3
Iyapana siruwatamiyawa apunai Diyoni
(Mateyu 3:1-12; Maki 1:1-8; Diyoni 1:19-28)
Apunu Sita Taibiriyasi tawana Roumi ragidai mu kawaimaga tondawa kaniyawa da kwamura ida esida kewowena kerapu daikere kewo-wena (15) ki makeya ka apunu Ponsiyasi Pairasi tawana Diyudiya ragidai mu kawaimaga tondawa, apunu Erodi ka tawana Gariri ragidai mu kawaimaga tondawa, apunu Erodi e yowai Piripo ka tawana Isuriya yo Tarakoniyasi ragidai mu kawaimaga tondawa, apunu Raisaniyasi ka tawana Abirini ragidai mu kawaimaga tondawa, ade apunu Anasi yo apunu Kaipasi ki mu ka Mamanuga God bameya dobo-piyamu ragidai kuduba mu kawakawai-muguma idiwa. Mara ki makeya ka apunu Sekaraiya e gubagai Diyoni ika iyapana eba idiwu tawaneya tondawa. Mamanuga God e yonai e bameya bauwena, manako e ubupu tawa tawa awana Diyoudani bameya ki kayawena dimawagawa umawa iyapana tadeyawa, wagawa ke; “Wi beraga berokoi ki wi karako kamadumuri wi notaga wira-yagisi da nau wi siruwaniyani manako Mamanuga God uburoto wi bigiga ki empoto surupoto.”
Takari kawaya ka Mamanuga God e bonanai wainapiyawa wagawa apunai Aisaiya oka yau tapu, wagubu ke;
“Apunu mosi gwabau umau e bonanai ragiragi kawaya wagau ke; ‘Kaiwawonuga e yawatai gwaba memuri da e taneya baiyagisi kayayagisi.
Gonu kuduba ki wi waira utapu-muri da posiyagisi ade kweya kuduba ki kwarisitagisi manako dobu wenapoto. Yawata ninoki tapu ki supasupayagisi ade yawata bowa ganaganai ki kuduba momomoi wenapoto,
manako iyapana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau ki ka mu Mamanuga God e Iya Negeyau Apunai mu yabumugere empomoto.”
Oragai apunai Aisaiya oka inako tapu.
Iyapana ropani kawaya apunu Diyoni bameya bautagubu da e mu siruwatamana ki nana, ko e mu tadebu wagubu ke; “Wi ka motamota berokoi e munuiyoma. Nima nidibu da wi Mama-nuga God e nuwa pupui wi bamagau bauwagana kwaewagau ki kudeya wi wakapaigubu yewe siruwaigamana ki nana baigubu? Wi mibai iyaga wirapamana wainapiyamu ki ka wi iya oragai ki kuduba kamadumuri supasupai mena kwaiwogoi. Ade eba notapiyoi da wi yona mena iwagamana ka baganai, iwagi ke; ‘Nu ka oragai apunai Eburamu e momoiyoma ki pokere Mamanuga God e nu wainaniyau da nu ka baganai.’ Nau nidiyani wainapumuri; Mamanuga God e nuwaiya ki ka e bowa ropani kawaya yau tadeni manako mu eyaka eyaka oragai apunai Eburamu e momoi-yoma wenatagisi. Karako ka ripa kerareya dokopana apunai okukuna-wena kewowena da e ripa ki meyana kwaewagau. Ripa ururutanai kuduba ki e dokopoto matau isiyapoto.”
10 Apunu Diyoni inako wagubu ki ka iyapana e denai manumupu, tagubu ke; “Nu badidi kwaigamu?’
11 Ko e denai tadebu, wagubu ke; “Kau nima midigi tatamai apeya ki kau mo wadi kau waretagi midi tatamai pa mena apunai ki kwei. Ade kau nima bani mete kina ki kau waretagi bani pa mena apunai dai kwei.”
12 Iyapana wairamaga denai ‘takesi’ wadamawa ragidai dai apunu Diyoni mu siruwatamana ki nana e bameya bautagubu manako manumupu, tagubu ke; “Nidiyei Kabukabuwa Apunai, nu badidi kwaigamu?”
13 Ko e denai tadebu, wagubu ke; “Iyapana wairamaga denai mempu puru tampu ki mena makeya wi takesi wadoi ko ki kawareya wi wibo nuwagau asusu eba tepiyoi.”
