3
Khe mani gu muuiaŋ rɨgi gumgi gu mbigi ga nzuai buni khare.
+Mba tɨvara, nde mani ga rɨgi mbigi, nde wari wo manin piin kɨri. Nden mani thari, mbe Fhe Bakɨme buna vhuueŋ zɨn vui fhu. Nde mben muuiŋ Fhe Bakɨme piin ki tɨvir vhuuiŋ, mbe nta ganɨp, nde buni tharir mbe suanga fhu, mbe ndavi dorgɨrga. Nde mben muuiŋ, mbe nde gari, nde nzerara ruav, guigira Fhe Bakɨme piin ki. +Nde vhɨra fhura kɨrar wari wo fhavi sɨɨŋv, wari wo pani sɨɨŋv, nta farɨv, gorar muuŋgi bigi sɨɨŋv, mbarkɨrga shagi vhuuiŋ sharɨ thari. Zakɨra fhuvara! +Nde mbarɨgi fhuv sɨɨn wari wo ndavi vheri, nde nta sɨɨŋri. Mba sɨɨŋ khare, ndav nzerara kav, ndav mbɨrav ki. Mba tɨv, ana Fhe Bakɨme rɨmani nɨman, ana tɨvar vhuuŋ guar ma. 5-6  +Mba fhum kegi mbigi, mba mbiga mbe khare, Sara. Sara, ana wo ndiv Fhe Bakɨme nɨɨŋgiap, ana muun zav suaŋgi bigi, ana ntan rarga ki. Mbe mba khesharigi tɨvir wari nzɨɨv, wari won mani piin ki. Sara Abraham nzuai buni zɨn vov, kha kakaman ana mbui, “Guman Rum”. Nde maaŋ muuŋgip tɨvir vhuuin muuŋv, nde bigɨn then rivɨrga fhu, nde Sarar ŋkarmbigir fara muuŋgi.
+Nde muuiŋ ga rɨgi gumgi, nde ndɨkndɨgi vhuuiŋ zɨn ŋgɨp, nde tuituigip wari won muuiŋ phorgɨp piigip wari kɨri. Mbigi, mben fhavi ŋkasŋkagi fhuvara, nde tɨvar vhuuŋra mben muuŋri. Nde khaŋ muuŋgip kaŋgiri, mba mbigi, mbe vhɨra zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndirga. Nde maaŋ muuŋgip mba tɨvi zɨn ŋgɨrga, nde Fhe Bakɨme phorgɨp suanga, bigɨn the nde ana phorga nzuai buni tuav puigi fhu.
Nza zazera tɨvar vhuun harigi ntɨɨrir muuŋri.
+Gu ntigem kha buni vhɨzɨ zav, gu khaŋ nzuai. Nde za wari tɨgɨp ndɨkndɨk ndava bavira kɨv, za kha gumgir korar muuŋri. Nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde guigira wari won ndavir wari wo phorge regi ntɨɨri ga ndɨɨi tɨvara, nde wari won ndavir mben nɨɨŋv, guigira mben korar muuŋv, rɨɨrɨɨi tɨvi thari. +Gumgi tɨvi mbatɨgir nden muuŋrim, nde nta ŋgarka thari. Mbe buni mbatɨgir nde suaŋrim, nde mben buni mbatɨgi ŋgarkav buni mbatɨgir mbe suaŋ thari. Zakɨra fhuvara! Nde kha tɨvar mben tɨvi ŋgarkari. Nde mbe suaŋv Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋrim, ana tɨvar vhuun mben muuŋri. Fhe Bakɨme mba tɨvar muun zav nden kamgi. Nde nduarira ana ŋgɨr kaman vhuuŋ ndirga.
10  ++Nza kaŋgi, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai,
“Guma, ana mpirmpirɨga tɨv nzerara kɨv, ana ndikndigɨp, tugir vhuuin kɨr saŋv, ana buni mbatɨgi suaŋ thari, ana vhɨra bigi guiguigi thari.
