3
Ki pokere wi badidi maba wainapiyamu? Diyu ragidai mu bama-mugu gwede bagi mo mete kina bo pa mena? Ade mu kwakwarepumaga wakapiyamu ki mibai mo mete kina bo? Ena, ki mibai mete kina. Yabiri ka yau kena; Mamanuga God e yonai iyapana tadeyana ki nana wainapupu ki ka e yabiri Diyu ragidai yona ki mu tadebu.
Baganai, ko Diyu ragidai dai e yonai ki mu eba wadumupu sumamupu ko tagararamupu ki pokere mu paere-maga ki pokaiya ka Mamanuga God mu kuduba tagararatamini bo? Pa mena, e naiya gwaiyaba wagubu ki e eba wira-poto ko e badidi wagubu ki e makeya makeya mena kwaeyagisi. Nu iyapana kaina ka beraberai ko Mamanuga God e eba berayagisi. E yonai mo okamupu ki wagubu ke;
‘Kau yonagi kuduba nuwagibi ka supasupai kawaya iyapana waina-pomoto.
Mu ubumoto kau nidimoto wirawira ki ka mu kau eba raurunimoto. Pa mena.’
5-6 Ko wainapumuri; Nu berokoi kwaigomu sisipu idiwomu manako ki pokaiya Mamanuga God e iyai bagi supasupai ki tanai matarayagisi ki ka nu badidi iwagamu? Nu iwagamu ke; ‘Duna kemorau ki tanai ka kawaya ko nawarau ka tanai marai munta. Ki kwaitana nu sisipu idiwomu berokoi kwaigomu ki ka nu Mamanuga God waitapemei diyayai e tanai wademei kawaya ki pokere e denai bita nu negeyau ki ka e paerepiyau.’ Nu inako iwagamu bo? Ae, pa mena. Iyapana dai notababa yonai inako tagamu ki pokere nau suwagubuwani.
Mamanuga God e ka paere mo eba kwaewagau. E paere mo kwaewagubena ki ka e badidi maba aita ewa uburoto e idai gurai iyapana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau nu naurinugu ugwadiniyoto ragiragi?
Iyapana mo bani uburoto yagisi ke; ‘Nau berasugoni umoni ki pokaiya ka Mamanuga God e yonai mibai ki tanai matarayagisi ki pokere e gwede nana nau bigibigi sidiyau ade denai bita nau tegeyau?’ Iyapana dai inako tagamu ki pokere karako ka nau mete kina yona ki kawareya berasugani, suwagani ke; ‘Kaigamu berokoi kwaigomu da denai bagi kawaya nu bamanugu baiyagisi.’ Wainapumuri, yona ki kuduba ka notababa yonai ko iyapana dai nau wereyakaurasinimupu tagubu da nau yona inako suwegekeya umekeya. Mamanuga God aita uburoto iyapana ki bita tageni ki ka baganai.
Mamanuga God e yabuiya ka iyapana mo eba supasupai
Baganai, nu badidi iwagamu? Nu iwagamu ke; ‘Mamanuga God e yabuiya ka nu Diyu ragidai supasupai bagi kawaya ko iyapana kwaiyanai ragidai ki mu ka bigibigi.’ Nu inako iwagamu bo? Ae, pa mena. Nau eba ki nene suwaga-kani. Nau ororeya mena nidibuwani kewowena da Diyu ragidai ade iyapana kwaiyanai nu kuduba ka bigi umanibu dokodoko ragidai. 10 Mamanuga God e okai mosi wagubu ke;
‘Iyapana bagi supasupai mo eba tondau.
11 Iyapana mo nota supasupai eba kataiwena ade iyapana mo Mamanuga God e kwaenei eba kwaewagau.
12 Iyapana kuduba Mamanuga God tagararamupu kwakotagubu yawata kwaiya kayatagubu. Mibai, iyapana eyaka mena kwaitana bagi supasupai mo eba kwaewagau.
13 Iyapana popai urubamaga eba utamupu gwisimaga posiwagau ki maba ka iyapana ki mu umunu-maga wakawena manako yona beroko beroko ebo ebo mu umunu-mugu bauwagau. Mu tenawarimaga pokaiya ka mu yona beratagamu iyapana kerapumugu wadamu. Motamota berokoi iyapana metamiyamu popotagamu ki maba ka mu ubumu mu yonamaga pokaiya iyapana giritamiyamu.
14 Mu umunumugu ka kira yonai beroko beroko mena bauwagau.
15 Mu garugaru mena iyapana bidara tageyamu namutamiyamu.
16 Mu tawana tawana iwu ki ka mu iyapana giritamiyamu pasutamiyamu ade nuwaboya mu tageyamu.
17 Nuwabagi yawatai ki mu eba kataimugu,
18 ade mu Mamanuga God eba mayapiyamu. Ki pa mena.’