14 Piyara ragidai dai mete kina bautagubu e manumupu, tagubu ke; “Ko nuyo, nu ka badidi kwaigamu?”
Ko e denai tadebu, wagubu ke; “Iyapana eba keraputaisini pokaiya mu gwedegwedemaga tepiyoi ade iyapana yabayababa eba naritamiyoi. Wi upiga badidi kwaiwagamu ki denai wadamu ki mena mamamai iwogoi ko eba kaupuwaiwogoi.”
15 Apunu Diyoni inako dimawagawa ka iyapana notamaga kipu ubupu, tagubu ke; “Apunu yau ka bani nu Iya Negeyana Apunai Keriso ba bauwena yau kena.”
16 Mu inako wainapamawa ki sisiyai apunu Diyoni wainapupu ki pokere e iyapana ki kuduba yona yau tadebu, wagubu ke; “Nau ka awana pokaiya wi siruwaniyakani ko nau ewaneya ka apunu mosi baiyagisi. E kasiyarai ka kawaya esida ko nau kasiyarani ka maraitau erida. Nau e bigabigai kwaesugana waitapana e kerarai kwakwarai rikapana ko nau eba bagi da nau upi ki kwaesugani. E baiyagisi ki ka e Mamanuga God e Keyai Tanai Bagi Kawaya ki kasiyarai pokaiya ade mata nonarai pokaiya wi siruwaniyoto. 17 E diba idaiya wadubu kewowena ki pokaiya e gwaba madai ki tekwaripoto da mibai gwegwetagisi wateya ukwo-pomoto ko gwaba ki kwarai ki ka mugu ki nusuru tepoto madaneya nakapoto. Gwaba mibai gwetagubu ki e tepoto e tawaiya magara nakapoto ko mugui ki e mata maramara urau ko ewa mo eba poyagisi ki wateya isiyapoto.”
18 Apunu Diyoni e bonanai ragiragi kawaya yona ebo ebo iyapana tadeyawa teyateyama. Ade e ubupu Mamanuga God e yonai bagi kawaya ki mete dimawagawa tondawa. 19 Ko apunu kawai Erodi e nuwai pupuwena apunu Diyoni bameya mibai ka Diyoni ubupu e nakaripupu, wagubu ke; “Kau berokoi kwaenugibi kau nadawagi Erodiyasi kuwanugibi uwapi.” Apunu Erodi e eba berokoi ki mena kwaewena ko e berokoi ebo ebo dai mete kwaewagawa ki pokere Diyoni ubupu e inako nakari-pupu. 20 Apunu Erodi berokoi kuduba kwaewena ki kawareya ka e yau mete kwaewena; E apunu Diyoni wadubu dibura rabineya tapu.
Apunu Diyoni ubupu Iyesu siruwapupu
(Mateyu 3:13-17; Maki 1:9-11)
21 Apunu Diyoni iyapana kuduba siruwatapu kewowena eweya ka e Iyesu mete siruwapupu. Ki eweya, Iyesu guriguriwagawa ki makeya, ka kunuma gudui siwawena, 22 manako Mamanuga God e eya Keyai Tanai Bagi Kawaya midiwari umago maba kawapu Iyesu kawareya tondubu, manako bonana mosi kunuma were kawapu, wagubu ke; “Kau ka nau Gubagani. Nau nuwaneya po kau ki pokere kau mamamagi nau karako wainapakani.” Bonana ki inako wagubu.
Yau ka Iyesu e ripakwarakwaraiyoma
(Mateyu 1:1-17)
23-38 Iyesu bauwena Mamanuga God e upi kerarai birikapupu ki makeya ka e kwamurai apunai eyaka mena kewo-wena ida esida mena (v30). Iyapana naiya wenamaga eyaka mena wenatagamawa kebomawa da siyarai Iyesu wenawena mu simaga ka yau kena; (v38) Kerareya ka Mamanuga God apunu Adamu pasipupu.
Adamu ubupu manako e gubagai Seti wenawena.
Seti ubupu manako e gubagai Inosi wenawena.
(v37) Inosi ubupu manako e gubagai Keinani wenawena.
Keinani ubupu manako e gubagai Marareo wenawena.
Marareo ubupu manako e gubagai Diyere wenawena.
Diyere ubupu manako e gubagai Inoki wenawena.
Inoki ubupu manako e gubagai Mesusera wenawena.
(v36) Mesusera ubupu manako e gubagai Remeki wenawena.
Remeki ubupu manako e gubagai Nowa wenawena.
Nowa ubupu manako e gubagai Semu wenawena.
Semu ubupu manako e gubagai Apakesedi wenawena.
