11
Zisas ŋgui gari guman pana gegav Zerusareman ndai.
Matiu 21.1-9; Ruk 19.29-38; Zon 12.12-15
1-2 Zisas Zeriko sharav, wo phorga rui gumgir kov mbe Zerusareman ndai. Mbe ndav vov, Zerusarem han mbav, Oriv mbɨkshɨma han ki ŋgu bisanenin hɨgi, Betani gum Betfage. Mbe mba ŋgunin hɨgap, Zisas wo phorga rui guma phuni ga sarav khaŋ mani ga nzuai, “Ŋko ŋgɨp, mbu fhara ki ŋgu bisanen ŋgɨri. Ŋko ŋgɨp, ŋgun vhen ŋgirɨvra, ŋko za ganɨnga, mbe doŋki ŋgugar kama mbevi ndi thɨrigi ana ki. Guma the fhum mba doŋki ŋguga kama ruigi fhuvara. Ŋko ana mpiiŋ fhɨrgip, ana ndigi zɨri. Guma the ŋko gangip khaŋ ŋko suanga ‘Ŋko maaŋ ram mbui?’ ŋko khaŋ ana suaŋri, ‘Guma Bakɨme ŋaar anan ki, ana vhemkora ana ndigi taagi zɨrga.’ ”
4-5 Ana maaŋ mani ga suaŋgim, mani vui. Mani vov, mba ŋgun hav garim, mba doŋki ŋgugar kam kɨrar tuavra mbe phena thɨma kamanin thɨrav ki. Mani mbaram ana mpiiŋ fhɨri. Mani ana mpiiŋ fhɨrim, gumgi mbari maaŋ thivgiav kav khaŋ mani ga nzuai, “Ŋko maaŋ ram mbuav, mba doŋki ŋgugar kaman mpiiŋ fhɨri?” Mani mbe ŋgarkarav mba Zisas mani ga suaŋgi kamen mbe nzuai. Mbe mbaram fhura mani garim, mani ana fhɨrgiap, ana ndiga vui. Mani ana ndiga vov, Zisas han vugap, mbaram mbe wari wo rugahav shari shagi zorgiap, mba doŋki ŋguga kama kɨra suegim, Zisas mbaram ndav, ana tɨ perigi. Zisas mba doŋki ŋguga kama tɨ perav, mbe ndai. Mbe ndaim, gumgi vhɨrve mbe wari wo rugahav shari shagi zorav, tuap ga sɨgi. Gumgi mbari ruan khira ŋgagi gorav, zav, tuap ga sɨgim, Zisas nta tɨn ndai. +Ana nta tɨn ndaim, gumgi mbari ana nɨman fharigim, mbari ana zɨn kav, kaav khaŋ nzuai, “Hosana!”
“Nza Fhe Bakɨmen ndikndigi. Ana tɨvar vhuun kha guman muunga, ana Fhe Bakɨme nduara ana sarigi ana zɨgi.
10 “Ana nza nzɨga Devitran nzɨk ma. Ana ntige nzan guman pan kɨrga. Fhe Bakɨme tɨvar vhuuŋra anan muuŋrim, ana nza ganɨnga.
“Hosana! Nza ne suaŋv Fhe Bakɨme ndikndigɨp nza ne suaŋv Fhe Bakɨme zɨ ndi vu guarara kuamkuarga!”
11 Zisas ndav vov Zerusareman hɨgap, mbaram vov Fhe Bakɨme phena bɨna vhen vergap, ana vhen mba bigi ana za nta gara ruigi. Ra verav vhɨzgim, ana wo farasegi 12 thɨgi ŋaara gumgir kov, mbe taagia Betanin vergi.
Zisas fik khage suaŋgim, ana shɨɨŋgi.
Matiu 21.18-22
12 Mbe verav, Betani ga kuigap, mɨtimanera mbe taagia khavgiav, Zerusareman ndai. Mbe ndav, Zisas thɨhegi. 13  +Ana thɨhegap, mbe ndav ana samra fik khage garim, niŋge thɨgav ki. Ana niŋge garim, niŋge khovgim, ana khaŋ nzuai, “Niŋge vhɨgi mbarigi thi?” Ana ne ndɨkndɨga vov niŋge garim, niŋge vhɨgi mbarigi fhu, fari khɨnira. Khe fik khira vhɨgi mbai tuk fhuvara. 14  +Ana niŋge gangia thav, mbaram khaŋ mba fik khage nzuai, “Guma the taagip ndun vhɨgar mbegɨrga fhu.” Ana ne nzuaim, ana phorga rui gumgi ne mbararagi.
