26
No mawɓe diina ndawriri faa nannga Iisaa
(Marku 14.1-2, Lukka 22.1-2, Yuhanna 11.45-53)
Nde Iisaa timminnoo waajuuji ɗiin fuu, wi'i taalibaaɓe muuɗum ɓeen:
—Oɗon anndi balɗe ɗiɗi keddanii en e iidi Faltagol*, de Ɓii Neɗɗo hokkitirte faa tontee e leggal palaangal.
E wakkati oon, hooreeɓe almaami'en e mawɓe Alhuudiyankooɓe ɓeen kawritowi galle Almaami Mawɗo bi'eteeɗo Kayafas. Ɓe fuu ɓe ndawridi faa ɓe nanngira Iisaa hiila, ɓe mbara ɗum. Ammaa ɓe mbi'i:
—Taa ngaɗen ɗum ley iidi ndi de yimɓe muurta.
No debbo joordi nebbam uurɗam dow Iisaa
(Marku 14.3-9, Yuhanna 12.1-8)
Tawi Iisaa ina woni ley Baytaniya to suudu Simon noddirteeɗo ceppinɗo. Debbo gomma ɓattitii ɗum ina jogii faandu nebbam uurɗam, tiiɗuɗam coggu sanne. O tawi Iisaa ina nyaama, o joori ɗam dow hoore muuɗum. Nde taalibaaɓe ɓeen nji'unoo ɗum ndeen, mettaa, ina mbi'a:
—Ɗume saabii de nebbam ɗaam bonniraa ni? Iɗam waawnoo sonneede ceede keewɗe, de ceede ɗeen kokkee talkaaɓe.
10 Iisaa faamii ko ɓe kaalata ɗuum, wi'i ɓe:
—Ko waɗi de oɗon torra debbo o? O gollanii kam gollal lobbal. 11 Si goonga, talkaaɓe ina tawdee e mooɗon wakkati fuu. De miin kaa, mi tawdataake e mooɗon wakkati fuu. 12 O joorii nebbam uurɗam ɗam dow ɓanndu am faa o segilanoo kam uweede. 13 Goonga kaalanammi on: ɗo Kabaaru Lobbo waajaa e adunaaru ndu fuu, ko debbo o waɗi ɗuum fillitete, faa o miccitee.
No Yahuuda jamborii Iisaa
(Marku 14.10-11, Lukka 22.3-6)
14 Ndeen Yahuuda Isikariyotto, gooto e taalibaaɓe sappo e ɗiɗo ɓeen, yehi to hooreeɓe almaami'en, 15 wi'i ɗum'en:
—Ɗume kokkoton kam si mi waddanii on Iisaa?
Ndeen ɓe njoɓi mo buuɗi cardi capanɗe tati. 16 Gilla ndeen, Yahuuda ina filoo wakkati faa jamboo Iisaa.
No Iisaa waɗiri hiraande iidi Faltagol e taalibaaɓe muuɗum
(Marku 14.12-26, Lukka 22.7-23, Yuhanna 13.21-30, 1 Korintunkooɓe 11.23-25)
17 Nyalaande go'aɓerde iidi buuru mo wattaaka rabilla, taalibaaɓe ɓeen ngari, ƴami Iisaa, mbi'i ɗum:
—Toy njiɗɗaa min cegilanowe hiraande iidi Faltagol ndeen?
18 O jaabii ɓe, o wi'i:
—Njehee ngalluure toon, naaton suudu maani, mbi'on ɗum: «Moodibbo wi'i wakkati muuɗum yonii. Wo to suudu maaɗa waɗata iidi Faltagol, kam e taalibaaɓe muuɗum.»
19 Taalibaaɓe ɓeen ngaɗi ko Iisaa yamiri ɗum'en, cegilii hiraande ndeen.
20 Nde hiirnoo fu, Iisaa jooɗodii e taalibaaɓe sappo e ɗiɗo ɓeen faa ɓe kiirtoo. 21 Nde ɓe kiirtotonoo ndeen, o wi'i:
—Goonga kaalanammi on: gooto mooɗon jamboto kam.
