4
Zisas farasarigi 12 thɨgi ŋaara gumgi, mbe nuianan muuŋgi ndari fara muuŋgi.
+Fhe Bakɨme nzan kora muuŋgiap, kha ŋaarar nzan nɨɨŋgim, nza ana muungen vhukvhugi fhuvara. Zakɨra fhuvara! +Nza mba gumgi zomzora mbui tɨvi mbatɨgi, nza kɨr nta segi. Nza guiguigi tɨvi zɨn vui fhu. Nza vhɨra Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ, nza ne domdora sui fhu. Zakɨra fhuvara! Nza Fhe Bakɨme nɨman buni guarira nzuai. Mba gumgi gu mbigi nzan tɨvi ganɨv, Fhe Bakɨme khothɨgɨp, khaŋ suanga, mbe guigira Fhe Bakɨmen buni guarira nzuai. +Maaŋ muuŋgip gumgi thari nza kha bun nzuai buna vhuueŋ nɨɨeŋ kaŋgi fhu, mba gumgi, mbe Herar veri tuavar ki ntɨɨri ma. +Satan, ana kha nuiana gari guma ma. Ana mba gumgi muuŋgim, mbe ndɨkndɨgir mpɨrigim, mbe gɨngɨnan ki. Mbe Fhe Bakɨme buna vhuueŋ khothɨgi fhu. Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme buna vhuueŋ vhavar ŋaar gum Kraisan vhava ŋaar bakɨ mben ndavi vherir ŋgirgɨrga tuktɨgi fhuvara. Maaŋ muuŋgiap, mbe Krais garav, khueŋ ndɨkndɨgi fhuvara, ana Fhe Bakɨ guarara fara muuŋgi.
+Nde mbarara, nza wari wo zɨri ndi vun kuamkuar zav Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ bun nzuai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza nzuai kameŋ khare, “Krais Zisas, ana za kha bigi gari Guma Bakɨme ma. Nza ana suaŋgi kameŋ zɨn vov, nza ana nzuav nden ŋaara gumgi ki.” +Fhe Bakɨme fhum guarara suaŋgi, ana khaŋ nzuai, “Gɨngɨnan vhen vhavar ŋaar shɨrarga.” Mba Fhe Bakɨmen vhava ŋaarara, ana nza ndavi vherir kav, guigira khaŋ tɨgap nta shɨrigi. Ana maaŋ mbuav, nza guigira Zisas Krais khomara garav, nza vhɨra vhava ŋaara guara garav, nza kaŋgi, ana Fhe Bakɨmen vhava ŋaara bakɨme ma.
+Nza ana kaŋgiap, nza kaŋgi, ana guigira bigɨna vhuuŋ guarara fara muuŋgi. Mba bigɨna vhuuŋ, nza Zisas farasarigi 12 thɨgi ŋaara gumgi, mba bigɨn nzan vhen ki. Nza nuianan muuŋgi ndari fara muuŋgim, Fhe Bakɨme won ŋkɨɨa gum bigir vhuuin nzan ndavir vheri ga vhuigim, nta givigi fara muuŋgiap nzan ki. Nta nzan kav kɨrar him, mbe mba ŋkasŋka bakɨme garav, mbe kaŋgi, ana guigira Fhe Bakɨme ŋkasŋka bakɨme ma, ana nzan ŋkasŋka fhuvara. +Kha ŋani zam, mbe mbarkɨrga simtɨgir nza ndɨɨi. Mba simtɨgi, zam nzan ŋkasŋka vhɨzgi fhuvara. Bigi vhɨrve nza ndɨkndɨgi ŋgim, nza ndɨkndɨgi pham vui. Nta zam nzan ndɨkndɨgir farfagi fhuvara. Gumgi vhɨra tɨvi mbatɨgir nza mbui, Fhe Bakɨme nza thagi fhuvara. Mbe nza shogim, nza ri, mbe za nzan farfagi fhuvara. 10  +Nza fhura wari wo fhavi garim, mba gumgi gu mbigi zazera Zisas rimgi tɨva gari. Maaŋ muuŋgiap, Zisasan kɨrɨ tɨvi, nta vhɨra nzan fhavir kav kɨrar hi. 11  +Nza Zisasan ŋaara mbuim, maaŋ muuŋgiap, nza kha nuianan kim, kha gumgi nza shogɨrim, nza vhɨzɨr za mbui. Maaŋ muuŋgiap Zisasan kɨrɨ tɨvi, nta vhɨra nzan vhɨzi fhavir kav kɨrar hi. 12 Maaŋ muuŋgiap, vhɨzi tɨv, ana nza Zisas farasarigi 12 thɨgi ŋaara gumgi, ana nzan vhen won ŋaara mbuim, zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ, ana nden hɨgap, ana nden ŋgari.
