Epeso Vegenalitini Luhuva Pauló Gizo Kimimó
1
Epeso vegená nónohá kimike gizo kimi gakó
* Neza Paulona Ómasímini gakotó Izesu Kilistoni aposolo loló utímina Epeso numutoka monó gele vegená Izesu Kilistoni monokú alévolé iki miniaká nia vegená lekeza luhuva netá imane gizo nolukumuve. Ameteho Ómasi itó Guivahanite Izesu Kilistó aitokatí nasahilí itó hulu lekelitoka mino moloko minatize.
Kilistotoka gímizunimómave loko monó lusa haitopaitolímini lehizeletamó
Guivahanite Izesu Kilistoni amelaho Ómasi áisi nene nónohá zeletake okulumakutí monó lusa haitopaitolímini Kilistotoka voko gímizunimómave loko lehizeletamó. Lehizelimikumú geké lotatunize. Áisi nene gozapá ká eláa mikasímini guhaiváa utó onamigo ezáa avogisaló apazá etó iki keké vizikigó minatave loko Kilistotoka miní amitave loko lelémo etó imó. Lá ike, agika limike, ganatilisi gelekago minakumule loko Izesu Kilistoni nasahilí oletake kelémo lá okugo aí izegipala minatave loko lo hutamó. Eza gipala gihila áisi lapanalagi nasahililagímo hagitana oko lehizeletamó. Nenemú geké lotoko minatune. * Izesú eza golanivatunú meinavate hizelimiake gologí oletake golesa netate gilatoletamó. Nenémini nasahililáa lelitoka ohunagi minokave. Nene avevezahaló ohunagú ligikagú luhuvagi itó geleaká gihiláa napa oko leke vizeletamó. Lá ike ezáa agikatunú gele minamómámini asuguná gakó ganatilisi geleake láa loko lo hukoletake ale vesamá okave: 10 Eza gamenamú giligo minamó nene alitokiko Kilistó nene netá matá mukí okulumakú neha itó mikasiuka neha ale nupa napa nenémini gotoláa loló itive loko lo molamó.
11 Itó netá matá mukí nene Ómasímo ezáa agikatunú gilike lo hukató aleaká noi ve áisi gozapá ganá agata gilike lo hukoletató monó helisa henoni ali alitave loko lelémo etó imó. 12 Nenemú ganá apí oko Kilistokumú lagata losi gelemoko ageva oaká uni vegená leza Ómasímini lapaná ale oteko minatune. 13 Itó lekeza ámina iki gakó gihiláa lukugutó vizi gakó lamaná nene giliake, Kilistokumú gili alévolé ikago, lo mololetató nene Sikalahú ganatilisi lehizelikimikago Ómasímini anosagi lilí inamóma neve. 14 Okulumakú Ómasímini monó helisa henoni ali lá itave loko gozapá lo huko mololetamómámini zazaváa nene Sikalahú lehizeletamó. Itó aí vegenala zuha lelí meina hizelimiaká hozaváa apí imó nene aleloko voko ale lutiginogo ive. Nenémini mogonáa gele vevesatune loko Sikalahulímini anosagi nominune. Nenemú Ómasímini lapaná ale oteko minatune.
Epeso vegenakumú Ómasiloka limó
15 Nenemú lekeza Guivahani Izesukumú gili alévolé iake monó vegená likigivetikini likigika kimiaká niamómámini gakola gelekukeve loko, 16 lekelikumú Ómasi agepoka loaká noumú nene ahulosá amuve. Lekelikumú láa loko Ómasiloka loaká nouve: 17 Guivahanite Izesu Kilistoni amelaho lapanalímini amelaho Ómasi áisi nene Sikalahú lehizeleketoko likigika alémo vávani okoko Guivahanímini mogonáa lo lekemekiko gili guni iki netá mogonamú gili vevesiki gilitaze. 18 Lá niiki likigika lakagata ale koló okiko, Guivahanímo lekelémo otopá zimómave loko okulumakú gonanalisimú lakagata losi gelemiki ageva iaká nia netakumú gilitave. Itó vegenala zuha lekeza monó helisa henoni asaivagi ali lá itakumú gilitave. 19 Itó leza gele alévolé uhatoka amuza sipisi alévolé helisatunú hoza aleaká noimó nenémini napavamú gilitave loko Ómasiloka loaká nouve. 20  * Ámina alévolé zámuza sipisitunú nene Kilistó hilikutí mómoká oko alémo oteake okulumakú agizani lamagaloka alémo molokago, 21 kiapege itó gamani itó ve napa itó amuza ve iti minamó haitopaitolímini keí ve uvóipo ahulokimikago mina vegenalitini kugulizá nene lemeko noigo, aí agulizaláa mino veletó oko neve. Itó itínasagó nomive. Alika utó iti gamenaló iteko minanogo ive. 22  * Itó Ómasímo netá matá mukí nene Izesuni heumauka mulisi moloketake ámina netalímini gotóini loló itive loko hize otemiake vegenala zuha lelitoka alémo molamó. 23 Itó monó guluni vegená leza Izesuni agupe makó loló okuko lelitoka gizapa noletago, netá matá mukilímini agikagú mino vaí oko noi vémini agikagú minoko aleko oaká noune.
* 1:1 Apo 18:19-21, 19:1 * 1:7 Kolo 1:14 * 1:20 Age 110:1 * 1:22 Age 8:6; Kolo 1:18