2
Iyesu Keriso wenawena ki bususui
(Mateyu 1:18-25)
Mara ki makeya ka apunu kawai mosi si ka Sita Ogatasi yona tono-pupu tawana Roumi rabineya iyapana kuduba mu mubo tawanamugu kayatagamana simaga tamana ki nana wagubu. Ki makeya ka apunu Kwiriniyasi tawana Siriya kwayuba-piyawa tondawa. Iyapana naiya mu simaga inako eba tamawa, ko mu kawaimaga wagubu ki pokere iyapana tawana tawana idiwa ki karako wira-tagubu mu mubo tawanamugu kaya-tagubu manako simaga ika tamupu.
Mara ki makeya ka apunu Diyosepa natere Nasareta tondawa. Natere ki ka tawana Gariri rabineya. Apunu Diyosepa e ka oragai apunai Dewida e momai mosi ki pokere e karako oragai apunai Dewida e naterei si ka Beteriyemu e si ika tarana ki nana kayawena. (Natere Beteriyemu ka tawana Diyudiya rabineya.) 5-6 E kipu ubupu onowa Meri ki mu e uwarana tonabamupu ki bananapupu manako natere Beteriyemu kayatagubu. Ko onowa Meri e ka romodo matarapupu ki pokere mu kaiwa idiwa da bautagubu ka e munu wenapana makarai waina-pupu. E munu wenapana makarai wainapiyawa ko natere Beteriyemu rabineya ka iyapana posiwena ukwapamana watai pa mena ki pokere mu idiwa da e gubagai amu suwakarai ki wenawena ki ka e ubupu munu ki aukwara pokaiya sikwapupu manako kanibu papa burumakau bani kupamu ki tenamaga mo rabineya tapu ika ukwarawa.
Papa sipi baikamutagamawa ragidai
Kemora ki rabineya ka papa sipi baikamutagamawa ragidai dai ika gwabau mu papamuguma kwayuba-tamawa idiwa, manako Mamanuga God e aneyai mosi mu bamamugu matarawena. Mu aneya ki empamawa idiwa ka Mamanuga God e eya sinini tanai mu kawarimugu kawapu tawana minibu siwa manako mu kudu waina-mupu didiguramaga mete wagubu. 10 Ko aneya ki mu tadebu, wagubu ke; “Kudu eba wainapiyoi. Nau yona bagi wadubuwani kawapuwani iyapana tawana tawana kuduba wi rabinaga bagiwagana mamamaigamana ki nana. 11 Kemora yau rabineya ka wi Iya Negeyana Apunai wenawena oragai apunai Dewida e tawaneya. Munu wenawena ki e ka Keriso, wi Kaiwawoga. 12 Ko e badidi maba wenawena ki nau karako wi nidiyani da wi kaiwagi e empumuri mibipumuri; Wi munu wawayai aukwara pokaiya sikwamupu papa burumakau bani kupamu ki tenai rabineya tampu ukwarau ki e kwaenei kwaiwagi.”
13 Aneya yona ki wagubu kewowena ka aneya ropani kawaya eba bigabigai kunumau mamataratagubu kawamupu Mamanuga God e si esida tepapamawa, tagamawa ke; 14 “Mamanuga God kunumau esida tondau e mena si nu tepapemei, ade waira kawareya ka e iyapanaiyoma nuwaiya po ki mu kuduba ka nuwabagi rabineya idiwono.”
15 Aneya ropani kawaya ki inako tagubu ade wiratagubu kunumau kaya-tagubu ka iyapana ika gwabau idiwa ki deni deni tagubu kasiwara, tagubu ke; “Edama, natere Beteriyemu kaigamu da Kaiwawonuga e gwede yonai wagubu ki nu kwaenepamu empamu.” 16 Mu inako tagubu manako kimpu ubumpu garugaru mena kayatagubu kaiwa da ridi Meri yo apunu Diyosepa mete kina mu bamamugu bautagubu manako mu munu wawayai ika tena rabineya ukwarawa ki emupu. 17 Mu e emupu ka mu aneya munu ki e yonai badidi tadebu ki mu iyapana ika idiwa kabuwatampu. 18 Iyapana yona ki wainamupu ka mu kuduba notamaga kowena kodabamaga kamupu. 19 Ko ridi Meri e ka yona ki kuduba wadubu doko e rabineya mena notapiyawa tondawa.
20 Papa sipi baikamutagamawa ragidai ade wiratagubu kayatagubu. Aneya bauwena mu badidi tadebu ki mu makeya makeya yabumugere emupu ki pokere mu Mamanuga God mamama-pamawa ade e si esida mena tepa-pamawa kaiwa.
