3
Izesuko Nikotemoko
Palisaio monó vetini kigivéipo makó minamó, agulizá Nikotemó. Áisi nene Zuta vetini monó gizapa venini makó minamó. Ámina ve áisi límugusigú Izesú noitoka vike láa loko lo amimó: Monó gizapa velemaka, leza mogonaka geleaká noune. Géisi monó apí o lemeaká ve gihila minokanike, Ómasilokatí lemenimóma neve. Ve makó nenémo Ómasi aitoka minamiko loló oaká noani suni aleko alévolé netá loló oakaláa nene nomive. Loko lokago, Izesú láa loko lo amimó: Neza lamaná lo gimitoze, gelezo. Makó nenémo okulumakutí gosohá utó amitimó nenémo Ómasímo alévolé oko gizapa olikimiaká apá ánigaminogo ive. Loko lokago, Nikotemó láa loko limó: Íi, mota napa okatímo nana oko gosohá utó itive. Nana oko izolahini agatupagú itekiko goha getatikumú lane. Loko lokago, Izesú láa loko lo amimó: Neza lamaná lo gimitoze. Makó eza monó nagamí holoko Sikalahulímini agikagú vo holokoko gosohá utó amitimó nenémo Ómasímo alévolé oko gizapa olikimiaká apakú iteminogo ive. Vegenalititokatikó utó itamó nenete vegenalitini kemetamenigi utó inigave. Sikalahulímitokatí utó itamó nenete Sikalahulímini ametamenigi utó inigave. Lá onoinazo, lekeza okulumakutí gosohá utó itave loko lumó nene geza gelekako gena amino. Hepé nene gopa aleaká noive. Lá noigo hepelímini anó giliaká niamóza, mogonáa hitotí apí oake aleaká noive itó vike hitoka lutegeaká noihe nene gelemave. Itó Sikalahulímitokatí utó ita vegenalitini mogonáa ámináminoko nene neve. Loko lokago, Nikotemó nene gakó lanimó nene mogonaló gelemu gakó laninazo, nana oko utó itive. 10 Loko lokago, Izesú láa loko lo amimó: Géisi nene Isilae vetini gakó apí o kemeaká ve noanimó nenazo, gakó nolumómámini mogona nanamú gele gopa okane. 11 Neza lamaná lo gimitoze, gelezo. Leza nene ánigoko gele nouni netá áminagó lo lekemeaká nounimóza, lekeza nene gakote gili ahuliaká niave. 12 Neza mikasigú utó oaká noi netakumú lo lekemekugo, gili seketigí amanazo, nenemú okulumakú utó oaká noi netakumú lo likimitomó nene, nanatitotí gili seketigí itave. 13 Lekelikutí ve makolímo okulumakú iteko okulumakú noi netá nene keké ánigonamimóma neve. Okulumakutí lumu ve gihila nénisi Ómasilokatí lumumó nenazo, neza okulumakú noi netá nene ánigonoumóma neve. 14  * Mosé nene gozapá mikasi gomopalaló gosihakitana avevezaha netá loló oake zaló ale otimó nene gosihámate kepele vegenalite áminaló ánigiiki goha lamaná itave loko lá imó nene nenéminiki okulumakutí lumu ve gihila není nene malipo zaló nilími otinigave. 15 Nilími otikiko nene, nenikumú gili alévolé itamoláa keza alévolé kemetamenigi minanigave, loko limó.
