14
Nde guigira Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun suangeŋ vuzvugiri.
+Nde guigira khaŋ tɨgɨp zazera wari won ndavir gumgi gu mbigi ga ndɨɨi tɨva suirav, anan muuŋri. Nde maaŋ muuŋv, nde guigira Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar fhura nde ndɨɨi ndɨkndɨgir vhuuiŋ gu ana won ŋaara muun za ndɨɨi ŋkasŋkagi, nde guigira nta vuzvugɨri. Nde guigira ndir saŋv vuzvugɨrga ndɨkndɨgar vhuuŋ gu ŋkasŋka khare. Fhe Bakɨme wo buni vhuuin nde ndɨɨim, nde nta bun nzuai ndɨkndɨgir vhuuiŋ gum ŋkasŋkagi ndigip, Fhe Bakɨme kamthooŋ gumgi buni nzuai mbugum ana buni vhuuiŋ bun suaŋri. +Ne khaŋ muuŋgi, guma ana harigi ŋguir kaar buni bun nzuai, ana gumgi ga nzuai fhuvara. Ana Fhe Bakɨmera phorga nzuai. Ne khaŋ muuŋgi, guma the ana nzuai buneŋ kaŋgi fhuvara. Ana Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ŋkasŋkar panan, ana Fhe Bakɨme vhagi buni guari, ana nta nzuai. Fhe Bakɨme wo buni vhuuin guma ga ndɨɨim ana Fhe Bakɨme kamthooŋ guma buni nzuai mbugum, nta bun nzuai guma, ana buni guigira Zisas khothɨgi gumgi ndɨkndɨgi havharav, mbe ndɨkndɨgi khavim, mbe tɨvir vhuuin muuŋv, mben ndavi nzerara kɨrga. Guma, ana harigi ŋguir kaar buni nzuai, ana won ndavara havhari. Guma, ana Fhe Bakɨme wo buni vhuuiŋ ndi ndɨɨim, ana kamthooŋ guma buni nzuai mbugum nta bun nzuai guma, ana siosan vhen ki gumgi gu mbigi, mbe guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨgi, ana nta havhari. +Gu nde za harigi ŋguir kaar vhov, buni suangeŋ vuzvugi, ne nzerara. Gu guigira khueŋ vuzvugi, Fhe Bakɨme nde ndɨɨi buni, nde Fhe Bakɨme kamthooŋ guma buni nzuai mbugum nta bun suanga. Guma ana harigi ŋguir kaar buni nzuai, harigi guma the ana nzuai buni domdorɨv, ntan sios vhen ki gumgi gu mbigi ga suaŋrim, mbe ŋkasŋka ndirga. Mba buni domdɨrɨrga guma ki fhu, mba Fhe Bakɨme wo bunin ndɨɨim, ana kamthooŋ guma nta bun nzuai mbugum, nta bun nzuai guma, ana harigi ŋguir kaar buni nzuai guma, ana ana kambarigi. Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde tuituigip kha buneŋ ndɨkndɨgɨri. Gu maaŋ muuŋgip, nden han zɨv, gu harigi ŋguir kaar vhov nde phorgɨp Fhe Bakɨme bunin nde suanga, gu thaneŋ nden kurarga tuktɨgi fhuvara. Gu maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨme vhagi buni bun suanga o, gu Fhe Bakɨmen ndɨkndɨgi vhuuiŋ guarira bun suanga o, gu Fhe Bakɨmen kamthooŋ guma nzuai mbugum buni suanga o, gu ndɨkndɨgi vhuuin harigi gumgi khɨvɨrga. Gu maaŋ muunga, gu nden kurarga.
