24
Haala halkere suudu dewal e sifaaji timmoode adunaaru
(Marku 13.1-13, Lukka 21.5-19)
Nde Iisaa yaltunoo suudu dewal mawndu ina yaha ndeen, taalibaaɓe muuɗum ɓattitii ɗum, kolli ɗum nyimngo ley galle mayru. O wi'i ɓe:
—On nji'ii kujje ɗe fuu naa? Goonga kaalanammi on: fay hayre wootere heddataako ina yowii dow wonnde. Fuu wurjinte.
Caggal ɗuum, Iisaa jooɗowii dow waamnde wi'eteende Jaytun. Taalibaaɓe muuɗum ngari to muuɗum kam'en tan, mbi'i ɗum:
—Humpitin min nde ɗum waɗata. Maande ndeye hollata gartol maa, kam e timmoode adunaaru?
Iisaa jaabii ɓe, wi'i:
—Ndeentee taa fay gooto wosina on e goonga. Sabo heewɓe ngardan e innde am, ina mbiitoo: «Miin woni Almasiihu oon.» Ɓe mbosinan yimɓe heewɓe. On nanan kabaaru bolwole gaɗaaɗe e anniyaaɗe, ammaa taa kulee! Ina tilsi ɗum waɗa, de ɗum wanaa timmoode tafon. Lenyol habdan e lenyol, laamu habdan e laamu. Rafooji ngaɗan, leydi dimmboto e nokkuuje feere feere. Ɗum kaa fuu wo hono fuɗɗoode ŋatawere ɓeynoowo ni.
Ndeen, yimɓe njaaran on careɗon faa torreɗon, mbareɗon. Lenyi ɗiin fuu mbanyan on saabe am. 10 Wakkati oon, heewɓe pergoto njoppa goonɗinal muɓɓen, ina njambundura, ina mbanyunduri. 11 Annabaaɓe fewreeɓe heewɓe ɓangan, kiila heewɓe. 12 Bonandaaji keewan faa njinngu yimɓe heewɓe ɓuytoo. 13 Ammaa tinnitiiɗo faa yottii timmoode fu, kam hisintee. 14 Kabaaru Lobbo haala laamu Laamɗo o gooynete e adunaaru ndu fuu, faa lenyi fuu keɓa seedaaku nguun. Ndeen adunaaru timmata.
Haala torra mawɗo e gartol Almasiihu
(Marku 13.14-27, Lukka 21.20-28)
15 —On nji'an «huunde nyiddiniinde bonnoore»* nde annabi Daniyiila haalnoo kabaaru muuɗum. Huunde ndeen darnete dow nokkuure seniinde ndeen. (Jannguɗo ɗum fuu, faama maanaa majjum.) 16 Ndeen, tawaaɓe ley Yahuudiya fuu ndoggira baamle. 17 Tawaaɗo dow suudu, taa wi'a jippoto hooƴa gineeji ley suudu muuɗum. 18 Tawaaɗo ngesa, taa yeccoo faa hooƴowa saaya muuɗum. 19 Kay, debereedu'en e musinteeɓe njaran torra ley balɗe ɗeen! 20 Ŋaaree Laamɗo taa doggudu mooɗon laatoo wakkati dabbunde naa nyalaande fowteteende. 21 Sabo ndeen, torra mawɗo waɗan mo hono muuɗum waɗaay gilla fuɗɗoode adunaaru faa joonin, wooɗi du hono muuɗum waɗataa abada katin. 22 Sini tawiino balɗe ɗeen ndaɓɓinɗinaaka, fay gooto hisataano. Ammaa Laamɗo raɓɓinɗinii ɗe saabe suɓaaɓe muuɗum. 23 Wakkati oon, si goɗɗo wi'ii on: «Ndaaree! Inan Almasiihu ɗo», naa «Inani mo to», taa ngoonɗinee. 24 Sabo almasiihu'en fewreeɓe e annabaaɓe fewreeɓe ɓangowan, ngaɗa maandeeji mawɗi e kaayeefiiji faa majjina fay suɓaaɓe ɓeen, si na laatoo. 25 Paamee wooɗa. Mi haalanii on gilla ɗum waraay. 26 Si yimɓe mbi'ii on: «Inani mo ley ladde», taa njehee. Naa si ɓe mbi'ii: «Inani mo ley cuuɗi toon», taa ngoonɗinee. 27 Si goonga, no maƴƴere yaynirta e kammu gilla lettugal faa gorgal ni, hono noon Ɓii Neɗɗo wardata. 28 To ko saaɗi woni fuu, toon jigaaje kawritata.