11  +Ana wo kɨrar tɨvi mbatɨgi ga segɨp, ana tɨvi vhuuiŋra zɨn ŋgɨri.
Ana harigi gumgi gu mbigi phorgɨp ndava bavira kɨv, ana khaŋ tɨgɨp havhargip, mba tɨva zɨn ŋgɨri.
12  +Ne khaŋ muuŋgi, Guma Bakɨme, ana tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigi garav, ana mbe ana phorga nzuai buni, ana khuarar nta rɨgi.
Guma Bakɨme, ana tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi gu mbigi, ana mben vuzvugi gori.”
Nza wari wo mbui tɨvir vhuuiaŋ nzuav zaagi ndi, ne nzerara.
13  +Nde maaŋ muuŋgip khaŋ tɨgɨp havhargip tɨvi vhuuiŋ zɨn ŋgɨrga, the tɨva mbatɨgar nden muuŋgirie? 14  ++Nde maaŋ muuŋgip tɨvir vhuuin muuŋv ne suaŋv zaagi ndirga, nde ne suaŋv ndikndigɨri. Mbe rɨvɨrga bigɨn thuen nden muuŋrim, nde mben rɨvɨ thari. Nde ne suaŋ ŋgava mbatɨgar muuŋ thari. Zakɨra Fhuvara! 15  +Nde wari won ndavir vherir, nde Kraisra ndigiri, ana nden ndɨkndɨgir fhara kɨri. Ana nde Bakɨme ma. Mbe maaŋ muuŋgip, nde rarga ki bigɨna vhuuŋ nɨɨŋge suaŋv nden nzanga, nde zazera mben ŋgarka saŋv wari kɨri. 16  +Nde zazera bunin vhuuiŋra mben buni ŋgarkav, mbarara mbe suaŋri. Nde vhɨra Fhe Bakɨme rɨmani nɨman, nde nzerara wari kɨri. Mbe maaŋ muuŋgip buni mbatɨgir nde suaŋv nde sɨɨnga. Nde Krais tɨvar vhuuŋ zɨn vuim, nde nzɨɨi gumgi, mbe wari wo suaŋgi buni mbatɨgi, mbe ntan mbergirga. 17  +Fhe Bakɨme vuzvugirga, nza kha tɨvir vhuuiaŋ mbuav ntan panan zaagi ndi, ne nzerara. Nza maaŋ muuŋgip tɨvi mbatɨgir muuŋv, ntan panan zaagi ndirga, ne guigira bigɨna mbatɨgeŋ ma.
Krais rimgiap, nza ndir zav taagia khavgi.
18  +Nde vhɨra Krais ga ndɨkndɨgɨ. Ana tɨvir vhuuiŋra zɨn vui guma ma. Ana kha tɨvi mbatɨgi ga mbui gumgi gu mbigi ŋana ndigap, ana tɨvi mbatɨgi vhɨzɨ zav rimgi. Ana rimgiap, nde ndiga Fhe Bakɨme han zi. Ana rɨmrɨm bueŋra muuŋgi, ana wom rimgirga fhu. Ana kha nuianan guma kim, mbe ana shogim, ana rimgi. Ana rimgiap, taagia khavgiap, Hevenan ndav, ana ŋina fara muuŋgiap ki. 19  +Ana ŋina fara muuŋgiap kav, ana vov, gumgi ntuu bɨnan ki ŋgun vergap Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun mbe suaŋgi. a 20 Mba gumgi, mbe fhum Noa tugen, mbe Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ kaadogi. Noa kegi tugen, tɨvi mbatɨgi guigira kɨvgi, Fhe