Mbe Tesaronaikaiŋ, mbe Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvi zɨn ŋgɨrim, mba tɨvi guigira mben kɨri.
4
Nza ruarir gumgi gu mbigi wari ndirga fhu.
+Nde nza wo Bakɨme Zisas zɨn panan nde suaŋgi buni, nde nta kaŋgi. Maaŋ muuŋgiap, nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, gu ntigem kha gavar khaŋ nde nzuai. Nza nde Fhe Bakɨme ndikndigirga tɨvi zɨn ŋgɨrga tɨvi, nza zam ntan nde khɨvigi. Nde mba tɨvi zɨn vui. Nza ntigem, guigira nde ndavi havhara nde nzuai. Nza wo Bakɨme Zisas zɨn panan khaŋ nde nzuai, nde mba tɨv, nde khaŋ tɨgɨ havhargip, anan muuŋv ŋgɨri. +Fhe Bakɨme vuzvuk khaŋ muuŋgi. Nde guigira zam wari won ndavir ana nɨɨŋgip, nde ana nɨman ŋgaravra kɨri. Maaŋ muuŋgiap, nde gumgi gu mbigi ruarir wari ndi tɨvi, nde guigira nta ŋkɨɨari. +Nde won ndavi vheri khavi vuzvugi mbatɨgi, nde nta ganɨri, nta nde ganɨ thari. Nde nta ganɨv, nde Fhe Bakɨme vuzvugi tɨvir muuŋv, nde ana nɨman ŋgaravra kɨv, nde vhɨra harigi gumgi nɨman nzerara kɨri. a +Nde muuŋv kɨrim, mba vuzvugi mbatɨgi gum ndɨkndɨgi mbatɨgi nde ŋgɨrgɨrim, nde kɨr Fhe Bakɨme segi gumgi gu mbigi fara muuŋgirga, mbe Fhe Bakɨme kaŋgi fhu. Nde mbe farar muuŋgip, mbarkɨrga tɨvi mbatɨgir muuŋv, vhɨra ferferɨp, ruarir gumgi gu mbigi wari ndirga. +Nde wari tɨgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde mba tɨvi mbatɨgir mben muuŋv, mbe guiguigip, mba tɨvir mben muuin muuŋ thari. Nza fhum kama havharar khaŋ nde suaŋgi, Guma Bakɨme mba khesharigi tɨvi ga mbui gumgi, ana muumbara mbatɨgar mben muuŋgirga. +Fhe Bakɨme mba khesharigi tɨvi mbatɨgir muun zav nzan kamgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana tɨvir ŋaarir muun zav nzan kamgi. +Maaŋ muuŋgiap, guma ana kha kameŋ daaŋgia khɨngi, ana guma suaŋgi kameŋra daai fhuvara. Ana Fhe Bakɨme suaŋgi kameŋ daasui. Mba Fhe Bakɨme, ana won Ŋina Ŋaarar nde ndɨɨi.
Nza khaŋ tɨgɨ havhargip, tɨvir vhuuin muuŋri.
+Gu nde ndavir guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigir nɨɨn saŋv kama thueŋ kherɨv nde suanga fhu. Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme nduara mba tɨvar nde khɨvigi. 10  +Maaŋ muuŋgiap, nde wari won ndavir Masedonian fhain kav guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ga ndɨɨi. Nde na phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, gu nde ndavi havharɨ za mbui. Nde khaŋ tɨgɨp havhargip, mba tɨvar muuŋv ŋgɨri. 11  +Nde maaŋ muuŋv, mbarara piigip, wari won ŋaarir muuŋri. Nde wari wo harira ŋgarɨv, nduarira wari ganɨri. Nza fhum mba kameŋ nde suaŋgi. 12  +Nde maaŋ muunga, nde bigɨn the suaŋv tivgirga fhu. Mba Zisas khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigi fhu, mbe nden tɨvir ndikndigɨrga.
