6
Por tari gum ndegi gu ndegmbori ga nzuai.
+Nde tari, nde wari won ndegi gu ndegmbori nzuai buni mbararav, nta zɨn ŋgɨri. Nde za Guma Bakɨme phorgi, mba tɨv, ana nde muunga tɨvar vhuuŋ ma. ++Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Nde wari won ndegi gu ndegmbori piin kɨv, mbe nzuai buni mbararav nta zɨn ŋgɨri.” Kha tɨveŋ ne fharigi tɨveŋ Fhe Bakɨme suaŋgi kameŋ nen ki. Fhe Bakɨme mba suaŋgi kameŋ khaŋ nzuai, “Nde maaŋ muunga, nden kɨrɨ tɨvi gu bigi nzerarga. Nde tugar mpeeŋra kha nuianan kɨrga.”
+Nde ndegi, nde fhura wari won tarir muuŋrim, mbe nde suaŋv ndavi shi thari. Fhuvara. Nde Guma Bakɨme nɨman, nde khaŋ tɨgɨp tɨvir vhuuiŋra mbe khɨvɨrim, mbe nta zɨn ŋgɨri. Nde vhɨra, Guma Bakɨmen buni vhuuin mbe khɨvɨri.
Por ŋaara gumgi gum mbe gari mpiiŋsɨgi ga nzuai.
++Nde fhura ŋaara gumgi ki gumgi, nde wari wo gari mpiiŋsɨgi piin kɨri. Nde guigira mben piin kɨv, zazera mbe buni zɨn ŋgɨp, mbe guiguigɨ thari. Nde Krais ŋaara mbuav mbui tɨvara muuŋri. Nde mbe gansaman mbe raaŋ shi tɨvar muuŋv, mba ŋaarar vhuun muuŋ thari. Fhuvara. Nde mba ŋaarar muuŋv nde fhura Krais ŋaara gumgi ki tɨvara muuŋv, nde guigira wari won ndavir Fhe Bakɨme nɨɨŋgip, nde vhɨra Fhe Bakɨmen vuzvuga zɨn ŋgɨri. Nden ndavi nzerara kɨv, mba ŋaarar muuŋri. Nde guma khɨnan ŋaara mbui ne ndɨkndɨgɨ thari. Fhuvara. Nde Guma Bakɨmen ŋaarara mbui. +Nde ndɨkndɨgɨ. Maaŋ muuŋgip, guma the ŋaara vhuuŋra mbui, Guma Bakɨme vheza vhuuŋra anan nɨɨnga. Mba guma, ana ŋaara khɨna mbui guma o, ana bɨkbɨɨgiap kav ŋgari guma, ana vheza vhuuŋra anan nɨɨnga.
+Nde mbe gari mpiiŋsɨgi, nde vhɨra tɨvir vhuuiŋra mba nden ŋgari ŋaari gumgir khɨnin muuŋri. Nde fhura rɨrɨvar mbe ndɨɨi tɨvi, nde nta kuegɨri. Nde khueŋ kaŋgiri, kha Hevenan ki Guma Bakɨme, ana nde Guma Bakɨme gum, ana vhɨra mben Guma Bakɨme ma. Ana tɨva bavira zɨn vov, za kha gumgi gu mbigi mbui tɨvi ga nzuav, mbe garav mbe nzuai.
Guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mbe ntari ga mbui gɨɨtɨvi fara muuŋgiap wari ki.
10  +Gu ntigem khaŋ muuŋgi tɨgɨp wo buni vhɨzɨ zav mbui. Nde Guma Bakɨme phorgi. Nde ana ŋkasŋka bakɨme panan, nde thɨgɨ havhargiri. 11  +Nde Fhe Bakɨme ntarir muun zav nde nɨɨŋgi bigi, nde zam nta shargiri. Nde maaŋ muuŋgirga, nde thɨgɨ havhargip, mba Satan zomzorav, nde guiguigiap, nden muun za mbui tɨvi, nde nta daaŋgi mbur khɨngirga. 12  +Nde tuituigira ndɨkndɨgɨri. Nza gumgi gu mbigi phorga shogi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza ŋiniŋgi ŋkasŋkagi phorga shogav, kha nuianan ŋiniŋgir pani phorga shogav, mbarkɨrga ŋkasŋkagi ki bigi phorga shogi. Nta ntigem kha tuga gɨngɨnan kav, kha nuiana gari. Nza vhɨra kha vun ki ŋiniŋgi mbatɨgi phorga shogi. 13  +Maaŋ muuŋgiap, nde Fhe Bakɨme ntarir muun zav nde nɨɨŋgi bigi, nde za nta ndigip, nta shargiri. Nde za maaŋ muuŋgip, mba tuga mbatɨk nden hi tugen, nde nta shargip thɨgɨ havhargip shogɨrga. Maaŋ muuŋgip mba ntar vhɨzgirga, nde mba ntara kambarigi, nde mbara muuŋgip thɨgɨ havhargip kɨrga.
