2
Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi daai guma hɨgɨrga.
+Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nza ntigem nza wo Bakɨme Zisas Krais taagi zirɨrim, nza ana phorgɨp phogar vhorga ne bun nde suan zav mbui. Nza khueŋ vuzvugi, nde tuituigip khuarir nza kha nzuai bunen tɨgɨri. +Gumgi thari khaŋ nde suaŋgi thi, “Guma Bakɨme zirɨrga tuk hɨgim, ana taagia zergi?” Maaŋ suaŋgi guma khueŋ ndɨkndɨgi thi? Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar mba kamen ana nɨɨŋgi, ana zumgum hɨrga bigeŋ ana ne bun suaŋgi o, guma the Fhe Bakɨmen buni vhuuiŋ bun nzuav ne bun suaŋgire? O, guma the khaŋ suaŋgi, nza kha gava kherav, mba khesharigi kamen nde suaŋgi. Nde maaŋgi ŋanen kha kameŋ mbararagi, ne fhura ki kameŋ ma. Nde ne mbararagip, nde vhemkora ŋgava mbatɨgar muuŋv ne suaŋv simɨ thari. +Nde fhura guma the ganɨrim, ana nde guiguigi thari. Ana mbui tɨva thueŋ vhɨra nde guiguigɨ thari. Nde mbarara. Mba tuk fhura hɨgɨrga fhuvara. Zakɨra fhuvara! Gumgi vhɨrve, mbe fharav rɨɨŋrɨɨŋv kɨr Fhe Bakɨme segɨrga. Mba Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi daasui guma, ana za kɨrar hɨgɨrga. Mba guma, ana Herar kɨv mbarɨgɨrga guma ma. +Ana zɨv, mbarɨvi gu tori, ana panan nta kegɨrga. Ana maaŋ muuŋv, fhura ndikndigɨp nduara wo zɨ ndiv vun kuamkuagi bigi, ana zam nta mbevarga. Ana maaŋ muuŋv, Fhe Bakɨme Phena vhen ŋgirgɨp perav, khaŋ suanga, “Gu nduara Fhe Bakɨme ma.”
Gu nde phorga kav mba bigir nde suaŋgi. Nde nta ndɨkndɨk ŋangi thi? Nde ntigem, mba guma kɨrar hɨr za mbuim, ana tuav mpɨrigi bigɨn, nde ana kaŋgi. Ana Fhe Bakɨme ana sarigi tugara, ana hɨrga. +Nde kaŋgi, ntigem, Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi daai tɨv, ana zorgap vhee mbugum ŋgarav ki. Ana mbara muuŋgip vhen mbugum ŋgarɨv kɨrim, Fhe Bakɨme farasarigi tuk hɨrga, mba anan tuav mpɨrigi guma, mba tuav thav sarga. +Mba tugar Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi daai guma za kɨrar hɨgɨrga. Nza Bakɨme Zisas won kamthooŋ bɨɨŋbɨɨŋra ana shogirim, ana rimgirga. Nza Bakɨme vhemkora won vhava ŋaara bakɨme phorgɨp kɨrar hɨgɨrga, ana Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi daai guman farfagirga. +Mba Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi daai guma, ana Satan ŋkasŋkar panan kɨrar hɨgɨrga. Ana kɨrar hɨgɨp, Satan bigi guiguigi tɨvar muuŋv, ana mbarkɨrga ŋaari bakɨvir muuŋv, mbarkɨrga guiguigi mirikori, ana ntan muunga. 10  +Ana mba guiguigi tɨvi mbatɨgi, ana zam ntan mba za mbarɨgirga tuavara vui gumgi gu mbigi, ana mbe guiguigirga. Mba gumgi gu mbigi, mbe mbatɨgirga. Ne khaŋ muuŋgi, Fhe Bakɨme taagip mbe ndir zav buni guarir mbe nɨɨŋgim, mbe mba buni vuzvugi fhu. 11  +Maaŋ muuŋgiap, Fhe Bakɨme mbe ndɨkndɨgi ga muuŋgim, mbe mba guiguigi buni, mbe nta khothɨgɨrga. 12  +Maaŋ muuŋgiap, mba buni guari khothɨgi fhuv gumgi gu mbigi, mbe zam tɨvi mbatɨgir muungeŋ nzuav ndikndigi. Mbe Fhe Bakɨme za kha nuianan ki gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi ga suaŋv mbe suanga tugar mbe ne suaŋv vheza mbatɨga ndirga.
