4
Zisas bigɨn mueŋ vhunama dav khaŋ nzuai, “Guma mbe wit ndi mɨna fui.”
Matiu 13.1-15,18-23; Ruk 8.4-15
+Harigi tuga mben, Zisas Gariri mbɨ gaar kav, Fhe Bakɨme buni vhuuin gumgi gu mbigi mbari ga nzuai. Mba ana buni mbarara zav ana phok thɨgi gumgi gu mbigi, mbe guigira vhɨrkɨvgi. Ana thav, fega kema mben mbarav, ana perav mbɨn ki. Mba gumgi gu mbigi ana han mba mbɨ gaar thɨvar ki.
+Ana buni vhɨrver mbe nzuav, nta vhunaa ga sav khaŋ mbe nzuai, “Nde mbarara! Guma mbe vov, rezi fara muuŋgi mban wit vhɨgi ndiv mɨna fui. Ana nta ndi fuim, mbari tuap ga regim, korgi zav nta mbegi. Mbari ŋkɨɨ ki nuiana regi. Mba nuiana ne thɨɨŋra ki, nta maamgia vhemkora thooŋgi. Zumgum ra ndav nta sharigim, nta thɨri khɨnan vergi fhu. Nta maaŋ muuŋgiap ŋgaav, nzɨɨv, za vhɨzgi. Mbari tari ki kargi ki nuianeŋ ga regi. Nta regav, mba kargi phorgav vhuuŋgim, mba kargi nta kav, nta zɨrgi, nta vhɨgi mbai fhu. +Mbari rav, nuiana vhuuaŋ regav, vhuuŋgiap, mbari 30 vhɨgi mbai, mbari 60 vhɨgi mbai, mbari kɨvgia vhɨgi mbav, vov 100 thɨgi vhɨgi maaŋgi.”
Zisas ne mbe nzua vov khaŋ mbe nzuai, “Guma khuarani kɨv, ana mbararari.”
10 Mba gumgi gu mbigi vhɨrve za vegim, Zisas kim, ana mba farasegi 12 thɨgi ŋaara gumgi gu ana han ki gumgi, mbe mba ana vhunaa ga segi buni ga nzuav anan nzai. 11 Ana khaŋ mbe nzuai, “Fhe Bakɨme wo gumgi gu mbigi ganɨrim, mbe ana piin kɨv muunga bigi, Fhe Bakɨme mba zorgi bigi nɨɨŋge, ana ntan nde suaŋgi. Mba harigi gumgi gu mbigi ana fhura vhunaa ga si bunira mbe nzuai. 12  +Ana maaŋ mbuim,
 
‘Mbe zazera garav, mbe bigɨn thuen sagi fhu. Mbe vhɨra zazera mbararav mbe bigɨn thueŋ kaŋgi fhu. Ana maaŋ muuŋrim, mbe ndavi domdorgirga fhuv Fhe Bakɨme mbe muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzgirga fhu.’ ” a
 
13 Ana mba bunin mbe nzua vov, khaŋ mbe nzuai, “Nde kha vhunama dagi buna nɨɨeŋ kaŋgi fhuve? Nde maaŋ muuŋgip ram muuŋgip mba vhunaa ga si buna thueŋ kaŋgirie?” 14 Ana ne mbe suaŋgiap, mba vhunama dagi buna nɨɨeŋ bun mbe nzuav khaŋ nzuai, “Mba guma Fhe Bakɨme buni fua sui. 15 Gumgi mbari mba tuap ga regi mban vhɨgi fara muuŋgi. Mbe Fhe Bakɨme buni mbararavra thagim, Satan zav mbe mba mbararagi Fhe Bakɨme buni, ana mbe tɨn nta ndigi. 16 Gumgi mbari mba ŋkɨɨ ki nuiana regi vhɨgi fara muuŋgi. Mbe Fhe Bakɨme buni mbararav guigira nta nzuav ndikndigi. 