5
Nza wari thɨthɨm tɨgɨp, Guma Bakɨme zirɨrga tugar rargɨp kɨrga.
+Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nza mba bigi hɨrga raa gum tuga bun nde suaŋgirga tuktɨgi fhuvara. +Nde nduarira kaŋgi, Guma Bakɨme zirɨrga tuk, ana kɨɨi guma maan kɨmɨn zav zi fara muuŋgi. +Mba gumgi gu mbigi khaŋ suanga, “Ntige tugar vhuuŋ ma, nza nzerara ki.” Mbe maaŋ suanga, mben farfarga bigɨn, ana vhemkora mben hɨgɨrga, mba bigɨna zaa mbik tara tɨr zav zaa ndi zaa farar muuŋgip mben hɨgɨrga. Mbe mba bigɨna ŋkɨɨarga tuktɨgi fhuvara. +Nde guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde gɨngɨnan ki fhuvara. Nde gɨngɨnan kɨv, nde mba tuk nden hɨrim, nde guma kɨma guma garim, ana hanera ana him, ana ŋgava mbatɨga muuŋgi farar muuŋrie? Fhuvara! +Nde zam vhava ŋarar kav, nde raar ki fara muuŋgiap ki ntɨɨri ma. Nza maaŋ gum gɨngɨnan ki ntɨɨri fhuvara. +Maaŋ muuŋgiap, nza muuŋv kɨv, nza harigi gumgi farar muuŋgip kuv kɨrga. Fhuvara! Nza semsegip wari ga nzuav ganɨv kɨrga. +Nza kaŋgi, kui gumgi, mbe maan kui. Phara ŋanŋari pi gumgi, mbe maan nta pi. +Nza mɨn thugim, nza raar ki gumgi, nza ndɨkndɨgi bigi kaŋgip wari ganɨv kɨrga. Nza vhɨra guigira Zisas khothɨgi tɨva ndigip, ana zɨn ŋgɨp, guigira won ndavi ndi harigi gumgi gu mbigi nɨɨŋri. Mba tɨv, nza siot kapa shari tɨvar muuŋgip, ana shɨrari. Ana nden fhavi ganɨrim, nde nzerara kɨrga. Nza ana sharav, nza Fhe Bakɨme taagip nza ndirganen rargɨ kɨrga tɨv, nza kapa khorar fi tɨvar muuŋgip, ana fav kɨrga. Mba ndɨkndɨk, ana nza panan kɨv, nza ndɨkndɨgi ganɨnga. Nza maaŋ muuŋgip tuituigip thɨgɨ havhargip, wari ganɨ kɨrga. +Fhe Bakɨme won ndav shirɨ ndir zav nza farasarigi fhuvara. Ana nza Guma Bakɨme Zisas Krais taagi nza ndir zav, ana nza farasarigi. 10  +Zisas nzan kurkurar zav rimgi. Maaŋ muuŋgiap, nza ŋamki o, nza rimgi, nza zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigip ana phorgɨ kɨrga. 11  +Maaŋ muuŋgiap, nde bevbevira nde bunin vhuuiŋra guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi phorgɨv suaŋv, mbe ndavi havharɨri. Nde ntige mba tɨva mbui, nde mba tɨvara muuŋri.
Fhe Bakɨme guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigir kurkurarim, mbe tɨvir vhuuiŋra muunga.
12  +Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nza khueŋ vuzvugi. Nden kurkurigi gumgi, nde mben piin kɨri. Guma Bakɨme mbe ndi fegim, mbe nde gari gumgir pani ki. Mbe kav ŋaara mbatɨga mbuav bunin nde nzuav nden tɨvi ndiv thɨgar mbai. 13 Nde mbe mbui ŋaara ndɨkndɨgɨp, ndavi mbɨrav guigira mben piin kɨv guigira wari won ndavi mben nɨɨŋri. Nde mbe vuzvugɨp, nde vhɨra wari tɨgɨp ndava bavira kɨri.
14  +Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nza mba vhukvhugi gumgir tɨvi ndi thɨgar maan zav, nde ndɨkndɨgi khavav, vhɨra rɨvi gumgi ndavi havharɨv, mba thɨga havhargi fhuv gumgi, nza mben kurkura zav nde nzuai. Nde mbarara mba gumgi ga suaŋri.
15  +Mbe maaŋ muuŋgip tɨvi mbatɨgir nde muuŋrim, nde mbe mbui tɨvi mbatɨgi ŋgarka thari. Nde zazera khaŋ tɨgɨp havhargip, warir kurkurav, zam mba gumgi gu mbigir kurkurari.
