2
Mamanuga God e idai gurai nu naurinugu ugwadiniyoto ragiragi
Kowaniyoma, wi gwedewau kowaguma paerepiyamu mu emitamiyamu ki ka wi idaga gurai garugaru mena mu naurimugu eba ugwaditamuri ragiragi. Wi ki kwaiwagi ki ka wi wiga paerega badidi maba wekepumuri? Wi idaga gurai mu naurimugu uburono manako ade mu kwaetagamu ki maba wi mete inako kwaiwogoi ki ka wi idaga gurai daikere wirawena wi wiga naurigau uburau. Nu katainugu da iyapana berokoi kwaetogomono ki ka Mamanuga God supasupai mena kwaeyagisi e idai gurai mu naurimugu ugwaditamini ragiragi. Ki pokere wi kowaguma paerepiyamu emitamuri manako wi idaga gurai mu naurimugu ugwaditamuri ragiragi ko ade mu kwaetagamu ki maba wi wiga mete inako kwaiwogoi, ki ka wi badidi maba Mamanuga God e idai gurai wi naurigau uburau ki baibigapumuri? Ki pa mena. Wainapumuri; Mamanuga God e notai kawaya daganani wi notaniyau ade wi paerega ki denai e bita garugaru mena wi eba negeyau. Wi notaga wirawagana ki nana ka e wi nawananiyau, ko ki wi bani yanuwa dowaga maba wainapiyamu bo? E nuwaiya ka wi beraga berokoi ki deni mena kamadamana ki nana ade wi nuwaga notaga mete wirawagana ki nana, ko ki wi wainapiyamu bo eba wainapiyamu?
Wi ka wagemama ragidai waina-pakani. Wi rabinaga ka ragiragi kawaya ki pokere wi beraga berokoi ki wi eba kamadamana wainapiyamu. Wi bitaga ki wi wiga wadamu kawaya. Mamanuga God supasupai mena kwaeyagisi e idai gurai iyapana kuduba nu naurinugu ugwadiniyoto ragiragi ki marai baiyagisi ki ka e uburoto e nuwai wadamawa pupu ragidai wi bita negeni. Mibai, mara ki makeya ka Mamanuga God iyapana nima bagi kwaewagawa ki e denai bagi kweyoto ade iyapana nima berokoi kwaewagawa ki e denai bita kweyoto. Iyapana gwedewau bagi supasupai mena kwaetagamu ade Mamanuga God e tanai rabineya e mete maramara idiwana da e mu mamama-maga wagana ki diriwai kwaetagamu ragidai, ki ka e uburoto mu maramara idiwana kaiwana ki iyai puyo tageni. Ko iyapana gwedewau mu mubo nene mena wainapiyamu ade yawata supasupai keipiyamu berokoi kwaetagamana ki mena yawateya kayatagamu ragidai, ki ka Mamanuga God e nuwai mu bama-mugu pupuwagau ki e matarapoto. Iyapana gwedewau berokoi badidi kwaetagamu ki ka aita ewa ka mu denai bita yo midi makari yo nuwaboya bananapomoto. Diyu ragidai yabiri bita ki bananapomoto ko kwaiyanai ragidai ewa. 10 Ko iyapana gwedewau bagi supasupai mena kwaetagamu ki ka Mamanuga God denai mu weremaga yagisi, mu simaga tepapoto ade nuwabagi tageni. Diyu ragidai yabiri bagi ki bananapomoto ko kwaiyanai ragidai ewa. 11 Mamanuga God e inako kwaeyagisi ki mibai ka e yabuiya nu kuduba ka eyaka mena. Nu bagi kwaigomu ki nu denai bagi banana-pamu. Nu berokoi kwaigomu ki nu denai berokoi bananapamu.
12 Oragai apunai Mosisi gora okapupu ki okai ka tawana kwaiyanai ragidai mu bamamugu pa mena. Mu bigi kwae-tagamu ki ka mu eba gora pokaiya paerepiyamu ko mu bigimaga pokaiya ka mu iya yawatai paerepiyamu manako Mamanuga God iya waunai mu eba tageni. Ade Diyu ragidai mu bamamugu ka gora mete kina. Mu bigi kwaetagamu ki ka Mamanuga God gora ki pokaiya e idai gurai mu naurimugu ugwaditamini ragiragi manako ki pokaiya ka e iya waunai mu mete eba tageni. 13 Iyapana gwedewau gora ki wainapiyamu ko makeya makeya eba kwaetagamu ki ka Mamanuga God yabuiya mu ka eba supasupai. Ko iyapana gwedewau gora ki wainapiyamu ade makeya makeya kwaetagamu ki ka Mamanuga God e yabuiya mu ka supasupai bagi kawaya. 14 Oragai apunai Mosisi e gora okapupu ki okai ka iyapana kwaiyanai ragidai mu bamamugu pa mena. Ko mu mubo nuwamaga notamaga pokaiya gora wagau ki makeya makeya kwaetogo-mono ki ka mu mubo nuwamaga nota-maga badidi wagau kabuwatamiyau ki notai ka oragai apunai Mosisi gora okapupu ki mete eyaka mena. 15 Nau yona yau suwagubuwani ki mibai ka yau kena; Oragai apunai Mosisi gora okapupu ki okai ka iyapana kwaiyanai ragidai mu bamamugu pa mena ko mu mara dai paerepiyamu ki ka mu rabina-mugu wagau kabuwatamiyau da mu paeremupu. Ade mu bagi supasupai kwaetagamu ki ka mu rabinamugu wagau kabuwatamiyau da mu bagi supasupai kwaetagubu. Ki pokaiya ka nu kataigibi da Mamanuga God e eya gorai gwe mu rabinamugu tapu diyayai. 16 Yona bagi kawaya nau dimasugakani ki wagau ke; ‘Mara baiyagisi da Mamanuga God e uburoto Iyesu Keriso pokaiya iyapana kuduba nu rabinanugu weki gwaiya badidi notapemei ki yadini matara manako e idai gurai nu kuduba naurinugu ugwadiniyoto ragiragi.’