29 —Wakkati gooto, caggal torra balɗe ɗeen, naange niɓɓan, lewru selan yaynude, koode kammu caaman, kulle gonɗe dow kammu ɗeen ndimmboto. 30 Wakkati oon, maande Ɓii Neɗɗo oon ɓangan dow kammu, lenyi adunaaru ɗiin fuu mboyan mettorgal. Ɓe nji'an Ɓii Neɗɗo oon, ina wara e duule, ina warda e baawɗe e teddeengal manngal. 31 Buututal manngal fuufete, de o nula maleyka'en makko lettugal e gorgal, horɗoore e soɓɓiire, kawrundura suɓaaɓe makko ɓeen gilla to adunaaru fuɗɗi faa to haaɗi.
Banndol dow ƴibbi
(Marku 13.28-31, Lukka 21.29-33)
32 Ekitee ko ƴibbi hollata: si licce makki keyɗitii, haakorooji makki du mbilitii fu, oɗon anndi ndunngu ɓadake. 33 Noon du, si on nji'ii kulle ɗeen fuu, annditon wakkati oon ɓadake, imo woni e dammbugal galle. 34 Goonga kaalanammi on: jamaanu o timmataa tawee kulle ɗeen fuu ngaɗaay. 35 Kammu e leydi timman, de haalaaji am kaa timmataa abada.
No fay gooto anndiraa timmoode si wanaa Laamɗo
(Marku 13.32-37, Lukka 17.26-30, 34-36)
36 —Ammaa nyalaande ndeen e wakkati oon fay gooto anndaa ɗum, wanaa maleyka'en wonɓe dow kammuuli, wanaa Ɓiɗɗo oon. Walaa annduɗo ɗum si wanaa Baabiiwo oon. 37 Hono no laatorinoo wakkati Nuuhu, noon du laatortoo si Ɓii Neɗɗo warii. 38 E ley nyalaaɗe ɗeen fadde ilam tuufaandu ɗaam warude, yimɓe ina nyaama, ina njara, ina ɓaŋa, ina ɓaŋee, faa nyannde Nuuhu naati laana kaan. 39 Ɓe paamaay faa'e faa ilam tuufaandu ɗaam wari, yooli ɓe fuu. Garol Ɓii Neɗɗo du, hono noon laatortoo. 40 Wakkati oon, worɓe ɗiɗo tawdete ley ngesa. Gooto muɓɓen hooƴete, gooto du yoppee. 41 Rewɓe ɗiɗo undooɓe tawete dow unirde. Gooto muɓɓen hooƴete, gooto du yoppee. 42 Ndelle, kakkilon, sabo on anndaa wakkati mo Joomiraaɗo mon warata. 43 Paamee ɗum ɗo: si jom galle ina anndunoo wakkati mo gujjo warata ley jemma, waalan hakkilde, yoppataano o naata suudu muuɗum. 44 Ndelle, onon du cegilee, sabo Ɓii Neɗɗo waran e wakkati mo on miilaaki.
Haala golloowo koolniiɗo e golloowo bonɗo
(Lukka 12.41-48)
45 —Ndelle, moy woni golloowo koolniiɗo, jom hakkillo? Oon woni mo joomum halfini gollooɓe muuɗum faa hokka ɗum'en nyaamdu muɓɓen e wakkati kaanɗo. 46 Barke woodanii golloowo mo joomum warti, tawi ina waɗa no yamiraa noon. 47 Goonga kaalanammi on: joomiiko oon halfinan mo jawdi muuɗum fuu. 48 Ammaa si golloowo oon wo bonɗo, wi'ii ley ɓernde mum joomum ɓooyan wartaay, 49 de fuɗɗi ina fiya banndiraaɓe muuɗum gollooɓe, ina nyaamda ina yarda e sulotooɓe, 50 ndeen kaa, joomiiko wartan nyalooma mo o anndaa e wakkati mo o miilaaki. 51 Joomiiko oon jukkoto mo jukkungo naawngo, watta mo hakkunde munaafiki'en. Toon bojji e ŋerƴundurde nyiiƴe ngoni.
* 24:15 Daniyiila 9.27, 11.31, 12.11. 24:15 Ɗo Iisaa haali ko annabi Daniyiila sappinoo: kaananke gooto wattan tooru e ley suudu dewal mawndu Alhuudiyankooɓe. Ko o sappinoo ɗuum waɗii gilla Iisaa rimaaka. Joonin Iisaa wi'i hono majjum wartan katin. 24:29 Esaaya 13.10, 34.4, Jowiila 2.10.