16-17  ++Nde zazera ndikndigɨp, zazera Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋri. 18  +Maaŋ muuŋgip, bigɨn thueŋ nden hɨgɨrim, nde ne suaŋv simɨ thari, nde ne suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv, nen ndikndigɨri. Fhe Bakɨme khueŋ vuzvugi, nde Krais Zisas phorga havhargi gumgi gu mbigi, nde mba tɨvar muuŋri.
19  +Maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar bigɨn thuen muun saŋv nde ndɨkndɨgi khavɨrim, nde ana mbevɨ thari. 20  +Nde guma Fhe Bakɨme kamthooŋ guma buni nzuai mbugum buni suaŋrim, nde khaŋ suaŋ thari, ne fhura ki buneŋ ma. 21  +Nde tuituigip ana nzuai buni mbararav, nta ndɨkndɨgɨri, nta guigira Fhe Bakɨme buni guari o, nta harigi guma ndɨkndɨgar nzuai buni. Nde tɨvir vhuuiŋ, nde nta suirari. 22  +Nde nta suirav, mbarkɨrga tɨvi mbatɨgi, nde nta ŋkɨɨari.
23  +Fhe Bakɨme, ana ndava mɨɨtɨgar nɨɨŋge ma. Ana nden muuŋgirim, nde guigira wari wo ndavir zam ana nɨɨŋgirga, ana nden muuŋgirim, nde guigira ŋgararga. Ana nden vherir ki gumgi, nden ntuu, nden fhavi, ana nta ganɨnga, guma bigɨn thueŋ suaŋv fharar nde sɨrga fhu, nde za nzerara kɨrga. Nde nzerara kɨrim, nza Bakɨme Zisas Krais taagi zirɨrga tuk hɨgɨrga. 24  +Fhe Bakɨme nden kamgi, ana mba tɨvir nden muunga. Ne khaŋ muuŋgi, ana wo nzuai buni, ana zam nta zɨn vui.
25  +Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde nza suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨv suaŋrim, ana nzan kurkurarga.
26  +Nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nza won tɨv nde bevbevira, nde guigira Zisas khothɨgi gumgir harir suigɨp, mbe viavɨri.
27 Gu guma Bakɨme zɨn kaman havharar nde nzuai, nde kha gava ganɨv za nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ga suaŋri.
28 Nza Bakɨme Zisas Kraisan kora muumbar nde phorgɨ kɨri.
+ 5:1 Mt 24.36 + 5:2 Mt 24.42-44; Ru 12.39; 2 Pi 3.10; VB 3.3 + 5:3 Ese 13.10; Hos 13.13; Mt 24.39; Ru 21.34-35; Zo 16.21-22 + 5:4 Ro 13.12-13; 1 Zo 2.8 + 5:5 Ro 13.12; Ef 5.8-9 + 5:6 Mt 24.42; 25.5; 25.13; 1 Pi 5.8 + 5:7 Ru 21.34-36; Ro 13.13; Ef 5.14 + 5:8 Ais 59.17; Ef 6.13-17 + 5:9 Ro 9.22; 1 Te 1.10; 2 Te 2.13-14; 1 Pi 2.8 + 5:10 Ro 14.8-9; 2 Ko 5.15; 1 Te 4.14 + 5:11 Zu 1.20 + 5:12 1 Ko 16.18; Fi 2.29; 1 T 5.17; Hi 13.7; 13.17 + 5:14 Ga 5.22; 6.1-2; Kor 3.12; 2 Te 3.6; 3.11; 3.15; Hi 12.12 + 5:15 Snd 20.22; Mt 5.39; Ro 12.17; 1 Ko 6.7; 1 Pi 3.9 + 5:16-17 2 Ko 6.10; Fi 4.4 + 5:16-17 Ru 18.1; Ef 6.18; Kor 4.2; 1 Pi 4.7 + 5:18 Ef 5.20; Kor 3.17 + 5:19 Ef 4.30; 1 T 4.14; 2 T 1.6 + 5:20 1 Ko 14.1; 14.39 + 5:21 1 Ko 2.11; 2.15; Fi 4.8; 1 Zo 4.1 + 5:22 Jop 1.1; 1.8; 2.3 + 5:23 Ro 15.33; 1 Ko 1.8; Fi 4.9; 1 Te 3.13; 2 Te 3.16 + 5:24 1 Ko 1.9; 10.13; 2 Te 3.3 + 5:25 Kor 4.3; 2 Te 3.1 + 5:26 Ro 16.16