Mamanuga God e okai inako wagubu.
19 Karako nu kataigibi da oragai apunai Mosisi gora tapu badidi wagau ki ka iyapana kuduba gora wadumupu doko ragidai ki mu nene. Gora ki pokaiya ka nu biginuga wekepamana yawatai mo pa mena ade gora ki pokaiya ka Mamanuga God e idai gurai aita iyapana kuduba, madega kauwagau madega posiwagau nu naurinugu ugwadiniyoto ragiragi. 20 Nu eba gora wademei doko makeya makeya kwaigemei ki pokaiya Mamanuga God nu iyapana bagi supasupai nidini. Pa mena. Ko gora pokaiya ka nu kataigibi da nu paeremipi bigi kwaigibi.
Sumanuga pokaiya ka Mamanuga God nu iyapana bagi supasupai nidiyau
21 Karako ka Mamanuga God yawata waunai mosi mebu da nu yawata ki mena pokaiya e yabuiya bagi supasupai idiwana ki nana. Yawata ki e eba gora pokaiya mebu ko gora apunu Mosisi okapupu ade Mamanuga God e bonanai wainapamawa tagamawa ragidai takari kawaya aita ewa badidi wenawagana uwamau emupu manako tagubu, yona ki mibai karako wenawena yau kena. 22 Iyapana gwedewau Iyesu Keriso sumapomoto, mu sumamaga ki mena pokaiya ka Mamanuga God mu iyapana bagi supasupai tadeni. E yabuiya ka iyapana kuduba nu kiyabunuga ka eyaka mena. 23 Nu kuduba paeremipi bigi kwaigibi ki pokere nu Mamanuga God e gari tagaiya uwama kawaya idiwei. Nu nubo kasiyaranuga pokaiya e taneya e gari rabineya baigamana da e nu iyaniyana ki yawatai mo pa mena. 24 Ko nu paerenuga ki denai bita nubo wadamana ki ka Mamanuga God e rikapupu deni mena nu wadinibu bagi ade denai mena puyo karako suwagani yau nu negebu; Bigi nu umanibu doko-doko ki kuduba ka e Keriso Iyesu nu nene kwaewena ki pokaiya rikapupu kewowena da nu karako e yabuiya bagi supasupai mena idiwei. 25 Mamanuga God nu biginuga surupana taganugu kwenupana ki nana ka e Keriso tono-pupu nu nene powena manako e darai nu nene kawapu. E inako kwaewena ki nu sumapemei ki mena pokaiya ka e nu biginuga kuduba empiyau surupiyau. Mamanuga God e yawatanuga inako mebu ki mibai ka e nuwaiya e notai bagi supasupai ki matarawagana ki nana. Takari kawaya iyapana bigi kwae-tagamawa ki ka e denai garugaru mena bita mu eba tageyawa ko e kwarisiwena mu nawanamaga tondawa. 26 Ko karako ka e ebo notai supasupai bagi kawaya ki matarapupu da nu kuduba Iyesu suma-pamu ki mena pokaiya ka e uburoto nu biginuga surupoto ade iyapana bagi supasupai nu nidini.
27 Mamanuga God ubupu nu nene inako kwaewena ki pokere nu nuga ubumomu noda gongomuigomu yabara kawakawaraigomu bo? Pa mena. Badidi pokere pa mena? Nu gora makeya makeya wiwirapemei ki pokaiya ka Mamanuga God nu iyapana bagi supa-supai nidiyau bo? Ae, pa mena, ki ka eba gora pokaiya ko nu sumanuga mena pokaiya. 28 Nu kataigibi wetawetara da eba nu ubumana oragai apunai Mosisi gora okapupu ki wiwirapamana makeya makeya kwaigamana ki pokaiya Mama-nuga God nu iyapana bagi supasupai nidini. Nu sumanuga mena pokaiya ka e nu iyapana bagi supasupai nidini.
29 Mamanuga God e ka Diyu ragidai nu mena Mamanuga bo? Pa mena. E ka Diyu ragidai ade iyapana kwaiyanai ragidai mete kina nu ewapuru Mama-nuga God. 30 E ka eyaka mena ki pokere Diyu ragidai mu sumamaga pokaiya ka e uburoto mu iyapana bagi supasupai tadeni ade iyapana kwaiyanai ragidai mu sumamaga pokaiya ka e uburoto mu mete iyapana bagi supasupai tadeni.
31 Nu sumanuga yonai yau suwagu-buwani ki ka oragai apunai Mosisi gora okapupu ki nau kaupuwani bo? Pa mena. Nau sumanuga yonai suwagu-buwani ki ka nau gora ki togipuwani.