Mba tum ki fhuv bigi, thaaŋ sɨfɨr o gita, nta vhɨra nta tuituigip ŋgarɨrga fhu, nta khɨkhɨm vhuuŋ hɨrga fhu, nza ram muuŋgip kaŋgirie, kha gumgi kha ŋgava mbui? Phɨɨŋ vhɨra, ana tuituigip thora bun nzuai fhu, guma the ntara suaŋv wo bevahegɨrga fhu. Nde vhɨra mbara muuŋgi. Maaŋ muuŋgip, nde harigi ŋguir kaar vhov buni suanga, mbe ram muuŋgip nde nzuai buni ntɨɨriveŋ kaŋgirie? Nde nzuai buni, nta fhura ŋgegɨrga. 10 Khueŋ guigi guarara, ŋguir kaar vhɨrve kha nuianan ki. Ntan kaa ga vhov buni nzuai, mba buni ntɨɨriveŋ ki. 11 Gu maaŋ muuŋgip guma the nzuai buni ntɨɨriveŋ kaŋgirga fhu, mba guma na kaŋgi, gu harigi ŋgu guma ma. Gu vhɨra mba guma kaŋgi, ana harigi ŋgu guma ma. 12 Nde vhɨra mbara muuŋgi. Nde khaŋ mbui, nde guigira Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar fhura ndɨɨi ndɨkndɨgi vhuuin gum ŋkasŋkagi, nde nta ndirgeŋ vuzvugi. Nde maaŋ mbuim, Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar sios havharɨr zav fhura ndɨɨi ndɨkndɨgir vhuuiŋ gum ŋkasŋkagi, nde khaŋ tɨgɨp havhargip ntan ŋgarɨv sios havharɨri.
Por harigi ŋguir kaa ga vhov buni nzuai ne nzuai.
13 Maaŋ muuŋgip, guma ana harigi ŋguir kaa ga vhov buni nzuai, ana khaŋ tɨgɨp havhargip Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, ana ŋkasŋkar anan nɨɨŋrim, ana mba nzuai buni, ana nta ndɨɨriveŋ domdorɨri. 14 Nde ndɨkndɨgɨ, maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar ndɨkndɨgi vhuuiŋ gum ŋkasŋkagir nan nɨɨŋrim, gu harigi ŋgu kaman Fhe Bakɨme phorgɨp suanga. Ne khaŋ muuŋgi, na vhen ki guma, ana Fhe Bakɨme phorga nzuai, na ndɨkndɨk ana bigɨn the kaŋgi fhu. 15  +Maaŋ muuŋgiap, gu ram muuŋrie? Gu khaŋ muunga. Nan vhen ki guma, ana Fhe Bakɨme phorgɨp suanga, gu vhɨra wo ndɨkndɨga Fhe Bakɨme phorgɨp suanga. Nan vhen ki guma, ana Fhe Bakɨme ŋgavar muunga, gu vhɨra wo ndɨkndɨga Fhe Bakɨme ŋgavar muunga. 16 Ndu mba tɨvar muunga fhu, ndun vhen ki gumara Fhe Bakɨmen phorgɨp suaŋv anan ndikndigɨrga, guma kɨna the ndun han kɨv, ana mba ndu nzuai buneŋ kaŋgirga fhu. Ana ram muuŋgip khueŋ kaŋgirie, ndu Fhe Bakɨme phorga nzuav ana ndikndigi? Ana ram muuŋgip kaŋgip, khaŋ suaŋrie, “Ne guigira”? Nde Fhe Bakɨmen ndikndigap ana phorga nzuai, ana ndu nzuai buneŋ kaŋgi fhu. 17 Ndu guigira Fhe Bakɨme phorga nzuav ndikndiga vhuun ana mbuim, ndun kameŋ mba harigi guma ndava havhargi tuktɨgi fhu. 18 Gu guigira Fhe Bakɨmen ndikndigi, ne khaŋ muuŋgi, gu tugi vhɨrvera gu harigi ŋguir kaar buni suaŋgi. Gu guigira nde kambarav mba tɨva muuŋgi. 19 Maaŋ muuŋgip, siosan gumgi gu mbigi, mbe zɨv wari fugɨp rotur muunga, khueŋ nzerigi, gu meeŋthɨgi kaaveŋra suaŋgip, gu mba buniveŋ nɨɨŋ shɨgɨp, mben rɨgɨp mbe khɨvɨv mbe suanga. Mba harigi ŋguir kaa ga vhov 10,000 kaaveŋ nzuai, ne nzerigi fhuvara.
