7
Haala yimɓe 144 000 waɗaaɓe maande
Caggal ɗuum, mi yi'ii maleyka'en nayo ina ndarii e jihaaji adunaaru nay. Iɓe paddii keni adunaaru nay ɗiin, taa ɗi mbifa, wanaa dow leydi, wanaa dow maayo, wanaa dow lekki. Nji'umi katin maleyka goɗɗo ƴuuruɗo funnaange ina tiigii gaɗirgal maande Laamɗo buurɗo. O ƴeewnii daande toownde to maleyka'en nayo hokkaaɓe baawɗe torrude leydi e maayo ɓeen. O wi'i ɓe:
—Taa mbonnee leydi naa maayo naa leɗɗe ɗe tafon, faa min ngaɗa maande e tiiɗe maccuɓe Laamɗo meeɗen ɓeen.
Ndeen nanumi limgal waɗaaɓe maande e tiiɗe muɓɓen ɓeen: iɓe ngaɗa ujunaaje hemre e capanɗe nayo e nayo (144 000). Wo ɓe maandinaaɓe ƴuuruɓe e lenyi Israa'iilankooɓe ɗiin fuu:
ƴuuruɓe e Yahuuda ujunaaje sappo e ɗiɗo (12 000),
ƴuuruɓe e Ruuben, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Gada, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Aser, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Naftali, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Manasa, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Simeyon, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Lewi, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Isakar, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Jabulon, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Yuusufi, ujunaaje sappo e ɗiɗo,
ƴuuruɓe e Benyamin, ujunaaje sappo e ɗiɗo.
Lenyi ɗiin fuu ngaɗanaama maande.
No yimɓe lenyi fuu njettirta Laamɗo
Caggal ɗuum, ƴeewumi, nji'umi jamaa keewɗo mo limataako ƴuuruɗo e laamorɗe fuu e lenyi fuu e siyiiji yimɓe fuu e ɗemle fuu. Iɓe ndarii yeeso jooɗorgal laamu ngaal e Jawgel ngeel. Iɓe ɓornii saayaaji daneeji, licce tamarooje ina ngoni e juuɗe maɓɓe. 10 Iɓe ilina, iɓe mbi'a:
—Kisindam to Laamɗo meeɗen jooɗiiɗo dow jooɗorgal laamu ngaal ƴuurata, kam e Jawgel ngeel.
11 Maleyka'en ɓeen fuu ina ndarii, ina piilii jooɗorgal ngaal e mawɓe ɓeen e kulle nay buurɗe ɗeen. Ɓe fuu ɓe kippi geese maɓɓe e leydi, iɓe cujidana Laamɗo. 12 Iɓe mbi'a:
«Aamiina.
Manoore e darja e hakkilantaaku e yettoore
e teddeengal e baawɗe e semmbe,
fuu ngoodanii Laamɗo meeɗen faa abada!
Aamiina.»
13 Ndeen gooto e mawɓe ɓeen ƴami kam:
—Ɓeye ngoni yimɓe ɓorniiɓe saayaaji daneeji ɓe? Faa toy ɓe ƴuuri?
14 Mbi'umi mo:
—Joomam, aan woni annduɗo.
O jaabii kam, o wi'i:
—Kamɓe ngoni ƴuuruɓe e torra mawɗo. Ɓe lonnii saayaaji maɓɓe, ɓe ndawninirii ɗi ƴiiƴam Jawgel ngeel.* 15 Ɗum saabii de ɓe keddoto yeeso jooɗorgal laamu Laamɗo ngaal, ɓe ndewa mo jemma e nyalooma ley suudu makko seniindu nduun. Jooɗiiɗo dow jooɗorgal laamu oon huuran ɓe hukum muuɗum. 16 Ɓe njolbataa katin, ɓe ɗomɗataa katin. Ɓe naangataake, nguleefi fuu tappataa ɓe katin. 17 Sabo Jawgel gonngel hakkunde jooɗorgal laamu ngeel duran ɓe, yaara ɓe to ilduɗe ndiyam kokkoojam nguurndam. Laamɗo mooytan gonɗi gite maɓɓe fuu.
* 7:14 Maanaa ɓe ndawninirii saayaaji maɓɓe ƴiiƴam, woni hakkeeji maɓɓe fuu njaafaama.