Krais nzan vhen kim, nza Fhe Bakɨmen tɨvira zɨn ŋgɨrga.
4
Nza guigira Krais khothɨgi gumgi gu mbigi, Krais nzan vhen ki. Nza Kraisan karɨga fara muuŋgi.
+Gu Por, gu phena tɨvanen ki. Ne khaŋ muuŋgi, gu Guma Bakɨmen ŋaara mbui. Fhe Bakɨme guigira wo zɨn ŋgɨr zav nden kamgim, nde guigira anan gumgi gu mbigi ki ne nzuav, gu nde ndɨkndɨgi khavi. Nde ana vuzvugi tɨvi, nde guigira nta zɨn ŋgɨri. +Nde wari tɨgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde khaŋ muuŋgi ndɨkndɨgɨri. Nde za wari tɨgɨp tuga bavira kɨv, nde za mbarara wari tɨgɨp kɨri. Mbe pham bigɨn thuen nden muuŋgirim, nde vhemkora mbe suaŋv ndav shi thari. Nde bevbevira, guigira wari won ndavir mben nɨɨŋgip, mbe nde ndɨɨi simtɨgi, nde nta ndiri. +Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar, ana ndava bavira ki tɨvar nza ndɨɨi. Maaŋ muuŋgiap, nde ndavi mbarav, nde khaŋ tɨgɨp, mba tɨva suirav havhargiri. Mba tɨv ana mpiin fara muuŋgiap nza kegim, nza wari tɨgap ki. +Nza guigira Zisas khothɨgi gumgi, nza wari tɨgap kharɨga bavira ki fara muuŋgi. Ŋina Ŋaara bavira vhɨra nzan vherir kɨri. Fhe Bakɨme bigɨna bavira rargɨ kɨr zav nden kamgi. +Guma Bakɨ bavira ki, bigi khothɨgi tɨva bavira ki. Nza Fhe Bakɨme bavira zɨn panan ruai. +Fhe Bakɨ bavira ki, ana za nzan Ndia ma. Ana za kha gumgi gu mbigi kharav vu guarara kav, mbe gari. Ana vhɨra za won gumgi gu mbigi phorga ŋgari. Ana vhɨra za wo gumgi gu mbigir vherir ki.
+Krais nza bevbevira, ana fhura nza kora muuŋgiap, ana fhura bigɨna bakɨ guarara nza nɨɨŋgi. Ana mba fhura nza ndɨɨi bigɨn, ana nzan kurkurav, won ŋaarar muun zav anan nza nɨɨŋgi. Krais mba bigɨna bakɨmen nza khɨvigi, ana fhura nza nɨɨŋgi tɨv, ana guigira kɨvgi. +Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai,
 
“Ana vu guarara ndagi. Ana fharav guigira won pana gumgi gu mbigi mbevi ŋkasŋkar farfagim, mbe bɨkbɨɨgim, ana za kha bigi kharav, vu guarara ndagi.
Ana maaŋ muuŋgiap fhura ndɨkndɨgi vhuuiŋ gum ŋkasŋkagir gumgi mbari ga nɨɨŋgi.”
 
+Mba khaŋ nzuai kameŋ, “Ana Hevenan ndagi”, mba kameŋ khuen nza khɨvigim, nza kaŋgi, Krais, ana fharav Hevenan kegap, kha nuianana zerav, za kha nuianan vhen khɨna guarara vergi. a 10  +Kha guma, Kraisra, ana fharav nuiana vhen khɨna guarara vergap, ana zumgum vun ndagi. Ana guigira vun ndav, vu guarara ndagi. Ana ndav, ana za mba bigi ana za nta tugara tɨgap, nta garim, nta ana piin ki. 11  +Ana nduara fhura kha khesharigi ndɨkndɨgi vhuuiŋ ndi ndɨɨi. Ana gumgi mbari, ana won ŋaarar muun zav mben farasegi. Ana mbari, ana Fhe Bakɨmen kamthoon gumgi kɨrga, ŋaara mbe nɨɨŋgi. Mbari, ana won buna vhuueŋ bun gumgi gu mbigi ga suanga ŋaarar mbe nɨɨŋgi. Ana mbari, ana won ŋaara gumgi kɨv guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi kurkurav, Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvir mbe khɨvɨrga. 