17 Mbe vhɨra thɨri khɨnan vergi fhu, mbe vhɨra tuga mpeen ki fhu. Mbe kim, simtɨgi gum Fhe Bakɨme zɨn vui gumgir farfagi tɨvi hi, mbe fhura Fhe Bakɨme buni khothivɨ thagi. 18  +Gumgi mbari, mbe mba tari ki kargi ki nuianeŋ ga regi vhɨgi fara muuŋgi. Mbe mba Fhe Bakɨme buni mbararagi. 19  +Mbe nta mbararagi, mbe vhɨra kha nuiana bigi ga nzuav ndɨkndɨgi vhɨrve ga mbui. Mbe vhɨra kha nuianan ŋkɨɨ vhɨrve kɨrgeŋ nzuav mbuav, kha nuiana bigi vhɨrve garav nta nzuav rɨmgi tui. Mba bigi ndɨkndɨk zav, Fhe Bakɨme buni mbevigi, nta vhɨgi mbai fhu. 20 Gumgi mbari nuiana vhuuaŋ regi mban vhɨgi fara muuŋgi. Mbe Fhe Bakɨme buni mbararav, guigira nta suirav, nta zɨn vui. Mbe maaŋ mbuav mba vhɨgi mbav, vov mbari 30 vhɨgi mbai, mbari 60 vhɨgi mbai, mbari kɨvgia vhɨgi mbav, vov 100 thɨgi vhɨgi maaŋgi.”
Ram wo tui ŋaneŋ ga ntorgɨri.
21  +Ana mba bunin mbe nzua vov khaŋ mbe nzuai, “Nde the fhum rama durav, ana ndiga zav thuun vhee rugire? Ee, ana ndi kaar piiaŋ ndarigire? Fhuvara. Nde ana durav, ana ndi hiiŋra ntorgi.” 22  +Ana mba bunin mbe nzua vov khaŋ mbe nzuai, “Nde mba vhagi bigi, nta zumgum kɨrar hegɨrga, nde vhɨra mba zorga mbui bigi, nta vhɨra zumgum kɨrar hegɨrga. 23 Guma khuarani kɨv, ana mbararari.”
24  +Ana mba bunin mbe nzua vov khaŋ mbe nzuai, “Nde thukhɨngira kha buni mbararari. Nde mba harigi gumgi ga mbui bigira, Fhe Bakɨme mba bigi ŋgarkarav, mba bigira taagi nden muuŋv, vhɨra harigi bigi phorgɨv nden nɨɨŋgirga. 25  +Guma bigi mbari ki, Fhe Bakɨme harigi bigi phorgɨv anan nɨɨŋgirga. Guma bigi ki fhuv, Fhe Bakɨme, ana mba suirav ki bigiveŋ, ana ana tɨn nta ndigirga.”
Bigɨna mueŋ vhunama sav mban vhɨk thooŋgia vhuui ne vhunama dagi.
26 Ana nen mbe nzuav vov vhɨra khuen mbe nzuai, “Fhe Bakɨme wo gumgi gu mbigi ganɨnga, mbe ana piin kɨrga tɨv khaŋ muuŋgi. Guma mbe mban vhɨgi ndi nuiana fuigi. 27  +Mba guma nta fuigap, mbari gu rarir ana kov, ana khavi. Mba mban vhɨgi, nta thooŋgiap vhuuim, ana nta thova vhuui ne nɨɨeŋ kaŋgi fhu. 28 Mba mba nuian nduara nta muuŋgim, nta vhuuŋgiap mba tegi. Nta fharav thooŋgiap, mbia ndav, vov khargi hɨgap, mbara ndav vov shivgiap, mba tegi. 29  +Nta tegav, mba gɨvigi, mba guma kos ndigap nta gori. Ana kaŋgi, mba gɨvigi nta gori tuk ma.”
Buna mueŋ mastet vhɨga vhunama dagi.
