8
Haala takkitingol takkande jeɗɗaɓerde: deƴƴere mawnde
Nde Jawgel ngeel takkitinnoo takkande jeɗɗaɓerde ndeen, kammu oon deƴƴinii siw faa waɗi hono feccere yamnde wootere. Ndeen nji'umi maleyka'en njeɗɗo dariiɓe yeeso Laamɗo. Ɓe kokkaa buutute jeɗɗi.
Maleyka goɗɗo jogiiɗo urdude kaŋŋeere darowii ɗakkol hirsirde rewreteende Laamɗo. O hokkaa uurdi keewndi faa o sakkida ɗum e du'aawuuji seniiɓe, o yottina ɗi dow hirsirde kaŋŋeere wonnde yeeso jooɗorgal laamu ndeen. Cuurki uurdi ndiin e du'aawuuji seniiɓe ɗiin ƴuuri e junngo maleyka oon de ƴeenti to Laamɗo. Maleyka oon hooƴi urdude ndeen, hebbini nde yiite e ley hirsirde ndeen, de faɗɗi nde e leydi. Ndeen diggaali e dukooji ngaɗi, maƴƴe maƴƴi, leydi du dimmbii.
Luwe jeɗɗi
Caggal ɗuum, maleyka'en njeɗɗo jogiiɓe buutute jeɗɗi ɓeen cegilanii fuufude ɗe.
Haala buututal arandeewal
Maleyka arandeejo oon fuufi buututal muuɗum, de marmalluuje e yiite jillunduraange e ƴiiƴam paɗɗaa dow leydi. Feccere tataɓerde leydi ndiin wulaama, feccere tataɓerde leɗɗe ɗeen wulaama, huɗo hecco koon du fuu wulaama.
Haala buututal ɗiɗaɓal
Maleyka ɗiɗaɓo oon fuufi buututal muuɗum, de ko wa'i hono waamnde mawnde huɓɓoore faɗɗaa e ley maayo. Tataɓerde maayo ngoon laatii ƴiiƴam, tataɓerde kulle buurɗe gonɗe e maayo ngoon mbaati, tataɓerde laanaaji ndiyam du kalkii.
Haala buututal tataɓal
10 Maleyka tataɓo oon fuufi buututal muuɗum, de hoodere mawnde huɓɓiroore hono no doccal ni ƴuuri dow kammu, saami e tataɓerde gooruuji e ilduɗe ndiyam. 11 Hoodere ndeen «Kaaɗeefi» wi'etee. Nde haaɗinii feccere tataɓerde diyeele ɗeen. Yimɓe heewɓe maayi saabe ndiyam ɗaam haaɗinaama rok.
Haala buututal nayaɓal
12 Maleyka nayaɓo oon fuufi buututal muuɗum. Ndeen feccere tataɓerde naange e feccere tataɓerde lewru e feccere tataɓerde koode piyaa, faa gootel fuu tataɓerde muuɗum niɓɓi. Jemma e nyalooma fuu mbaasa tataɓerde annoora muɓɓen.
13 Caggal ɗuum, nji'umi ciilal ina fiira dow, nanumi inde ƴeewnoo e daande toownde, inde wi'a:
—Yoo yoy! Yoo yoy! Bone woodanii yimɓe adunaaru nde maleyka'en tato heddiiɓe ɓeen puufii buutute muɓɓen!