9
Koriniŋ fhura Fhe Bakɨme gumgi gu mbigir kurkurar saŋv ŋkɨɨa ndi nɨɨŋri.
+Nde nza Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigir kurkurar zav suegi ŋkɨɨa, nde nta kaŋgi. Maaŋ muuŋgiap, gu buni vhɨrve kherɨv nde suanga fhuvara. Gu kaŋgi, nde Zerusareman kav bigi sosuagi gumgi gu mbigir kurkurar zav, nde ndavi khavgim, nde mba ŋaarar muun za mbui. Gu maaŋ muuŋgiap, gu Masedoniaiŋ nɨman, gu nde zɨri ndiv vun kuamkuagi. Gu khaŋ mbe nzuai. “Fhum mbu mpariven Akaiaiŋ mba ŋaara khavɨr za mbui.” Mbe nde mbararagim, nde guigira ŋkɨɨa ndi nɨɨn zav vuzvuk bakɨme kim, mba ndɨkndɨk Masedonian ki gumgi vhɨrve ndavi khavgim, mbe vhɨra ŋkɨɨa ndi nɨɨn za mbui. Gu khueŋ vuzvugi fhu. Nza nde zɨri ndiv vun kuamkuagine, ne fhura kama khɨneŋ kɨrga. Gu khueŋ vuzvugi. Nde gu muun zav mbe suaŋgi tɨvar muuŋv, nde ŋkɨɨa gu bigi bevahɨp, nta ndi suri. Gu ne ndɨkndɨgap, gu mba fegi ga sarigim, mbe nden han vegi. Nza guigira khueŋ khothɨgi, nde bigi ndi nɨɨn za mbui. Gu vhɨra khueŋ ndɨkndɨgi. Nde muuŋv kɨrim, Masedonia thari na phorgɨ ŋgɨp, ganɨnga, nde ŋkɨɨa thari ndi suegi fhu, gu nen memɨra ndirga, nde vhɨra mba memɨra ndirga. Gu maaŋ muuŋgiap kha ndɨkndɨga mbui. Gu kha fegi ga sararim, mbe fharav nden han ŋgɨp, nden kurarim, nde mba fhura kurkura zav suaŋgi ŋkɨɨa, nde nta bevahɨrga. Maaŋ muuŋgip, gu nden han ŋgɨrga, mba gumgi gu mbigi nde ganɨnga, nde mba ŋkɨɨa ndi nɨɨngen ndikndigɨri. Mbe kha ndɨkndɨgar muunga fhu, nza nden ŋkɨɨa ŋgi.
+Nde tuituigip khueŋ ndɨkndɨgɨri. Guma ana mba bisanera pargi, ana zumgum mba bisanera ndi. Guma mban vhɨrve pargi, ana zumgum mba vhɨrve ndirga. +Maaŋ muuŋgiap, nde zam bevbevira, nde tuituigip ndɨkndɨgɨp, nde mba nɨɨn za mbui bigi, nde za nta ndi nɨɨŋri. Nde guma the ndava simtɨk phorgɨv wo bigi ndi nɨɨŋv, khueŋ ndɨkndɨgɨrga, “Gu wo bigi ndiv nɨɨngeŋ vuzvugi fhu. Mbe khaŋ tɨgap nzuaim, gu nɨɨŋgi.” Ndu mba ndɨkndɨga mbuav wo bigi ndi nɨɨŋgi, ne nzerigi fhuvara. Fhe Bakɨme guma, ana ndikndigap ana wo vuzvugar wo bigi ndi ndɨɨi, ana mba khesharigi gumgi vuzvugi. +Fhe Bakɨme, ana za mbarkɨrga bigir vhuuin nden nɨɨnga tuktɨgi. Ana mba bigir nden nɨɨnga, nde guigira bigi tuktɨgɨrga. Maaŋ muuŋgiap, nde zazera bigi tuktɨgɨp, mba bigi vhɨrve nden kɨrim, nde ŋaari vhuuiŋ vhɨrver muunga. +Mba tɨv Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap khaŋ mba tɨva nzuai,
 
“Guma mba vhɨrve ndi mɨnan pari fara muuŋgiap, ana won bigir vhɨrver bigi sosuagi gumgi ga nɨɨŋgi.
