21
No Iisaa naatiri Urusaliima
(Marku 11.1-11, Lukka 19.28-40, Yuhanna 12.12-19)
Ko Iisaa e taalibaaɓe muuɗum ɓadii Urusaliima ɗuum, njottii Baytifaaji dow waamnde wi'eteende Jaytun. Iisaa nuli taalibaaɓe ɗiɗo, wi'i ɓe:
—Njehee naatowee ngalluure wonnde yeeso mooɗon ndeen. Nde njottiɗon fu, on tawan toon araawa e mola muuɗum ina kaɓɓii. Kaɓɓiton ɗi, ngaddanon kam. Si won ko goɗɗo ƴami on e majjum, njaaboɗon ɗum joomii amin ina haajaa ɗi, de nultiran ɗi law.
Ɗum waɗi faa ko annabaajo haalnoo ɗuum tabita nde wi'unoo:
«Mbi'ee yimɓe ngalluure Siyona:
Ndaaree, inan kaananke mooɗon ina wara to mooɗon,
ina leeƴinkinii, ina waɗɗii mola,
ɓii mbaɗɗeteenga.»*
Wakkati oon, taalibaaɓe ɓeen njehi ngaɗowi ko Iisaa yamiri ɗum'en. Ɓe ngaddi araawa ngaan e mola muuɗum. Ɓe njowi e majji saayaaji maɓɓe, de Iisaa waɗɗii. Ko ɓuri heewude e jamaa oon weerti saayaaji muɓɓen dow laawol. Woɓɓe kelti licce leɗɗe, mbeerti ɗe dow laawol ngool. Jama'aaje gonɗe yeeso Iisaa ɗeen e jokkuɗe caggal makko fuu ina ilina, ina mbi'a:
—Jettooje ngoodanii Taan Daawda! Barke woodanii garɗo e dow innde Joomiraaɗo! Jettooje ngoodanii Laamɗo faa dow kammuuli!
10 Nde o naatunoo Urusaliima fu, ngalluure ndeen fuu iirii, na saaƴa. Iɓe mbi'a:
—Gorko o wo moy?
11 Jamaa oon jaabii:
—Wo annabi Iisaa, ƴuuruɗo Nasaraatu ley leydi Galili.
No Iisaa riiwri luumotooɓe ley suudu dewal mawndu
(Marku 11.15-19, Lukka 19.45-48, Yuhanna 2.13-22)
12 Iisaa naati taliyaare suudu dewal mawndu nduun. Ɗoon o riiwi soodooɓe e soottooɓe wonɓe ley toon fuu. O liɓi taabaaje weccooɓe ceede e jooɗorɗe soottooɓe buugaali. 13 Ndeen o wi'i ɓe:
—Ley Binndi ɗiin Laamɗo wi'i: «Suudu am inndirte suudu waɗirdu du'aare.»
Iisaa ɓeydi, wi'i:
—Onon kaa, oɗon ngaɗa ndu «suuɗirdu yanooɓe!»
14 Wumɓe e bonnguuɓe ngari to makko e ley suudu dewal mawndu nduun, de o danni ɗum'en. 15 Hooreeɓe almaami'en e jannginooɓe Tawreeta ɓeen nji'ii kulle kaayniiɗe ɗe o waɗata. Ɓe nani du sukaaɓe ina ilina e ley suudu dewal mawndu ina mbi'a:
—Jettooje ngoodanii Taan Daawda!
Ɗum fuu ɗum metti ɓe. 16 Ɓe mbi'i Iisaa:
—A nanii ko cukaloy koy mbi'ata ɗuum naa?
O wi'i ɓe:
—Mi nanii. Yalla abada on janngaay ɗum ɗo:
«A waɗii faa kunnduɗe sukaaɓe famarɓe e musinooɓe ina njette»?§
17 Caggal ɗuum, o seedi e maɓɓe. O yalti ngalluure ndeen, o yehi Baytaniya, o waalowi toon.
No Iisaa huɗiri ƴibbi
(Marku 11.12-14, 20-24)
18 Gilla fajiri Iisaa ina yeccoo ngalluure toon, tawi ina yolbi. 19 O haynii ƴibbi e sera laawol, o fanti ki. Ammaa o tawraay ki faa'e si wanaa haako. Wakkati oon, o wi'i ki:
—Taa a rimu abada katin!
Wakkati oon pay, ƴibbi kiin yoori koloŋ. 20 Nde taalibaaɓe ɓeen nji'unoo ɗum fu, ɗum haaynii ɗum'en. Ɓe ƴami Iisaa, ɓe mbi'i:
—Noy waɗi de ƴibbi ki yoordi wakkati gooto ni?
21 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Goonga kaalanammi on: si oɗon ngoonɗini on cikkitiraay fu, on ngaɗan ko ɓuri ko ngaɗumi ƴibbi ki ɗuum. On mbaawan wi'ude fay waamnde nde: «Ɗoofa, saamoy ley maayo», de laatoroo noon. 22 Si oɗon ngoonɗini, ko ŋaariɗon e ley du'aare fuu on keɓan ɗum.
Ƴamol dow toy baawɗe Iisaa ƴuuri
(Marku 11.27-33, Lukka 20.1-8)
23 Iisaa naati suudu dewal mawndu nduun. Nde o waajotonoo ndeen, hooreeɓe almaami'en e mawɓe Alhuudiyankooɓe ɓeen ɓattii mo, ƴami, mbi'i:
—Laamu nguye hokki ma baawɗe gollude ko ngollataa ɗum? Moy hokki ma laawol ngollaa ɗum?