22 Ɓe cunii sanne, heddii iɓe ƴamira mo gooto gooto, mono fuu ina wi'a:
—Joomam, kori wanaa miin?
23 O jaabii, o wi'i:
—Cuuwidinɗo e am junngo muuɗum ley le'al ngal, oon jambotoo kam. 24 Tilay Ɓii Neɗɗo yoppira adunaaru no haaliraa ley Binndi ɗiin ni. Ammaa bone woodanii jambotooɗo Ɓii Neɗɗo oon! Gorko oon, si rimaakano fey ɓuri woodde e muuɗum.
25 Yahuuda jamboytooɗo mo oon hooƴi haala, ƴami mo, wi'i:
—Moodibbo, kori wanaa miin?
O jaabii ɗum, o wi'i:
—Aan e hoore maa haali.
26 Nde ɓe nyaamannoo ndeen, Iisaa hooƴi buuru, yetti Laamɗo, heltii, hokki taalibaaɓe muuɗum ɓeen, wi'i:
—Njaɓee, nyaamee. Ɗum woni ɓanndu am.
27 Caggal ɗuum, o hooƴi horde cabijam, o yetti Laamɗo, o hokki ɓe, o wi'i:
—Njaree, on fuu. 28 Ɗum woni ƴiiƴam am tabintinoojam amaana Laamɗo. Ɗam rufete saabe heewɓe faa hakkeeji muɓɓen njaafee. 29 Miɗo haalana on: mi yarataa cabijam ɗam katin si wanaa nyannde nde njardowammi e mooɗon kesam ley laamu Baaba am.
30 Caggal ɓe njimii Jabuura, ɓe njalti, ɓe njehi dow waamnde wi'eteende Jaytun.
No Iisaa sapporii Piyeer wi'an anndaa ɗum
(Marku 14.27-31, Lukka 22.31-34, Yuhanna 13.36-38)
31 Wakkati oon, Iisaa wi'i ɓe:
—Ley jemma o, on fuu on njoppan kam, sabo ina winndaa: «Mi fiyan duroowo piiɗe maayde, de coggal baali ngaal sankitoo.»
Iisaa ɓeydi, wi'i:
32 —Ammaa nde iirtinowaami fu, mi artoyto on Galili.
33 Ndeen Piyeer hooƴi haala, wi'i mo:
—Fay si ɓe fuu ɓe njoppi ma, miin kaa abada mi yoppataa ma.
34 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Goonga kaalanammaami: jemma o pay, fadde ndontoori joggude a wi'an a anndaa kam kile tati.
35 Piyeer wi'i mo:
—Fay si tilsi mi maaydan e maaɗa, abada mi wi'ataa mi anndaa ma.
Taalibaaɓe ɓeen fuu mbi'i hono noon.
No Iisaa nyaagorii Laamɗo ley Geccemane
(Marku 14.32-42, Lukka 22.39-46)
36 Caggal ɗuum, Iisaa yottodii e maɓɓe nokku bi'eteeɗo Geccemane, wi'i ɓe:
—Njooɗee ɗo, faa mi yaha mi waɗowa du'aare.
37 O yaadi e Piyeer e ɓiɓɓe Jebede ɗiɗo ɓeen, ɓernde makko fuɗɗi maatude mettorgal e kaaɗeefi. 38 Wakkati oon, o wi'i ɓe:
—Mettorgal ina mawni e am sanne faa ina nesa warude kam. Keddee ɗo, ndoomidee e am, kakkilen.
39 O toowti seeɗa, o hippi yeeso makko e leydi, imo du'oo, imo wi'a:
—Baabiiwo, si tawii ina laatoo, woɗɗinam horde torra nde. Ammaa taa laatoroo no muuyirmi, laatoroo no muuyirɗaa aan.
