3
No hooreeɓe kawrital goonɗinɓe kaani worrude
Haala kaan ina hoolnii: jiɗuɗo laataade ardiiɗo kawrital goonɗinɓe fuu, joomum na muuyii gollal lobbal jaati. Ndelle, ina tilsi ardiiɗo oon laatoo neɗɗo mo walaa feloore, jom deekiiwo gooto, nanngitiiɗo, hakkilante, jom needi, jippinoowo weerɓe, baawɗo jannginde. Taa o laatoo jaroowo doro, naa kaɓeteeɗo. De o laatoo newiiɗo, jom heese. O wanaa pilotooɗo ceede. O laatoo kawjiiɗo koreeji makko faa wooɗi, ne'uɗo ɓiɓɓe makko faa ɓe ɗowtanii mo e ley teddeengal. Sabo si neɗɗo waawaay hawjaade koreeji muuɗum, noy hinnortoo kawrital goonɗinɓe Laamɗo ngaal? Haanaa du tuubuɗo keso laatoo ardiiɗo, faa taa joomum mawnina hoore mum, de jukkoree no Ibiliisa jukkortee ni.* Ina tilsi katin wonɓe yaasin ɓeen ceedanoo mo ko wooɗi, taa innde makko gaccee, de o saama ley tuugol Ibiliisa.
No gollanooɓe kawrital goonɗinɓe kaani worrude
Gollanooɓe kawrital du, ina kaani taweede wo teddinteeɓe, ngalaa ɓerɗe ɗiɗi, nganaa haajaaɓe doro, nyaamataa riba. Ina haani ɓe kaybira goonga tedduɗo gonɗo e goonɗinal oon e ɓerɗe ɗe ngalaa pelooje. 10 Aranel fuu, ɓe taykee yalla ɓe ngalaa feloore. Si tawii ɓe ngalaa feloore fu, ndeen iɓe mbaawi naatude e gollande kawrital.
11 Hono noon rewɓe du tawree teddeengal. Taa ɓe laatoo mbonkotooɓe yimɓe, de ɓe laatoo nanngitiiɓe, hoolniiɓe e ley huunde fuu.
12 Gollanoowo kawrital taa dewla ko ɓuri debbo gooto. Ina haani tawee wo kawjiiɗo ɓiɓɓe muuɗum e wuro mum faa wooɗi. 13 Sabo si goonga, gollanɓe kawrital goonɗinɓe faa wooɗi ɓeen keɓan teddeengal, katin du keɓan hoolaare mawnde ley goonɗinal muɓɓen Iisaa Almasiihu.
Haala sirri diina meeɗen
14 Miɗo winndane haalaaji ɗi joonin, fay si miɗo yiɗi warude to maa ko ɓooyataa. 15 Ndeen si mi heɓaay warude law fu, a faaman no kaanɗen worrude e ley suudu Laamɗo, laatiindu kawrital goonɗinɓe Laamɗo buurɗo. Kawrital ngaal woni bimmbeere tiigiinde goonga, wo ngal joƴƴinirde goonga. 16 Sikke fuu walaa, sirri diina meeɗen oon ina luggi:
O ɓangii ley ɓanndu ɓii-Aadama,
o laamniraama ponnditiiɗo e baawɗe Ruuhu,
maleyka'en nji'ii mo,
o gooynaama ley lenyi,
o goonɗinaama ley adunaaru,
o ƴeentinaama, o naatowii teddeengal.
* 3:6 Woɓɓe ina paamira timmoode aayaare nde hono nii: faa taa joomum mawnina hoore mum, de Ibiliisa liɓa ɗum faa jukkee. 3:7 Tuugolwo ko woɓɓe mbi'ata huuseeru maa bedorgal.