Fhe Bakɨme taagip nde ndir zav nden farasarigi.
13  +Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, Guma Bakɨme guigira wo ndavar nde nɨɨŋgi. Nza zazera mba ndɨkndɨgar muuŋv, nza khueŋ ndɨkndɨgɨrga, nza zazera nde suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨv suaŋv ana ndikndigirga. Fhe Bakɨme fhum guarara nde farasarigi, nde ana ndir za mbui gumgi gu mbigi, rɨgar ki. Fhe Bakɨme won Ŋina Ŋaarar nde nɨɨŋgi, nde anan gumgi gu mbigir vhuuiŋ ma. Nde Fhe Bakɨme buna guareŋ khothɨgim, Fhe Bakɨme maaŋ muuŋgiap taagia nde ndigi. 14 Nza mba Fhe Bakɨme buna vhuuen nde suaŋgi. Fhe Bakɨme mba buna vhuuen panan, ana khueŋ vuzvugiap, nden kamgi, nde vhɨra nza wo Bakɨme Zisas Kraisan vhava ŋaara bakɨme gum ana ŋkasŋka bakɨme vhen kɨrga. 15  +Maaŋ muuŋgiap, nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi nde guigira thɨgɨ havhargiri. Nde thɨgɨ havhargip, nde nza mba Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun nde suaŋgi, nde nta suira havhargip, nde vhɨra nza kha gava khergiap, nde nzuai buni, nde vhɨra nta suirav havhargiri.
16 Fhe Bakɨme won ndavar nzan nɨɨŋv, ana nza kora muuŋgiap, ana nza ndavi vheri ga muuŋgim, nta zazera nzerara ki. Ana vhɨra nzan kurkurigim, nza ana khothɨgap, ana guigira tɨvar vhuun nzan muungen rarga ki. 17  +Gu maaŋ muuŋgiap, gu nza Guma Bakɨme Zisas Krais gum nzan Ndia Fhe Bakɨme phorga nzuav manin nzai, mani nde ndavi vherir muuŋrim, nde ndavi havhargip, nde tɨvir vhuuin muuŋv bunin vhuuiŋra suanga.
+ 2:1 Mt 24.31; 1 Te 4.13-17 + 2:2 Mt 24.4; Ef 5.6; 1 Zo 4.1 + 2:3 Zo 17.12; 1 T 4.1; 1 Zo 2.18; 4.3; VB 13.11-14 + 2:4 Dan 7.25; 11.36; Ese 28.2; 1 Ko 8.5; VB 13.6 + 2:7 1 Zo 2.18; 4.3 + 2:8 Jop 4.9; Ais 11.4; Dan 7.10; Hi 10.27; VB 19.15 + 2:9 Mt 24.24; Zo 8.41; Ef 2.2; VB 13.11-13; 18.23; 19.20 + 2:10 2 Ko 2.15; 4.3 + 2:11 Mt 24.5; 24.11; Ro 1.24; 1 T 4.1; 2 T 4.4 + 2:12 Ro 1.32 + 2:13 Ru 1.75; Zo 15.16; Ef 1.4; 1 Te 4.7; 5.9; 2 Te 1.3 + 2:15 1 Ko 11.2; 16.13; Fi 4.1; 2 Te 3.6 + 2:17 1 Ko 1.8; 1 Te 3.13; 1 Pi 5.10