Mbe Korinan kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe Zudar kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigir kurkurar zav ŋkɨɨa gu bigi bevahi.
8
Guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe Zudian ki gumgi gu mbigi kurkurar zav ŋkɨɨa fukfugi.
+Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nza ntigem Fhe Bakɨme Masedonia ŋgu bakɨmen fhain ki siosan vhen ki gumgi gu mbigir ana fhura kora mbui kora muumbar mben kurigi, ne bun nde suan za mbui. Mbe simtɨga bakɨ guarara mben hɨgap guigira mben ndavir mparigi. Mbe mba tugen, mbe guigira fhɨrgerɨgap, wari ki. Mba tugen, Fhe Bakɨme mben kurigim, mbe guigira ndikndiga mbatɨga mbuav, mbe Zerusareman kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ga ndɨkndɨgap, mben kurkurar zav ŋkɨɨa gum bigi ndiv phok bakɨme vhuigi. Gu khuen nde suan za mbui. Mbe wari wo vuzvugira, mbe mba ŋkɨɨa ndi nɨɨŋgi. Mbe nɨɨnga bigi tugɨratɨgap kav, mbe nta ndi ndɨɨi. Mbe nta ndi ndɨɨv, mbe mba ki bigi, mbe nta kambaraga nɨɨŋgi. +Mbe guigira khaŋ tɨga havhargiap khaŋ nza nzuai, nza fhura mbe ganɨrim, mbe khaŋ tɨgɨp havhargip harigi siosir vhen ki gumgi gu mbigi phorgɨp ŋgarɨv, Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi mbe Zerusarem ŋgu bakɨmen ki, mbe mben kurkurarga. Nza khuen mbe ndɨkndɨgi, mbe ŋkɨɨa thari ndiv nɨɨnga. Mbe mbui tɨvi, mba ŋkɨɨa ndi ndɨɨi ne kambarigi. Mbe mbui tɨv, mbe fharav guigira wari ndiv Guma Bakɨme nɨɨŋgiap, mbe Fhe Bakɨme vuzvuga zɨn vov, mbe vhɨra wari won ndavir nza nɨɨŋgi.
Taitus fhum nden rɨgar kav, ana mba fhura harigi ntɨɨri kora mbui kora muumbar, ana ana khavgi. Maaŋ muuŋgiap, nza khaŋ tɨga havhargiap ana sasarigi, ana taagi nden han ŋgɨp, nde phorgɨ kɨv, mba ŋaara vhuun muuŋv, za ana vhɨzgirga. +Nde za mba bigi ga mbuav, nde tɨvir vhuuiŋra zɨn vuav nta mbui. Nde guigi guarira Fhe Bakɨme khothɨgap, nde khaŋ tɨga havhargiap ana khothɨgi tɨv, nde thukhɨngira ana bun nzuai. Nde vhɨra Fhe Bakɨme tɨvi gu ndɨkndɨgi vhɨrve kaŋgiap, nde vhɨra guigira Fhe Bakɨmen ŋaarar muungeŋ vuzvugi. Nde maaŋ mbuav, nde guigira wari won ndavir nza nɨɨŋgi. Nde nzerara maaŋ mbui, nde mba tɨvara, nde ntigem Fhe Bakɨme nde kora mbui ŋaar, nde khaŋ tɨgɨp vhɨra mba ŋaarar muuŋv nde vhɨra khaŋ tɨgɨp harigi ntɨɨrir kurkurigi ŋaarar muuŋri.
Gu wo buneŋ zɨn ŋgɨr zav, gu kha kamen nde nzuai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu harigi gumgi gu mbigi kha ŋaara khavgiap, guigira ana mbui, gu ne bun nde nzuai. Gu nden mparav nde nzuai. Nde maaŋ muuŋgip guigira wari won ndavir harigi gumgi gu mbigi ga ndɨɨi tɨva ndi khɨvɨrga, ana guigira bigɨna guar ma. +Nde nza wo Bakɨme Zisas Kraisan fhura kora muuŋgi korar muumbar, nde ana kaŋgi. Ana guigira bigɨr vhɨrve ki, ana nden kurkurar zav, ana guigira saa tara guarara fara muuŋgiap ki. Ana saa tara guarara kɨv, nden kurarim, nde Fhe Bakɨme bigir vhɨrve ndirga.
10 Gu ntigem nde mba ŋkɨɨa fukfugi ne nzuav, gu wo ndɨkndɨga bun nde suan za mbui. Nde mba fhum mpariven, nde fharav mba ŋaara khavgiap, nde vhɨra, ndera fharav guigira mba ŋaarar muungeŋ vuzvugi. Nde ntigem mba ŋaara vhɨzgiri. 11 Nde fhum mba ŋaarar muunga ne nzuav ndavi khavgi. Ne nzerara, nde ntigem khaŋ tɨgɨ havhargip mba ŋaara vhɨzgiri. Nde ntige mba tɨvara muuŋv, vhemkora mba ki bigi tugɨra tɨgɨp, nde mba ŋaara vhɨzgiri. 12  +Guma maaŋ muuŋgip guigira bigi ndi nɨɨngeŋ ndikndigi, Fhe Bakɨme vhɨra guigira mba bigi ndirgane ndikndigi. Fhe Bakɨme guma nɨɨnga tuktɨgi bigi, ana ntan ndikndigi. Ana guma ki fhuv bigi, ana nta nzuav ana nzuai fhuvara.