24 Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Miin du, huunde wootere tan ƴamammi on. Si on njaabake kam, mi haalanan on kokkuɗo kam laawol mi golla ko ngollammi ɗuum. 25 Toy lootagal batisima Yaayaa ngaal ƴuuri? To Laamɗo naa to yimɓe?
Ndeen heddii iɓe ndawrida hakkunde maɓɓe, iɓe mbi'a:
—Si en mbi'ii to Laamɗo fu, o ƴaman en ko waɗi de en ngoonɗinaay Yaayaa? 26 Ammaa si en mbi'ii to yimɓe, kulen ko jamaa o waɗata en, sabo yimɓe ɓeen fuu ina njogorii Yaayaa wo annabaajo.
27 Ɓe njaabii Iisaa, ɓe mbi'i:
—Min anndaa.
Iisaa du jaabii ɓe, wi'i:
—Haya miin du, mi haalantaa on baawɗe ɗeye ngollirammi ko ngollammi ɗuum.
Banndol haala sakiraaɓe ɗiɗo
28 Iisaa ɓeydi wi'i:
—Ɗume miilotoɗon e banndol ngol: gorko gomma ina joginoo ɓiɓɓe worɓe ɗiɗo. O ɓattitii arandeejo oon, o wi'i ɗum: «Ɓinngel am, yahu golloy hannden to ngesa cabiije toon.» 29 Ɓiɗɗo oon jaabii, wi'i yahataa. Ammaa caggal ɗuum, mimsiti yehi. 30 Baabiiwo oon ɓattitii ɗiɗaɓo oon, wi'i ɗum ko wi'unoo arandeejo oon ɗuum. Oon kaa jaabii, wi'i: «Wooɗi Baaba», ammaa yahaay. 31 Moy e maɓɓe waɗi ko bammum muuyi ɗuum?
Ɓe njaabii, ɓe mbi'i:
—Arandeejo oon.
Ndeen, Iisaa wi'i ɓe:
—Goonga kaalanammi on: nanngooɓe lampo e rewɓe woykuruuɓe ɓeen artoyto on naatude e laamu Laamɗo. 32 Sabo Yaayaa warii to mooɗon, hollii on laawol fonnditaare, de on ngoonɗinaay ɗum. Ammaa nanngooɓe lampo e rewɓe woykuruuɓe ɓeen ngoonɗinii mo. Fay nde njiinoɗon ɗum ndeen, on mimsitaay ngoonɗinɗon ɗum.
Banndol haala remooɓe bonɓe
(Marku 12.1-12, Lukka 20.9-19)
33 —Kettindee banndol gonngol: neɗɗo gomma darni ngesa cabiije, fiiltini nga hoggo, wasi luggere ɓoosirde cabijam. O nyiɓi suudu toowndu faa o haynoo ko warata e ngesa ngaan. Caggal ɗuum, o halfini nga remooɓe, de o waɗi jahaangal. 34 Faa ɓoreede cabiije yottii, de o neli gollooɓe makko to remooɓe ɓeen toon, ɓe ngaddanowa mo ngeɗu makko e ɓiɓɓe cabiije ɗeen. 35 Ammaa remooɓe ɓeen nanngi gollooɓe makko ɓeen, piyi gooto, mbari gooto, limni gooto kaaƴe. 36 Jom ngesa oon neli e maɓɓe gollooɓe ɓurɓe arandeeɓe ɓeen heewude. Remooɓe ɓeen ngaɗi ɓe no ngaɗunoo arandeeɓe ɓeen noon. 37 De sakitii o neli ɓiyiiko gorko to maɓɓe, o wi'i: «Ɓe njaagoto ɓiyam oon.» 38 Ammaa nde remooɓe ɓeen nji'unoo ɓiyiiko oon ndeen, mbi'unduri hakkunde muɓɓen «O woni donoowo hoggo ngo. Ngaree mbaren mo, keddoroɗen ngesa nga!» 39 Wakkati oon, ɓe nanngi mo, ɓe paɗɗi mo to gaɗa ngesa toon, ɓe mbari mo. 40 Joonin le, si jom ngesa cabiije oon warii, noy o waɗata remooɓe ɓeen?
41 Ɓe njaabii mo, ɓe mbi'i:
—O halkiran bonɓe ɓeen no boniri. O halfinan ngesa ngaan remooɓe woɓɓe hokkooɓe mo ngeɗu makko e ɓiɓɓe magga wakkati nga ɓoraa.
42 Caggal ɗuum, Iisaa wi'i ɓe:
—Yalla on njanngaay ko winndaa ley Binndi ɗiin ɗuum naa?
«Hayre nde nyiɓooɓe ɓeen calii ndeen,
wo kayre laatii hoore nyimngo ngoon.
Ɗum wo golle Joomiraaɗo,
wo ɗum haaynde e jiiɗe meeɗen!»*
43 Saabe ɗum, miɗo wi'a on: laamu Laamɗo ittete e mooɗon, hokkee yimɓe waɗooɓe ko haani e maggu. 44 Caamuɗo dow hayre ndeen fuu, helan. Mo nde saami dow muuɗum du, ɗiggan.
45 Nde hooreeɓe almaami'en e Farisa'en ɓeen nannoo banndi makko ɗiin, paamii wo kabaaru muɓɓen o banndi. 46 Iɓe piloo no ɓe nanngira mo, ammaa ɓe kulii yimɓe, sabo yimɓe ɓeen ina njogorii mo annabaajo.
* 21:5 Jakariyaa 9.9. 21:9 Jabuura 118.25-26. 21:13 Esaaya 56.7, Yeremiya 7.11. § 21:16 Jabuura 8.3. * 21:42 Jabuura 118.22-23.