4
Haala jannde majjinoore
Ruuhu Ceniiɗo haalii faa laaɓi, wi'i ley cakitte jamaanuuji woɓɓe njoppan goonɗinal de ɗowtanoo ginnaaji majjinooji, e ko ginnaaji njannginta. Wo fenooɓe cankitirta jannde nde e naafikaaku muɓɓen. Ɓerɗe muɓɓen njoornaama, ɗe mbaylitataako, ɗe maatataa pelooje. Iɓe karmina dewle. Iɓe kaɗa yimɓe nyaamude kulle goɗɗe, tawee le, Laamɗo tagii kulle ɗeen faa goonɗinɓe annduɓe goonga ɓeen nyaama ɗe, de njetta Laamɗo saabe majje. Si goonga, ko Laamɗo tagi fuu na wooɗi. Walaa fuu ko haani yoppeede, si jaɓiraama e jettooje. Sabo konngol Laamɗo e du'aare ina cena ɗum.
Haala laataade gollanoowo Iisaa lobbo
Si a tindinii sakiraaɓe men kulle ɗeen, wo a gollanoowo Iisaa Almasiihu lobbo, sabo a wallirii yonki maa e haalaaji goonɗinal e tindinooje lobbe ɗe njokkuɗaa faa wooɗi ɗeen. Ammaa mboɗɗoɗaa haalaaji ɗi njaadaay e kulol Laamɗo, hono ɗi rewɓe nayeeɓe woɓɓe pillitotoo. Eltiraa hoore maa kulol Laamɗo. Eltude ɓanndu muuɗum ina nafa e kulle goɗɗe, ammaa kulol Laamɗo ina nafa e huunde fuu, sabo ina wondi e aadi nguurndam joonin e ngaroojam ɗaam fuu. Ɗum wo haala koolniika ka yimɓe kaani yardaade e ɓerɗe muɓɓen fuu. 10 Saabe majjum eɗen ngolla, eɗen ndurwa, sabo eɗen njowi jikke meeɗen dow Laamɗo buurɗo, kisinoowo yimɓe fuu sakko goonɗinɓe ɗum. 11 Njamiraa yimɓe haalaaji ɗi, njannginaa ɗi.
12 Taa fay gooto yawe saabe njokollaaku maa. Ammaa laatanoɗaa goonɗinɓe alhaali lobbo e ley haala maa e nguurndam maa, ley njinngu maa e goonɗinal maa, e ley laaɓal maa. 13 Fadde am warude, tinnoɗaa e janngande yimɓe Binndi ceniiɗi, mbaajoɗaa ɓe, paaminaa ɓe. 14 Taa yeeba dokkal ƴuurungal e Ruuhu Ceniiɗo ngal keɓirɗaa haalaaji annabaaku, nde mawɓe njownoo juuɗe muɓɓen dow maaɗa ndeen. 15 Tinnoɗaa e kulle ɗeen. Kokkaa hoore maa fuu e majje, faa yimɓe fuu nji'a no ɓeydortoɗaa yahude yeeso. 16 Kakkilanaa hoore maa, kakkilanaa jannde maa ndeen. Keddodoɗaa e majjum fuu. Sabo si a waɗii noon fu, a hisinan hoore maa, a hisinan hettindantooɓe ma ɓeen du.