3
Zisas farasegi ŋaara gumgi, mbe Fhe Bakɨme nza phorga suaŋgi kaman kamen ŋaara gumgi ma.
+Ee, nza kha buni nzuai ne khaŋ muuŋgire? Nza wari wom wo zɨri ndi vun kuamkuagire? Ee, nza gumgi mbari farar muuŋgip harigi gumgi ga suaŋrim, mbe gavi kherɨv, nde ndim maaŋv, khaŋ nde suaŋrie, nza gumgir vhuuiŋ ma? Ee, nza ndera suaŋrim, nde nzan kurkurar saŋv maaŋ muuŋgi gavi kherɨrie? Zakɨra fhuvara! +Nde nduarira nzan gavi fara muuŋgiap ki. Ndera nzan tɨvi bun harigi gumgi ga suanga. Mba gavar ki buni, nta nza ndavi vherir ki. Mba gumgi nzan tɨvi ganɨv, mbe mba gavar ki buni ganɨnga. +Nde za kɨrara ki, nde Krais han kega zɨgi gava fara muuŋgiap kɨrara ki. Nza mbui ŋaara panan Krais mba gava khergi. Ana gavi kheri fhɨgar, ana khergi fhuvara. Ana zazera mbara muuŋgip ki Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar ana khergi. Ana kɨma tɨn, ana khergi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana gumgi gu mbigi ndavi vherir ana khergi.
+Mba buna nɨɨeŋ khaŋ muuŋgi. Gu Kraisan panan, gu Fhe Bakɨme nɨman khueŋ khothɨgi, Fhe Bakɨme won ŋaarar muuŋrim, ana nzerarga. +Khueŋ guigi guarara, nza nduarira kha ŋaarar muuŋgirga tuktɨgi fhuvara. Maaŋ muuŋgiap, nza khaŋ suanga tuktɨgi fhu, nza nduarira kha bigi ga mbui. Zakɨra fhuvara! Fhe Bakɨme nduara nza mbuim, nza mba ŋaarar muunga tuktɨgi. +Ana nduara nza muuŋgim, nza mba ana nza phorga suaŋgi kaman kameŋ ŋaara gumgi kɨrga. Mba kaman kameŋ, mbe ne khergi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara bigɨn ma. Fhe Bakɨme kɨman khergiap Moses ga nɨɨŋgi tɨvi, nta gumgi shogim, mbe vhɨzi. Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar, ana zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨn gumgi ga ndɨɨi.
+Nde ndɨkndɨgɨ. Fhe Bakɨme mba muuŋgi ŋaar, ana mba ŋaara mbuav, mba tɨvir Moses ga nɨɨŋgi. Mba tɨvi rɨmrɨm ndi hiaŋ tɨgim, gumgi gu mbigi vhɨzi. Mba tɨvi Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨme phorga zɨgi. Fhe Bakɨme mba tɨvi, ana ntan kɨma mparaveŋ khergiap Moses ga ndɨɨv, ana vhɨra won vhava ŋaara bakɨme phorgap Moses ga nɨɨŋgi. Maaŋ muuŋgiap, Moses fharav vov Isrerin him, ana khom guigira ŋgarav vhava ŋaara bakɨme fara muuŋgim, Isreriŋ ana khoma ganɨngen mbovaragi. Mba vhavar ŋaar zumgum ana khoma thagi. +Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaarar muuŋgi ŋaar, ana guigira mba ana won tɨvir Moses ga nɨɨŋgi ŋaara kambarigi. Ana mba muuŋgi ŋaar, ana vhava ŋaara bakɨme gum ana ŋkasŋka, ni guigira kɨvgip, mba ŋaarar kɨrga. +Mba Moses suaŋgi tɨvi mbui ŋaar, nta nza mbui tɨvi ga nzuav nza nzuav, khaŋ nza nzuai, nza fhɨrgirɨgɨp, ŋgu mbatɨgar ŋgegɨrga. Mba ŋaar maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨme phorgɨp hɨrga, Fhe Bakɨme nɨman tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigi ki ŋaar, ana guigira Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨ guarara phorgɨp hɨrga. 10  +Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨme gum ana ŋkasŋka, ni guigira kɨvgiap, ana mba muuŋgi ŋaara kaman ki. Ni guigira, ana mba muuŋgi ŋaara vurar vhava ŋaara kambarigi. Maaŋ muuŋgiap, nza ntigem garim, mba ŋaara vurar vhava ŋaar bakɨme, ana za vhɨzgi fara muuŋgi. 11 Mba ŋaara vur, ana Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨme phorga zɨgi, ana zazera mbara muuŋgip kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana vhɨzgirga. Maaŋ muuŋgiap, nza kaŋgi, mba ŋaarar kam, ana zazera mbara muuŋgip kɨrga. Maaŋ muuŋgiap, ana phorga zɨgi Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨ, ana Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨ vur, ana guigi guarara kambarigi.
