Mparmpara Bakɨme guigira Zisas khothɨgi gumgir him, mbe zaagi ndi.
4
Nza won ndavi vuri tɨvi zɨn ŋgɨ thari.
+Krais, ana won fhavara ana zaagi ndigi. Nde ana suirigi ndɨkndɨgara suirari. Ne khaŋ muuŋgi, guma maaŋ muuŋgip, ana won fhavara zaagi ndigirga, ana tɨvi mbatɨgi ga mbui tɨva tharga. a +Nde maaŋ muuŋgip ŋamra kɨv, nde won vuzvugi zɨn ŋgɨrga fhu. Zakɨra fhuvara! Nde Fhe Bakɨmen vuzvugara zɨn ŋgɨri. +Nde za ndava vura tɨvi zɨn vegap, mba Fhe Bakɨme khothɨgi fhuv gumgi guigira vuzvugap, mbui tɨvi mbatɨgi, nde nta muuŋgi. Mba tɨvi khare, gumgi gu mbigi ruarir wari ndi, tɨvi mbatɨgi ga nzuav ndavi khavi, pharar ŋanŋani pi, shaa bakɨvi ga mbuav mba kɨvgia pav, kɨvgiap pharar ŋanŋani pav tɨvi mbatɨgi ga mbuav, Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi daasuav, mbarɨvi gu tori guigira tɨvi mbatɨgi guarira mbuav, ntan rotu mbui. +Nde ntigem, nde Fhe Bakɨme khothɨgi fhuv gumgi phorgap feiŋ gu daa ndɨkndɨgi ndɨkndɨgi ga mbui fhu. Nde nta mbui fhuv, mbe mba tɨva gangiap, ŋgava mbatɨga muuŋgiap, mbe buni mbatɨgir nde nzuai. +Mbe zumgum, mbe nduarira Fhe Bakɨme nɨma thivgip, mbe wo muuŋgi tɨvi, mbe nta bun ana suanga. Mba tɨvi ga nzuav nzuai guma, mbe suan zav mben rarga mbur ki. Ana ŋamki gumgi mbui tɨvi ga suaŋv mbe suanga, ana vhɨra vhɨzgi gumgi muuŋgi tɨvi ga suaŋv mbe suanga. +Mba buna nɨɨeŋra nzuav Krais rimgiap, ana vov, mba vhɨzgi gumgi ki ŋgun vergap, won buna vhuueŋ bun mbe suaŋgi. Khueŋ guigi guarara, kha nuianan ki gumgi tɨvi mbatɨgi ga muuŋgiap, mbe za vhɨzɨrga, mbe mba tɨva muuŋgiap vhɨzgi. Mbe ntigem Krais won buna vhuueŋ bun mbe suaŋgim, mbe ne khothɨgap, mbe zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigap, mbe ŋiniŋgi ga gegap, mbe Fhe Bakɨme ki fara muuŋgiap wari ki. b
Nza Fhe Bakɨme fhura nza nɨɨŋgi ndɨkndɨgir vhuuiŋ, nza tuituigira ntan ŋgarɨri.