Diyu ragidai ade Mamanuga God e gorai
17 Wi dai bani noda gongomu-iwagamu, iwagamu ke; ‘Nu ka Diyu ragidai. Nu ka eba iyapana kwaiyanai ragidai mu maba. Nu ka Mamanuga God e winenibu ragidai ki pokere e eya gorai negebu ki pokaiya nu idiwei. 18 E nuwaiya nu badidi maba kwaiwaga-mana wainapiyau ki nu katainugu. E gorai negebu ki pokaiya ka nu kataigibi da bagi ka bani kena ade berokoi ka bani kena. 19 Iyapana yabumaga kenekenei ragidai ki yawata nu mu kabuwatamemei, ade iyapana sisipu idiwu ragidai ki mu dunamaga maba nu idiwei. 20 Iyapana notababa maba idiwu ki nu wade supasupatamemei, ade yona eba wainapiyamu ragidai ki nu munu rasi kabuwatamemei ki maba nu yona mu kabuwatamemei. Nu goranuga rabineya ka katai ade yona mibai kuduba posiwena uburau.’
21 Wi notaga bani inako wagau ko nau nidiyani wainapumuri; Kau nima iyapana kabuwatamiyei ki kau badi pokere kau kiya eba sidinugei? Kau eba kuwatagamana ki dimai nuwegei ko kau kiya eba kuwanugei bo? 22 Ade kau eba rauru kawakawaratagamana ki dimai nuwegei ko kau kiya eba rauru kawakawaranugei bo? Iyapana daisusu bo momorapa bo inako mu bamamugu eba buburitagamana ki dimai kau nuwegei ko mu buburitagamu ki tawai rabineya ki kau gwede mo tepiyei bo pa mena? 23 Kau nima Mamanuga God e gorai katainugibi ki pokaiya noda gongomunugei ki kau gora ki raurupiyei manako ki pokaiya Mamanuga God e si giripiyei bo? 24 Wainapumuri; Mama-nuga God e yonai wagubu ke; ‘Diyu ragidai wi pokagere ka tawana kwaiyanai ragidai Mamanuga God e si giripiyamu ade wereyakaurapiyamu.’
25 Kau gora makeya makeya kwaenugei ki ka mu kau kwakwarepugi Mamanuga God nene wakamupu ki mibai mete kina. Ko kau gora raurupiyei ki ka mu kau kwakwarepugi wakamupu ki mibai ka pa mena. 26 Iyapana kwaiyanai mu kwakwarepu-maga ka eba wakamupu ko mu gora makeya makeya kwaetagamu idiwu ki ka Mamanuga God yabuiya mu ka iyapana kwakwarepumaga wakamupu ragidai ki mu maba e nene idiwu. 27 Mu kwakwarepumaga ka mu eba waka-mupu ko Mamanuga God e gorai tapu ki mu makeya makeya kwaetagamu pokere. Ko wiyo, wi ka kwakwarepuga wakamupu ragidai ko Mamanuga God e gorai wi bamagau tapu uburau ki wi eba wiwirapiyamu ade makeya makeya eba kwaiwagamu. Wi midiga pa mataka-wagau ki pokere tawana kwaiyanai ragidai ki ubumoto wi raurunimoto.
28 Nau suwagani wainapumuri; Iyapana gwedewau mu kwakwarepu-maga Mamanuga God nene wakamupu ko ade mu nuwamaga notamaga e bameya pa mena ko yona mena tagamu ke; ‘Nu ka Diyu ragidai,’ iyapana inako tagamu ki ka mu eba mibai Diyu ragidai. Mu kwakwarepumaga ka mu bani wakamupu ko mu nuwamaga notamaga ka eba wirawena ki pokere mu kwakwarepumaga wakamupu ki mibai ka pa mena. 29 Iyapana nima e nuwai notai eyaka mena Mamanuga God bameya tondau ki ka e mibai Diyu apunai. Mamanuga God Keyai bauwena e rabinai wirapupu ko eba mu gora pokaiya e kwakwarepui wakamupu ki e rabinai wirapupu. Pa mena. Iyapana nima supasupai inako tondau ki ka Mamanuga God uburoto iyapana ki e mamamai yagisi. Ko eba iyapana kaina mu ubumoto e mamamai tagisi.