Ana mba mbui tɨvar vhuuŋ, anan vhɨzgirga tuktɨgi fhuvara.
Mba tɨv zazera mba guman kɨrga.”
 
10  +Fhe Bakɨme mɨnan parir zav mban vhɨgir gumgi ga ndɨɨi. Ana vhɨra mbarkɨrga mban gumgi ga ndɨɨim, mbe nta pi. Mba tɨvara Fhe Bakɨme bigir vhɨrvera nden nɨɨnga, nde bigi tuktɨgɨp, nde vhɨra gumgi gu mbigir kurkurarga. Fhe Bakɨme nden muunga, nden tɨvir vhuuiŋ, nta guigira khaŋ tɨgɨp kɨvgip, hɨrga. Nden tɨvir vhuuiŋ, nta guma mban mɨnan pargim, ana mɨn zumgum mba tava horgi farar muuŋgirga. 11  +Fhe Bakɨme mbarkɨrga bigir vhɨrvera nden nɨɨnga. Maaŋ muuŋgip, nde vhɨra zazera bigir vhɨrvera, harigi gumgir nɨɨnga tuktɨgi. Nza kha mbui ŋaar, nde mba fhura harigi gumgi ga ndɨɨi bigi vhɨrvera nta mba gumgi gu mbigir muunga, mbe Fhe Bakɨmen ndikndigɨp ana zɨ ndi vun kuamkuarga. 12  +Maaŋ muuŋgiap, nde mba mbui ŋaar, ana mba Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi mbe Zerusareman ki, mba ŋaar mben kurkurarga, mbe bigi ga sosuarga fhu. Mbe vhɨra khaŋ tɨgɨp Fhe Bakɨmen ndikndigirga. 13 Nde mben kurkurav mbuin ŋaar, ana nden tɨvar vhuuŋ, ana za ana ndiv hiiŋ khɨngirga. Mbe nde kaŋgi, nde khaŋ nzuai, nde Kraisan buna vhuueŋ, nde guigira ne khothɨgap, nde vhɨra tuituigira ana buna vhuueŋ zɨn vui. Mbe vhɨra, nde mbe nɨɨŋgi bigir vhuuiŋ vhɨrve, mbe nta ganɨnga, vhɨra mba harigi fhain guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe vhɨra mba bigi ganɨv, mbe Fhe Bakɨme zɨ ndiv vun kuamkuarga. 14 Mbe vhɨra guigira khueŋ kaŋgirga, Fhe Bakɨme fhura kora mbui kora muumbara bakɨme, ana guigira nden ki. Mbe maaŋ muuŋgip, gangip, mbe guigira nde vuzvugɨp, nde suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, ana tɨvar vhuun nden muunga. 15  +Nza kha Fhe Bakɨme fhura nza nɨɨŋgi bigɨna vhuuŋ o, ndɨkndɨga vhuuŋ, ana guigira kɨvgi. Nza ram muuŋgip za ana bun suaŋgirie? Nza ana fhura kora mbui kora muumbar suaŋv, nza guigira anan ndikndigirga.
+ 9:1 2 Ko 8.1-7 + 9:6 Snd 11.24; 22.9; Ro 12.8; Ga 6.7-9 + 9:7 Lo 15.7; Snd 11.25; Ro 12.8 + 9:8 Snd 28.27; Fi 4.19 + 9:9 Sng 112.9 + 9:10 Ais 55.10; Hos 10.12; Mt 6.1 + 9:11 2 Ko 1.11; 4.15 + 9:12 2 Ko 8.14 + 9:15 Ze 1.17