12
Vená makoki gosihá sipisimagi keí gakó
Lá okago, okulumató anosa napa lá oko utó imó: Vená makó minamó eza agupeló ho silikakéna luho minamó. Itó agisa amunauka nene ikani milimikago minamó. Itó gotolaloka nene sonohí 12-atunú lilí ita akilí hitamó. Itó eza izegipa agatupagi minoko izegipala getanogo miluma geleko gopaga loko minamó. * Itó lá oko noigo, okulumatoka anosa makó lá oko utó imó: Gosihá sipisi makó minamó nene ametamenía golohá loko minamó, itó gotoláa 7, itó sipiváa nene 10, itó gotola minoloko vitó vitó nene kugulizaki vetini akilí makó hitimikago minamó. * Lá onoi gosihalímo okulumatoka iteko minake agasatunú sonohí nene hize hoú lo losive makole oko hizeko atohe ahulo ahulo igo, mulusi makó nene mikasiuka lememó. Itó gosihá sipisi eza lá oake, venalímo izegipa getokiko mikilí itove loake voko amatoka gizapa oko minamó. * Itó izegipala getokago nene, numutó namató vegená aeni hánusatunú gizapa oketative loko lo molotamó. Itó ámina gipa getokago nene, ipá iki aliki itiki Ómasímini amatoka gonanalivagi holomámini amakuka ahulitamó. Lá okago vená eza golisi vike mikasi gomopalaló ikani 42 nenémini agikagú nasahilí nitiko minative loko Ómasímo ale vatí ota apatoka voko minamó.
* Lá okago, okulumatoka lova napa utó imó. Agelolitini gizapa ve Maikolí itó izegipa agunamotamola keza sipisi gosiháma nene amiseleko apilitune liake lova ali utó amó. Itó helegaloka sipisi gosihá nene izegipa agunamotamolagi ámina iki gimisi magé iki minamó. Itó lá ikamóza, gosihagegi nene keé liki lova aviligitamoláa amigo, okulumakutí kimisiliake gahe gikitamó. * Lá amó nene amepa gosihá napa eza gozapá ká emane amunalokatí mina ve Satá eza nene numutó namató ve kogoka vizé vizé oaká i vema ahelú i ahulikago, mikasigú limimó. Ezagi izegipala zuhagi monéna kehelú i ahulikago lememó.
10  * Lá niago, okulumató gakó napa láa loko utó noigo gulumó: Ligive lagavetini galanáikumú Ómasímini avogisaló gamena gamena únaká neteká goní okimiaká noi vema nene okulumatokatí ahelú i ahulikago lemekanazo, Ómasilémo lugutó vizeaká itó aí alévolé itó aí gasova itó gologí oletative loko lo mololeta vevámini gizapa oaká zámuza nene utó o lamaná okave. 11 Keza sipsip iza akalevamámini golanitunú itó goselé kepeleko kelegesá legemigo Ómasímini gakó liaká atunú amuza miliake aviligikamóma neve. Lá iki miniki alikíinimú gelemake, itó lapuluva itupe liki gilisá amamóma neve. 12 Nenemú okulumá agika itó nenegú mina vegenalita lokogoliza vizilo. Itó mikasiuka itó age nagamikuka niamoláa agae, lekeza nana itamó neve. Imane Satá eza gamenaváa mota asú inogo ive loko geleneike izapaló golesa molago lekelitoka núane nolimive.
13 Lá okago, gosihá sipisima ahulimikago, mikasigú lemeko minakumú geleake, izegipa geta venáma agizató alinogo ámegetoko vimó. 14  * Lá okago ámina vená nene nama gosúveha sipisímini agokéna lositá ali amikago, mikasi gomopalaló minoko aleko oaká itoka gosihá sipisimú golisi voko halá gimó. Neneloka nasahilí itiki niko, kilisimasi losive makolegi hapumagi vinogo ive. 15 Lá noiko, vená nene golisi okago, gosihá sipisi eza amegesaloka agepagutí nagamí nene vele ahulokago, ámina nagamilímo vele lemeake veleko vimó nene ámina vená alémoko vinogo nenémini imó. 16 Lá inogo noigo, mikasímo vená agutó vizike agepa aká okago, gosihá sipisi nenémo vili nagamí nene mikasi agepagú leme asú imó. 17 Leme asú okago, gosihá sipisi eza venámamú izapaló molokago, ámina venalímini izegipa agunamotamola Ómasímo lo huka gakó nene gili aleke Izesuni gakó goselé kepelemigo li utó miliki liaká a vegená nene lova ale kiminogo vimó. 18 Novike, age nagamí getatoka lemeko minamó.
* 12:3 Tan 7:7 * 12:4 Tan 8:10 * 12:5 Isa 66:7; Age 2:9 * 12:7 Zut 9 * 12:9 Apí 3:1; Luk 10:18 * 12:10 Hio 1:9-11; Zak 3:1 * 12:14 Tan 7:25, 12:7