40 O warti, o tawi iɓe ɗaanii. O wi'i Piyeer:
—On ngalaa semmbe faa ndoomidon e am fay haddi wawtu gooto naa? 41 Kakkilee, ndu'ee, taa on njarribe. Sabo hakkillo ina heewi anniya lobbo, ammaa terɗe ina lokkiɗi.
42 O yehi katin, o du'ii, o wi'i:
—Baabiiwo, si tawii horde bone nde waawaa woɗɗineede si wanaa mi yara ɗum fu, muuyɗe maa laatoo.
43 O warti, o tawi ɓe ɗaantake, sabo ɗoyngol maɓɓe na teddi sanne. 44 O yehi katin, o du'ii tataɓerde hono no o du'orinoo ni. 45 Caggal ɗuum, o warti to taalibaaɓe ɓeen, o wi'i ɗum'en:
—On ɗaani, oɗon ŋootta naa? Ndaaree, wakkati o yottake! Ɓii Neɗɗo wattete e juuɗe luttuɓe. 46 Ummee njehen! Inan jambotooɗo kam oon ina ɓattitii.
No Iisaa nanngiraa
(Marku 14.43-50, Lukka 22.47-53, Yuhanna 18.3-12)
47 O tilaaki haalude, faa Yahuuda, gooto e sappo e ɗiɗo ɓeen, yottii ina wondi e yimɓe heewɓe jogiiɓe kaafaaje e cabbi. Wo ɓe nulaaɓe hooreeɓe almaami'en e mawɓe Alhuudiyankooɓe. 48 Jambotooɗo mo oon hokkiino ɓe filnde, wi'i:
—Mo mucciimi fu, oon woni kanko. Nanngon ɗum.
49 Wakkati oon pay, Yahuuda ɓattitii Iisaa, wi'i ɗum:
—Foofoo Moodibbo!
O muccii ɗum. 50 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Giɗo am, waɗu ko waddi maa ɗuum.
Wakkati oon, ɓe ɓattitii Iisaa, ɓe nanngi ɗum, ɓe tiigii ɗum. 51 Gooto e wonduɓe e Iisaa ɓeen soorti kaafaahi mum, soppi maccuɗo Almaami Mawɗo, taƴi nowru muuɗum. 52 Ndeen, Iisaa wi'i mo:
—Soornu kaafaahi maa ki e hulgo muuɗum, sabo kamreteeɗo kaafaahi fuu, kaafaahi halkata ɗum. 53 Maa du aɗa miila joonin mi waawaa noddude Baaba am nulda kam ko ɓuri konuuji sappo e ɗiɗi maleyka'en naa? 54 Ammaa si ɗum laatorake noon, noy ko winndaa e ley Binndi ɗiin ɗuum tabitirta? Ɗi mbi'ii sanaa ɗum laatoroo noon.
55 E wakkati oon, o wi'i jamaa oon:
—Ko waɗi de ngarduɗon e kaafaaje e cabbi faa nanngon kam hono wo mi gujjo? Nyannde fuu miɗo jooɗinoo ley suudu dewal mawndu nduun, miɗo janngina, de on nanngaay kam. 56 Ammaa ɗum fuu waɗan faa Binndi annabaaɓe ɗiin tabita.
Ndeen, taalibaaɓe ɓeen fuu njoppi mo, ndoggi.
No mawɓe diina carorii Iisaa
(Marku 14.53-65, Lukka 22.54-55, 63-71, Yuhanna 18.13-14, 19-24)
57 Nannguɓe Iisaa ɓeen njaari ɗum to Kayafas Almaami Mawɗo oon. Tawi jannginooɓe Tawreeta e mawɓe lenyol ɓeen kawritii toon. 58 Piyeer le, ina jokki mo to toowti seeɗa, faa e taliyaare galle Almaami Mawɗo oon. O naati ley galle oon, o jooɗodii e doomooɓe ɓeen faa o yi'a no ɗum sakitortoo.
