3
Por ŋaar ki, ana Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ bun harigi fhain ŋgui gumgi gu mbigi ga suanga.
+Fhe Bakɨme tɨvar vhuun nde muuŋgi. Gu Por, gu mba bigɨna nɨɨeŋra nzuav, gu bɨnan ki. Gu bɨnan ki, ne khaŋ muuŋgi, gu Krais Zisasan ŋaara mbuav, gu nde harigi fhaiŋ ŋgui gumgi gu mbigi, gu nden kurkurigi nera nzuav, gu bɨnan ki. +Gu khueŋ ndɨkndɨgi, nde khueŋ mbararagi thi? Fhe Bakɨme nan kora muuŋgiap, kha ŋaarar muun zav na farasarigi. Ana vhɨra nde kora muuŋgim, gu nde nzuav mba ŋaara muuŋgi. +Fhe Bakɨme mba fhum muun za suaŋgi bigeŋ, ne zorga ki. Ana nduara ne bun na suaŋgim, gu mba buni mbarire kherav nde suaŋgi. +Nde maaŋ muuŋgip, gu kha khergi buni ganɨv, nde khaŋ muuŋgip kaŋgirga, gu mba Krais muunga ŋaara nzuai zorga ki kameŋ, gu guigira ne kaŋgi. Fhum tugen, mbe Fhe Bakɨme mba zorga ki buna vhuueŋ vhagia ki. Ana ne bun mbe suaŋgi fhuvara. Ana ntigem won Ŋina Ŋaar panan, ana mba vhagi buna guareŋ, ana nen nza Zisas farasarigi ŋaara gumgi gum anan kamthooŋ gumgi, ana mba ŋaarar muun zav, nzan farasegap, nza khɨvigi. +Mba vhagia ki buna vhuueŋ khaŋ muuŋgi. Mba harigi fhaiŋ ŋgui gumgi, mbe vhɨra Fhe Bakɨme Zudain nɨɨn za mbui bigi, mbe vhɨra nta ndigirga. Mba harigi fhaiŋ ŋgui gumgi, mbe ntigem Zudaiŋ guari phorgɨp, mbe wari tɨgɨra kɨrga. Mbe wari tɨgɨp kɨv, mbe wari tɨgɨp Fhe Bakɨme mba Kraisan muun zav suaŋgi bigi, mbe mba bigi ndigirga. Ne khaŋ muuŋgi, mbe Zisas Kraisan buna vhuueŋ panan, mbe wari tɨgɨp mba ŋaara vhen kɨrga. +Fhe Bakɨme na kora muuŋgiap ana won ŋkasŋka bakɨmen panan, ana fhura harigi khesharigi bigɨnan na nɨɨŋgim, gu ana buna vhuueŋ bun nzuai ŋaara guma ki. +Gu fhum guigira guma mbatɨk ma. Gu guigira za mba Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi piin ki. Ana fhura nan kora muuŋgiap, mba ŋaarar na nɨɨŋgi. Mba ŋaar khare, ana Zisas Kraisan buna vhuueŋ bun harigi fhaiŋ ŋgui gumgi gu mbigi ga suan zav, mba ŋaarar na nɨɨŋgi. Mba buna vhuueŋ, ne Krais nza nzuav mbui bigir vhuuiŋ vhɨrvera bun nzuai. Nza gumgi, nza mba bigi ganɨv, za ntan ruemgirga tuktɨgi fhuvara. +Fhe Bakɨme fhum za mba bigi ga muuŋgiap, ana fharav wo vuzvugar muunga bigi, ana nta vhagiap ki. Ana kav kav, ana ntigem mba vhagia ki ndɨkndɨgi, ana nta bun suan zav nan farasarigi. 10  +Ana fhum mba bigi vhagiap, kegap, ntigem ana won siosan panan hɨgap, ana ntigem won mbarkɨrga ndɨkndɨgir vhuuiŋ, ana nta ndiv hiaŋ tɨgi. Ana ntigem wo ndɨkndɨgi vhuuiŋ guarira, ana nta ndi hiaŋ tɨgim, Hevenan enseri mbe buiva gari ŋkasŋkagi ki, mbe vhɨra Fhe Bakɨmen ndɨkndɨgi kaŋgirga. 11 Fhe Bakɨme fhum guarara mba bigir muungeŋ ndɨkndɨgiap, ana ntigem, nza Bakɨme Krais Zisasan panan, ana mba bigi ga muuŋgim, nta hɨgi. 12  +Nza guigira Krais khothɨgap, nza vhɨra ana phorga havhargiap, nza maaŋ muuŋgiap Fhe Bakɨme nɨman ŋgɨrgip, nza ana phorgɨ suanga, ana nza mbarararga. 13  +Maaŋ muuŋgiap, gu ntige guigira nde nzuai. Gu nden kurkurav ndi simtɨgi, nde ndɨkndɨgi vhɨrver ntan muuŋv, guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk kuemkuegɨ thari. Nde kha hi bigi, nde ntan ndikndigɨri. Ne khaŋ muuŋgi, mba bigi nden kurarim, nde nzerara Fhe Bakɨme phorgɨp kɨrga.
