13
Nza guigira wari wo ndavir harigi gumgi gu mbigir nɨɨŋri.
Gu ntigem za kha tɨvi za nta kharav fhara guarara ki tɨv, gu ana bun nde suan za mbui. Nde mba tɨva zɨn ŋgɨri. Gu maaŋ muuŋgip, gu harigi ŋguir kaar vhov buni suaŋv, vhɨra Fhe Bakɨme enseri kaar vhorga, gu maaŋ mbuav, gu won ndavar harigi ntɨɨri ga ndɨɨi fhu, na buni mbe phɨɨŋ gu phuma shogi, ni fhura khɨkhɨm bakɨme mbui fara muuŋgi. +Gu vhɨra maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨme kamthooŋ guma buni nzuai mbugum buni suaŋv, gu vhɨra Fhe Bakɨme mba vhagi buni guari, gu nta kaŋgip, gu vhɨra za Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar wo ŋaara mbui tɨvi, gu nta kaŋgip, gu vhɨra guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk guigira havhargip, gu kha mbɨkshɨɨ ga suaŋrim, nta khaŋ thav, siv, harigi ŋanin ŋgɨrga. Gu maaŋ muuŋv, gu won ndavar harigi gumgi gu mbigi ga ndɨɨi fhu, gu fhura ki ne ma. +Gu maaŋ muuŋgip, wo bigir za mba bigi sosuagi gumgi gu mbigir nɨɨŋgip, gu vhɨra fhura mba gumgi ganɨrim, mbe na suirav, nan pooŋgirim, gu shiv rimgirga. Gu mba tɨva mbuav, gu won ndavar harigi gumgi gu mbigi ga ndɨɨi fhu, gu mba mbui bigi, nta thaneŋ nan kurarga tuktɨgi fhuvara.
+Guma guigira won ndavar harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv khare. Mba tɨv ana vhemkora bigɨn thueŋ suaŋv ndav shiv, vhemkora ndav khavi fhu, ana ndav mbɨrav fhura ki. Ana tɨvar vhuun za mba gumgi ga mbui. Ana bigi vhɨrve ki gumgi ana mbe nzuav ndav shi fhu, ana vhɨra wo zɨ ndiv vun kuamkuagi fhu. +Ana vhɨra fhura rɨɨrɨɨi fhu. Ana vhɨra pim wora ndɨkndɨgi fhu. Ana vhɨra ndav shiav, vhemkora vegi fhu. Ana vhɨra harigi gumgi ana muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana nta ndɨkndɨgi fhu. +Ana vhɨra harigi guma tɨva mbatɨgeŋ muuŋgim, ana nen ndikndigi fhuvara. Ana guma tɨvar vhuueŋ muuŋgim, ana ne ndikndigi. +Guma, ana guigira won ndavara harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv khaŋ mbui. Mba guma harigi guma the anan muuŋgirga bigɨna mbatɨk thueŋ ana mbevarga tuktɨgi fhuvara. Ana vhɨra harigi guma ana muuŋgi tɨva mbatɨgeŋ, ana ne bun harigi ntɨɨri ga suaŋv mbe phorgɨp ne suaŋgirga fhu. Zakɨra fhuvara! Ana zazera wo phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi khothɨgap, ana bunin vhuuiŋra mbe mbui tɨvi ga nzuai. Ana kav, Fhe Bakɨme rargi, ana nduara mba guman muuŋgirim, ana Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvar hɨgɨrga. Ana ne nzuav ana rarga kav, ana nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuai. Ana ana vuzvugiap, ana zazera ana kurkurav, ana kɨr ana sav zantɨv phɨrav ana mbai fhuvara.
Kha guigira ndavar ndɨɨi tɨv, ana vhɨzgirga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Fhe Bakɨme kamthooŋ gumgi buni nzuai mbugum buni nzuai tɨv vhɨzgirga. Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar harigi ŋguir kaar vhov wo buni vhuuiŋ bun suan zav fhura nɨɨŋgi ŋkasŋka, ana vhɨra vhɨzgirga. Mba Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar, ana Fhe Bakɨmen ndɨkndɨgi bun suan za ndɨɨi ndɨkndɨgi vhuuiŋ gu ŋkasŋkagi, nta vhɨra vhɨzgirga. Nza ntigem bigir fɨgiveiŋra kaŋgi. Nza vhɨra Fhe Bakɨme kamthooŋ gumgi buni nzuai mbugum buni nzuai bunin fɨgiveiŋra bun nzuai. 10 Zumgum, mba bigɨna guar hɨrga, mba bigir fɨgiveiŋ, nta vhɨzgirga. 11 Mba tɨv, ana tar vhuui fara muuŋgi. Gu tarara kav, nan ndɨkndɨk tara ndɨkndɨga fara muuŋgi. Gu tar ndɨkndɨgi ndɨkndɨga mbuav, gu tar nzuai mbugum buni nzuai. Gu guma ruma muuŋgiap, gu tar mbui tɨvi, gu nta thagi. 12  +Gu ntigem Fhe Bakɨmen bigir fɨgiveiŋra kaŋgi. Nza vhɨra mba bigi garim, nta mbɨ pu sharigi fara muuŋgim, nza tuituigiap nta gari fhuvara. Nza zumgum mba tugar, nza tuituigip mba bigi ganɨnga. Nza ana ganɨv, ana ntigem guigira nza kaŋgi tɨvar muuŋgip, nza guigira ana kaŋgirga. 13  +Kha ntigem guigira Fhe Bakɨme khothɨgi tɨv, nza ana rarga ki ana tɨvar vhuun nzan muun za mbui tɨv, nza guigira wari won ndavir harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv, nta ki. Kha tɨva phuni khegenen, fharigi tɨva guarara khare, guigira won ndavar harigi gumgi ga ndɨɨi tɨv.
+ 13:2 Mt 17.20; 21.21; Mk 11.23; Ru 17.6; 1 Ko 12.8-10; 12.28 + 13:3 Mt 6.2 + 13:4 Snd 10.12; 1 Pi 4.8 + 13:5 1 Ko 10.24; Fi 2.4 + 13:6 Sng 10.3; Ro 1.32; 12.9; 2 Zo 1.4 + 13:7 Ro 15.1; 1 Ko 9.12; Ga 6.2; 2 T 2.24; 1 Pi 4.8 + 13:12 Mt 18.10; 2 Ko 3.18; 5.7; Fi 3.12; Ze 1.23; 1 Zo 3.2 + 13:13 1 Te 1.3; 1 Zo 4.16