14  +Nde thɨgɨ havhargiap Fhe Bakɨme bun nzuai buni guari, nde rɨkavar wari won vhaari ga rɨgi farar muuŋgip, ntan wari won vhaari rɨgiri. Nde tɨvir vhuuiŋ zɨn vui tɨv, ana siot kapa fara muuŋgip, nde ana shararim, ana nde fheeŋphugive vharari. 15  +Nde maaŋ muuŋgip, wari thɨthɨm tɨgɨp, nde Fhe Bakɨme kha gumgi gu mbigi phorgɨp ndava bavira kɨrga buna vhuueŋ bun mbe suaŋri. Mba tɨv, nde ntari ga mbui ŋkari sharive shari farar muuŋgip mba tɨva suirari. 16  +Nde za kha ntara bigi ndigɨp, nde vhɨra zazera guigira Zisas khothɨgi tɨv, nde ana suirari. Nde rama farar muuŋgip ana suira havhargiri. Nde maaŋ muuŋgip, nde mba guma mbatɨk Satan, nde ana vhava khɨgap si fugi, nde nta shogɨ nta phɨrɨ suegɨrga. 17  +Nde Fhe Bakɨme taagiap nde ndigi, ne ndɨkndɨgɨri. Mba ndɨkndɨk, nde bɨna vhuigim, nde kapa khorar fagi farar muuŋgip, ana fari. Nde anan fav, nde Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar kos suirari. Ana Fhe Bakɨmen buna guareŋ ma. 18  +Nde Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar ŋkasŋkar panan, nde zazera Fhe Bakɨme phorgɨ suaŋri. Nde mbarkɨrga bunin Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv, anan nzaŋrim, ana nden kurkurari. Nde vhɨra zazera wari ganɨri. Nde vhuksu thari. Nde zazera Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv, za mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigir kurkurar saŋv, ana nzaŋri. 19  +Nde vhɨra nan kurkurar saŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv ana nzaŋri. Gu khueŋ vuzvugi, nde khaŋ muuŋgi tɨgɨp Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋri. Gu ana buna vhuueŋ bun suan saŋv muuŋrim, Fhe Bakɨme wo buna vhuuen na kamthooŋ khɨngirim, gu rɨvɨ thav, guigira thɨgɨ havhargip ana zorga ki buna vhuuen nɨɨŋge ne bun suanga. 20  +Fhe Bakɨme nduara na sarigim, gu mba buna vhuueŋ bun suan zav vugi. Gu mba buna nɨɨeŋra nzuav gu bɨnan ki. Gu Fhe Bakɨmen buna vhuueŋ bun suanga ŋaar ki. Maaŋ muuŋgip, nde Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, ana na havhargirim, gu rɨvɨ thav, khaŋ tɨgɨp havhargip, gumgi gu mbigi phorgɨp suanga.
Por tɨvar vhuun mben muun zav Fhe Bakɨme nzuai.
21  ++Tikikus, gu muuŋgi ŋaari gum nan kɨrɨ tɨvi, ana za nta bun nde suanga. Tikikus, nza guigira ana vuzvugi. Ana nza phorgap guigira Zisas khothɨgi guma ma. Ana vhɨra Guma Bakɨmen ŋaara guman vhuuŋ ma. 22 Gu ana sarigim, ana mba bigeŋra nzuav, ana nden han mbar vui. Ana ŋgɨp, gu ki kɨrɨ tɨva bun nde suanga, nde gu ki kɨrɨ tɨvi kaŋgip, nde wari won ndavi havhargirga.
23 Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nza Ndia Fhe Bakɨme gum nza Bakɨme Zisas Krais, mani ndava mɨɨtɨgar nden nɨɨŋrim, nde khaŋ tɨgɨp havhargip guigira Zisas khothɨgɨp, guigira wari won ndavir warir nɨɨnga. 24  +Fhe Bakɨme kora muumbar za mba guigira wari won ndavir nza wo Guma Bakɨme Zisas Krais ga ndɨɨ gumgi gu mbigi phorga ki. Mbe guigira wari won ndavir Zisas ga ndɨɨi tɨv, ana vhɨzgirga tuktɨgi fhuvara.
+ 6:1 Snd 23.22; Kor 3.20 + 6:2 Mt 15.4 + 6:2 Kis 20.12; Lo 5.16 + 6:4 Lo 4.9; 6.7; 6.20-25; Sng 78.4; Snd 19.18; 22.6; Kor 3.21 + 6:5 2 Ko 7.15; Fi 2.12; Ta 2.9-10; 1 Pi 2.18 + 6:5 Kor 3.22-25 + 6:8 2 Ko 5.10; Ga 3.28; Kor 3.11 + 6:9 Lo 10.17; Ro 2.11; Kor 3.25; 4.1 + 6:10 1 Ko 16.13; Ef 1.19; 3.16; Kor 1.11 + 6:11 Ro 13.12; 2 Ko 6.7; 10.4; Ef 4.14; 1 Te 5.8 + 6:12 Zo 12.31; 14.30; Ro 8.38; 1 Ko 15.50; Kor 2.15; 1 Pi 5.8-9 + 6:13 2 Ko 10.4; Ef 5.16 + 6:14 Ais 11.5; 59.17; 2 Ko 6.7; 1 Te 5.8 + 6:15 Ais 40.9; 52.7; Nah 1.15; Ro 10.15 + 6:16 1 Zo 5.4 + 6:17 Ais 49.2; 59.17; 1 Te 5.8; Hi 4.12; VB 19.15 + 6:18 Mt 26.41; Ru 18.1; Ro 12.12; Kor 4.2; 1 Te 5.17; 1 T 2.1 + 6:19 FG 4.29; 2 Ko 3.12; Kor 4.3-4; 2 Te 3.1 + 6:20 2 Ko 5.20; Fi 1.20; Fm 1.9-10 + 6:21 FG 20.4; Kor 4.7-8; 2 T 4.12; Ta 3.12 + 6:21 Kor 4.7-8 + 6:24 1 Pi 1.8