5
Nde Fhe Bakɨme gumgi gu mbigi gari gumgir pani, nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi nde tuituigira mbe ganɨri.
+Gu ntigem nde sios gari gumgir pani, gu nde suan za mbui. Gu vhɨra nde mbui ŋaarara mbui. Gu vhɨra won rɨmanira, gu Krais garim, ana zaa ndigi. Gu zumgum nza zam wari tɨgɨra mba Fhe Bakɨme nzan nɨɨn za suaŋgi bigir vhuuiŋ, Krais ŋkasŋka bakɨme gu zɨ bakɨme zumgum za kɨrar hɨgɨrga, nza mba bigi ndirga. Maaŋ muuŋgiap, nde sios gari gumgir pani, gu maaŋ muun zav nde nzuai. +Nde tuituigira guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi ganɨri. Mbe sipsivi fara muuŋgiap nden farven ki. Nde Fhe Bakɨme nde vuzvugi tɨva zɨn ŋgɨp mba ŋaarar muuŋv, nde nen ndikndigɨri. Nde muuŋv kɨv, harigi ntɨɨri vuzvuga zɨn ŋgɨp, mba ŋaarar muunga. Nde vhɨra vhezara suaŋv mba ŋaarar muuŋ thari. Fhuvara. Nde guigira mba ŋaarar muunga vuzvuk kɨv, mba ŋaarar muuŋri. +Nde gumgi ruu farar muuŋgip kɨv mba Fhe Bakɨme nde farve khɨngi gumgi gu mbigi, nde mbe mbevɨv, mbe kharav, vun kɨ thari. Fhuvara. Nde tɨvar vhuuŋra muuŋrim, mbe mba tɨva ganɨv, nde zɨn ŋgɨri. +Nde maaŋ muuŋgip mba tɨvar muunga, mba Sipsivi Gari Guman Vhari Krais, ana za kɨrar hɨgɨrga, nde ne suaŋv, fharigi vheza vhuuŋ guarara ndigirga. Mba vhez, ana zazera mbara muuŋgiap ki vhez ma, ana mbarɨgi vhez fhuvara.
Nza wari ndiv Fhe Bakɨme farve khɨngiri.
+Mba tɨvara, nde gumgir ŋkaa, nde wari won gumgir pani piin kɨri. Nde za kha tɨva zɨn ŋgɨri. Nde za wari mbevav, nde guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi piin kɨri. Nza kaŋgi, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ki gap khaŋ nzuai, “Fhe Bakɨme wari wo zɨri ndi vunfi gumgi, ana mbe zɨri mbevi. Ana wo zɨri mbevi gumgi, ana mbe kora mbuav, tɨvar vhuuŋra mbe mbui.” +Maaŋ muuŋgiap, nde wari wo vuzvugi mbevav, nde Fhe Bakɨme hara ŋkasŋkani piin kɨri. Nde kɨv kɨrim, ana wo sarigi tugara, ana nde suirav nde vun fegɨrga. +Fhe Bakɨme nde kora mbui. Maaŋ muuŋgiap, nde mba ndi simtɨgi, nde nta ndiv, ana farve ga suri.
+Nde tuituigira wari ganɨv, anan rargɨ kɨri. Nden pana guma Satan, ana raion bakɨme fara muuŋgiap davav, mbur vov, khar zav ki. Ana zazera gumgi gu mbigir farfa zav mbe nzuav garav ki. +Nde khaŋ tɨgɨp havhargip Zisas khothɨgɨp, Satan daaŋgi mbur khɨngiri. Nde kaŋgi, guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi vhɨrve kha nuianan ki. Mbe vhɨra nde ndi simtɨgira ndi. 10  +Fhe Bakɨme ana mbarkɨrga kora muumbara, ana za ntan nɨɨŋge ma. Ana Krais Zisasan zɨn panan, ana nden kamgi. Nde ana phorgɨp, ana ŋkasŋka vhuuŋ bakɨme, ana zazera mbara muuŋgiap ki, nde ana phorgɨp, anan vhen kɨrga. Maaŋ muuŋgip, nde tuga tɨvaneŋra, nde zaa ndigirga. Ana zumgum nden muuŋgirim, nde nzerarga. Nde ana khothɨgi ndɨkndɨk, ana anan havhargip, nden kurarim, nde ndɨkndɨgi havhargip, nde zazera thɨgɨ havhargirga. 11 Ana nduara zazera mbara muuŋgiap ki ŋkasŋka ki. Ne guigira guarara.
Buni mbariveŋ khare.
12  +Gu kha buniveŋ nzuaim, Sairas nta khergi. Gu ana garim, ana guigira nza phorgap Zisas khothɨgi guma ma. Gu kha gavar, gu Fhe Bakɨme nde kora mbuav won kora muumbarar nde khɨvav, nde mbui tɨvi bun nde suan za mbui. Ana nduara zazera mbara muuŋgiap ki ŋkasŋka ki. Ne guigi guarara. Gu nduara ana kora muumbara guar, gu ana kaŋgi. Gu maaŋ muuŋgiap ana bun nzuai. Gu nde ndavi havharɨrgeŋ nzuav nde nzuai. Nde guigira thɨgɨ havhargip, ana khothɨgɨri.
13  +Mba Babironan guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, mba gumgi gu mbigi, Fhe Bakɨme mben nde phorga ruegi, mbe wari won raar vhuun nde ndɨɨi. Nan kam Mak, ana vhɨra won raar vhuun nde ndɨɨi. 14  +Nde zam mba guigira Zisas khothɨgi gumgi gu mbigi, nde mben harir suigɨp, mbe viavɨv, mbe ŋkor panɨri. Nde mba tɨvar mben muunga, mbe kaŋgi, nde guigira mbe vuzvugiap, wari won ndavir mbe ndɨɨi.
Nde guigira Krais phorgi, nde ndavi mbɨrav wari kɨri.
+ 5:1 FG 1.8; 1.22; Ro 8.17-18; VB 1.9 + 5:2 Zo 10.11-13; 21.15-17; FG 20.28; 1 Ko 9.17; 1 T 3.3; 3.8; Ta 1.7; 1.11; Fm 1.14 + 5:3 Sng 74.2; 1 Ko 3.9; 2 Ko 1.24; Fi 3.17; 1 T 4.12; Ta 2.7 + 5:4 1 Ko 9.25; 2 T 4.8; Hi 13.20; 1 Pi 1.4 + 5:5 Snd 3.34; Ais 57.15; Ef 5.21; Fi 2.3; Ze 4.6 + 5:6 Mt 23.12; Ru 14.11; 18.14; Ze 4.10 + 5:7 Sng 37.5; 55.22; Mt 6.25-30; Fi 4.6 + 5:8 Ru 22.31; 1 Te 5.6; VB 12.12 + 5:9 FG 14.22; Ef 6.11-13; 2 T 3.12; Ze 4.7 + 5:10 2 Ko 4.17; 1 Te 2.12; 2 Te 2.17; 1 T 6.12; Hi 13.21; 1 Pi 1.6 + 5:12 FG 15.22; 15.40; 2 Ko 1.19; 1 Te 1.1; Hi 13.22; 2 Pi 1.12 + 5:13 FG 12.12; 12.25; 13.13; 15.37-39; Kor 4.10; 2 T 4.11; Fm 1.24 + 5:14 Ro 16.16; 1 Ko 16.20; Ef 6.23