13
Zisas mbe Fhe Bakɨme Phena farfagi ne nzuai.
Matiu 24.1-51; Ruk 21.5-36
Zisas Fhe Bakɨme phena bɨna tha kɨrar him, ana phorga rui guma mbevi khaŋ ana nzuai, “Ndɨkndɨgi vhuuin nza khɨvi guma rum, ndu khar ganɨ. Kha pheni ga muuŋgi ŋkɨɨ guigira kɨvgi. Ntan muuŋgi pheni guigira kɨvgi.”
+Zisas ana ŋgarkarav khaŋ nzuai, “Ndu kha muuŋgi pheni bakɨvi garire? Kha pheni ga muuŋgi ŋkɨɨ, nta khara muuŋgip wari tɨɨrin naaŋgi kegɨrga fhuvara. Mbe nta phɨrɨv, za nta fu nɨɨaŋ suegɨrga.”
Mbe Fhe Bakɨme Phena thav vov, Zisas Oriv mbɨkshɨman ndaga perav ki. Ana kav, muen Fhe Bakɨme Phena garim, ana thɨgav ki. Ana perav kim, Pita, Zems, Zon gum, Andru, mbe nduarira ana han zav anan nzai, “Ndu nza suaŋ, mba bigi maaŋgi tugar hɨrie? Thagɨna bigɨn hɨgɨrim, nza ana gangip kaŋgirie? Mba bigi ntige khar hav, nta ntige mba ti.”
Zisas khaŋ mbe nzuai, “Nde tuituigira ganɨri. Guma the nde guigip, nde ndi tuap mbatɨgar farga. Gumgi vhɨrve zɨv na zɨn warir rɨgɨp, khaŋ suanga, ‘Gu ana ma.’ Mbe maaŋ suaŋv gumgi vhɨrve guiguigɨp, mbe ndi tuap mbatɨga suegɨrga.
“Nde vhɨra hanera gum samra ntari kaa mbararav, wari rɨvɨv, ŋgava mbatɨgar muuŋ thari. Mba khesharigi bigi, nta hɨrga, kha nuianan ki bigi za vhɨzɨrga tuk hɨgi fhuvara. +Nde vhɨra mbarararga, ŋgu bakɨm the khavgiv harigi ŋgu bakɨm the phorgɨv shogɨrga. Ŋgui gari guma bakɨm the piin ki ntɨɨri khavgiv, harigi ŋgu gari guma bakɨm piin ki ntɨɨri phorgɨv shogɨrga. Nde vhɨra mbarararga, khɨmkhɨk tamtam mba ŋguir hɨrga. Ŋgui thari mba tivɨv thir vhɨzɨrga. Kha khesharigi tɨvi, nta mbik fhara tara tɨr zav ndi zaa farar muuŋgip fhara hɨrga.
++“Mba tɨvi hɨrim, nde tuituigira wari ganɨri. Gumgi thari nde ndigip, ŋgɨv ŋgu gari gumgi han ŋgɨgɨrga. Gumgi thari Fhe Bakɨme buni mbararagi phenir hor mbatɨgar nden muunga. Gumgi thari nde ndim ŋgui gari gumgi bakɨvi gum ŋgui vhɨrve za gari gumgi bakɨvi nɨman fɨv, nde ndiv suanga. Mbe na zɨ suaŋv mba tɨvir nden muunga. Nde mbe nɨman thivɨv, mba nden hegi bigi bun mbe suanga. 10 Mbe kha Fhe Bakɨme bunin vhuuiŋ mbe fharav ntan za kha ŋgui bakɨvi ga suaŋgirga. 11 Mbe maaŋgi tugar nde suirav, nde ndigi ŋgɨv, nde suaŋrim, nde suanga buni ga suaŋv ndɨkndɨgi vhɨrver muuŋv rivɨ thari. Nde mba tugar Fhe Bakɨme suan zav nde nzuai buni, nde mba bunira mbe suaŋri. Nde mba tugen nzuai buni, nde wo ndɨkndɨgir nzuai fhuvara. Fhe Bakɨme Ŋina Ŋaar mbar nzuai.