Zisas Fhe Bakɨme Phena bɨna vhen shɨga mbui ntɨɨri zɨtɨgi.
Matiu 21.12-16; Ruk 19.45-47; Zon 2.13-16
15  +Ana maaŋ mba fik khage suaŋgiap, mbe nda vov, Zerusareman hegi. Mbe hegap, Zisas vov Fhe Bakɨme phena bɨna vhen vergap, mba bigi ga vhezav, bigi ndi mbai gumgi zɨtɨgap, mbe ndi kɨrar mbai. Ana mbe ŋkɨɨar kurkurigi kaagi, ana nta siasuav, mbe korigi ndi mbai gumgir mpirmpirɨgi ana vhɨra nta siasui. 16 Ana maaŋ mbe mbuav vhɨra mbe bigɨn the ndigiv fhura Fhe Bakɨme phena bɨna vhee mbugu ŋgirɨrganen mbe thɨvigi. 17  +Ana maaŋ mbe muuŋgiap, mbaram Fhe Bakɨme buni vhuuin mbe nzuav, khaŋ mbe nzuai, “Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gavar Fhe Bakɨme khaŋ nzuai,
 
‘Na phen mbe kha zɨn anan rɨgɨrga, za kha nuianan ki ŋgui bakɨvi zɨv na phorgɨv suanga phen ma.’ a
 
Nde maaŋ ana muuŋgi fhuvara. Nde kha tɨvar ana mbuim, ana kɨɨi gumgi zomzori ŋaneŋ fara muuŋgi.” b
18  +Ana ne suaŋgim, mba Fhe Bakɨmen rotu gari gumgir pani gum Zudaiŋ tɨvi vhuuiŋ kaŋgi gumgi, mbe ana shogiri ana rimgirga tuavi ndi gari. Mbe vhɨra anan rivgi. Mbe garim, gumgi gu mbigi vhɨrve za ana buni mbararav, ŋgava mbatɨga mbui.
19 Zisas maaŋ kav mbe nzuav kim, ra verav vhɨzim, ana wo phorga rui gumgir kov, mbe mba ŋgu thav kɨrar hegi.
Guma guigira Fhe Bakɨme ŋkasŋka khothivɨv, ana bigɨn the suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨv suaŋgirga, mba bigɨn anan hɨgɨrga.
Matiu 21.19-22
20  +Zisas mba mɨtimanera taagia wo phorga rui gumgir kov, mbe taagia mba tuavar ndav, mba fik khage garim, niŋge za nzɨɨ vov, bira phorga shɨɨŋgi. 21 Mbe niŋge garav, Pita mba Zisas mba fik khage suaŋgi ne ndɨkndɨk suiravra kav, khaŋ Zisas ga nzuai, “Rabai, ndu ganɨ! Ndu gurum mbu fik khage ruma mbuav niŋge suaŋgim, niŋge za shɨɨŋgi!”
22 Pita ne nzuaim, Zisas ana ŋgarkarav, khaŋ nzuai, “Nde Fhe Bakɨme ŋkasŋka khothivɨri. 23  +Gu guigira nde nzuai, guma the khaŋ kha mbɨkshɨma suanga, ‘Ndu khaŋ thav sigiv, ŋgɨv, wo fegɨ mbasɨk khɨnik,’ mba guma ndɨkndɨga baviran muuŋv, Fhe Bakɨme ŋkasŋka khothɨgɨp, khaŋ suanga, ‘Gu ntige kha nzuai bigeŋ, nan hɨgɨrga,’ ana maaŋ suanga mba bigeŋ guigira anan hɨgɨrga. 24  +Gu maaŋ muuŋgia nde nzuai, nde Fhe Bakɨme ŋkasŋka khothivɨv bigɨn the suaŋv, Fhe Bakɨmen nzanga, ana mba nde nzai bigɨnan nden nɨɨŋgirga.
