5
Zisas Geresen guma mbe tɨn ŋiniŋgi mbatɨgi ga vharigim, mba guma taagia nzerigi.
Matiu 8.28-34; Ruk 8.26-39
Mbe mba mbɨ thugap muen Gereseniŋ ndereŋ phorgi. +Mbe phorgap, Zisas mba kema thav thɨvar ndavra thagi, ŋina mbatɨk vhen ndagi guma mbe mba gumgi ndi mbogi ga rɨgi ŋanen kegap Zisasan pura zi. Mba guma mba gumgi ndi mbogi ga rɨgi ŋanen kav ne ga kui. Guma the mba guma suirav ana kegɨrga tuktɨgi fhu. Mbe vhɨra shenin ana kav ragi. Mbe fhum tugi vhɨrvera shenin ana harani kav, ainin ana suani phokav ki. Mba shenin, ana nta suigav nta gora suav, mba ana suani phoki aini ana nta shoga, nta phɨrav, nta ndi sui. Guma the ŋkasŋkagip ana kegɨrga tuktɨgi fhu. Ana mbari gu rarir, mba gumgi ndi mbogi ga rɨgi ŋanen kav, mba mbɨkshɨɨr kav nzɨɨv, nduara ŋkɨɨr wo shɨgav, wo gora sua rui.
Ana samra Zisas gangiap, khuafɨrav zav wo fegap Zisas nɨma khɨngi. 7-8  +Zisas khaŋ mba ŋina mbatɨga nzuai, “Ndu Ŋina mbatɨk, ndu mba guma thav kɨrar hɨgɨri.”
Zisas nen ana nzuaim, mba guma thav fav, kama bakɨme rugap, khaŋ ana nzuai, “Ndu ram nan muun za mbui, Zisas, za kha bigi kharav vun guarira ki Fhe Bakɨme Kam. Ndu khaŋ na suaŋ, ‘Gu ndu nɨman Fhe Bakɨme zɨ zitarga, gu ndun farfarga fhu.’ ”
+Ana maaŋ nzuaim, Zisas khaŋ ana nzuai, “Ndu wo zɨ zita.”
Mba ŋina mbatɨk ana ŋgarkarav khaŋ nzuai, “Na zɨ Vhɨrve, nza guigira vhɨrkɨvgi.” 10 Ana maaŋ suaŋgiap, pim khaŋ tɨgap Zisas ga nzuai. “Ndu kha fhaiŋ thav ŋgɨrgen nza suaŋ thari.”
11 Mba tugen, daa vhɨrve mba mbɨkshɨɨ piin hanera maaŋ kav pav ki. 12 Mba ŋiniŋgi mbatɨgi khaŋ tɨgap Zisas ga nzuai, “Ndu nza khɨrav nza sararim, nza ŋgɨv mbu daa vherir ndarga.” 13 Mbe maaŋ nzuaim, ana mbe khɨrigi. Mba ŋiniŋgi mbatɨgi mba guma thav kɨrar hegap, vov mba daa vherir vergi. Mba daar vhɨrve, 2,000 han mbarigi. Mba daa khuafua vov, mba vhara ntaaŋntaaŋ shaara vera vov, mba mbɨn vergap mbɨ pava vhɨzgi.
14 Mba daa gari gumgi, mba daar hɨgi bigeŋ gangiap, ra vov, mba ŋgu bakɨmen vov, mba fhain ki ŋgui bisarirer vov, mba hɨgi bigeŋ bun nzuai. Mba gumgi gu mbigi mba bigeŋ ganɨ zav khavav zi. 15  +Mbe zav, Zisas han mba ŋiniŋgi mbatɨgi vhɨrve vhen ndav kegi guma gari. Ana ndɨkndɨga vhuuŋ taagia anan zɨgim, ana wo shagi shargiap, perav ki. Mbe ana garav guigira rivgi. 16 Mba hɨgi bigeŋ gangi ntɨɨri, mbe mba ŋiniŋgi mbatɨgi vhen ndav kegi guman hɨgi bigi bun mba harigi gumgi ga suaŋgi. Mbe nta bun nzuav vov, vhɨra mba daar hɨgi bigeŋ phorga bun suaŋgi. 17 Mba gumgi gu mbigi, mba bigi mbararagiap, wari wo fhaiŋ thav ŋgɨr zav khaŋ tɨgap Zisas ga nzuai.