Por Efesusiŋ havhargip kɨr zav, mbe nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuai.
14 Gu Fhe Bakɨme muuŋgi bigi ga nzuav, ana nɨman thɨpanani phɨrav, ana nɨman fi. 15  +Ana Heven gu nuianan ki ntɨɨri, ana za mben Ndia ma. Ana nduara za mbe muuŋgiap zɨrir za mbe nɨɨŋgi. 16  +Gu thɨpanani phɨrgiap nde nzuav Fhe Bakɨme phorga nzuav anan nzav khaŋ nzuai, “Dara, ndu mbarkɨrga bigir vhuuiŋ guarira ki. Ndu maaŋ muuŋgip, won Ŋina Ŋaara si mbe suaŋrim, anan ŋkasŋka guigira mbe phorgɨ kɨrim, mbe ndavi havhargip wari kɨrga. 17  +Ana nden kɨrim, nde guigira Zisas khothɨgɨrim, Zisas zazera guigira nden ndɨkndɨgi ganɨv, nde ndavi vherir kɨri. Nde maaŋ muuŋv, guigira wari won ndavir harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨv havhargip, nde ndavi vherir kɨv, nde havhargirim, nde kha nuiana thɨgim, nuian ana suirav, ana havhargim, ana thɨga havhargi farar muuŋgiri. 18-19  +Nde maaŋ muuŋgirga, nde za Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi phorgɨp ŋkasŋka ndiv, nde guigira Krais won ndavar nde ndɨɨi tɨva kaŋgirga. Mba tɨv, ana guigira kɨvgiap, guigira mpeeŋgiap, guigira vun mbar ndav, guigira nɨɨn mbar vergi. Ahaŋ, Krais, ana guigira wo ndavar za kha gumgi gu mbigi ga ndɨɨi tɨv, ana guigira za mba ndɨkndɨgi kambarigi. Nde vhɨra tuituigira ana kaŋgiri. Fhe Bakɨme vhɨra tɨvir vhuuiŋ guigira anan givigi, mba tɨvi vhɨra nde givarga.”
20  +Fhe Bakɨmen ŋkasŋka, ana nduara nzan ndavi vherir ŋgari. Mba ŋkasŋka guigira za nzan ndɨkndɨgi kambarigi. Nza muun zav Fhe Bakɨmen nzai bigi, ana ŋkasŋka guigira za mba bigi kambarigi. 21  +Maaŋ muuŋgiap, sios vhen ki gumgi gu mbigi, mbe guigira Krais Zisas phorgɨp, mbe zazera Fhe Bakɨme zɨ ndiv vun kuamkuav, mbara muuŋgip kɨv, zumgum nzan nzɨgi gu tori mbe mbara muuŋv kɨrga. Nai guigi guarara.
+ 3:1 Ef 4.1; Fi 1.7; 1.13; Fm 1.1; 1.9 + 3:2 Kor 1.25 + 3:3 Ef 1.9-10; Kor 1.26 + 3:4 Kor 1.26-27 + 3:6 Ga 3.14; 3.28-29; Ef 2.13-19 + 3:7 Kor 1.23-25 + 3:8 1 Ko 15.9-10; Ga 1.16; Ef 1.7; Kor 1.27; 1 T 1.13-15 + 3:9 Ro 16.25; 1 Ko 2.7; Ef 1.9; Kor 1.16; 1.20; Hi 1.2 + 3:10 Ro 8.38; 11.33; Ef 1.21; 1 Pi 1.12 + 3:12 Zo 14.6; Ro 5.2; Ef 2.18; Hi 4.16 + 3:13 Kor 1.24 + 3:15 Ef 1.10; Fi 2.9-11 + 3:16 Ro 9.23; 2 Ko 4.16; Fi 4.19; Kor 1.11; 1.27 + 3:17 Zo 14.23; Ef 2.22; Kor 1.23; 2.7 + 3:18-19 Zo 1.16; Ro 10.3; 10.11-12; Ef 1.18; 1.23; Kor 2.2; 2.9-10 + 3:20 Ro 16.25; 1 Ko 2.9; Kor 1.29 + 3:21 Ro 11.36; 16.27; Hi 13.21