2
Haala du'aare
Ndelle, inan ko artotoomi waajaade goonɗinɓe: ɓe ŋaaroo Laamɗo, ɓe ngaɗana yimɓe fuu du'aawuuji e nyaagundeeji e jettooje. Ndu'anoɗon kaanankooɓe e dawrooɓe du, faa mbuurden jam e hakkillo fukkiingo, tawee e ley kulol Laamɗo e needi ley huunde fuu. Ɗum na wooɗi, ina weli Laamɗo kisinoowo en, jiɗɗo yimɓe fuu kisa, keɓa anndude goonga. Sabo Laamɗo wo gooto. Curoowo hakkunde yimɓe e Laamɗo du wo gooto, oon woni Iisaa Almasiihu neɗɗo oon. Kam hokkiti hoore muuɗum faa rimɗina yimɓe fuu. Ley wakkati mo Laamɗo darnunoo, ɗum laatake seedaaku kolloowu Laamɗo na yiɗi yimɓe fuu kisa. Wo saabe kabaaru o Laamɗo waɗiri kam baajotooɗo e nulaaɗo faa mi faamina yimɓe ɓe nganaa Alhuudiyankooɓe ɓeen goonɗinal e goonga. Goonga kaalammi, mi fenaay.
Ndelle, miɗo muuyi ɗo worɓe kawriti faa ngaɗa du'aare fuu, ɓantira juuɗe muɓɓen ɓerɗe laaɓuɗe, tawee tikkere e kalala fuu walaa.
No rewɓe kaaniri jokkirde Laamɗo
Miɗo muuyi du, rewɓe nyaaƴira kaddule dagiiɗe, tawee e needi e yaage. Taa ɓe coɗoroo moorli e kaŋŋe naa kaaƴe dime, taa ɓe nyaaƴira kaddule tiiɗuɗe coggu. 10 Ammaa ɓe nyaaƴira golleeji lobbi. Sabo ɗum woni ko hawrata e rewɓe wi'ooɓe ina kula Laamɗo. 11 Debbo fuu nanngita hunnduko muuɗum, tawree ɗowtaare hiɓɓunde wakkati nde janngintee ndeen. 12 Mi jaɓanaay debbo janngina naa ardoo gorko. Ko tilsi e muuɗum dey, heddoo e deƴƴinaare. 13 Sabo Aadama artii Hawwaa tageede. 14 Katin du wanaa Aadama Ibiliisa hiili, wo debbo oon hiilaa de lutti yamiroore Laamɗo. 15 De e ɗum fuu, debbo ina hisinee e ɓeyngu, si ina heddii e goonɗinal e njinngu e senaare e yaage.