18 Zisas mbaram mba fhaiŋ thav ŋgɨr zav keman verim, mba ŋiniŋgi mbatɨgi vhen ndav kegi guma Zisas phorgɨv ŋgɨr zav khaŋ tɨgap ana nzuai. 19 Zisas ana thɨvav, khaŋ ana nzuai, “Ndu taagi wo fek gu tari han wo phenan ŋgɨv, Guma Bakɨme guigira ndun kurkurav ndu muuŋgi bigi bun mbe suaŋv, ana vhɨra fhura ndu kora muuŋgi ne bun mbe suaŋri.”
20  +Mba guma ne mbararagiap, vov mba Zisas ana kurkurav ana muuŋgi bigeŋ bun za mba Dikapores fhaiŋ ki ŋguir vov, za mba bigeŋ bun za mbe suaŋgi. Mba gumgi gu mbigi ne mbararagiap, ŋgava mbatɨga muuŋgi.
Zisas rimgi biptara mbe gum rɨɨi mbiga mbe muuŋgim, mani taagia nzerigi.
Matiu 9.18-26; Ruk 8.41-56
21 Zisas kema ndigap, mba mbɨ thugap, taagia mueŋ nderen hɨgi. Ana hɨgap, mba mbɨ gaar kim, gumgi gu mbigi vhɨrve zav ana phok thɨgi. 22-23  +Mba Fhe Bakɨme buni mbararagi phenan ŋaari gari guman pana mbe, Zairus, ana vhɨra maaŋ zɨgi. Ana zɨgap, Zisas gangiap, wo fegap, Zisas ŋkarveni nɨma khɨngiap, guigira khaŋ tɨgap Zisas ga nzuai, “Na kambik rɨmɨn zav gor vhɨk bisanera, ndu zɨv wo farven ana khɨngirim, ana rɨmrɨm vhɨzgip, taagip khavgip, kɨrga.”
24 Zisas ne mbararagiap ana phorga vui. Ana vuim, gumgi gu mbigi vhɨrve ana zɨ suegap, wari ga bɨrbɨrav, mbari fharigim, mbari zɨn kav ana phorga vui.
25 Mbe vuim, mben rɨgar wo sargori rɨmrɨm ki mbiga mbe vhɨra mbe phorga vui. Mba mbik, ana mba sargori rɨmrɨm anan kim, 12 thɨgi mpari vhɨzgi. 26 Ana fhum mba rɨmrɨm vhɨzgi zav, rɨɨi phenan ŋgari gumgi han vuim, mbe mba rɨmrɨm vhɨzgi zav, zaa bakɨmen ana ndɨɨi. Ana wo rɨmrɨm vhɨzɨ zav fhura won ŋkɨɨar mbe vhezgim, ana ŋkɨɨa za vhɨzgi. Mba bigi anan rɨmrɨman kurigi fhu, ana pim kɨvgia vui. 27-28  +Ana Zisas kameŋ mbararagiap, ana kha ndɨkndɨga mbui, “Gu ana shaara suirarga, na rɨmrɨm vhɨzgirga.” Ana mba ndɨkndɨga muuŋgiap, mbaram mba gumgi gu mbigi vhɨrve zɨn zav, mbe kevambav, zav Zisas shaa suirigi. 29 Ana ana shaa suigara thagim, ana mba wo sargori rɨmrɨm fhura thuga mbar vugi. Ana wo khɨkhɨm mbararagi, ana fhav taagia nzerigi.
30  +Ana maaŋ muuŋgira thagim, Zisas vhemkora wo khɨkhɨm mbararagim, mba Fhe Bakɨme mba gumgir rɨmrɨɨ vhɨzɨ zav ana nɨɨŋgi ŋkasŋka, ana fhava khavgim, ana kaŋgi, nan ŋkasŋka ŋgari. Ana mbaram dorgav, mba gumgi gu mbigi vhɨrve garav, mbe nzarigi, “The na shaa suirigi?”