Guma Bakɨme taagi zirɨv nza fugɨrga.
13  +Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nza khueŋ vuzvugi, nde mba vhɨzgi gumgi gu mbigir hɨrga bigeŋ, nde ne kaŋgirga. Nde ne kaŋgirga fhuv, nde pim vhɨzi gumgi ga suaŋv nziv kɨrga. Nde mba Zisas khothɨgi fhuv gumgi gu mbigi farar muuŋgirga. Mbe Fhe Bakɨme taagip mba vhɨzgi gumgi gu mbigi khavɨrga, mbe nen rarga ki fhuvara. 14  +Nza khueŋ khothɨgi, Zisas rimgiap, taagia khavgi, ana taagip zirɨrga. Maaŋ muuŋgiap, nza vhɨra khueŋ khothɨgi, mba guigira Zisas khothɨgap vhɨzgi gumgi gu mbigi, mbe vhɨra taagi khavgirga. Fhe Bakɨme taagi mbe ndigirim, mbe Zisas phorgɨp anan han naanga.
15  +Nza Guma Bakɨme buni vhuuiŋ bun nde nzuav, nza khaŋ nzuai. Guma Bakɨme taagi zirɨrga, nza ntige khaŋ ŋamki gumgi gu mbigi, nza mba vhɨzgi gumgi gu mbigi kambarav fhararga tuktɨgi fhu. Fhuvara! 16  +Fhe Bakɨme khaŋ tɨgɨp havhargip suanga, anan enserar vhari kamɨnga, Fhe Bakɨmen mbarɨp sɨmɨnga, Guma Bakɨme Hevenan kegɨp, zirɨrga. Mba guigira Zisas khothɨgap vhɨzgi gumgi gu mbigi, mbe fharav khavgirga. 17  +Nza mba tugen, nza guigira Zisas khothɨgap ŋamki gumgi gu mbigi, nza mbe phorgɨp, nza zam naaŋv, buivar Guma Bakɨmen purga. Nza ana han ndav, nza zazera Guma Bakɨme phorgɨp mbara muuŋgip kɨrga. 18 Nde kha buni bun wari ga suaŋv, wari ndavi havharɨri.
+ 4:1 Fi 1.27; Kor 1.10; 2.6; 1 Te 2.12; 2 Te 3.6 + 4:3 1 Ko 6.15; 6.18; Ef 5.3; 5.17; 5.27; Kor 3.5; 1 Te 5.23; Hi 10.10; 1 Pi 1.16 + 4:4 Ro 6.19; 1 Ko 6.13-15; 6.18 a 4:4 Kha ŋanen mbe Grikar kaman suaŋgi kameŋ tuituigiap hɨgi fhuvara. + 4:5 Sng 79.6; Ga 4.8; Ef 2.12; 4.17-18; 2 Te 1.8 + 4:6 Wkp 19.11-13; Sng 94.1; 1 Ko 6.8; 2 Te 1.8 + 4:7 1 Ko 1.2; 2 Te 2.13-14; Hi 12.14; 1 Pi 1.14-16 + 4:8 Ese 36.27; 37.14; Ru 10.16; 1 Ko 2.10; 2 Ko 1.22; 1 Zo 3.24 + 4:9 Zo 13.34; 15.12; Hi 8.11; 1 Zo 2.20; 2.27; 3.11-13 + 4:10 2 Te 3.4 + 4:11 Ef 4.28; 2 Te 3.8; 3.12; 1 Pi 4.15 + 4:12 Ro 13.13; 2 Ko 8.21; Kor 4.5 + 4:13 Ef 2.12 + 4:14 Ro 14.9; 1 Ko 15.3-4; 15.12-13; 15.18; 15.23 + 4:15 1 Ko 15.51-52 + 4:16 Mt 24.30-31; FG 1.11; 1 Ko 15.23; 15.52; 1 Te 1.10; 2 Te 1.7 + 4:17 Zo 12.26; FG 1.9; VB 11.12