13  +Nza Zisas khothɨgap, maaŋ muuŋgiap, nza Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap suaŋgi kameŋ, nza ne zɨn vui. Mba kameŋ khaŋ nzuai, “Gu Fhe Bakɨme khothɨgap, gu maaŋ muuŋgiap ne bun nzuai.” Nza vhɨra ne khothɨgap, nza vhɨra ne bun nzuai. 14  +Nza khueŋ kaŋgi, Fhe Bakɨme Guma Bakɨme Zisas, ana taagia ana khavgi. Nza vhɨra Zisas phorgi, ana vhɨra nza khavgirga. Ana nza ndiv, vhɨra nde ndigip, nza wari tɨgɨp ŋgɨp, ana han kɨrga. 15  +Gu khaŋ nzuai, ne khaŋ muuŋgi. Gu kaŋgi, khar nzan hi bigi, nza nden kurkurar zav, mba bigi nzan hi. Mba tɨv, Fhe Bakɨme fhura kora muuŋgi korar muumbar, ana gumgi gu mbigir vhɨrvera hi. Mba gumgi gu mbigi, mbe ne suaŋv khaŋ tɨgɨp kɨvgi, Fhe Bakɨmen ndikndigɨp ana zɨ ndiv vun kuamkuari.
Zisas farasegi 12 thɨgi ŋaara gumgi, mbe guigira ana khothɨgap ŋkasŋka ndi.
16  +Nza Fhe Bakɨme muuŋgi ŋaara vhuuaŋ ndɨkndɨgap, nza ana ŋaarar muungen vhukvhugi fhuvara. Nzan fhavi guigira mbarɨgɨ za mbui. Nza ndavi, nta rari tugɨratɨgap wom ŋkasŋka ndiav ndikndigi. 17  +Nza ndikndigi, ne khaŋ muuŋgi. Nza kaŋgi, nza mba ndi simtɨgi gu zaagi, ntan zaa kɨvgi fhuvara. Nta vhɨra tuga tɨvaneŋra kegɨrga. Nta nzan kurarga, nza Hevenan guigira mpirmpirɨgar vhuun muuŋgip, nza zazera mbara muuŋgip kɨrga. Nza khar ndi zaagi bisarire gum simtɨgire, nta nzan muuŋgirim, nza guigi guarara mpirmpirɨga vhuuŋra muuŋgip, zazera mbara muuŋgip kɨrga. Nza vhɨra kaŋgi, nza mba ndirga bigɨr vhuuiŋ, nta zazera mbara muuŋgip kɨrga, nta vhɨra guigi guarara mba simtɨgi gu zaagi kambarigi. 18  +Nza kha rɨmanin gari bigi, nza nta nzuav gari fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza mba rɨmanin gari fhuv bigi, nza nta nzuav khaŋ tɨga havhargiap, nta nzuav gari. Ne khaŋ muuŋgi. Nza kha rɨmanin gari bigi, nta tuga tɨvaneŋra kegɨrga. Nza wari wo rɨmgir gari fhuv bigir vhuuiŋ, nta zazera mbara muuŋgip kɨrga.
+ 4:1 2 Ko 3.6; 1 T 1.13 + 4:2 1 Ko 1.18; 2 Ko 2.17; 6.4; 6.7; 1 Te 2.3-5 + 4:3 1 Ko 1.18; 2 Ko 2.15; 2 Te 2.10 + 4:4 Zo 1.18; 12.31; 12.45; 2 Ko 4.4; Ef 2.2; Fi 2.6; Kor 1.15; Hi 1.3 + 4:5 1 Ko 1.9; 1.13; 1.19; 1.23; 2 Ko 1.24 + 4:6 Stt 1.3; Ais 9.2; 2 Ko 3.18; 1 Pi 2.9; 2 Pi 1.19 + 4:7 1 Ko 2.5; 2 Ko 5.1; 12.9 + 4:8 2 Ko 1.8; 7.5 + 4:10 Ro 8.17; 1 Ko 15.31; Fi 3.10; 1 Pi 4.13 + 4:11 Ro 8.36; 1 Ko 15.31; 15.49 + 4:13 Sng 116.10; Ro 1.12; 2 Pi 1.1 + 4:14 Ro 8.11; 1 Ko 6.14 + 4:15 1 Ko 3.21; 2 Ko 1.3-6; Kor 1.24; 2 T 2.10 + 4:16 Ro 7.22; Ef 3.16; Kor 3.10; 1 Pi 3.4 + 4:17 Mt 5.12; Ro 8.17-18; 1 Pi 1.6 + 4:18 Ro 8.24; 2 Ko 5.7; Kor 1.16; Hi 11.1-3