Mu Iyesu wadumpu natere Diyerusaremu kayatagubu
21 Pura eyaka mena kewowena eweya ka mu gubagamaga e kwakwarepui wakapamana ki marai bauwena manako aneya naiya ridi Meri eba romodowena makeya e munu wenapana si Iyesu siyana sibu ki mu makeya makeya kwaetagubu e si Iyesu simupu.
22 Oragai apunai Mosisi e gorai wagubu da ridi munu wenapoto ki ka e pura dai pa tondono manako pura ki kewoyogono makeya ka kiroto uburoto puyo mosi Mamanuga God bameya taroto. Gora inako wagubu ki pokere apunu Diyosepa e wainai Meri mete kina idiwa da gora badidi wagubu ki kwaetagamana marai bauwena ki ka mu munumaga ki wadumpu natere Diyerusaremu kayatagubu manako mu munumaga ki Mamanuga God nene tamupu. 23 Mu inako kwaetagubu ki mibai ka Mamanuga God e okai mosi wagubu ke; “Munu uratanai amu suwakarai mo wenayagisi ki ka e inai mamai mu munumaga ki yadini Mamanuga God nene tamoto.” 24 Ade e okai mosi wagubu ke; “Munu wenayagisi ki ka e inai mamai midiwari umago apeya bo midiwari wabarauwa munai apeya inako tepomoto manako Mamanuga God bameya puyo naka-pomoto.” Oka ki inako wagubu ki pokere Iyesu e inai mamai kayatagubu gora badidi wagubu ki makeya kwae-tagubu.
25 Mara ki makeya ka apunu mosi si ka Simiyoni ika natere Diyerusaremu rabineya tondawa. E ka apunu bagi mosi Mamanuga God mayapiyawa tondawa ki apunai. Mamanuga God uburana tawana Isiraero ragidai waditamana bagi ki marai bauwagana ki nana ki nawanai e tondawa ade Mamanuga God e eya Keyai Tanai Bagi Kawaya ki e rabineya mete minibu siwa. 26 Mamanuga God e Keyai naiya mena e kabuwapupu da nu Kaiwawonuga uburana Keriso tonopana gwaiyabai wagubu ki marai ka apunu Simiyoni e yabere empoto were ewa poyagisi, 27 ki pokere Mamanuga God e Keyai ki karako bauwena apunu Simiyoni yabiripupu da e Mamanuga God e Tawai rabineya kanibu. Ki makeya ka Iyesu e inai mamai gora badidi wagubu ki makeya makeya mu munumaga bameya kwaetagamana ki nana ika bautagubu, 28 manako apunu Simiyoni mu emitapu ka e kanibu mu munumaga ki wadubu taiyapupu manako Mamanuga God e si esida tepapupu, wagubu ke; 29 “Kaiwawoni, kau naiya nau badidi gwaiyabasinibi ki kau karako makeya kwaenugibi ki pokere karako kau bigabigagi apunai nau eba bodasini ko nau nuwabagi rabineya waira yau kamadani. 30 Nu Iya Negeyana Apunai tonopipi ki e karako nau naubo yabunere empuwani. 31 Iyapana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau nu iyanuga yawatai ki kau mebi. 32 Munu yau pokaiya ka iyapana kwaiyanai ragidai kau tanigi matarau empomoto ade e pokaiya ka kau iyapanagiyoma Isiraero ragidai nu sinuga mete kawayayagisi.”
33 Iyesu e inai mamai apunu Simiyoni mu munumaga nene badidi wagubu ki wainamupu ka mu notamaga kowena kodabamaga kamupu, 34 ko apunu Simiyoni mu emitapu waditapu bagi manako e munu ki inai Meri yona yau sibu, wagubu ke; “Nau nidiyani wainapi; Mamanuga God kau gubagagi yau winepupu da e pokaiya ka tawana Isiraero ragidai ropani kawaya pisipisi-tamini gwepomoto ko ade e pokaiya ka tawana Isiraero ragidai ropani kawaya iya mete yadini. E pokaiya ka Mama-nuga God e nuwaiya badidi wainapiyau ki matarayagisi ko ade iyapana ropani kawaya e mete wereyakaurapomoto. 35 Iyapana ropani kawaya mu wekemaga ki e matarapoto ko kau kiya ka nuwaboya kawaya mosi aita ewa kau rabinageya ta maba ugwadiniyoto makari negeni.” Apunu Simiyoni inako wagubu.
