5
Nza vhava ŋaarar rurga.
+Fhe Bakɨme guigira won ndavar nde nɨɨŋgim, nde ana tari ki. Maaŋ muuŋgiap, nde ana mbui tɨvi zɨn ŋgɨri. +Nde guigira wari won ndavir harigi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨvi zɨn ŋgɨp, wari ruri. Krais, ana guigira won ndavara nza nɨɨŋgiap won tuma fekhɨngiap nzan kurigi. Nde mba tɨva zɨn ŋgɨri. Ana won tuma fekhɨngiap Fhe Bakɨme nzuav ndɨgar vhuuŋ hi ofa mbui fara muuŋgi ofa muuŋgi.
+Nde fhura ruarir ferferɨv, ruarir mbigi gu gumgi wari kɨmɨv, wari ndi thari. Nde vhɨra mbarkɨrga tɨvi mbatɨgir muuŋ thari. Nde vhɨra harigi gumgi bigi niihɨ thari. Mba kɨr Fhe Bakɨme segi gumgi gu mbigi, mbe mba khesharigi tɨva thaneŋ ganɨrim, ne nden rɨgar kɨ thari. +Nde buni mbatɨgi suaŋv, ndɨkndɨk ki fhuv buni suaŋ, ŋgɨza buni mbatɨgi suaŋ thari. Nza mba khesharigi buni, nza nta suanga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nde Fhe Bakɨmera phorgɨv suaŋv anan ndikndigɨri. +Nde tuituigip khueŋ kaŋgiri, mba ruarir fhura ferferav, gumgi gu mbigi ruarir wari kɨɨv wari ndi tɨva mbuav, tɨvi mbatɨgi ga mbuav, mba bigi garav, nta niihi gumgi gu mbigi, mbe Krais gu Fhe Bakɨme piin kɨrga ntɨɨri phorgɨp kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Mba bigi niihi tɨv, ana tori gu mbarɨvi rotu ga mbui tɨva fara muuŋgi.
+Nde tuituigira wari ganɨri. Nde fhura mba shɨshɨgi buni khɨni nzuai gumgi ganɨrim, mbe nde ŋgɨ thari. Mba khesharigi tɨvira, Fhe Bakɨme mba ana buni daasui gumgi gu mbigi, ana mbe nzuav ndav shi. Maaŋ muuŋgiap, nde khurkhur mba khesharigi gumgi gu mbigi khuma thari. +Nde fhum mba tɨvi mbatɨgi gɨngɨnan kegi. Nde ntigem, Guma Bakɨme nde ndiv vhava ŋaarar fegi. Maaŋ muuŋgiap, nde vhava ŋaarar rui fara muuŋgi gumgi gu mbigi ruri. +Vhavar ŋaar, ana mbarkɨrga tɨvir vhuuiŋ ndi hiaŋ rɨgi. Ana nzerara ki tɨvi gum buni guari ndi hiaŋ rɨgi. 10  +Nde guigira khaŋ tɨgɨp havhargip Guma Bakɨme vuzvugi tɨvi kaŋgir saŋv nta suaŋv ŋgarɨri. 11  +Nde gɨngɨnan ki tɨvi ga mbui gumgi, nde khurkhuman mbe khumu thari. Mba khesharigi tɨvi, nta mban vhuuiŋ ti fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nde khuen gumgi gu mbigi khɨvɨri. Mba khesharigi tɨvi, nta tɨvi mbatɨgi ma. 12 Nza zomzora mbui tɨvi, ga suangeŋ thari. Nza mba bigi ga suangen mbergi. 13  +Mba vhava ŋaar, ana za mba tɨvi mbatɨgi nɨɨŋge ndi kɨra suim, nta za hiiŋra ki. 14 Mba vhava ŋaar, ana bigɨn the ndi kɨra khɨngirga, mba bigɨn vhava ŋaara farar muuŋgip kɨrga. Maaŋ muuŋgiap, mba kameŋ ki,
 
“Ndu ntigem kui guma, ndu khavgiri.
