12
No kuungal waddi e debbo jom ŋatawere
Maande haayniinde ɓangi dow kammu. Debbo ina ɓornii naange. Lewru ina woni ley njaaɓirdi muuɗum. Hoore muuɗum na fiila taarde koode sappo e ɗiɗi. Wo o debereedu, imo wulla saabe naawalla ŋatawere. Ndimu nguun ina tiiɗi mo. Ndeen maande wonnde ɓangi dow kammu. Ina woodi kuungal boɗewal manngal nanndungal e mboddi. Ingal woodi ko'e jeɗɗi e luwe sappo, hoore fuu ina woodi kufune laamu. Laasi maggal wuuwi feccere tataɓerde koode kammu, faɗɗi ɗe e leydi. Ngal darii yeeso debbo jom ŋatawere oon faa si rimii fu, ngal moɗa ɓiyum oon.
Ndeen o rimi ɓiɗɗo gorko, durdoowo laamorɗe adunaaru fuu e sawru njamndi. Ɓiɗɗo oon dippitaa, yaaraa to Laamɗo e jooɗorgal muuɗum laamu. Debbo oon doggiri ley ladde, yehi nokku ɗo Laamɗo segilaninoo ɗum. O haybowaa toon balɗe ujunere e keme ɗiɗi e capanɗe jeegom (1 260).
Wolde waɗi dow kammu toon. Maleyka bi'eteeɗo Miikaa'iilu e maleyka'en muuɗum kawriti, kaɓi e kuungal ngaal. Kuungal ngaal e maleyka'en muuɗum du kaɓi e maɓɓe. Ammaa Miikaa'iilu'en njaalake ngal, kangal e maleyka'en maggal, de ɓe mursi nokku maɓɓe gonɗo dow kammu oon. Kuungal manngal ngaal riiwaama. Kangal woni mboddi arandeeri mbi'eteendi Ibiliisa naa Seyɗaani, njarribotoondi adunaaru ndu fuu. Ndi faɗɗaama e leydi, kayri e maleyka'en mayri fuu.
10 Ndeen nanumi daande toownde ƴuurunde dow kammu, ina wi'a:
«Joonin kisindam Laamɗo meeɗen yottake!
Semmbe e laamu muuɗum njottake!
Laamu ina woni e hawju Almasiihu!
Sabo peloowo sakiraaɓe meeɗen,
peloowo ɓe to Laamɗo jemma e nyalooma oon,
riiwaama dow kammu.
11 Sakiraaɓe meeɗen ɓeen njaalorake mo ƴiiƴam Jawgel ngeel,
e seedaaku ngu ɓe ngaɗi dow maggel.
Ɓe pilaaki reenude yonkiiji maɓɓe e maayde.
12 Ndelle, kammu e wonɓe dow muuɗum fuu mbeltee!
Ammaa bone woodanii leydi e maayo!
Sabo Ibiliisa jippake to mooɗon.
Ina tikki tikkere mawnde,
sabo ina anndi wakkati seeɗa tan heddanii ɗum.»
13 Nde kuungal nanndungal e mboddi ngaal faamunoo faɗɗaama e leydi ndeen, ngal tewni debbo dimɗo ɓiɗɗo gorko oon. 14 Debbo oon hokkaa bippeele ciilal manngal, faa fiirda yaha nokkuure nde segilanaa ley ladde ndeen. Toon o haybetee haddi wakkati e wakkatiiji ɗiɗi e feccere wakkati, faa o reenoo e mboddi ndiin. 15 Ndeen mboddi ndiin tuuti ndiyam, ɗam ili caggal debbo oon hono maayo faa ɗam hooƴa mo. 16 Ammaa, leydi ndiin wallii debbo oon, ndi aari hunnduko mayri, ndi moɗi ndiyam ɗam kuungal ngaal tuuti ɗaam. 17 Kuungal manngal ngaal tikkani debbo oon sanne, yehi haɓoyde e heddiiɓe e ƴuwdi debbo oon. Ɓeen ngoni ɗowtaniiɓe jamirooje Laamɗo de tiigii seedaaku ngu Iisaa waddi nguun. 18 Kuungal ngaal ina darii dow njaareendi daande maayo.