12  +Krais nza Fhe Bakɨmen gumgi gu mbigi, ana nzan kurkurar zav fhura mba ndɨkndɨgi vhuuin mbe nɨɨŋgi. Mbe nzan kurkurarga, nza maaŋ muuŋgip ana ŋaarar vhuun muunga. Mbe mba ŋaarar muunga, nza guigira Krais khothɨgi gumgi gu mbigi, nza khaŋ tɨgɨp havhargip guma kharɨk ŋkasŋkagiap, vhuuv, nzerara ki farar muuŋgip kɨrga. 13  +Kha ŋaar, ana mbara muuŋgip ŋgɨp kɨrim, nza zam guigira ndava bavira wari phorgɨp Zisas khothivɨv, nza zam guigira Fhe Bakɨmen Kama kaŋgirga. Nza maaŋ muuŋgip, guma ruma farar muuŋgip, nza guigira Zisas khothɨgap, ana zɨn vui tɨvi, nta Zisas tɨvira fara muuŋgirga. 14  +Nza wom tarire ki farar muuŋgip kɨrga fhu. Nza kɨv, mba raaŋ shav bigi guiguigi gumgi, mbe guigira guiguigɨ kaŋgi. Mbe guiguigi buni fhura bɨɨŋbɨɨŋ gum mbasɨk phuri kema si fara muuŋgi, mba kem, ana fhura tamtam vui. Ana wo vui ŋanen vui fhuvara. Nza mba fara muunga fhu. 15  +Nza khuarir mba khesharigi bunin rɨgɨrga fhu. Zakɨra fhuvara! Nza guigira wari won ndavir wari ga ndɨɨi tɨvi zɨn ŋgɨv, vhɨra khaŋ tɨgɨp buni guari bun suanga. Nza maaŋ muunga, nza havhargiap ki gumgi gu mbigi kɨv, nza guigira Krais phorgɨrga, ana nzan pan ma. 16  +Ana suira gu hari, anan rɨmgi, ana nta garim, nta bevbevira ana nɨɨŋgi ŋaari, nta nta mbui. Ana vhɨra thɨvi ŋkɨriiŋ gum hari gu bigi ga mbuim, nta tuituigiap wari suigiap, guigira ndavir wari ga ndɨɨv, ŋkasŋkagiap vhuui. Nza mba tɨva mbuav, nzan fhavi ŋkasŋkagiap vhuui.
Guigira Krais khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe Krais tɨva zɨn ŋgɨri.
17  +Maaŋ muuŋgiap, gu buna muen nde suan za mbui. Gu Guma Bakɨme zɨn panan, gu kama havharar khaŋ nde nzuai, nde wom harigi ŋgui gumgi gu mbigi tɨva zɨn ŋgɨ thari. Mbe ndɨkndɨgi, nta fhura ki ndɨkndɨgi ma. 18  +Mbe ndɨkndɨgi gɨngɨngi. Mbe bigɨn the kaŋgi fhuvara, mben pani havhargim, mbe Fhe Bakɨmen kɨrɨ tɨvi thav, kɨrar ki. 19  +Mbe wari wo mbui tɨvi, mbe ntan mberi fhu. Mbe guigira tɨvi mbatɨgi vhen vergap, mbe mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi guarira muun zav thagi ne mbui.
20-21 Gu kaŋgi, nde Kraisan kameŋ mbararagim, mba buna guareŋ Kraisan ki. Mbe nen nde khɨvav nde suaŋgi. Maaŋ muuŋgiap, gu kaŋgi, mbe ndava vura tɨvi zɨn ŋgɨr zav, nde khɨvav, nde suaŋgi fhuvara. 22  +Nde fhum, nde vhɨra ndavi vuri tɨvi zɨn vuim, nta nde guiguigim, nde tɨvi mbatɨgir muun zav ndavi khavi. Mba tɨvi, nta guma ndiga mbarɨgɨrga tuavar vui. Nde ntigem, mba tɨvi vuri, nde nta vharari. 23  +Nde ntigem, nde ndɨkndɨgi ŋkaa zɨn ŋgɨri. 24  +Nde tɨvir ŋkaa zɨn vui gumgi gu mbigi kɨri. Nde Fhe Bakɨme nde muuŋgi, nde tɨvir ŋkaa zɨn ŋgɨri. Nde Fhe Bakɨmera farar muuŋgip kɨri. Ne khaŋ muuŋgi, nden tɨvi guigira nzerara kɨrim, nde ŋgaravra kɨri.