Ndu mbok thav khavgirim, Krais ndun muuŋgirim, ndu vhava ŋaarar kɨrga.”
 
15 Maaŋ muuŋgiap, nde tuituigip wari wo rui ruru tɨvi gu bigi ganɨri. Nde ndɨkndɨk ki fhuv gumgi rui rurur muuŋ thari. Fhuvara. Nde ndɨkndɨgi vhuuiŋ ki gumgi rui rurur muuŋri. 16  +Nde ntigem Fhe Bakɨmen tɨvir muunga tuk ki, nde tɨvir vhuuin muuŋri. Nde ntigem khar ki tuk, ana tuga mbatɨk ma. Maaŋ muuŋgiap, nde tuituigip wari ganɨri. Nde fhura kɨv, fhura mba tuga vhɨzɨ thari. 17  +Nde ndɨkndɨk ki fhuv gumgi gu mbigi mbui tɨvir muuŋ thari. Fhuvara. Nde Guma Bakɨme vuzvugi tɨvi, nde nta kaŋgiri.
18  +Nde pharar ŋanŋanin mbɨv ŋanŋanɨ thari. Fhuvara. Mba khesharigi tɨv, ana nden farfagi. Nde fhura Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaara ganɨrim, ana nde ganɨv guigira nden ndavi vherir, kɨri. 19  ++Nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde wari phorgɨp buni suaŋv, nde Ŋgavi Ki Gavar ŋgavi, gum rotu mbui ŋgavi, gu Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nde ndavi khavav nde ndɨɨi ŋgavi, nde mba ŋgavir wari won buni phorgɨp mbe suaŋri. Nde vhɨra Guma Bakɨme suaŋv, nde wari wo kaathoori gum wari won ndavi vherir ana zɨ ndi vun kuamkuav, ana suaŋv ŋgavir muuŋri. 20  +Nde maaŋ muuŋv, nde zazera Zisas Kraisan zɨn panan, nde za mba bigi ga suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv anan ndikndigɨri.
Por mani gu mburi ga nzuai.
21  +Nde Krais, nde Bakɨme ki ne ndɨkndɨgɨp, nde bevbevira, nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi piin kɨri.
22  +Nde mbigi, nde Guma Bakɨme piin ki tɨvara, nde wari won mani piin kɨri. 23  +Ne khaŋ muuŋgi, guma ana won muun pan ma. Krais mba tɨvara muuŋgi, Krais, ana siosan pan ma. Guma won kharɨga vuzvugi tɨvara, Krais won siosa vuzvugi. Krais ana taagiap ana ndigap, ana tuituigira ana gari. 24 Sios ana Kraisan piin ki. Mba tɨvara nde mbigi, nde vhɨra, nde za kha bigi, nde wari won manin piin kɨri.