Bakɨme vhemkora nen vhezar mbe nɨɨŋgi fhuvara. Zakɨra fhuvara! Ana Noan rarga kim, ana za won kema bakɨme muuŋgia thugi. Ana won kema bakɨme muuŋgia thugim, harathɨgi gumgira, mbe mba kema bakɨme vhen vergim, mbɨ bakɨme vhuuŋgia ndav, mbe khɨga mba kema fegim, Fhe Bakɨme taagiap mbe ndigim, mbe nzerara ki. 21  +Mba mbɨ, ana nza ndavi dorgap Fhe Bakɨme zɨn panan ruai, nen panpana rugi. Ne khaŋ muuŋgi, nza Fhe Bakɨme mbɨn panan, ana taagia nza ndigi. Nza ana zɨn panan ruagi ruarɨ, mba ruarɨ, ana nzan fhava nzaŋnzaŋ ruai ruarɨ fhuvara. Zakɨra fhuvara! Mba ruarɨ, nza Fhe Bakɨme phorgap khaŋ nzuai ruarɨ ma. Nza ana rɨmani nɨman ŋgaravra kɨrga. Nza ana zɨn panan ruagi ruarɨ, Fhe Bakɨme taagia nza ndir zav, ne nzuav Zisas Krais rimgim, ana taagia ana khavgi. b 22  +Ana ana khavgim, ana ntigem Hevenan ndagi. Ana ndav, ntigem ana Fhe Bakɨme guva hareŋ ga perav mbur ki. Ntigem mba Fhe Bakɨme enseri gum, mba ŋkasŋka bakɨme ki ŋiniŋgi, mba ŋkasŋka ki bigi zam, mbe ana piin ki.
+ 3:1 Mt 18.15; 1 Ko 7.14-16; Ef 5.22; Kor 3.18; Ta 2.5 + 3:3 1 T 2.9; Ta 2.3 + 3:4 Sng 45.13; Ro 7.22; 2 Ko 4.16 + 3:5-6 Stt 18.12 + 3:7 1 Ko 7.3; 12.23; Ef 5.25; Kor 3.19; 1 Te 4.4 + 3:8 Mt 5.44; Ro 12.10; Fi 3.16; Kor 3.12; 1 Te 5.15; 1 Pi 2.17; 2.23 + 3:9 Mt 25.34; Ro 12.14; 1 Te 5.15 + 3:10 Ze 1.26; 1 Pi 2.1; 2.22 + 3:10 Sng 34.12-16 + 3:11 Ais 1.16-17; Ro 12.18; Hi 12.14 + 3:12 Zo 9.31 + 3:13 Snd 16.7; Ro 8.28 + 3:14 Jer 1.8; Mt 5.10; Ze 1.12; 1 Pi 2.20; 4.14 + 3:14 Ais 8.12-13 + 3:15 FG 4.8; Kor 4.6; 2 T 2.25 + 3:16 Ta 2.8; Hi 13.18; 1 Pi 2.12 + 3:17 1 Pi 2.20 + 3:18 Ro 5.6; 6.10; 8.11; 2 Ko 13.4; Ef 2.18; Kor 1.21-22 + 3:19 Stt 6.1–7.24; 8.18; Hi 11.7; 2 Pi 2.5 a 3:19 Bigi kaŋgi gumgi mbari kha ndɨkndɨgi ga mbui. Mba gumgi gu mbigir ntuu, mbe fhum Noa tugen vhɨzgi gumgi gu mbigir ntuu ma. Mbe mbari kha ndɨkndɨga mbui. Ana mba Fhe Bakɨme kaadogi ŋiniŋgi o, Fhe Bakɨme enseri ga nzuai. Mbe Zudaiŋ khueŋ khothɨgi. Mbe gumgi gu mbigir ntuu, mbe Noa tugen vhɨzgim, Fhe Bakɨme mbe ndim phena tɨvaneŋ ga suegi ntɨɨri ma. + 3:21 Ro 10.10; Ef 5.26; Ta 3.5; Hi 10.22 b 3:21 Kha vezar Grikar kaman kha kameŋ tuituigiap hɨgi fhuvara. + 3:22 Sng 110.1; Mt 22.44; Ro 8.34; 8.38; 1 Ko 15.24; Ef 1.20-21