15
Haala al'aada maamiraaɓe
(Marku 7.1-13)
Farisa'en e jannginooɓe Tawreeta ƴuuri Urusaliima, ngari to Iisaa ƴami ɗum, mbi'i:
—Ɗume waɗi de taalibaaɓe maa ɓeen ina lutta al'aadaaji maamiraaɓe meeɗen ɗiin? Sabo ɓe lootataa juuɗe maɓɓe fadde maɓɓe e nyaamude.*
Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Onon le, ɗume waɗi de oɗon lutta yamiroore Laamɗo ndeen faa njokkon al'aada mooɗon? Sabo Laamɗo wi'ii: «Teddin bammaa e inna maa.» O wi'i katin: «Kuɗuɗo bammum naa inna mum, wareede laatoo jukkungo muuɗum.» Ammaa onon le, oɗon mbi'a ina heƴa si neɗɗo wi'ii bammum naa inna mum: «Ko kaannoomi wallirde ma ɗuum wo ngeɗu Laamɗo». Ko mbi'oton noon ɗuum, oɗon kaɗa yimɓe teddinde saaraaɓe muɓɓen katin. Hono noon tosirton konngol Laamɗo, faa njokkon al'aada mooɗon! Onon munaafiki'en! Annabi Esaaya woofaay fey nde sappinoo on, wi'unoo:
«Laamɗo wi'ii:
Lenyol ngol ina teddina kam e kunnduɗe muɓɓen,
ammaa ɓerɗe muɓɓen ina mboɗɗii kam.
Ko ɓe ndewata kam ɗuum walaa nafaa fey.
Si goonga, janndeeji ɗi ɓe njannginta ɗiin
wo jamirooje yimɓe tan.»§
Haala ko tuuninta neɗɗo
(Marku 7.14-23)
10 Wakkati oon, Iisaa noddi jamaa oon, wi'i ɗum:
—Kettindee, paamee: 11 wanaa ko naatata e hunnduko neɗɗo ɗuum tuuninta ɗum. Wo ko wurtotoo e hunnduko ɗuum tuuninta ɗum.
12 Wakkati oon, taalibaaɓe ɓeen ɓattitii mo, mbi'i mo:
—Yalla aɗa anndi haalaaji maa ɗiin metti Farisa'en ɓeen naa?
13 O jaabii, o wi'i:
—Funngo fuu ngo Baaba am gonɗo dow kammu oon aawaay, ɗoofete. 14 Accee ɓe. Wo ɓe wumɓe ɗowooɓe wumɓe! Si bumɗo ɗowii bumɗo fu, ɓe ɗiɗo fuu ɓe caaman ley luggere.
15 Piyeer jaabii, wi'i mo:
—Fiirtan min haala tuundi kaan.
16 Iisaa wi'i:
—Onon du, faa joonin ɗum laaɓanaay on naa? 17 On paamaay ko naati e hunnduko fuu yahan ley reedu, de ɗum yalta yaasin? 18 Ammaa ko wurtoto e hunnduko ɗuum e ɓernde ƴuurata. Wo ɗuum jaati tuuninta neɗɗo. 19 Sabo e ɓernde neɗɗo miilooji bonɗi e waɗude war-hoore e jeenu e fijirde e nguyka e seedaade fewre e mbonka fuu ƴuurata. 20 Ɗum woni ko tuuninta neɗɗo. Ammaa nyaamude tawee lootaay juuɗe muuɗum no al'aada wi'iri ni tuunintaa neɗɗo.
No debbo leydi Kanaana goonɗiniri Iisaa
(Marku 7.24-30)
21 Caggal ɗuum, Iisaa dilli ɗoon, fonndii seraaji Tirus e Sidon. 22 Debbo jeyaaɗo Kanaana koɗuɗo e leydi ndiin wari to makko, wulli, wi'i:
—Joomam, taan Daawda, yurmam! Ɓiyam debbo ginnaaru ina woni e muuɗum, ina torra ɗum sanne!
23 Ammaa Iisaa jaabaaki mo fay huunde. Taalibaaɓe makko ɓeen ɓattitii mo, mbi'i mo:
—Riiwu mo. O jokku en, imo wulla tan.
24 Iisaa jaabii, wi'i:
—Mi nulaaka si wanaa e baali suudu Israa'iila majjuɗi ɗiin.
25 Ammaa debbo oon wari, sujidi yeeso makko, wi'i:
—Joomam, wallam!
26 Iisaa jaabii, wi'i:
—Hooƴude nyaamdu sukaaɓe, de faɗɗana dawaaɗi wooɗaa.
27 Debbo oon wi'i:
—Goonga, Joomam. De dawaaɗi du na nyaama nyaamdu ndu joom muɓɓen saamdinta nduun.
28 Ndeen, Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Hey debbo, goonɗinal maa ngal ina mawni! Wo ɗum laatane hono no njiɗirɗaa noon.
Wakkati oon jaati, ɓiyiiko debbo oon daɗi.
No Iisaa selliniri nyawɓe heewɓe
29 Iisaa dilli ɗoon, takkii daande maayo Galili. O ƴeeŋi waamnde, o jooɗii toon. 30 Yimɓe heewɓe ngari to makko, ngaddi bonnguuɓe e wumɓe e woyɓe e muumɓe, kam e nyawɓe woɓɓe heewɓe. Ɓe ɓattini ɗum'en yeeso makko, de o danni ɓe. 31 Ɗum haaynii yimɓe ɓeen sanne nde nji'unoo muumɓe ina kaala, woyɓe ndaɗi, bonnguuɓe ina njaha e koyɗe muɓɓen, wumɓe ina nji'a. Yimɓe ɓeen ina njetta Laamɗo Israa'iila.
No Iisaa nyaamniri worɓe ujunaaje nayo
(Marku 8.1-10)
32 Iisaa noddi taalibaaɓe muuɗum ɓeen, wi'i ɗum'en:
—Yimɓe ɓe ina njurminii kam, sabo hannden woni balɗe tati iɓe ngondi e am, de ɓe ngalaa ko ɓe nyaama. Mi yiɗaa yoppude ɓe ndilla tawee ɓe nyaamaay, sabo hasii yolbere liɓowan ɓe dow laawol.
33 Taalibaaɓe makko ɓeen mbi'i mo:
—E ley ladde ɗo toy keɓeten ko nyaamnen jamaa hono o?
34 O ƴami ɓe, o wi'i:
—Buuruuje foti njogiɗon?
Ɓe njaabii mo, ɓe mbi'i:
—Jeɗɗi, kam e liƴƴoy seeɗa min njogii.
35 Caggal ɗuum, o yamiri jamaa oon jooɗoo e leydi. 36 O hooƴi buuruuje jeɗɗi ɗeen e liƴƴoy kooy. O yetti Laamɗo, o taƴi ɗe, o hokki taalibaaɓe ɓeen kokka ɗum jamaa oon. 37 Ɓe fuu ɓe nyaami faa ɓe kaari. Taalibaaɓe ɓeen kawrunduri kedde ɗeen. Ɗe keewi kandeeje jeɗɗi. 38 Nyaamuɓe ɓeen wo worɓe ujunaaje nayo, ko waldaa e rewɓe e sukaaɓe. 39 Caggal Iisaa waynake yimɓe ɓeen, naati laana, yehi leydi Magadan.
* 15:2 Lootugol juuɗe ngool wanaa faa itta tuundi, wo faa joomum fonnditanoo diina. 15:4 Wurtagol 20.12. 15:4 Wurtagol 21.17. § 15:9 Esaaya 29.13.