13 Gu nde simtɨga bakɨme ndirim, mba harigi gumgi nzerara kɨrga, gu ne nzuai fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gu khueŋ vuzvugi, nza zam mba tɨvara harigi ntɨɨrir muunga, nza wari tɨgap, nza nzerara kɨrga. 14  +Nde ntigem, kha tugen, nde bigi vhɨrve kav, nde harigi gumgi bigi sosuagim, nde mben kurkurar zav bigi ndi ndɨɨi. Maaŋ muuŋgip, zumgum, nde sosuagirga, mbe bigi vhɨrve kɨrga, mbe nden kurkurarga bigi ndi nɨɨnga. Nde za mba tɨvar muunga, nde za nzerara kɨrga. 15  +Mba tɨv Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap suaŋgi kameŋ zɨn vugi. Mba kameŋ khaŋ nzuai, “Gumgi ndi mban vhɨrve, nta gumgir vhɨrve kambarigi fhuvara. Mba bisarire ndi gumgi, mben mba tivi fhu.”
Por Gumgi mbari ga sarigim, mbe Korinan vui.
16 Gu Fhe Bakɨme phorga nzuav, ana ndikndigi. Ana Taitus ndava khavgim, ana nza ndɨkndɨgi ndɨkndɨgara mbui. Ana vhɨra guigira nden kurkurargeŋ vuzvugi. 17 Nza taagi nden han ŋgɨr zav ana nzarigim, ana vuzvugi. Ana vhɨra guigira mba ŋaarar muungeŋ vuzvugi. Ana maaŋ muuŋgiap, ana wo vuzvugar, ana nden han mbar vui. 18 Nza phorgap guigira Zisas khothɨgi guma mbe, nza vhɨra ana sarigim, ana ana phorga mbar vui. Kha siosir ki gumgi gu mbigi, mbe za ana kaŋgi, ana Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun nzuai zɨ ki guma ma. 19 Ana mba ŋaarara mbui zɨ ki fhuvara. Zakɨra fhuvara! Kha siosir ki gumgi gu mbigi ana ndi fagim, ana nza phorgɨ ŋgɨrga. Nza mba ŋaara mbuav, Guma Bakɨme zɨ ndiv vun kuamkuav, khuen harigi gumgi gu mbigi khɨvi, nzan ndavi mba ŋaarar muun zav khavim, nza mba ŋaara mbui. 20 Nza guma the kha gumgi fhura harigi gumgi gu mbigir kurkurav ndɨɨi ŋkɨɨa gum vhɨra nta gari tɨva suaŋv buni mbatɨgir nza suanga, nza ne vuzvugi fhuvara. Nza maaŋ muuŋgiap, nzan siosi mba fega sarigim, ana nza phorga zɨgi. 21  +Nza guigira tɨvar vhuuŋra muungeŋ vuzvugi. Nza mba tɨv, nza Guma Bakɨmera nɨman mba tɨvar muungeŋ vuzvugi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza mba gumgi gu mbigi nɨman, nza vhɨra mba tɨvar muungeŋ vuzvugi.
22 Nza vhɨra harigi fek mbe sarigim, ana vhɨra mani phorga vui. Nza tugi vhɨrvera, nza ŋaari vhɨrvera ana mparav, nza ana garim, ana khaŋ tɨga havhargiap mba ŋaari ga mbui. Ana vhɨra guigira khueŋ kaŋgi, nde fhura wo bigi gu ŋkɨɨa nɨɨŋge vuzvugiap, tɨvir vhuuiŋra muunga. Maaŋ muuŋgiap, ana ntigem mba ŋaarar muunga vuzvuk bakɨme ki.a
23 Nde Taitus kaŋgi, ana nan khurkhum ma. Ana vhɨra na phorgap ŋgarav nden kurkurigi guma ma. Mba nzan harigi fegani, nde khaŋ muuŋgip mani kaŋgiri. Mani sios farasarigi ŋaara gumani ma. Mani mba ŋaara mbuim, manin tɨvira Krais zɨ ndiv vun kuamkuagi. 24  +Maaŋ muuŋgiap, nde tɨvar vhuuŋra kha gumgir muuŋrim, mba siosir vhen ki gumgi gu mbigi, mbe za guigira nde wari won ndavir harigi gumgi gu mbigi ga ndɨɨi tɨva gangip, kaŋgirga, nza fhura nde mbui tɨvir vhuuiŋ, nza fhura kamthooŋra nen ndikndigi fhuvara.
+ 8:1 Ro 15.26 + 8:4 2 Ko 9.1-2 + 8:7 1 Ko 1.5; 12.13; 16.1-2; 2 Ko 9.8 + 8:9 Mt 8.20; Ru 9.58; Fi 2.6-7 + 8:12 Mk 12.43; Ru 21.3 + 8:14 2 Ko 9.12-13 + 8:15 Kis 16.18 + 8:21 Snd 3.4; Ro 12.17; Fi 4.8; 1 Pi 2.12 a 8:22 Nza mba Taitus phorgɨp Korinan ŋgɨr za mbui fek gu ŋguk, nza mani zɨni kaŋgi fhuvara. Nza fek Por ves 18 kegap vov, ves 20 thɨgi ana mani ga nzuai. Ana ves 22 ana harigi fek ra nzuai. + 8:24 2 Ko 7.13-14; 8.1-7