16 Ómasímo numutó namató vegená lelikumú milumavate gilimó nene napa napa nego gipala hamokó lehizeletamó nene aikumú gili alévolé ita vegená keza latila amiki alévolé kemetamenigi minanigave loko lá imó neve. 17 Gipala nenémo mikasiuka vegená lihima kimitove loko nomive. Kelémo kugutó vizitive loko Ómasímo amiselekago limimó neve. 18 Makó keza Ómasímini gipalamú gili alévolé itamó nene, Ómasímo lihima kememinogo ive. Makó keza gili alévolé amitamó nenete Ómasímini gipala hamokó aí agulizá gili alemamó nenazo, nenemú Ómasímo mota lihima kiminogo ive. 19 Lihima kemeaká nenémini mogonáa lá oko neve: Okulumakutí lapaná nene mikasiuka vegenalitini kovogisaló ale utó okugo, keza nene netá golesa aliki miniaká amó nenazo, keza lapaná nene ahuliake, límugusímini mututoni mini etó amó neve. 20 Makó keza netá golesa aliki minatamó nenete Ómasímini lapaná kemegesa amiiki kezáini miniki aliki amó nenémini mogonáa utó okative liki Ómasímini lapanató isá amave. 21 Makó keza netá gihila aliki minatamó nenete Ómasímo hize lé okimikago iki miliki amó nenémini mogonáa utó itive liki lapanalámini avogisaló anigave.
Áisi minomo iteko minatimóza nénisi minomo lemeko minanogo uve
22 Lá iki miniki, Izesú nene izegipala zuha lelémoko Zelusalega ahulokunike, Zutaia mikasiloka voko minuhá. Neneloka makó minunike nagamí holoketoko minuhá. 23 Ámina zupa nene Zonini nene velesá nagá numukú alími milamago, Zoní nene Salima apá agilikaloka minake, Aeno loko noi numutoka minamó. 24  * Neneló nagamí mukí minokagove loko vegená anitikago, monó nagamí holoketoko minuhá.
25 Lá okago, Zuta ve makolímo Zonini izegipala zuhagi nagamí holokimiaká sunimú pelevesava zemó. 26 Lá iake, Zonitoka viki láa liki li amemó: Tisalemaka geza Zota nagamí vola helegaloka noako, gezagi makó minasi ve mogonáa lo utó moloko lo lemeni ve nenémo itína gamena nene vegená nagamí noholoketago, mukí vegená ahuligitiki aitoka vi asú niamole. 27 Liki likago, Zoní láa loko lo kimimó; Ve makó nenémo okulumá amelaho netá matá amemikoma ezáa hagitana alitihe. 28  * Neza gologí oleketative loko lo mololeketa vema minamuve loko lo lukumumóma neve. Ámina ve ale goí otoko gapova veletatane loko Ómasímo nimiselekago umóma neve. 29 Vená ánigi milita ve áisi vená ve loló okoko agoliza noviziko, agivelaho gelekoko alémo vatí oko mulunagú lamaná gilinogo ive. Nenéminoko mukí vegená nene Izesutokagó nivago gelekuke mulúnegú agila guluma itimó nenémo hutilí oko vaí oko minative. 30 Ámina vémini agulizá nene minomo iteko minatimóza, nénisi minomo lemeko minanogo uve.
Okulumakutí limi ve
31 Veletokatí limimó áisi livilegeko noive. Makó nene mikasigutí utó amó nenete mikasímini mututoni lilí inigave. Lá iki mikasigutí gakó linigave. Itó okulumakutí limi ve nenémo livilege asú onoive. 32 Áisi nene netá matá geleko ániga netakumú loaká noimóza, aí gakó giliake amegesaló mila vegená mukí niamave. 33 Gakoláa gili alitamó keza Ómasímo lokago alévolé oaká noi veve liki nene gakó hize lé iaká niave. 34 Ómasímo amiselekago limi ve áisi nene Ómasímini Sikalahula gúe vaí omiake Ómasímini gakokó loaká noive. 35  * Amelaho eza gipala ánigo amu heleake, mukí netá nene gipalámini agizakú molo asú okave. 36 Makó nenete Ómasímini gipalamú gili alévolé itamó keza alévolé kemetameni mota alikave. Itó makó keza gipalámini gakó gili ahuliiki mihina itamó keza alévolé kemetameni aleminigave. Nenémini amupiló Ómasímini mesaha ititokó minanigave, loko limó.
* 3:14 Nam 21:9 * 3:24 Mat 14:3 * 3:28 Zon 1:20 * 3:35 Mat 11:27