25  +Nde gumgi, nde guigira wari won ndavir wari won muuin nɨɨŋgiri. Krais mba tɨvara muuŋgi, Krais ana guigira won ndavar sios ga nɨɨŋgiap, ana won tuma fekhɨngiap siosan kurigi. 26  +Ana wo suaŋgi kameŋ zɨn vugap, ana mbɨn sios ruagim, sios Fhe Bakɨme nɨman ŋgarigi. Ana mba tɨva muuŋgiap, ana siosan wora mbuigi. 27  +Ana siosan muuŋgirim, ana guigira ana rɨmani, nɨman vhergir zav mbui. Ana ana rɨmani nɨman nzaŋnzaŋgip, mbekmbegip, vharvhari kɨrga fhu. Zakɨra fhuvara! Sios ana ŋgaravra kɨv, ana simtɨk kɨrga fhu. 28 Mba tɨvara, nde gumgi, nde guigira wari won ndavir wari won muuin nɨɨŋgiri. Nde ndavir warira ndɨɨi tɨvara, nde mba tɨvara, nde mben muuŋri. Guma, ana guigira ndavar won muuaŋ ndɨɨi, ana taagia guigira ndavar wora ndɨɨi. 29 Nza khueŋ kaŋgi, guma the taagiap panan wora kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana tuituigira won fhava garav, mban ana ndɨɨi. Krais ana mba tɨvara sios ga mbui. 30  +Ne khaŋ muuŋgi, nza Kraisan kharɨgar fɨgiveiŋ ma. Nza anan suira gu hari gum ana rɨmgi ma. 31  +Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Maaŋ muuŋgiap, guma ana won niamuuŋ gu ndia thav, ana won muuŋ phorgi, mani wani tɨgap guma bavira ki.” 32  +Kha zorgi kameŋ, ne guigira ndɨkndɨk bakɨme nen vhen ki. Gu nduara kha ndɨkndɨga mbui, mba kameŋ, ne Krais gum ana sios ga nzuai. 33 Kha kameŋ ne vhɨra nde gumgi gu mbigi nde nzuai. Nde gumgi bevbevira, nde ndavar warira ndɨɨi tɨvara, nde guigira wari won ndavir wari won muuin nɨɨŋgiri. Nde mbigi, nde guigira wari won ndavir wari won manin nɨɨŋv, mbe piin kɨv, tɨvir vhuuiŋra mben muuŋri.
+ 5:1 Mt 5.48; Ru 6.36 + 5:2 Kis 29.18; Wkp 1.9; Sng 40.6; Zo 13.34; Ro 14.15; 2 Ko 2.15; Ga 2.20; Hi 7.27; 10.10; 1 Zo 3.11; 3.23 + 5:3 Ro 6.13; 1 Ko 5.1; 2 Ko 12.21; Kor 3.5; 1 Te 4.3 + 5:4 Mt 12.35; Ro 1.28; Ef 4.29 + 5:5 1 Ko 6.9-10; Ga 5.19-21; Kor 3.5 + 5:6 Ro 1.18; Kor 2.4; 2.8; 2 Te 2.3 + 5:8 Zo 12.36; FG 26.18; Ro 1.21; 2 Ko 3.18; Ef 2.11-13; Kor 1.13; 1 Pi 2.9; 1 Zo 2.9 + 5:9 Ga 5.22 + 5:10 Ro 12.2; Fi 1.10; 1 Te 5.21; 1 T 2.3 + 5:11 Ro 6.21; 1 Ko 5.9-11; Ga 6.8; 2 Te 3.6; 3.14; 2 Zo 1.10-11 + 5:13 Ais 26.19; 60.1; Zo 3.20-21; Ro 13.11; Hi 4.13 + 5:16 Ga 6.10; Kor 4.5 + 5:17 Ro 12.2; Kor 1.9; 1 Te 4.3; 5.18 + 5:18 Snd 20.1; Ais 5.11; 5.22; Ru 21.34 + 5:19 Sng 33.2-3; FG 16.25; 1 Ko 14.26 + 5:19 Kor 3.16-17 + 5:20 Sng 34.1; Ais 63.7; Hi 13.15; 1 Pi 2.5 + 5:21 Fi 2.3; 1 Pi 5.5 + 5:22 Stt 3.16; Ef 6.5; Kor 3.18; 1 Pi 3.1 + 5:23 1 Ko 11.3; Ef 1.22-23; Kor 1.18 + 5:25 Ga 1.4; Kor 3.19; 1 Pi 3.7 + 5:26 Zo 15.3; 17.17; Ta 3.5; Hi 10.10; 10.22; 1 Zo 5.6 + 5:27 2 Ko 11.2; Ef 1.4; Kor 1.22 + 5:30 Ro 12.5; 1 Ko 6.15; 12.27; Ef 1.22-23 + 5:31 Stt 2.24; Mt 19.5; Mk 10.7-8; 1 Ko 6.16 + 5:32 Kor 3.19; 1 Pi 3.6; VB 19.7