36-37 Mamanuga God e bonanai wainapiyawa wagawa ridai mosi si ka Ana ika mete tondawa. E ka apunu Panuero e petei. E kunui ka Asi. Ridi ki e naiya anikawena apunu naureya tondawa ka kwamura ida daikere kewowena daikere apeya (7), ko e nobomoi powena kwamura rowarowa kawaya (84) kewowena ki rabineya ka e koboro tondawa da karako magura-wena. Kemora nawaru ka e Mamanuga God e Tawai rabineya Mamanuga God e si tepapiyawa ade mara dai Mamanuga God nene bani kamadawa e bameya guriguriwagawa tondawa. 38 Apunu Simiyoni ridi Meri siyawa da kewowena ki makeya ka ridi Ana ika mete bauwena manako Mamanuga God paraupupu. Mamanuga God natere Diyerusaremu ragidai iyatamana ki nana ki nawanai ika idiwa ragidai ki mu bamamugu ka e munu ki sisiyai mu tadeyawa.
39 Apunu Diyosepa e wainai Meri mete kina Mamanuga God e gorai badidi wagubu ki makeya makeya kwaetagubu kewowena ki ka mu kimpu ubumpu wiratagubu mu mubo nateremaga Nasareta tawana Gariri rabineya ki ade kayatagubu. 40 Mu ika bautagubu idiwa ka mu munumaga ki kawayawagawa yarawa ade Mamanuga God e deni mena wadubu bagi ki pokere e nuwai notai supasupai mena kwaewagawa ade katai ebo ebo e rabineya posiwena.
Munu Iyesu Mamanuga God e Tawai rabineya tondawa
41-42 Iyesu munu waunai e kwamurai ka ida esida kewowena kerapu apeya (12) kewowena ki makeya ka e inai mamai mete kayatagubu natere Diyerusaremu rabineya poraga kawaya mo ika kupamana ki nana. Poraga kawaya ki ka Diyu ragidai e si ‘Mamanuga God Nu Raurunibu Poragai’ ki tagubu. Kwamura eyaka eyaka ki rabineya poraga marai ki bauwagawa ki ka Iyesu e inai mamai poraga ki kawareya kayatagamawa.
43 Poraga ki kewowena ka mu ade wiratagubu tawanamugu kayatagubu manako mu wainamupu da mu munu-maga ki iyapana kaparimugu mete ika kawarawa ko ki pa mena. Mu e ika natere Diyerusaremu rabineya kamadumpu kayatagubu. 44 Mu kaya-tagubu kaiwa da yawatau ukwapamana kwaetagamawa ka mu munumaga ki eba emupu ki pokere mu kayatagubu tawa tawa ki mu kowamuguma bama-mugu e kwaenepamawa iwa. 45 Mu e kwaenepamawa iwa ko eba banana-mupu ki pokere mu wiratagubu natere Diyerusaremu ade kayatagubu. 46 Ika bautagubu ka mu e kwaenei kwaene-tagamawa iwa da mara apeya eyaka kewowena eweya ka mu Mamanuga God e Tawai rabineya e ika tondawa emupu. E iyapana tadeyamu kabukabuwa ragidai ki mu paunamugu tondawa mu yonamaga wainapiyawa ade yona denai mu mete manutamiyawa. 47 Iyapana kuduba e denai supasupai kawaya wagawa ki wainapamawa ka mu notamaga kowena e nene ebotau wainapamawa.
48 E inai mamai e kwaenepamawa iwa da iyapana kawakawai ragidai ki mu paunamugu ika tondawa emupu ka mu mete notamaga kowena manako e inai kanibu e bameya bauwena empupu sibu, wagubu ke; “Gubagani, kau gwede nana nu yabunuga minibi kayanugibi? Nau mamagi mete kina nu notanuga kowena kau kwaenegi kwaigemeya.”
49 Ko Iyesu denai wagubu ke; “Wi gwede nana nau kwaeneni kwaiga-mawa? Nau Mamai e Tawai rabineya tondana ki nana ko ki wi kataigau bo pa mena?” 50 Ko e badidi wagubu ki mibai mu eba wainamupu.
51 Iyesu ubupu mu mete kayatagubu sumawa da mu nateremaga Nasareta ki ade bautagubu manako e inai mamai wiwiratamiyawa ade mu umunumaga wadawa tondawa. Ko e inai ka badidi wenawena yau kuduba e ebo mena rabineya notapiyawa tondawa. 52 Mu munumaga Iyesu kawayawagawa yarawa ade e notai mete kawayawagawa yarawa. Mamanuga God ade iyapana mete kina e nene ebotau wainapamawa ade e mamamai tagamawa.