+Kha bigi za vhɨzɨrga tuk han mbarigi. Maaŋ muuŋgiap, nde tuituigip ndɨkndɨgɨp, tuituigip wari wo mbui tɨvi ganɨv, nde tuituigip Fhe Bakɨme phorgɨ suanga. +Kha tɨvi za nta kharav farigi tɨv khare, nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde guigira wari won ndavir mben nɨɨŋv, mba tɨv, nde guigira ana suirav havhargiri. Mba tɨv khaŋ muuŋgi, harigi guma tɨvi mbatɨgi vhɨrver nde muuŋgi, nde za nta mbevav, nta ndɨkndɨk ŋangiri. Mba tɨv, ana mba harigi tɨvi, kambarigi. +Maaŋ muuŋgip, guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi thari zɨv, nden han kɨrim, nde tuituigip mbe ganɨri. Nde mba ŋaarar muuŋv, nde ne suaŋv, ndavi mbarɨgɨ thari. 10  +Nde bevbevira Fhe Bakɨme nde kora muuŋgiap, ana fhura mba ndɨkndɨgi vhuuin gum ana won ŋaarir muun zav nɨɨŋgi ŋkasŋkagir nde nɨɨŋgi. Maaŋ muuŋgip, nde bevbevira, nde Fhe Bakɨme ŋaara gumgir vhuuiŋ kɨv, mba ndɨkndɨgir vhuuin, nde warira kurkurari. 11  +Maaŋ muuŋgip, guma the Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun suanga ndɨkndɨga vhuuŋ ndigi, ana guigira Fhe Bakɨmen buna vhuueŋra bun suaŋri. Guma gumgir kurkurigi, ana Fhe Bakɨme ana ndɨɨi ŋkasŋkar, ana khaŋ tɨgɨp havhargip, mba ŋaarar muuŋri. Nde maaŋ muuŋrim, harigi gumgi nde mbui bigi ganɨnga. Mbe nde ganɨv, Zisas Kraisan zɨn panan mbe Fhe Bakɨme zɨ ndiv vun kuamkuarga. Ana zɨ bakɨme gum ŋkasŋka bakɨme zazera mbara muuŋgiap ki. Ne guigi guarara.
Nza Krais zaagi ndigi mbugum, zaagi ndirga ne suaŋv ndikndigɨrga.
12  +Nde guigira na phorgap Zisas Krais khothɨgi gumgi, nde ntigem mparmpare vhav nde shi fara muuŋgiap nde shirga. Nde ne suaŋv ŋgava mbatɨgar muuŋgip, khueŋ ndɨkndɨgi thari, khe harigi khesharigi tɨv nzan hi. Zakɨra fhuvara! 13  +Nde mba mparmpare nden hi, nde Krais ndigi zaagi, nde nta ndi. Maaŋ muuŋgiap nde ndikndigɨri. Zumgum Krais zɨ bakɨme za kɨrar hɨrga, nde guigira ndikndiga mbatɨgar muuŋv, nde ndavi nzerav kɨrga. 14  +Nde Krais zɨ suirigim, ana nden ki, mbe ne suaŋv buni mbatɨgir nde suav nde sɨɨŋrim, nde ne suaŋv ndikndigɨri. Ne khaŋ muuŋgi, nde kaŋgi, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar, ana zɨ bakɨme gum ŋkasŋka bakɨme ki, mba Ŋina Ŋaar nden ki. 15  +Nde tuituigira wari ganɨri, nde muuŋv kɨv guma the shogirim, ana rimgi o, bigi thari kɨmgirga o, harigi khesharigi tɨvi mbatɨgi ga muuŋgi o, harigi guman ŋaara farfagi, mbe mba bigi ga suaŋv zaagir nden nɨɨnga. 16  +Guma ana guigira Zisas khothɨgi, ana ne nzuav zaagi ndi, ana ne suaŋv mberɨ thari. Zakɨra fhuvara! Ana mba guigira Zisas khothɨgi nen zɨ ndi, ana nen ndikndigɨri. Ana nen ndikndigɨp Fhe Bakɨmen zɨ ndiv vun kuamkuari.