12  +Maaŋ muuŋgiap, nza khaŋ tɨga havhargiap, guigira mba vhava ŋaara khothɨgap, ana rargap ki. Ana khaŋ tɨgɨp havhargip nzan kɨv, zazera mbara muuŋgip kɨrga. Maaŋ muuŋgiap, nza rɨvi fhu. Zakɨra fhuvara! Nza maaŋ muuŋgiap, nza tuituigira ana buna vhuueŋ bun nzuai. 13  +Nza Moses muuŋgi tɨva muuŋgi fhuvara. Moses, ana Fhe Bakɨmen vhavar ŋaara bakɨme ana khoman vhɨzi, ana mbaram, shaa fɨgeŋ ndigap, won khoma vharigi. Moses Isreriŋ ana khoma ganɨnga, mba vhava ŋaara bakɨme vɨzɨrgeŋ thagi. 14  +Maaŋ muuŋgiap, mbe Isreriŋ, Fhe Bakɨme mbe muuŋgim, mbe ndɨkndɨgi thaneŋ mba bigir sagi fhu. Maaŋ muuŋgiap, mbe zazera Fhe Bakɨme Moses ga nɨɨŋgi tɨvi vuri gari. Mbe maaŋ muuŋgiap, mbe mba mbararagi buni, mbe nta ntɨɨriveŋ kaŋgi fhuvara. Mbe mba Moses won khoma ndogi shaa fɨgeŋ fara muuŋgi bigɨn, mbe ndɨkndɨgir kav, mbe ndɨkndɨgi mpɨrigi. Mben guma the mba shaa fɨgeŋ fara muuŋgi bigɨna daaŋgirga fhuvara. Zakɨra fhuvara! Krais nduara mba shaa fɨgeŋ daaŋgi. 15 Mbe zazera mba Moses suaŋgi tɨvi, mbe nta garav, mba shaa fɨgeŋ fara muuŋgi bigɨn zazera mben ndɨkndɨgi mpɨra zav, ntigem kha tugen hɨgi. 16  +Mbe maaŋ muuŋgia kav, guma ana ndav dorgap, Guma Bakɨme zɨn vuim, Fhe Bakɨme ana tɨn mba ana ndɨkndɨk mpɨrigi shaa fɨgeŋ fara muuŋgi bigɨna daaŋgi. 17  +Gu Guma Bakɨme nzuai kameŋ, ne khaŋ muuŋgi. Gu Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara nzuai. Maaŋ muuŋgip, Guma Bakɨmen Ŋina guma the phorgɨp kɨrga, bigɨna the mba guma tuav mpɨrarga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana guigira bɨkbɨɨgip kɨrga. 18  +Nza zam bigɨna the nza ŋkoo vhagi fhuvara. Maaŋ muuŋgip, Guma Bakɨmen vhava ŋaara bakɨme nza shɨrigim, nza wari wo ŋkoo gari mɨniŋina fara muuŋgim, mba vhava ŋaar ana shɨgim, ana harigi gumgi ŋkoo ga vhekvhegi. Nza zazera mba vhava ŋaara ndim, mba vhava ŋaar nza muuŋgim, nza Guma Bakɨmera fara muuŋgi. Guma Bakɨme, ana Ŋina ma, ana maaŋ muuŋgiap mba tɨva mbui.
+ 3:1 FG 18.27; Ro 16.1; 2 Ko 5.12 + 3:2 1 Ko 9.2 + 3:3 Kis 24.12; Jer 31.33; Ese 11.19; 36.26; 1 Ko 3.5; Hi 8.10 + 3:4 2 Ko 2.16 + 3:5 Zo 15.5; 1 Ko 15.10; Fi 2.13 + 3:6 Jer 31.31; Zo 6.63; Ro 7.6; 1 Ko 11.25; Ga 3.10; Ef 3.7; Kor 1.25; Hi 8.6-8 + 3:7 Kis 34.1; 34.28-30; Lo 10.1; Ro 7.10 + 3:8 Ga 3.2; 3.5 + 3:9 Lo 27.26; Ro 1.17; 3.21 + 3:10 Kis 34.29 + 3:12 2 Ko 7.4; Ef 6.19 + 3:13 Kis 34.33-35; Ro 10.4; Ga 3.23 + 3:14 Ais 6.10; Zo 12.40; FG 28.26-27; Ro 11.7-8; 11.25 + 3:16 Kis 34.34; Ais 25.7; Ro 11.23; 11.26 + 3:17 Zo 8.32; 8.36; Ro 8.2; 1 Ko 15.45; 2 Ko 3.6; Ga 5.1 + 3:18 Kis 16.7; 24.17; Ro 8.29; 1 Ko 13.12; 15.49; 1 T 1.11