12  +“Mba tugivigen fegi gu ŋgugi warira thuuŋ domdorɨv, warira shogɨr saŋv, wari ndi mbur nɨɨnga. Ndegi won tari, mbe warira thuuŋ domdorɨv, warira shogɨr saŋv mbe ndi mbur nɨɨnga. Tari vhɨra wari wo ndegi gu ndegmbori ndav shiv, rɨɨŋrɨɨŋv mbe shogɨr saŋv mbe ndi mbur nɨɨnga. 13  +Nde na zɨn vui ne suaŋv kha gumgi za nde sararga. Mba thɨga havhargi guma, ana kɨv rimgirga, Fhe Bakɨme zazera mbara muuŋgia ki bɨɨŋbɨɨn anan nɨɨŋgirga.”
14  +Zisas mbe nzuav, khueŋ phorga mbe nzuai, “ ‘Nde ganɨrim, mba bigi farfagi bigɨna mbatɨk mbe, ana thɨvigi ŋaneŋ, ana ne thɨgɨrga.’ Mba gava gari guma khueŋ kaŋgiri, mba tugar mba Zudia fhain ki gumgi gu mbigi, mbe rɨva ŋgɨv mba mbɨkshɨɨr ndari. 15  +Guma the wo phena vunkaman kegɨp, taagip wo phena ŋgirɨv wo bigi ndir saŋv muuŋ thari. 16 Guma the wo mɨnan kegɨp, taagi ŋgɨ wo rugaha shari shaage ndir saŋv ŋgɨ thari. 17  +Mba tugir, mba ndavir ki mbigi gum tari ririvi ki mbigi, mbe tuga mbatɨga ndigirga. 18  +Nde Fhe Bakɨme phorgɨ suaŋri, mba bigeŋ kun tugar hɨ thari. 19 Ne khaŋ muuŋgi, mba tugir gumgi gum mbigi guigira tuga mbatɨga ndigirga. Fhum guarara, Fhe Bakɨme za kha bigi ga muuŋgim, mbe maaŋ muuŋgi tuga mbatɨga the ndiga kav kav, zav ntige kha tuga mbatɨga ndi fhuvara. Kha tuga mbatɨk mben hɨgɨrga, mbe wom maaŋ muuŋgi tuga mbatɨga the ndigirga fhuvara. 20 Fhe Bakɨme kaŋgi, ana mba tugi gorɨ tivɨ thakake, guma the kegɨrga fhu. Ana mba won mbuigi gumgi gum mbigi ga ndɨrgap mba tugi gorgi.
21 “Mba tugivigen guma the khaŋ nde suanga, ‘Nde khar ganɨ, Kraisra khare! Nde mbur ganɨ, ara mbure.’ Nde mba guma nzuai nei khothivɨ thari. 22  +Gumgi thari hegɨp, guiguigɨp khaŋ suanga, ‘Gu Krais ma.’ Thari hegɨp guiguigɨp khaŋ suanga, ‘Gu Fhe Bakɨme kamthooŋ guma ma.’ Mbe maaŋ suaŋv mirikor gu ŋkasŋka ki bigin muunga. Mbe mba bigir muunga ŋkasŋka ki. Mbe maaŋ muuŋv mba Fhe Bakɨme won mbuigi gumgi gu mbigi guiguigɨv, mbe tuarar muuŋgirga. 23 Mbe maaŋ muuŋrim, nde tuituigira wari ganɨri. Gu fharav za mba zumgum hɨrga bigi bun nde suaŋgi.
24  +“Mba tugir ŋgɨv, gumgi gu mbigi guigira tuga mbatɨga ndirim, Maaŋ gɨngirga, ra shɨrarga fhu. Kɨni vhɨra shɨrarga fhuvara. 25  +Mbu buivar ki ŋkaa za korɨ nɨɨaŋ regɨrga. Mba buivar ki bigi, nta vhɨra fhum kegi tɨvar muuŋgirga fhuvara, nta za wari ŋgavɨzgirga. a
26  +“Mba tugar gumgi gu mbigi Fhe Bakɨme Guma Guara ganɨrim, ana buiva huran zirɨrga. Ana wo ŋkasŋka bakɨme gum wo ŋkasŋka vhava ŋaara phorgɨv zirɨrga. 27  +Ana mba tugen wo enseri ga sararim, mbe ŋgɨ kha nuianan fethɨgi khoriŋ, mbe za ntan ŋgɨp, ana mba won mbuigi gumgi gu mbigi fugfugɨrga. Mbe kha nuianan ki ntɨɨri, mbe za mbe ndigirga.