17  +Fhe Bakɨme, nza ana ntɨɨri, ana nza muuŋgi tɨvi ga suaŋv nza suanga tuk, ana hɨgi. Maaŋ muuŋgip, nza fharav ana nɨma thivɨrga, mba Fhe Bakɨme buna vhuueŋ daasui gumgi, mbe ana nɨma thivɨrga, ana mbe muuŋgi tɨvi ga suaŋv mbe suanga, mbe buni ram mbui vhɨza tɨvar muuŋgirie? 18  +Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Maaŋ muuŋgip, mba tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi mbe ŋaara mbatɨgara muuŋgip, Fhe Bakɨme taagip mbe ndirga tuav kɨrga. Mba kɨr Fhe Bakɨme ga segap, tɨvi mbatɨgi mbui gumgi ram muuŋgirie?” 19  +Maaŋ muuŋgip, Fhe Bakɨme vuzvuk ma. Ana gumgi thari vuzvugi mbe zaagi ndirga, mba gumgi mbe wari ndiv Fhe Bakɨme farve khɨngip, mbe tɨvir vhuuiŋra muuŋri. Fhe Bakɨme nza muuŋgiap, ana zazera tuituigira nza gari.
+ 4:1 Ro 6.2; 6.7; Ga 5.24; Kor 3.3-5 a 4:1 Zaa ndi tɨva nzuai buni mbari vhɨra I Pita 3:13 kegɨp ganɨ ŋgɨp 22 thɨgɨri. + 4:2 Zo 1.13; Ro 6.11; 2 Ko 5.15; Ga 2.20; 1 Zo 2.16 + 4:3 FG 17.30; Ef 2.2-3; 4.17; Ta 3.3 + 4:4 FG 13.45; 18.6; 1 Pi 3.16 + 4:5 FG 10.42; 17.31; 1 Ko 15.51-52; Ze 5.9 + 4:6 Ro 8.10; 1 Ko 5.5 b 4:6 Khaŋ mbe Grikar kaman suaŋgi kameŋ, kha vezar tuituigiap hɨgi fhuvara. Mbe gumgi mbari kha ndɨkndɨga mbui. Ana kha nzuai kameŋ ne sapta 3 ves 19 fara muuŋgi. Mbe ne domdorav khaŋ nzuai. “Mba bigɨna nɨɨeŋra nzuav, Zisas Fhe Bakɨme buna vhuueŋ bun mba vhɨzgi gumgi gu mbigi ga suaŋgi. Mba gumgi gu mbigi, mbe za kha gumgi gu mbigi vhɨzgi tɨvara muuŋgiap vhɨzgi. Mbe wari wo muuŋgi tɨvir mbatɨgir vheza ndigi. Ana vov, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ bun mbe suaŋgi. Mbe maaŋ muuŋgip ana buni vhuuiŋ khothɨgɨrga, mbe zazera mbara muuŋgiap ki bɨɨŋbɨɨŋ ndigip, mben ntuu Fhe Bakɨmen ŋina ki farar muuŋgip kɨrga.” + 4:7 Mt 24.13-14; Ru 21.34; Ro 13.11-12; 1 Ko 10.11; Fi 4.5; Kor 4.2; 2 Pi 3.9; 1 Zo 2.18 + 4:8 Snd 10.12; 1 Ko 13.7; Kor 3.14; Hi 13.1; Ze 5.20; 1 Pi 1.22 + 4:9 2 Ko 9.7; Fi 2.14; Fm 1.14; Hi 13.2 + 4:10 Ro 12.6-8; 1 Ko 4.1-2; 4.7; Ta 1.7 + 4:11 1 Ko 3.10; 10.31; Ef 5.20; 1 Pi 5.11; VB 1.6 + 4:12 1 Ko 3.13; 1 Pi 1.6-7 + 4:13 FG 5.41; Ro 8.17; 2 Ko 1.7; 2 T 2.12; Ze 1.2; 1 Pi 1.5-6; VB 1.9 + 4:14 Sng 89.50-51; Mt 5.11; 2 Ko 12.10; Ze 1.12; 1 Pi 2.20 + 4:15 1 Te 4.11; 1 T 5.13; 1 Pi 2.20 + 4:16 FG 11.26; Fi 1.20 + 4:17 Jer 25.29; Mal 3.5; Ru 10.12-14; 23.31; 2 Te 1.8 + 4:18 Snd 11.31; Ru 23.31 + 4:19 Sng 31.5; Ru 23.46; 2 T 1.12