nani kabaaru Iisaa ina haalee. O wi'i gollooɓe makko:
—Ɗum wo Yaayaa lootoowo lootagal batisima! Wo kanko iirtii! Ɗum waɗi de imo jogii baawɗe waɗude kaayeefiiji.
Tawi Hirudus yamiriino Yaayaa nanngee, haɓɓee, uddee ley kasu. O waɗii ɗum saabe debbo bi'eteeɗo Hirudiya, jom suudu mawniiko bi'eteeɗo Filipu. Sabo Yaayaa ina wi'annoo Hirudus:
—Daganaaki ma teetaa Hirudiya, sabo o dee mawna.
Hirudus na yiɗunoo warude mo ammaa suusaano yimɓe ɓeen, sabo ɓe fuu iɓe njogorii Yaayaa wo annabaajo.
Ɗum le, nyannde miccitagol rimeede Hirudus, ɓii Hirudiya debbo wami yeeso noddaaɓe ɓeen. Hirudus weltii sanne, faa hunii hokkan mo huunde fuu ko o ŋaarii ɗum. Surbaajo oon jokki haala inna muuɗum, wi'i Hirudus:
—Waddanam ɗo hoore Yaayaa lootoowo lootagal batisima oon e ley le'al!
Ɗum metti ɓernde Hirudus. Ammaa saabe ko hunii ɗuum e saabe noddaaɓe ɓeen, yamiri surbaajo oon hokkee ko ŋaarii ɗuum. 10 O nuli goɗɗo yaha taƴowa hoore Yaayaa ley kasu toon. 11 Hoore ndeen taƴaa tummbaa ley le'al, de hokkaa suka debbo oon. Kam du hokkowi nde inna muuɗum. 12 Taalibaaɓe Yaayaa ɓeen ngari kooƴi ɓanndu nduun, uwoyi. Caggal ɗuum, ɓe njehi, ɓe kaalanowi Iisaa ko waɗi ɗuum.
No Iisaa nyaamniri worɓe ujunaaje njoyo
(Marku 6.30-44, Lukka 9.10-17, Yuhanna 6.1-14)
13 Nde Iisaa nannoo kabaaru maayde Yaayaa ndeen, dilli ɗoon, naati laana ndiyam. O fonndii nokku perwuɗo, kanko tan. Nde yimɓe nannoo ɗum fu, njalti e galluuje ɗeen, takkii daande maayo ngoon, njokki mo. 14 Nde o yaltunoo e laana kaan ndeen, o yi'i jamaa keewɗo. O yurmii ɗum'en sanne, o danni nyawɓe wonɓe ley muɓɓen. 15 Nde hiirunoo ndeen, taalibaaɓe ɓeen ɓattitii Iisaa, mbi'i ɗum:
—Joonin kaa hiirii. Nokku o du wo ladde. Mbi'aa jamaa oon yaha, naatowa gure faa coodowa ko nyaama toon.
16 O jaabii ɓe, o wi'i:
—Fotaa ko ɓe njaha. Onon e ko'e mooɗon, kokkee ɓe ko ɓe nyaama.
17 Ɓe njaabii mo, ɓe mbi'i:
—Buuruuje joy e liƴƴi ɗiɗi tan min njogii.
18 O wi'i ɓe:
—Ngaddanee kam ɗum ga.
19 O yamiri yimɓe ɓeen njooɗoo dow huɗo. O hooƴi buuruuje joy ɗeen e liƴƴi ɗiɗi ɗiin, de o tiggitii kammu, o yetti Laamɗo. O taƴi buuru oon, o hokki taalibaaɓe ɓeen kokka jamaa oon. 20 Ɓe fuu ɓe nyaami faa ɓe kaari. Taalibaaɓe ɓeen kawrunduri kelte keddiiɗe ɗeen, kebbini kandeeje sappo e ɗiɗi. 21 Nyaamuɓe ɓeen ina ngaɗa hono worɓe ujunaaje njoyo ko waldaa e rewɓe e sukaaɓe.
No Iisaa yaari dow ndiyam e koyɗe
(Marku 6.45-52, Yuhanna 6.15-21)
22 Wakkati oon ni, o yamiri taalibaaɓe ɓeen naata laana kaan, ardoo peƴƴita maayo ngoon, faa o waynoo jamaa oon. 23 Caggal o waynake jamaa oon, o ƴeeŋowi dow waamnde faa o waɗa du'aare kanko tan. Naange yanii, tawi kanko tan woni toon. 24 Ndeen tawi laana kaan woɗɗowake ley ndiyam toon. Bempeƴƴe ina piya ka, sabo ika hawra e henndu. 25 Nde ɓadinoo weetude ndeen, imo wara to taalibaaɓe ɓeen, imo yaha e koyɗe dow ndiyam ɗaam. 26 Ammaa nde ɓe nji'unoo mo imo yaha dow ndiyam ɗaam fu, nesiiji maɓɓe taƴi, ɓe mbi'i:
—Wo ɗum mbeelu!
Ɓe mbaaydiri kulol. 27 Wakkati oon fu, Iisaa wi'i ɓe:
—Cellinee ɓerɗe mon! Wo miin. Taa kulee!
28 Piyeer jaabii mo, wi'i:
—Joomam, si wo aan fu, njamiraa kam mi wara to maa dow ndiyam ɗam.
29 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—War!
Piyeer yalti laana kaan, ina yaha dow ndiyam ɗaam, ina fonndii to Iisaa. 30 Ammaa nde o yi'unoo henndu nduun sattii ndeen, o huli. O fuɗɗi yoolaade. O wulli, o wi'i:
—Joomam, hisinam!
31 Wakkati oon fu, Iisaa foorti junngo mum, nanngi mo, wi'i:
—Hey pamɗuɗo goonɗinal. Ko waɗi cikkitirɗaa?
32 Caggal ɗuum ɓe ɗiɗo fuu, ɓe naati laana kaan. Wakkati oon, henndu nduun darii. 33 Ndeen taalibaaɓe wonɓe ley laana kaan ɓeen cujidani mo, mbi'i:
—Tannyoral, aan woni Ɓii Laamɗo!
No Iisaa selliniri nyawɓe ley leydi Genesaret
(Marku 6.53-56)
34 Ɓe peƴƴiti maayo ngoon, ɓe njottii leydi Genesaret. 35 Worɓe nokku oon annditi mo, kaalani leydi ndiin fuu garol makko. Yimɓe ɓeen ngaddani mo nyawɓe muɓɓen fuu. 36 Ɓe nyaagii mo o acca nyawɓe ɓeen meema fay si wo kommbol saaya makko tan. Meemuɗo ngol du fuu daɗii.