14
Vegená 144 tausen gologí oketamó keí nama
* Lá okago, neza nogómula ahulo moloko ánigumó nene sipsip iza akalevama Zelusale numutoka Zaion agokaló oteneigo ánigumó. Ezagi vegená 144 tausen ámina agokaló alegesá iki minamó nene golihíitoka ezáa agulizá luhuva itó amelahini agulizá luhuva gizikago ánigumó. Lá niago okulumatokatí anó lupa gulumó nene nagamí lisani sipisimámini oko sasa loko itó gó pou pou loko limimó. Lá noigo, anó lupa gulumó nene gevená mukilite musiki ziaká netá napatunú nizego anó moloaká noitíminoko nego gulumó. Lá noigo, gonanalivagi sialímini amatoka nene netá alévoleláa losive losive itó monokú olotiva vetini kovogisaló nama gosohá makó liki miniaká amó. Ámina nama nene vegenalita gelesá avevezaha oko minamimó. Vegená 144 tausen nene numutó namató vegenatokatí meina hizeko gologí oketa vegená kéisigó gilitatíminoko neve. Keza nene venaki mokoló netá lilí amake kigika gizopa lo minamoláa sipsip akaleva noitoka ámegetiki viaká niamoláa keza numutó namató vegená lugáalokatí Ómasímini amatoka itó sipsip akalevámini amatoka miniaká niamoláagó apí oko kelémo molamoláa niave. Keza nene galanáini nomi vegená nianazo, kegepaukatí soza gakó makó olío lememimóma neve.
Ageló losive makoletini gakó
Ageló makó nene ká vozane veletó letoko novigo ánigumó nene, gakó lamaná alévoleláa minova minova oaká gakó nene mukí mikasiuka vegená kugupe haitopaitó itó konóini haitopaitó itó haitopaitó nagá lo utó oko lo kimitove loko mohona noigo ánigumó. Áisi nene gakó napagutí sele loko láa loko limó: Vegená gona moloketati gamena mota alitokanazo, Ómasi golivala gilitiki aí agulizá ali otilo. Okulumaki itó mikasigi itó age nagamí itó hanuva nagamí goihá nagamiki kelémo utó i ve Ómasi nene agepoka liki minalo.
* Loko loake novigo, amegesaloka ageló makó oake láa loko sele limó: Papelonia apá napama mota tui loko vokave. Ámina apá amelage numutó namató vegená alévolé vain nagamí nalo nalo liki gala vizeaká netá aliki mokomú gala viziki miniaká atímo tui loko vokave.
Loko loake novigo, amegesaloka ageló makolímo oake gakó napa like láa loko limó: Makó keza hela netá napamahe itó vogunahanahe kalapusa hizi amitamó itó golihíitó aí anosa ali milatamó itó kigizakú aí agulizá luhuva gizatamó nenete 10  * vain nagamikitana oko Ómasímini mukahá nemó hanuva nagamiki ale mukahá amoko gopa napa oketati lapevagutí kemekiko natave. Lá ikiko apazá ageló itó sipsip iza akaleva keí kovogisaló loki itó gihuká gehani ló lokiko, áminagú limiki niiki miluma napa giliki minanigave. 11  * Itó miluma gililiki va vegená nenémináa niviko, lova lova oko minanogo ive. Itó nenémini lokilaváa iteloko voko mino lúaló moloko minanogo ive. Nenemú hela netá napamahe itó vogunahanahe kalapusa hizi amiaká nia vegená niamó itó agulizalámini anosa ali miniaká nia vegená nene milumámo ma ahuloketoko vaminogo ive. Itó kavasú viziki itó geha ziki ma aminigave. Gamena gamena milumámo ze lemeko miniko, gililiki viki minanigave. 12 Loko limó nenazo, nenémo Ómasímo lo huka gakó itó Izesuni monó ali gilitiki amegesaló miliaká nia vegená Ómasímini apazá vegenala keza nene alévolé iki minatakumú sele lo lemeaká noive.
13 Lá okago, okulumatokatí gakó makó láa loko limigo gulumó: Imane gamenalotí veletoka Guivahaniloka gímiziki miniki hilita vegená keza mulúikú lamaná gilinigave loko luhuva gizozo. Loko lokago, Sikalahulímo láa loko limó: Lamaná. Keza iki miliki iaká amómámini gihiláa kémegetoko vinogo inazo, hozanini miliiki mini gilinigave.
Mikasiuka hozámini gihiláa aliti gakó
14 Goha ánigumó nene límusi mokoná galinali utó imó nene límusi amupiló ve makó minamó eza ametamenía vegenakitana oko, itó gotolaloka nene kugulizaki vetini akilí golitunú lilí amó nene hitoake minamó. Itó agizakuka nene nosánetá hukoaká amitá sánevetaláa makó ale minamó. 15  * Lá noigo, okulumakú monó zavusavegutí ageló makolímo lemeake límusi amupiló mina vema gakó napagutí láa loko lo amimó: Mikasigú hozámini gihiláa mota utó o asú okaze. Itó hukoko ale molatani gamenaváa mota alitokaze. Nenemú geza amitakatunú hozagámini gihiláa huko molozo. 16 Loko lokago, límusi amupiló mina vémo amitala ale zohota oko zeake mikasigú gihiláa hukoko ale gesá imó.
17 Lá noigo, ageló makolímo okulumakuka monó zavusavegutí olío lemeake ezagi ámina oko amitá sánevetaláa ale minamó. 18 Aleko noago, agivelaho makó nenémo okulumakuka zavusavémini guguni gizoaká italó minatotí amó. Eza lolímini gizapaváa nenémo agivelaho amitá sánevetaláa ale mina ve nene gakó napagutí láa loko lo amimó: Gihiláa guzá lo asú okamó nenazo, geza amitakatunú mikasigú vain nagalímini gihila huko asú ozo. 19 Loko lokago, ageló agivelaho nene amitáma ale zohota oko zeake, mikasiuka vain gihiláa huko asú imó. Huko asú oake Ómasímini mukahalímini mí zeko liliká zeaká gehanímini agikagú ahulokimikago limi asú amó. 20  * Lá ikago, numuni apá heláaloka mí ziki mili lí ikago, áminagutí Ómasímo mukahá oketa vegenalitini golani nene nagamikitana oko lemeko minamó. Lemeko ohuni molago, 2 mitaló iteko velemó zimó. Itó ohuni molatímini hánáa nene 320 kilomita mololoko voko minago ánigumó.
* 14:1 Izi 9:4; Ali 7:3 * 14:8 Isa 21:9; Zel 51:8; Ali 18:2 * 14:10 Isa 51:17; Izi 38:22; Ali 19:20 * 14:11 Isa 34:10 * 14:15 Zoe 3:13 * 14:20 Isa 63:3; Ali 19:15