Matiu 13.31,32; Ruk 13.18,19
30 Ana taagia khaŋ nzuai, “Nza ramgi suambarar Fhe Bakɨme wo gumgi gu mbigi ganɨrim, mbe ana piin kɨrga tɨva suaŋrie? Ee, nza vhunama sɨv ram muuŋgi nɨɨ sɨgar anan muuŋrie? 31 Ana mastet vhɨgara fara muuŋgi. Mastet, ana khan vhɨga bisaneŋ ma. Harigi khirar vhɨgi zam ana kambara kɨvgi. 32 Ndu ne mpɨrigim, ne zumgum vhuuv guigira kɨvgiap mba mɨnan pari mpampari, ana za nta kambarav guigira kɨvgi. Ana kɨvgiav, ŋgagi bakɨvi shɨgim, korigi zav anan ŋgagir khoni ga mbuav ana vhen ki.”
33 Zisas mbe ndɨkndɨgi tugara tɨgap mba farara muuŋgi vhunaa ga si buni vhɨrver Fhe Bakɨme buni mbe nzuai. 34 Ana zazera bunin mba gumgi gu mbigi ga nzuav, ana zazera vhunaa ga si bunira mbe nzuai. Ana wo phorga rui gumgir kov, mbe nduarira kav, ana mba vhunaa ga si buni ndɨriveŋ bun mbe nzuai.
Zisas bɨɨŋbɨɨŋ gum mbɨ phuri ga nzuai, ni fhura thuga vugi.
Matiu 8.18,23-27; Ruk 8.22-25
35 Mba raan, ra verav vhɨzi ŋkotuguraagen, Zisas khaŋ wo phorga rui gumgi ga nzuai, “Nza kha mbɨ thugɨp, mueŋ nderen ŋgɨrga.” 36 Ana maaŋ mbe suaŋgiap, mba gumgi gu mbigi mbara kim, ana mba perigi kemara kim, mbe ana khɨgap, toga mueŋ vui. Harigi ŋkee mbari vhɨra mbe phorga muen vui. 37 Zisas wo phorga rui gumgi phorgav mbe vuim, mbaia, bɨɨŋbɨɨŋ bakɨ khavgi. Mbɨ phuri za fov mba keman mbai, mba kem mbɨ ana givi, ana korgi ŋgirɨ zav bisaŋ khɨnanera. 38 Zisas mba kema zɨn kɨrar, mbe piigia mba kema togi phararareŋ tɨthogap pana roran wo pana rorgap thoga kuigi. Ana phorga rui gumgi anan vhurap, khaŋ ana nzuai, “Nza ndɨkndɨgi vhuuin nza khɨvi guma, nza mbɨ thuav vhɨzɨ za mbui. Ndu nza ndɨkndɨgi fhuve?”
39 Zisas mbaram khavgia thɨgap, mba bɨɨŋbɨɨŋ ruma mbuav khaŋ mba mbɨ phuri ga nzuai, “Ndu mbɨra! Fhura mbar kɨ!” Ana ne nzuaim mba bɨɨŋbɨɨŋ gum mbɨ phuri fhura thuga mbar vugim, mba mbɨ fhura mbɨraga rɨgav ki.
40 Ana khaŋ wo phorga rui gumgi ga nzuai, “Nde thaŋ nzuav kha rɨrɨva muuŋgi? Nde guigira Fhe Bakɨme khothɨvi fhuv thi?”
41 Mbe guigira rivgiap tamtam warir nzai, “Khe the khare? Kha bɨɨŋbɨɨŋ gum mbɨ phuri vhɨra ana buni zɨn vui!”
+ 4:1 Mk 3.7-9; Ru 5.1-3 + 4:2 Mt 13.34; Mk 4.33-34 + 4:8 Mt 13.8; Ru 8.8; Zo 15.5; Kor 1.6 + 4:12 Ais 6.9-10; Zo 12.40; FG 28.26-27 a 4:12 Ais 6.9-10 + 4:18 Mt 26.31 + 4:19 Mt 19.23-24; 1 T 6.9; 6.17 + 4:21 Mt 5.15; Ru 11.33 + 4:22 Mt 10.26; Ru 12.2 + 4:24 Mt 7.2; Ru 6.38 + 4:25 Mt 13.12; 25.29; Ru 19.26 + 4:27 Ze 5.7 + 4:29 Jol 3.13; VB 14.15-18