Apakesedi ubupu manako e gubagai Keinani wenawena.
(v35) Keinani ubupu manako e gubagai Sira wenawena.
Sira ubupu manako e gubagai Iba wenawena.
Iba ubupu manako e gubagai Pereki wenawena.
Pereki ubupu manako e gubagai Reu wenawena.
Reu ubupu manako e gubagai Seroki wenawena.
(v34) Seroki ubupu manako e gubagai Neyo wenawena.
Neyo ubupu manako e gubagai Tera wenawena.
Tera ubupu manako e gubagai Eburamu wenawena.
Eburamu ubupu manako e gubagai Aisiki wenawena.
Aisiki ubupu manako e gubagai Diyaikapu wenawena.
Diyaikapu ubupu manako e gubagai Diyuda wenawena.
Diyuda ubupu manako e gubagai Peresi wenawena.
Peresi ubupu manako e gubagai Esironi wenawena.
Esironi ubupu manako e gubagai Anai wenawena.
Anai ubupu manako e gubagai Atamini wenawena.
(v33) Atamini ubupu manako e gubagai Aminadapu wenawena.
Aminadapu ubupu manako e gubagai Nasoni wenawena.
Nasoni ubupu manako e gubagai Saramoni wenawena.
Saramoni ubupu manako e gubagai Bowasi wenawena.
Bowasi ubupu manako e gubagai Obedi wenawena.
Obedi ubupu manako e gubagai Diyese wenawena.
(v32) Diyese ubupu manako e gubagai Dewida wenawena.
Dewida ubupu manako e gubagai Natani wenawena.
Natani ubupu manako e gubagai Matata wenawena.
Matata ubupu manako e gubagai Mena wenawena.
(v31) Mena ubupu manako e gubagai Mereya wenawena.
Mereya ubupu manako e gubagai Erayakimi wenawena.
Erayakimi ubupu manako e gubagai Diyonamu wenawena.
Diyonamu ubupu manako e gubagai Diyosepa wenawena.
Diyosepa ubupu manako e gubagai Diyuda wenawena.
Diyuda ubupu manako e gubagai Simiyoni wenawena.
(v30) Simiyoni ubupu manako e gubagai Riwai wenawena.
Riwai ubupu manako e gubagai Matata wenawena.
Matata ubupu manako e gubagai Diyorimi wenawena.
Diyorimi ubupu manako e gubagai Eriyesa wenawena.
(v29) Eriyesa ubupu manako e gubagai Diyosuwa wenawena.
Diyosuwa ubupu manako e gubagai Eri wenawena.
Eri ubupu manako e gubagai Eremadamu wenawena.
Eremadamu ubupu manako e gubagai Kotami wenawena.
Kotami ubupu manako e gubagai Adi wenawena.
Adi ubupu manako e gubagai Meruki wenawena.
(v28) Meruki ubupu manako e gubagai Narai wenawena.
Narai ubupu manako e gubagai Siyasiyero wenawena.
Siyasiyero ubupu manako e gubagai Serababero wenawena.
Serababero ubupu manako e gubagai Resa wenawena.
(v27) Resa ubupu manako e gubagai Diyonani wenawena.
Diyonani ubupu manako e gubagai Diyoda wenawena.
Diyoda ubupu manako e gubagai Diyoseki wenawena.
Diyoseki ubupu manako e gubagai Semaini wenawena.
Semaini ubupu manako e gubagai Matataiyasi wenawena.
Matataiyasi ubupu manako e gubagai Masu wenawena.
(v26) Masu ubupu manako e gubagai Nagui wenawena.
Nagui ubupu manako e gubagai Esiri wenawena.
Esiri ubupu manako e gubagai Neuma wenawena.
Neuma ubupu manako e gubagai Aimosi wenawena.
(v25) Aimosi ubupu manako e gubagai Matataiyasi wenawena.
Matataiyasi ubupu manako e gubagai Diyosepa wenawena.
Diyosepa ubupu manako e gubagai Diyanai wenawena.
Diyanai ubupu manako e gubagai Meruki wenawena.
Meruki ubupu manako e gubagai Riwai wenawena.
Riwai ubupu manako e gubagai Matata wenawena.
(v24) Matata ubupu manako e gubagai Erai wenawena.
Erai ubupu manako e gubagai Diyosepa wenawena.
Diyosepa ubupu manako e gubagai Iyesu wenawena.
(v23) Iyapana Iyesu mamai Diyosepa simupu, ko Iyesu e ka eba apunu Diyosepa e gubagai mibai.