59 Wooɗi, hooreeɓe almaami'en e jeyaaɓe e waalde Saahiiɓe ndeen fuu ina piloo fewre nde pelda Iisaa faa waree, 60 de ɓe keɓaay. Fay ko heewɓe ngari seedanaade mo pene ɗuum, sabaabu baawɗo warude mo fuu walaa. Sakitii, worɓe ɗiɗo ngari, 61 mbi'i:
—Kanko wi'unoo imo waawi liɓude suudu dewal Laamɗo, de o nyiɓtoo ndu ley balɗe tati.
62 Almaami Mawɗo oon ummii, wi'i Iisaa:
Walaa ko njaabotoɗaa naa? Ko yimɓe ɓe ceedante ɗuum wo ɗume?
63 Ɗum fuu imo deƴƴinii. Almaami Mawɗo oon wi'i mo:
—Miɗo yamire e innde Laamɗo buurɗo, kaalanaa min si tawii aan woni Almasiihu, Ɓii Laamɗo oon.
64 O jaabii ɗum, o wi'i:
—Aan e hoore maa haali. Katin, miɗo wi'a on: gilla joonin, on nji'an Ɓii Neɗɗo ina jooɗii gere nyaamo Jom baawɗe oon. O warowan dow duule kammu.
65 Haalaaji makko ɗiin metti Almaami Mawɗo oon faa seeki kaddule muuɗum, wi'i:
—O mbonkake Laamɗo! Walaa fuu ko kaajaraɗen seedeeɓe katin! On narrii noppi mooɗon ko o mbonkii Laamɗo ɗuum. 66 Ɗume miiliɗon?
Ɓe njaabii, ɓe mbi'i:
—Imo haani wareede.
67 Caggal ɗuum, ɓe tutti e yeeso makko, ɓe culkii mo. Woɓɓe maɓɓe ina peenya mo, 68 ina mbi'a:
—Hey Almasiihu! Si a annabaajo, haalan min moy fiyi ma!
No Piyeer wi'iri anndaa Iisaa
(Marku 14.66-72, Lukka 22.56-62, Yuhanna 18.15-18, 25-27)
69 Tawi Piyeer ina jooɗii yaasin suudu nduun ley taliyaare galle oon. Gooto e horɓe wonɓe ɗoon ɓattitii mo, wi'i:
—Aan, aɗa wondunoo e Iisaa Galilinkeejo oon.
70 O yeddi ɗum hakkunde yimɓe fuu, o wi'i:
—Mi faamaay ko kaalataa ɗuum.
71 Caggal ɗuum, o fonndii to dammbugal galle toon. Korɗo goɗɗo yi'i mo, wi'i wonɓe ɗoon ɓeen:
—Gorko o ina wondunoo e Iisaa Nasaraatuujo oon.
72 Piyeer yeddi katin, wi'i:
—Mi hunake, mi anndaa gorko o.
73 Faa ɓooyti seeɗa, dariiɓe ɗoon ɓeen ɓattii Piyeer, mbi'i ɗum:
—Tannyoral, aan du wo a gooto maɓɓe, sabo ɗemngal maa ngal hollii to ƴuuruɗaa.
74 E ley ɗuum, Piyeer fuɗɗi hunaade e huttaade, ina wi'a:
—Mi anndaa gorko o!
Wakkati oon pay, ndontoori joggi. 75 De Piyeer miccitii ko Iisaa wi'unoo ɗuum: «Fadde ndontoori joggude, a wi'an a anndaa kam kile tati.» O wurtii yaasin, imo woya bojji cattuɗi.
* 26:2 Iidi Faltagol wo miccinoori nyannde nde Laamɗo wurtini Israa'iila'en Misira. Indi miccina no maleyka faltorii suudu fuu ndu ƴiiƴam mooytaa e dammbugal muuɗum. 26:30 Al'aada Alhuudiyankooɓe woni yimude jimi Jabuura 115-118 e hiraande iidi Faltagol. 26:31 Jakariyaa 13.7.