31 Ana phorga rui gumgi ana ŋgarkarav khaŋ ana nzuai, “Ndu garim, kha gumgi gu mbigi vhɨrve wari ga bɨrbɨrav, mbari ndu nɨman fharigim, mbari ndu zɨ suegap zavra kim, ndu nzarigi, ‘The nan suirigi?’ ”
32 Mbe nen Zisas ga nzuavra kim, Zisas mba wo shaar suirigi guma kaŋgi zav phokphoga mbe garavra ki. 33 Ana phokphoga mbe garavra kim, mba mbik won hɨgi bigeŋ kaŋgiap, guigira rivgiav, ninɨga mbatɨga mbuav, zav wo fega Zisas ŋkarveni nɨma khɨngiap, guigira won hɨgi bigi, ana za nta bun ana suaŋgi. 34  +Ana khaŋ ana nzuai, “Nan kambik, ndu na khothɨgi, ndu rɨmrɨm vhɨzgi. Ndu ndav mbɨrav ŋgɨri, ndu wom mba rɨmrɨma zaa ndigirga fhu.”
35 Zisas mba mbiga nzuavra kim, gumgi mbari mba Fhe Bakɨme buni mbararagi phenan ŋaari gari guma Zairus phenan kegap zegi. Mbe zegap, khaŋ Zairus ga nzuai, “Ndu kambik rimgi. Ndu thaŋ nzuav pim kavtuigar ndɨkndɨgi vhuuiaŋ nza khɨvi guma ruma sui?”
36 Mbe maaŋ nzuaim, Zisas mbe mbararagiap, khaŋ Zairus ga nzuai, “Ndu rɨvɨ thari, ndu fhura na khothɨgɨri.”
37 Mba ana zɨ rui gumgi ana phorgɨv ŋgɨr za mbui. Ana mbe thɨvav, Pita gum, Zon, anan ŋguga Zems, ana mbera kov, mbe vui. 38 Mbe vov, Zairus phenan hav, Zisas mba gumgi gu mbigi mbararagim, mbe khɨkhɨm bakɨme mbuav nzɨɨva nzi. 39 Ana mbe han mba phena vhen verav khaŋ mbe nzuai, “Nde thaŋ nzuav kha khɨkhɨm bakɨme mbuav nzɨɨva nzi? Kha tar rimgi fhuvara, ana kui.” 40  +Ana nen mbe nzuaim, mbe thɨri fierav khaŋ ana nzuai, “Ee, nza tarire, ee? Nza kaŋgi, ana guigira rimgi.”
Mba gumgi gu mbigi ne nzuaim, ana mbaram za mbe zɨtɨgim, mbe za kɨrar hegi. Mbe za kɨrar hegim, ana mba biptara ndia gu niamuun kov, mba ana phorga rui guma phuni khegene, mbera ana phorga vui. Ana mbera kov, mbe mba biptara khum ki ŋanen vui. 41  +Mbe vov, mba tara khuma han vugap, ana mba biptara hara suirav, khaŋ ana nzuai, “Tarita kum!” Mba kama nɨɨeŋ khaŋ nzuai, “Biptarane, gu ndu nzuai, ndu khavik!” 42 Ana ne nzuavra thagim, mba biptar khavgiap, thiva rui. Mba biptar mbiga ruma muuŋgiap, tira khuri ndai. Anan mpari khaŋ muuŋgi, 12 thɨgi. Ana khavgia thiva ruim, mbe maaŋ muuŋgiap gangiap, guigira ŋgava mbatɨga muuŋgi. 43  +Ana mbaram kama havhara guarara mbe ndɨɨv khaŋ mbe nzuai, “Nde kha bigeŋ bun harigi guma the suaŋ thari.” Ana maaŋ mbe nzuav, mban ana nɨɨn zav mbe nzuai.
+ 5:2 Mk 1.23 + 5:7-8 Mk 1.24 + 5:9 Mt 26.53; Ru 8.30 + 5:15 Ru 8.27; 8.35 + 5:20 Mt 4.25; Mk 7.31 + 5:22-23 Mt 8.3; Mk 7.32 + 5:27-28 Mt 14.36 + 5:30 Ru 5.17; 6.19; 8.46 + 5:34 Mk 10.52; Ru 7.50; 17.19; FG 14.9 + 5:40 Mt 9.25; Ru 8.54; Zo 11.11 + 5:41 Ru 7.14 + 5:43 Mk 1.44; 7.36; Ru 8.55