25  +Maaŋ muuŋgiap, nde guiguigi tɨvi thari. Nde buni guarira mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ga suaŋri. Ne khaŋ muuŋgi, nza zam Krais ntɨɨri ma, nza Ndia bavira nza tegi. 26  +Nde maaŋ muuŋgip ndavi shiv, nde tuituigira wari ganɨri. Nde tɨva mbatɨga thueŋ muuŋ thari. Nde bigɨn thueŋ suaŋv ndav shigip, mba ndav shirɨ mbara muuŋgip kɨrim, ra ŋgirɨv vhɨzɨ thari. 27  +Nde Satan ga suaŋv thɨma fhɨrɨ thari. 28  +Mba kɨɨi gumgi, mbe wom kɨmɨ thari. Zakɨra fhuvara! Mbe ntigem wari won harira ŋgarɨri. Mbe wari won harira ŋaarir vhuuin muuŋri. Mbe wari wo harira ŋgarɨv, bigi tuktɨgɨp, maaŋ muuŋgip bigi sosuagi gumgir kurkurarga. 29  +Nde fhura mbarkɨrga buni mbatɨgi, nde wari won kaathoorin nta suaŋ thari. Fhuvara. Buni vhuuiŋra nde kaathoorin kegɨp hɨv, guigira Zisas khothɨgi ndɨkndɨk havhargi fhuv gumgir kurkurav, mbe havharɨrga. Mba khesharigi buni, nta Fhe Bakɨmen kora muumbara ndiga zim, gumgi gu mbigi ana mbararagi. 30  +Nde ndava simtɨgar Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar nɨɨŋ thari. Fhe Bakɨme nden won mbuiav, won Ŋina Ŋaarar nde nɨɨŋgim, ana nden vhen ki. Ana Ŋina Ŋaar nden vhen ki, ne khaŋ muuŋgi, nde ana gumgi gu mbigi ma. Ana nen nde khɨvɨr zav, ana tuga sarigi. Ana mba tugar nde ndigip, nden muuŋgirim, nde guigira bɨkbɨɨgirga. 31  +Nde harigi gumgi ga nzuav ndavi mbarɨgi tɨvi, panan ki tɨvi, nde za nta vharari. Nde vhɨra vhegi tɨvi, ndav shi tɨvi, kama saan ndiav tuara huri tɨvi, harigi gumgi nzɨɨi tɨvi, nde mba khesharigi tɨvi mbatɨgi, nde za nta vharari. 32  +Nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi nde tɨvir vhuuin mben muuŋv, wari won ndavir mben nɨɨŋri. Fhe Bakɨme mbara muuŋgiap Kraisan zɨn panan, ana nde muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana nta vhɨzgiap nta ndɨkndɨk ŋangi. Nde mbara muuŋgip, mbe nde muuŋgi tɨvi mbatɨgi, nde vhɨra nta ndɨkndɨk ŋangiri.
+ 4:1 Ef 3.1; Fi 1.27; Kor 1.10; 1 Te 2.12; Fm 1.1; 1.9 + 4:2 FG 20.19; Ga 5.22-23; Kor 3.12-13 + 4:3 Kor 3.14-15 + 4:4 Ro 12.5; 1 Ko 12.4; 12.11-12; Ef 1.18; 2.16-18 + 4:5 Zo 10.16; 1 Ko 1.13; 2 Ko 11.4; Ga 3.27-28; Hi 6.6 + 4:6 Ro 11.36; 1 Ko 12.6 + 4:7 Ro 12.3; 12.6; 1 Ko 12.11 + 4:8 Sng 68.18; Kor 2.15 + 4:9 Zo 3.13 a 4:9 Bigi kaŋgi gumgi mbari kha kameŋ dorga khaŋ nzuai, “Ana fharav za kha nuianan zergi.” + 4:10 Hi 4.14; 9.24 + 4:11 Ro 12.7; 1 Ko 12.28; 2 T 4.5 + 4:12 1 Ko 12.7; Ef 1.23; 2 T 3.17 + 4:13 1 Ko 14.20; Kor 1.28; 2.2 + 4:14 Ais 28.9; 1 Ko 14.20; 2 Ko 2.17; Hi 13.9 + 4:15 Ef 1.22; 4.25; Kor 1.18; 1 Zo 3.18 + 4:16 Kor 2.19 + 4:17 Ro 1.21; 1 Pi 1.14 + 4:18 FG 26.18; Ga 4.8; Ef 2.12; 1 Te 4.5 + 4:19 Kor 3.5 + 4:22 Ro 6.6; 8.13; Ef 2.2-3; 4.17; Kor 3.9; Hi 12.1; 1 Pi 4.3 + 4:23 Ro 12.2; Kor 3.10 + 4:24 Stt 1.26; Ro 6.4; Ef 2.10; Kor 3.10 + 4:25 Sek 8.16; Ro 12.5; Kor 3.8-9 + 4:26 Sng 4.4; Ze 1.19-20 + 4:27 2 Ko 2.10-11; Ze 4.7; 1 Pi 5.9 + 4:28 1 Te 4.11; 2 Te 3.8; 3.11-12 + 4:29 Ef 5.4; Kor 3.8; 3.16; 4.6; 1 Te 5.11 + 4:30 Ais 63.10; Ro 8.23; Ef 1.13-14; 1 Te 5.19 + 4:31 Kor 3.8; 3.18-19; Ta 3.2-3; 1 Pi 2.1 + 4:32 Mt 6.14; 18.22-35; Mk 11.25; 2 Ko 2.10; Kor 3.13