13
Akohú gala lositá keí gakó
* Noigo, neza ánigutoka age nagamikutí nene hela netá napa makó itimó. Eza nene sipivaláa 10 itó gotoláa 7 itó gotoláa minoloko vitó vitó nene kugulizaki vetini akilí minamó. Itó gotolaló agulizá minamó nene Ómasi aleko letoko loaká gakó minamó. * Hela netá napa ánigumó eza ametamenía nene pusi sipisimámini oko, agizanía nene peá galámini agizani nenémini oko, itó agepa nene laizon akohú gala agepamáminoko minamó. Itó gosihá sipisi nenémo ezáa zámuza itó ezáa gonanalivagi siá itó ezáa guivahani loló oko minoaká zámuza nene amimó. Hela netalímini gotoláa makó agómunigi minake hele minamó gelekago ánigumó. Itó nenémo agómuni ha omikago lamaná imó. Lá okago nenemú numutó namató vegenalite sigaga liake hela netá napama ámegetiki vamó. Lá niake gosihá sipisimámo guivahani loló oko minoaká zámuza amekamómave liki geké vaké liki gosiháma gupá zi amemó. Lá niake akohú netá amepa netáma ámina iki alími napa ake láa liki lamó: Hela netá napa makó ezagitana minamive. Itó makó éaho lova ale amitimó neve.
* Liki likago, agupe alimi iti iti gakó, itó Ómasi alevo letovo otoko litive loko agepáa gúmusi molomikamó. Itó ikani 42 nenémini agikagú mikasiuka gizapa oko minative loko zámuza amimó. Itó nenemú Ómasi eza noimó agulizala nemó itó minoaká apala nemó keza okulumakú miniaká niamoláagi apí oko alevo galatovo oko loketoko minamó. * Itó Ómasímini vegená lova ale kemekoko kiviligitive loko gele amekago, némini oaká imó. Itó numutó namató vegená kugupe haitopaitó itó gakóini haitopaitó itó mulusi haitopaitó mukilitini agulizaki ve loló oko minative loko amuza ale amimó. * Lá okiko mikasigú gevená mukí keza hela netá napama gupá zi amiki agepoka litanigave. Itó sipsip akaleva apili hele vémo gozapá mikasi utó ami gamenaló alévolé kemetameki nia vegenalitini kugulizáini nene puku makokú luhuva gizo molokago mina vegenalitegó nene hela netáma nene nenémini itaminigave.
Lakagata hee lo minamó neneta gakó imane gili guni iki gililo: 10  * Makó keza kalapusi numukú minatave loko lonoimóma nene kalapusi numukú ahulikitataze. Makó eza sopolotunú ve makó apele helekikoma ámináminiki sopolotunú ámina ve apili hilitaze. Ómasímini apazá vegená keza ámina zupahé nene siti viziki gili alévolé iki minatakumule.
11 Itó mikasi agikagutí hela netá napa makó itigo ánigumó. Eza sipsip iza nenéminoko sipivala lositá minamó. Anó lupa nene gosihá sipisi nenéminoko minamó. 12 Lá noike goí oko iti akohú netalímini zámuzagi minake aí avogisaló hoza aleko minamó. Lá noike, mikasigú numutó namató vegená lokimikago, goí oko iti hela netá agómunigi minake hilitotí mómoká oko oti ve nene gupá zi amiki agepoka liaká niave. 13 Itó hela netá napa alika utó imó nenémo haitopaitó golivagi netá aleaká noive. Lá noike haitó suni napa makó lá oko alimó: Áisi lokago, mikasigú vegená mukitoka ániginago, okulumakutí ló nene mikasiuka limimó. 14 Alévolé suni nenéminoko loló itive loko gele amekago, goí oko utó i hela netalímini avogisaló loló ike mikasigú vegená kigika ale gopánapa oaká noive. Lá noike mikasiuka vegená lokimikago, hela netá napama amunaló emane sopolotunú apili hilikago goha oti netalímini vogunahana nene lilí amó. 15 Vogunahana nene lilí iake, milikago noigo, alika utó i hela netá napa eza gele amimómave loko vogunahana alémo otekago, gakó loaká noive. Gakó lokago, vegená keza kalapusa hizi amemó. Amamoláa nene kipili helemó. 16 Itó aí gakotó nene vegená mukitó iti minamó limi minamó henóiki itó itó kugulizaki itó gelekeléini nene kigizani zamagaloka itó golihíitoka anosa makó gizi asú inigave. 17 Lá ikiko hela netá napa nenémini anosa nene agulizá luhuvahe itó agulizalámini nampavahe ali minisá amamoláa keza netá matá meina hizeaká itó salimoaká gapo hizi lí ikitanigave. 18 Nene anosámini mogonamú silipa iki gili vevesatave. Vegená makó keza gakó giliaká vegená niikima, hela netá napamámini nampavalámini mogonáa ali utó miliki gilitaze. Nampaváa nene ve makolímini agulizalímini napaváa nene 666 nenéminoko neve.
* 13:1 Ali 17:3,7-12 * 13:2 Tan 7:4-6 * 13:5 Tan 7:8,25, 11:36 * 13:7 Tan 7:21 * 13:8 Age 69:28; Ali 3:5, 17:8, 20:12, 21:27 * 13:10 Zel 15:2, 43:11