20  +Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde tari ndɨkndɨgi ndɨkndɨgir muuŋ thari. Nde tɨvi mbatɨgir muun za mbui ndɨkndɨgi, nde tarire tɨvi mbatɨgir muungeŋ ndɨkndɨk kaŋgi fhuv, ne farar muuŋgip wari kɨri. Nde kɨv, nde guigira Zisas khothɨgi tɨva suirav, thɨgɨ havhargip gumgir ruu gum mbigir ruu ndɨkndɨgi ndɨkndɨgir muuŋv wari kɨri. 21  +Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Guma Bakɨme khaŋ nzuai, ‘Gu gumgir panan harigi ŋgui kaar vhov, gu won gumgi gu mbigi ga suanga. Gu harigi ŋgui gumgi ga suaŋrim, mbe ŋgɨp na buni bun nan gumgi gu mbigira suanga. Gu mbe kaŋgi, mbe na buni mbararargeŋ vuzvugirga fhu.’ ” 22 Maaŋ muuŋgiap, harigi ŋguir kaa ga vhov buni nzuai ne, ne Fhe Bakɨme won ŋkasŋka ndi khɨvi bigeŋ ma. Ne khaŋ muuŋgi, ana won ŋkasŋkar mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, ana mbe khɨvi bigeŋ fhuvara. Ana wo ŋkasŋkar mba ana khothɨgi fhuv gumgi gu mbigi khɨvi bigeŋ ma. Ana mbe ana khothɨgi fhuv tɨva ndi hiaŋ rɨgi bigeŋ ma. Fhe Bakɨme wo buni vhuuiŋ ndi ndɨɨim nta bun nzuai, ne khaŋ muuŋgi. Mba guigira Zisas khothɨgi gumgi, ana mba ŋkasŋkar mbe nɨɨŋgi. Mba guigira Zisas khothɨgi fhuv ntɨɨri, mbe fhuvara.
23  +Maaŋ muuŋgip, mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe za wari fugɨp, nde za harigi ŋguir kaar vhov buni suanga, kha bigi kaŋgi fhuv gumgi gu mbigi, guigira Zisas khothɨgi fhuv gumgi gu mbigi, mbe zɨv nden vhen zirɨv, mbe khaŋ suanga, “Nde ŋanŋangi.” 24  +Nde maaŋ muuŋgip, nde za Fhe Bakɨme wo buni vhuuin nde nɨɨŋgi, nde nta bun suanga, maaŋ muuŋgip, guigira Zisas khothɨgi fhuv guma o, nde kha bigi kaŋgi fhuv guma the nde vhen zirɨrga, nde nzuai buni guigira ana thɨgɨrga, ana khueŋ kaŋgirga, ana tɨvi mbatɨgi ga mbui guma ma. Ana mba mbararagi bigi za ana suaŋv suaŋgirga. 25  +Mba ndɨkndɨgi mbatɨgi ana ndavar vhen zorga ki, nta za kɨrar hegɨrga. Ana won thɨvani phɨrgip, fav, Fhe Bakɨme rotur muunga. Ana rotur muuŋv khaŋ suanga, “Guigi guarara, Fhe Bakɨme nde phorga ki.”
Nde rotu ga mbui tɨvi za nzerari.
26  +Maaŋ muuŋgiap, nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde Fhe Bakɨme rotur muun saŋv wari fugɨp, nde ram mbui tɨvar muuŋrie? Nde zam muunga ŋaari ki. Guma mbe, ana Fhe Bakɨme rotu mbui ŋgava mbui. Mbevi, ana Fhe Bakɨmen buna muen gumgi gu mbigi khɨvav mbe nzuai. Mbevi, Fhe Bakɨme vhagi buna muen ana nɨɨŋgim, ana ne bun nzuai. Mbevi, ana harigi ŋgun kaman vhov buni suanga, harigi ne, ana nzuai buni domdorɨrga. Nde mba mbui bigi, nta zam sios havhari. 27 Maaŋ muuŋgip, nde thari harigi ŋgun kaman vhov buni suanga, guma phuni o, phuni khegene, mbe tugɨra. Mbe vhɨra wari tɨgɨp tuga bavira buni suaŋ thari. Fhuvara. The fharav suaŋgirim, the zumgum suaŋri. Mbe suaŋrim, harigi guma mbe nzuai buni domdorɨri. 28 Mbe nzuai buni domdorɨrga guma ki fhu, mba harigi ŋgun kaman ga vhov buni nzuai gumgi, mbe buni suaŋ thari. Mbe thɨri mpɨrav fhura kɨri. Mbe nduarira warira phorgɨp sɨɨŋsɨɨŋ kaman Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋri. 29  +Fhe Bakɨme kamthooŋ guma phuni o phuni khegene ki mbe tugɨra, mbe nduarira Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun suaŋri. Mba harigi gumgi, mbe mbe nzuai buni mbararav, nta ndɨkndɨgɨri. 30 Maaŋ muuŋgip, guma the perav kɨrim, Fhe Bakɨme vhagi buna muen ana nɨɨŋrim, ana ne bun suan saŋv muuŋrim, mba buni nzuai guma, ana wo thɨni mpɨrarim, ana suaŋri. 31 Nde mba tɨvar muunga, nde bevbevira, nde za Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun suanga, mba gumgi gu mbigi za kaŋgip, mbe za thɨgɨ havhargirga. 32 Fhe Bakɨme kamthooŋ guma nzuai mbugum buni nzuai guma, ana tuituigira Fhe Bakɨme fhura ana nɨɨŋgi ndɨkndɨgi vhuuiŋ gum ŋkasŋkagi ganɨri. 33-34  +Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme, ana tuituigira won ŋaari ga mbui. Ana fhura tamtam bigi ga mbui fhuvara. Ana vhɨra khuen nza vuzvugi, nza wari tɨgɨp ndava bevira kɨv, tuituigira wari tɨgɨp ŋgarɨrga.
