2
Lemeni heleneikutí lelémo mómoká imó
* Lekeza gozapá nene hokolizá pakalizá iki lihimatinigi minikagove liki lekemeni hele vimó minamole. Nene gamenaló nene lekeza mikasímini gapo golesagú nivake, vogalaló zámuzagi netá matalímini gizapa ve golesaló gímiziake ámegetiaká amó. Aí ametamenímo itína gamena nene Ómasímini gakola pelevesava ziaká a vegenatoka hoza aleaká noive. Leza gozapá kezagitana oko minunike, litaha ligikámini lagaváa ámegetoko loló oko lugupémini itó geleakalímini gakoláa gele alekunike, vegená lugáa minamó nenéminoko Ómasímini mesahaváámini mututoni loló unimó. Lá oko minuháza, Ómasi áisi nasahilila mukí minokagove loko nasahilí sipisi oletake agika limimó. Lihimategi minunitímo lemeni heleloko vimó nominuko, Kilistogegi lelémo mómoká okago, otunimó. Gilinahe. Ómasímini nasahililatunú lugutó vizimó. Itó Izesu Kilistotoka lelémo gímizekago ligikáa lemeníatunú áisigi mota okulumakú minoko aleko oaká nounimó gelekave. Nene alika gamenaló utó omo omo iti gamenaló nene agika hize limike Izesu Kilistoni nasahilila ohunagi limimó nene ale vesamá oletanogo lá imó neve. Gilinahe. Eza lugutó vizimó nene aí nasahilitunú neve, itó Izesunimú gele alévolé unimómave loko neve. Nene lelí amuzatunú nomive. Ómasímo hagitana lehizeletamó. Nana hoza ale minuko nenémini oletamó neve. Nene ma nomive. Nenemú lugupe aleko iteakaláa nomive. 10 Leza Ómasímini agizani luhuva nouko, ezáa Izesu Kilistotoka miní amunikeve loko mogona lamaná lilí itave loko lelémo utó molamó. Itó neneló lisi lisi iki vitave loko gozapá ámina gapo veleletamóma neve.
Kilistotoka miní amunikumule loko lelémo hamó onoimó
11 Lekeza gozapá hetoka vegená minamó. Itó Zuta vegená keza kugupéitó Ómasímini anosagi minamó nenete lekelikumú aliki mumusopa ziki anosagi nomi vegená niave liki liaká amóza, ha kugupémini anosamú linamóma neve. 12 Nene gamenaló lekeza Kilistogegi apiziki minamake otopá ziki minamó neve. Itó Isilae vegená lelí mulusigú minamake, lekeza hanuva gutá minamó neve. Itó Isilae vegená kelémo molokago keza lo múnahi gakó lo moloketamó nene ali minikago, lekeza amegesaloka minamó. Imane mikasiuka nene netá gihilamú ageva gemake Ómasigi minamamóza, 13 nene gamenaló lekeza hotoka gihisigú minakutí itína gamena nene Izesutoka miní ameke Kilistoni golanímo geisa mikú lekelémo molokago imi anitiki niave. 14 Ezáa nene nonagá itave loko lelémo apizeaká ve noive. Itó leza Zuta vegenaki lekeza hetoka vegenaki holutegú logoka hotopotó okago minuhalímini geisa nene aleko tele vizeake lelémo hamokú molamó neve. 15  * Itó Mosé lo hukoko li gakolímini agikagú nene alilo alemilo liki haitopaitó gakó linamó nene ezáa agupe ahulake mukitó ipá oko ale ahulokamóma neve. Lá oake, Zuta vegenaki hetoka vegenaki mulusi lositá lelí holutegú minoko aitoka gímizunimómave loko ezáa lelémo gosohá vegená hamokó loló oake minake nonagá ale utó imó. 16  * Eza zohota zaló nohilike, vegená mulisi lositá lelí lovasava oko minunimó nene apele heleake, Ómasigi lelémo mukipa imó. 17  * Lá oake, gihisigú minamó hetoka vegená lekeza itó geisa mikú minunimó Zuta vegená leza mukitoka hulúmini gakó lo lemekago gelekune. 18 Lá oake, gapo velelimikago, leza Zuta vegenaki itó lekeza hetoka vegenaki Sikalahú hámakolímo gapo velelimikago, ameteho noitoka vo anitesá neve. 19 Nenemú itínasa gamenaló nene lekeza hanuva hepelaloka gutá ve minamave. Lekezagi monó vegená lugáagi Ómasímini apá amelage noune. Itó Ómasímini vegenala zuha loló oko noune. 20 Aposolo itó Ómasímini agepagutí gakó loaká ve leza lukesava loló oko nouko, nenetini lumupiló hize lé olikimikago miniliki viki niave. Itó Izesu Kilistó nene numuni lapusaváa loló oko noive. 21 Numutó namató vegená Guivahaniloka miní amekuko, aí apazá zagusave utó oloko voko napa oaká noive. 22 Sikalahú nenémo lekezagi ámina oko aitoka lekelémo miní amekago, Ómasímini numuni apá lilí ikago mulutikú minoko aleko oaká noive.
* 2:1 Kolo 2:13 * 2:15 Kolo 2:14 * 2:16 Kolo 1:20 * 2:17 Isa 57:19