11
Haala seedaaku annabaaɓe ɗiɗo
Ndeen kokkaami sawru fonndirdu, mbi'aami:
—Umma, fonndoy suudu Laamɗo seniindu e hirsirde ndeen, kiisoɗaa rewooɓe wonɓe ɗoon ɓeen. Ammaa taa fonndu taliyaare mayru. Accu nde, sabo nde hokkaama laamorɗe adunaaru. Ɗe njaaɓan ngalluure seniinde ndeen faa waɗa lebbi capanɗe nay e ɗiɗi. Mi hokkan seedeeɓe am ɗiɗo mbaajoo annabaaku haddi balɗe ujunere e keme ɗiɗi e capanɗe jeegom, iɓe ɓornii tekke bootooji.*
Seedeeɓe ɗiɗo ɓeen ngoni leɗɗe jaytun ɗiɗi e fitillaaji ɗiɗi dariiɗi yeeso Joomiraaɗo jom adunaaru ndu. Neɗɗo fuu jiɗuɗo torrude ɓe, yiite yaltan e kunnduɗe maɓɓe, halka ɗum. Jiɗuɗo torrude ɓe fuu, tilay halkiree noon. Iɓe njogii baawɗe haɗude kammu toɓude haddi balɗe annabaaku maɓɓe ɗeen. Iɓe njogii baawɗe waylitinde diyeele laatoo ƴiiƴam. Nde ɓe muuyi fuu, iɓe mbaawi jippinde e adunaaru sii masiiba fuu.
Nde ɗiɗo ɓeen tilinoo e seedaaku muɓɓen nguun fuu, ndaabaawa mbonnga njeyaanga e ɓunndu ndu luggeefi muuɗum walaa ɗo haaɗi ngaan yaltan de yana e maɓɓe, jaaloo ɓe, wara ɓe. Ɓalli maɓɓe mbaaloto e dow laawol ngalluure mawnde, ɗo Joomiraaɗo maɓɓe tontanoo e leggal palaangal ɗoon. Ngalluure ndeen ina nanndi e Sodoma naa Misira. Siyiiji yimɓe fuu e lenyi fuu e ɗemle fuu e laamorɗe fuu nji'an ɓalli maɓɓe ko fotata e nyaloomaaji tati e feccere nyalooma. Ɓe caloto ɗi ngattee ley saabeere. 10 Yimɓe adunaaru ceyorto saabe maayde maɓɓe ndeen. Ɓe mbeltoto, ɓe kokkundura dokke dow weltaare, sabo annabaaɓe ɗiɗo ɓeen torriino ɓe sanne. 11 Ammaa caggal nyaloomaaji tati e feccere ɗiin, foofaango nguurndam ƴuuri to Laamɗo naati annabaaɓe ɗiɗo ɓeen, de ummitii, ndarii. Kulol manngol nanngi ndaarannooɓe ɗum'en ɓeen fuu. 12 Daande toownde ƴuuri dow kammu, ina wi'a ɓe:
—Ƴeeŋee ga!
Ɓe ƴeeŋi dow kammu e ley ruulde. Wayɓe ɓe fuu keddii ina ndaara ɓe. 13 Wakkati oon, leydi dimmbii semmbe, de feccere sappoɓerde ngalluure ndeen saami. Yimɓe ujunaaje njeɗɗo kalkii. Heddiiɓe ɓeen kuli, mawnini Laamɗo jom kammu oon.
14 Bone ɗiɗaɓo oon faltake. Ndaar, bone tataɓo oon ina wara law.
Haala buututal jeɗɗaɓal
15 Maleyka njeɗɗaɓo oon fuufi buututal muuɗum. Ndeen daaɗe toowɗe nanaa dow kammu, ina mbi'a:
—Laamu adunaaru ndu fuu laatake laamu Joomiraaɗo meeɗen e Almasiihu muuɗum. O laamoto faa abada abadin!
16 Mawɓe noogayo e nayo jooɗiiɓe dow jooɗorɗe yeeso Laamɗo ɓeen kippi geese muɓɓen e leydi, cujidani Laamɗo. 17 Iɓe mbi'a:
«Miɗen njette, Laamɗo Joomiraaɗo jom baawɗe fuu,
gonɗo, gonnooɗo oon miɗen njette,
sabo a gollirii baawɗe maa mawɗe ɗeen,
a tabintinii laamu maa.
18 Laamorɗe adunaaru ɗeen wo tikkuɗe,
ammaa tikkere maa warii.
Wakkati warii faa caroɗaa maayɓe.
Wakkati warii faa mbarjoɗaa annabaaɓe maccuɓe maa,
seniiɓe hulɓe innde maa ɓeen,
tedduɓe e lo'uɓe fuu.
Wakkati warii faa kalkaa halkooɓe adunaaru ɓeen du.»
19 Ndeen suudu Laamɗo seniindu wonndu dow kammu nduun omtaa, keesuwal amaana ngaal ɓangi e ley mayru. Maƴƴe maƴƴi, dukooji e diggaali ngaɗi, leydi dimmbii, marmalluuje ɓutte caami.
* 11:3 Maanaa ɓe ɓornoo tekke bootooji woni hollude cunu, hono no rewɓe maayraaɓe cuddortoo ni. 11:8 Sodoma wo wootere e galluuje ɗiɗi ɗe Laamɗo halki saabe heewgol majje hakkeeji. Ndaaree Fuɗɗoode 19.1-29.