Mbe Tesaronaikaiŋ, mbe vhukvhuga kɨvgi gumgi, mbe mbe nzuav mben tɨvi ndiv thɨgar mbai.
3
Nde Fhe Bakɨme phorgɨv suaŋrim, ana nzan kurkurari.
+Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nza nde suanga buna mueŋ phorga khar ki. Mba buneŋ khaŋ muuŋgi. Nde nza suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, ana nzan kurkurarim, Guma Bakɨme buna vhuueŋ vhemkora za kha bigir ŋgɨrim, ana zɨ guigira kɨvgip, ana nde han maam, nden rɨgar zɨ kɨvgi farar muuŋgirga. +Nde vhɨra Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, ana mba gumgi mbatɨgi farve tɨn nza ndigirga. Mba gumgi, mbe tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi ma. Nde kaŋgi, gumgi mbari, mbe Krais khothɨgi fhu.
+Guma Bakɨme, ana wo nzuai buni, ana za nta zɨn vui. Ana nde ganɨv, nden havhargirga, Satan bigɨn thuen nden muuŋgirga tuktɨgi fhu. +Guma Bakɨme ndɨkndɨgar nza ndɨɨim, nza tuituigiap khueŋ kaŋgi, nza mba muun zav nde suaŋgi tɨvi, nde zam nta mbui. Nde zumgum vhɨra mba tɨvara muunga.
Nza khueŋ vuzvugi, Guma Bakɨme ndɨkndɨgar nden nɨɨŋrim, nde ndɨkndɨgi nzerara kɨv, nde Fhe Bakɨme guigira won ndavar kha gumgi gu mbigi ga ndɨɨi tɨv, nde guigira ana kaŋgip, nde vhɨra Krais thɨga havhargiap simtɨgi ndigine, nde vhɨra ne kaŋgirga.
Gumgi za ŋgarɨri.
+Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nza wo Guma Bakɨme Zisas Krais zɨn panan, nza khaŋ tɨga havhargiap, khaŋ nde nzuai. Maaŋ muuŋgip, guigira nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi thari, mbe fhura piigip kɨv, nza mbe suaŋgi buni, mbe nta zɨn ŋgɨ thagi, nde mbe thav samra kɨri. +Nde kaŋgi, nde nza mbui tɨvi zɨn ŋgɨri. Nza nde phorga kav, nza fhura piigiap kegi fhuvara. +Nza vhɨra fhura nden han mba thari ndigi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Nza nde han vhezi. Nza simtɨgar nden nɨɨŋ thav, nza raa gu maan, nza ŋaara mbatɨga muuŋgi. +Nza nden han mba ndi thav, mba ŋaara muuŋgi, fhuvara. Nza nde han mba ndirga tuktɨgi, nza nde han mba ndigi fhuvara. Ne khaŋ muuŋgi, nza nde muunga tɨvar vhuuŋ, nza anan nde khɨvigi, nde nduarira mba tɨva zɨn ŋgɨri.
10  +Nde kaŋgi, nza nde phorgara kav, nza kha kamen nde suaŋgi, maaŋ muuŋgip, guma ŋaara thagi, nde mban ana nɨɨŋ thari. 11  +Nza ntigem mbararagi, nde mbari fhura piigiap ki. Mbe ŋgari fhu, mbe fhura ka harigi gumgi muuŋgi bigi, mbe nta neŋga rui. 12  +Nza ntigem Guma Bakɨme Zisas Kraisan zɨn panan, nza kama havharar khaŋ mba gumgi ga nzuai, mbe tuituigiap piigip ŋgarɨri. Mbe ŋgarɨp, nduarira mban wari ganɨri.
13  +Nde nza phorgap guigira Zisas khothɨgi gumgi, nde tɨvar vhuun muungen vhukvhugɨ thari. 14  +Maaŋ muuŋgip, guma the nza kha khergi gavara ki buni, ana zam nta zɨn vui fhu, nde mba guma gangip, ana hiav, nde ana thav, samra kɨri. Nde samra kɨrim, ana nde gangip, ana wo mbui tɨvar mbergirga. 15  +Nza kha ndɨkndɨgar anan muun zav nde nzuai fhuvara, ana nden pana guma ma. Fhuvara. Nde kha ndɨkndɨgar ana muuŋri, ana nde phorge rɨgine ma. Nde mba ndɨkndɨgar ana muuŋv, nde ndɨkndɨga vhuun ana ndɨɨi bunin ana suaŋri.
Por won raar vhuun mbe ndɨɨi.
16  +Guma Bakɨme, ana ndava mɨɨtɨgar nɨɨŋge ma. Ana zazera nden kurkurarim, nde za bigir muuŋv ndavi mbɨrav kɨrga. Guma Bakɨme zam nde phorgɨ kɨri.
17  +Gu Por, gu nduara kha raar vhuun nde ndɨɨi kameŋ khergiap, nde ndi mbai. Gu wo gavi kherav, nta ndi mbav, gu zazera nduara won raar vhuuŋ kherav, ntan ndi mbai. Nde gu khergi gavi ganɨnga, nde nan ŋkeeri ganɨnga, nta za gu khergi gavir ki.
18 Nza Bakɨme Zisas Kraisan kora muumbar nde phorgɨ kɨri.
+ 3:1 Ef 6.19; Kor 4.3; 1 Te 5.25 + 3:2 FG 28.24; Ro 10.16; 15.31 + 3:3 Zo 17.15; 1 Ko 1.9; 1 Te 5.24; 2 Pi 2.9 + 3:4 2 Ko 7.16; Ga 5.10; 1 Te 4.10 + 3:6 Mt 18.17; Ro 16.17; 1 Ko 5.11-13; 1 Te 3.11-13; 1 T 6.5; 2 Zo 1.10 + 3:7 1 Ko 4.16; Fi 3.17; 1 Te 1.6 + 3:8 2 Ko 11.9; 1 Te 2.9 + 3:9 1 Ko 9.4-6; 1 Te 1.6 + 3:10 1 Te 4.11 + 3:11 1 T 5.13; 1 Pi 4.15 + 3:12 1 Te 4.11 + 3:13 Ga 6.9 + 3:14 1 Ko 5.9-11 + 3:15 1 Te 5.14; Ta 3.10 + 3:16 1 Te 5.23 + 3:17 1 Ko 16.21