28 “Nde ntige kha fik khage muuŋgi ne gangip kaŋgiri. Nde mba fik khage ŋgagi garim, nta wom mbɨ ndiap, taagia khovi. Nde maaŋ muuŋgia gangiap kaŋgi, ra thɨvɨr za mbui. 29 Nde mbara muuŋgip khara hi bigi ganɨrim, nta hɨrim, nde kaŋgiri. Fhe Bakɨme Guma Guar, ana taagi zirɨrga tuk guigira han mbarav, khakhɨnanera. 30 Gu guigira nde nzuai, kha bigi fharav hɨrim, nde mba bigi hi tugen vhɨzgi fhuv ntɨɨri, nde kɨv, za mba bigi ganɨrim, nta hɨrga. 31 Kha buiv gum nuianan ki bigi za vhɨzgirga, nan buni vhuuiŋ vhɨzgirga tuktɨgi fhuvara.”
Guma the mba raa gu tuk kaŋgi fhu.
32  +Zisas mbe nzuav khueŋ phorga mbe nzuai, “Guma the mba raa gum mba tuk kaŋgi fhu. Mba Fhe Bakɨme enseri, mbe vhɨra kaŋgi fhu. Fhe Bakɨmen Kam, ana vhɨra kaŋgi fhu. Fhe Bakɨme, ana nduara kaŋgi.
33 “Nde mba tuga kaŋgirim, ana nden hɨgɨrga fhuvara. Nde maaŋ muuŋgip tuituigira wari ganɨv, mba tuga rargɨp wari kɨri. 34  +Mba tuk, ana guma wo phena thav, harigi ŋanen vui ne fara muuŋgi. Ana wo phena thav vov, wo phenan wo ŋaari gumgi farve khɨngi. Ana wo phenan mbe farve khɨngiap, wo phenan ŋaari, ana za nta shama mbuav mbe ndɨɨv, khaŋ mba phena thɨm kamani gari guma ga nzuai, ‘Ndu tuituigira ganɨri.’
35  +“Nde phena namkam taagi zɨrga tuk kaŋgi fhuvara. Nde tuituigira wari ganɨv, anan rargɨv, wari kɨri. Nde kaŋgi fhuvara. Ana ŋkotugar zɨrga thi, ana maaŋ rɨgar zɨrga thi, ana tuari furim, ana zɨrga thi, ee, ana mɨn thugɨrim, ana zɨrga thi? 36 Nde maaŋ muuŋgip kuv kɨrim, ana hanera nde thɨgɨv, nde ganɨngeŋ nzerigi fhuvara.” 37 Zisas kha bunin mbe suaŋgia thugap, khaŋ mbe nzuai, “Gu khar nde nzuai buni, gu ntan za kha gumgi ga nzuai. Nde tuituigira ganɨri.”
+ 13:2 Ru 19.44 + 13:8 2 Sto 15.6; Ais 19.2; Mt 24.8 + 13:9 VB 2.10 + 13:9 Mt 10.17-20; Ru 12.11-12 + 13:12 Mt 10.21 + 13:13 Dan 9.27; 11.31; 12.12; Mt 10.22; Zo 15.21 + 13:14 Dan 9.27; 11.31; 12.11 + 13:15 Ru 17.31 + 13:17 Ru 23.29 + 13:18 Dan 12.1; Jol 2.2; VB 7.14 + 13:22 Lo 13.1-3; VB 13.13 + 13:24 Ais 13.10; Ese 32.7; Jol 2.10; 2.31; 3.15; VB 6.12; 8.12 + 13:25 Ais 34.4; Jol 2.10; VB 6.13 a 13:25 Ais 13.10, 34.4 + 13:26 Dan 7.13; FG 1.11; 1 Te 4.16; VB 1.7 + 13:27 Mt 13.41 + 13:32 Mt 24.36 + 13:34 Mt 25.14; Ru 12.36-38 + 13:35 Ru 12.38