Maaŋ muuŋgiap, guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe wari tɨgɨp rotur muun saŋv wari fugɨp, nde mbigi fhura buni suaŋv khɨkhɨm hɨ thari. Fhuvara. Mbe fhura wari wo thɨri pɨngip piigip kɨri. Nza Fhe Bakɨme gumgi gu mbigi, nza za mba tɨvara mbui. Mba mbigi, mbe fharav wari wo mani gumgi kharav kɨr saŋ muuŋ thari. Mbe Moses suaŋgi tɨva zɨn ŋgɨp, mbe gumgir piin kɨri. 35 Mbe bigɨn thueŋ nɨɨeŋ kaŋgi saŋv, mbe wari wo pheni kɨv mba bigɨna nɨɨeŋ ga suaŋv wari won manin nzaŋri. Mbik maaŋ muuŋgip guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi Fhe Bakɨme rotur muun saŋv wari fugɨrga, mbiga the mba tugen mbe rɨgar buna thueŋ suaŋgirga, ana memɨrar wora ndɨɨi. 36 Ee, ram muuŋgi? Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ fharav nden hɨgire? Ee, nde nduarira Fhe Bakɨme buna vhuueŋ ndigim, harigi gumgi gum mbigi fhuve?
37  +Maaŋ muuŋgip, guma the kha ndɨkndɨgar muunga, “Gu Fhe Bakɨme kamthooŋ guma mbe ma” o, “Gu Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar guigira nan ki,” ana maaŋ muuŋgip, khaŋ kaŋgiri, gu kha khergiap nde ndi mbai buneŋ, ne Guma Bakɨmen tɨv ma. 38 Maaŋ muuŋgip, guma the mba tɨv zɨn vui fhu, nde ana buni zɨn ŋgɨ thari. 39  +Maaŋ muuŋgiap, nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde guigira Fhe Bakɨme wo buni vhuuin nde nɨɨŋgi, nde guigira nta bun suangen vuzvugɨri. Nde mba harigi ŋguir kaar vhov buni suangen thɨvɨ thari. 40  +Nde vhɨra rotu ga mbui tɨvi, nde tuituigira nta zɨn ŋgɨp, thɨthɨm tɨgɨra ntan muuŋri.
+ 14:1 1 Ko 12.31; 14.39 + 14:2 FG 2.4; 10.46 + 14:5 Nam 11.29 + 14:15 Sng 47.7; Ef 5.19; Kor 3.16 + 14:20 Mt 18.3; Ro 16.19; Ef 4.14; Fi 3.15; Hi 5.12-14; 1 Pi 2.2 + 14:21 Ais 28.11-12; Zo 10.34 + 14:23 FG 2.13 + 14:24 Zo 16.8 + 14:25 Ais 45.14; Sek 8.23; Zo 4.19 + 14:26 1 Ko 12.7-10; 2 Ko 12.19; Ef 4.12 + 14:29 FG 17.11; 1 Te 5.19-22 + 14:33-34 1 Ko 11.3; 14.40; Kor 3.18; 1 T 2.11-12; Ta 2.5; 1 Pi 3.1 + 14:37 2 Ko 10.7; 1 Zo 4.6 + 14:39 1 Ko 12.31; 1 Te 5.20 + 14:40 1 Ko 14.33; Kor 2.5