25-26  +“Nde Fhe Bakɨme phorgɨv suaŋv, nde harigi ntɨɨri nde muuŋgi tɨvi mbatɨgi ndɨkndɨk suiravra kɨv, nde nta vhɨzgiri. Nde maaŋ muuŋgirga kha Hevenan ki Fhe Bakɨme, nde muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzgirga.” c
Mbe Zisasan nzarigi, “The ŋkasŋka ana nɨɨŋgi?”
Matiu 21.23-27; Ruk 20.1-8
27 Zisas wo phorga rui gumgir kov, mbe taagia nda vov Zerusareman hegi. Mbe hegav, Zisas vov Fhe Bakɨme phena bɨna vhen vergap, thiva ruav ki. Ana ruav kim, Fhe Bakɨme rotu gari gumgi pani gum, Zudaiŋ tɨvi vhuuiŋ kaŋgi gumgi mbari gum, mben gumgi ruu mbari, mbe Zisas han zi. 28 Mbe Zisas han zav, anan nzarigi, “Ndu ram muuŋgi ŋkasŋka kav kha bigi ga mbui? The mba ŋkasŋka ndu nɨɨŋgi?”
29 Mbe ne nzuaim, Zisas mbe ŋgarkarav, khaŋ mbe nzuai “Gu bigɨna thueŋ ga suaŋv nden nzararga. Nde ne ŋgarkararim, gu za the kha ŋkasŋka na nɨɨŋgim, gu kha bigi ga mbui, ne bun nde suanga.” 30 Ana nen mbe suaŋgiap, mben nzarigi, “The mba gumgi ruar zav Zon Gumgi Ruai Guma ga sarigim, ana zɨgi? Fhe Bakɨme o, kha nuiana gumgi? Nde na suaŋ.”
31 Ana mben nzarigim, mbe nen warira nzuav, khaŋ wari ga nzuai, “Nza khaŋ suanga, ‘Fhe Bakɨme ma,’ ana taagi khaŋ nza suanga, ‘Maamgia, nde ram muuŋgiap ana khothivi fhu?’ 32  +Maaŋgi nza khaŋ suanga, ‘Kha nuiana gumgi han.’ ” Mbe wo buni vhɨzgi fhuvara. Mbe kha gumgi gu mbigi vhɨrver rivgi. Mbe kaŋgi, kha gumgi gu mbigi za Zon Gumgi Ruai Guma kaŋgi, ana guigira Fhe Bakɨme kamthooŋ guma ma.
33 Mbe maaŋ muuŋgiap, Zisas ŋgarkarav khaŋ nzuai, “Nza kaŋgi fhu.”
Mbe maaŋ nzuaim, Zisas khaŋ mbe nzuai, “Maaŋ muuŋgi, gu the kha ŋkasŋka na nɨɨŋgim, gu kha bigi ga mbui, gu ne nɨɨeŋ bun nde suaŋgirga fhu.”
+ 11:9 Sng 118.25-26 + 11:13 Mk 11.20 + 11:14 Ru 13.6 + 11:15 Mal 3.1-9 + 11:17 Ais 56.7; Jer 7.11 a 11:17 Ais 56.7 b 11:17 Jer 7.11 + 11:18 Mk 14.1 + 11:20 Mk 11.14 + 11:23 Mt 17.20; Ru 17.6; 1 Ko 13.2 + 11:24 Mt 7.7; Ru 11.9; Zo 14.13; Ze 1.5-6 + 11:25-26 Mt 5.23; 6.14-15; Kor 3.13 c 11:25-26 Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ garav nta kaŋgi gumgi mbari kha ndɨkndɨga mbui. Mbe suanga buna mueŋ vhɨra khar ki. Mba kameŋ khaŋ nzuai, “Nde muuŋgip harigi gumgi nde muuŋgi tɨvi mbatɨgi, nde nta ndɨkndɨk ŋangirga fhu, nde Ndia Bakɨme ana Hevenan ki, ana vhɨra nde muuŋgi tɨvi mbatɨgi, ana nta ndɨkndɨk ŋangirga tuktɨgi fhu.” + 11:32 Mt 14.5; Mk 6.20