8
No Iisaa selliniri ceppinɗo
(Marku 1.40-45, Lukka 5.12-16)
Ko Iisaa jippii waamnde ndeen ɗuum, jamaa keewɗo jokki ɗum. Wakkati oon, gorko ceppinɗo ɓattitii ɗum, hippii yeeso muuɗum, wi'i:
—Joomam, si a muuyii fu, aɗa waawi dannude kam faa mi laaɓa.
Iisaa foorti junngo mum, meemi mo, wi'i:
—Mi muuyii, daɗu.
Wakkati oon pay, gorko oon daɗi ceppam muuɗum, laaɓi. Caggal ɗuum, Iisaa wi'i mo:
—Tinna taa kaalanaa ɗum fay gooto. Ammaa yahu holloy hoore maa almaami, ngaɗaa sadaka mo Muusaa yamiri oon, faa faamina ɓe a daɗii.
No Iisaa selliniri golloowo hooreejo sordaasiiɓe
(Lukka 7.1-10)
Nde Iisaa naatannoo Kafarnahum ndeen, hooreejo sordaasiiɓe ɓattitii ɗum, ŋaarii ɗum mballa, wi'i:
—Moodibbo, golloowo am ina waalii ley suudu, sellaa faa junngo e koyngal fuu ɓantataako. Imo torrii sanne!
Iisaa wi'i mo:
—Mi waran, mi dannowa mo.
Ammaa hooreejo sordaasiiɓe oon jaabii, wi'i:
—Moodibbo, miin, mi hewtaay ko naataa ley suudu am. Ammaa si a haalii haala ngoota tan, golloowo am oon daɗan. Miin e hoore am, wo mi dawranaaɗo, de miɗo dawrana sordaasiiɓe du. Si mi wi'ii gooto maɓɓe yaha fu, yahan. Si mi wi'ii goɗɗo wara, waran. Si mi wi'ii maccuɗo am waɗa huunde, waɗan.
10 Nde Iisaa nannoo ɗum ndeen, ɗum haaynii ɗum sanne, wi'i jokkuɓe ɗum ɓeen:
—Goonga kaalanammi on, mi yi'aay goonɗinal hono ngal sellude e Israa'iilanke fay gooto. 11 Miɗo haalana on, heewɓe ƴuuran lettugal e gorgal, njooɗodoo e Ibrahiima e Isiyaaka e Yaakuuba, ɓe nyaamda ley laamu Laamɗo. 12 Ammaa haannooɓe naatude laamu ɓeen, paɗɗete ley nimre wonnde yaasin ndeen. Toon bojji e ŋerƴundurde nyiiƴe ngoni.
13 Caggal ɗuum, Iisaa wi'i hooreejo sordaasiiɓe oon:
—Hootu. Ɗum laatane hono no ngoonɗinirɗaa ni.
Wakkati oon jaati, golloowo hooreejo sordaasiiɓe oon daɗi.
No Iisaa selliniri nyawɓe heewɓe
(Marku 1.29-34, Lukka 4.38-41)
14 Iisaa yehi galle Piyeer, tawi esoo Piyeer debbo ina fukkii wo jontaaɗo. 15 Iisaa meemi junngo makko, de o daɗi e jontere makko. O ummii, o weerni Iisaa.
16 Nde hiirnoo fu, Iisaa waddanaa yimɓe heewɓe ɓe ginnaaji ngoni e muɓɓen. Konngol makko tan o riiwri ɗi, o danni nyawɓe ɓeen fuu. 17 Ɗum laatorake noon faa ko annabi Esaaya haalnoo ɗuum tabita nde wi'unoo:
«O ittii tampiriiji meeɗen,
o ronndake nyawuuji meeɗen.»*
No yimɓe mbiiri njokkan Iisaa
(Lukka 9.57-62)
18 Nde Iisaa yi'unoo jamaa oon ina fiilii ɗum ndeen, yamiri ɓe peƴƴita maayo ngoon. 19 Jannginoowo Tawreeta gooto ɓattii, wi'i mo:
—Moodibbo, to njahataa fuu mi jokkete.
20 Iisaa wi'i mo:
—Baagaaji ina njogii gayɗe, pooli du ina njogii cuuɗi, ammaa Ɓii Neɗɗo walaa fay nokku ɗo fukkina hoore muuɗum fowta.
21 Goɗɗo, jeyaaɗo e taalibaaɓe ɓeen, wi'i mo:
—Joomam, accu mi yaha mi uwowa baaba am tafon.
22 O jaabii oon, o wi'i:
—Jokkam, accu maayɓe uwa maayɓe muɓɓen.
No Iisaa darniri ƴuwoonde e henndu
(Marku 4.35-41, Lukka 8.22-25)
23 Ndeen Iisaa naati laana, taalibaaɓe muuɗum njokki ɗum. 24 Wakkati gooto, ƴuwoonde ummodii e henndu mawndu dow maayo ngoon faa bempeƴƴe ina udda laana kaan. Tawi Iisaa kaa ina ɗaanii. 25 Taalibaaɓe ɓeen ɓattii mo, pindini mo, iɓe mbi'a:
—Joomii amin, dannu min! Inani miɗen kalka!
26 O jaabii ɓe, o wi'i:
—Ko waɗi de kulɗon? Onon famɗuɓe hoolaare!
Wakkati oon, o ummii, o sappani henndu e bempeƴƴe maayo ɗeen e semmbe. Ɗum fuu ɗum deƴƴinii siw! 27 Ɗum haaynii taalibaaɓe ɓeen! Iɓe mbi'a:
—Gorko o wo moy de fay keni e ndiyam ina ɗowtanoo ɗum?
No Iisaa selliniri worɓe ɗiɗo wonduɓe e ginnaaji
(Marku 5.1-20, Lukka 8.26-39)
28 Nde Iisaa feƴƴitinnoo maayo fu, heetti e leydi yimɓe Gadara. Ɗoon worɓe ɗiɗo wonduɓe e ginnaaji njalti ley caabeeje, kawri e makko. Iɓe nyanngunoo faa fay gooto suusaano rewude laawol ngool. 29 Ɓe keddii iɓe nduka iɓe mbi'a:
—Ɓii Laamɗo, ɗume njiɗɗaa waɗude min? Yalla a warii ɗo faa torraa min, gilla wakkati podaaɗo oon yottaaki naa?
30 Coggal girooji manngal ina dura ɗakkol ɗoon. 31 Ginnaaji ɗiin ŋaarii mo, mbi'i:
—Si riiwude min njiɗɗaa, accu min naatowa e coggal girooji ngal.
32 O wi'i ɗi:
—Njehee!
Ginnaaji ɗiin njalti, naatowi e girooji ɗiin. Wakkati oon, coggal ngaal fuu doggi, tellitii dow waamnde, saami ley maayo, halki. 33 Durooɓe ɓeen ndoggi kooti ngalluure toon, kaalowi ko waɗi ɗuum fuu e kabaaru wondunooɓe e ginnaaji ɓeen du. 34 Wakkati oon, yimɓe ngalluure ndeen fuu njalti, kawritowi to Iisaa. Nde ɓe nji'unoo mo ndeen, ɓe nyaagii mo o yalta leydi maɓɓe.
* 8:17 Esaaya 53.4. 8:20 Waagaaru ina wi'ee junkuuru du.