2
Nza zam kha gumgi gu mbigi ga suaŋv Fhe Bakɨme suaŋrim, Ana mben kurkurarga.
+Ndu fharav muunga bigeŋ khare. Gu khaŋ tɨga havhargiap ndu nzuai, ndu mba gumgi gu mbigi ga suaŋrim, mbe Fhe Bakɨme phorgɨp suaŋv, ana ndikndigɨv zam mba gumgi gu mbigir kurkurar saŋv, ana phorgɨ suaŋv, ana nzaŋri. Mbe vhɨra ŋgui vhɨrve gari gumgir pani gum ŋgui gari gumgir panin kurkurar saŋv ana phorgɨv suaŋri. Nza maaŋ muuŋgip tuituigip piigip, ndavi mbɨrav wari kɨv, Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi, nza nta zɨn ŋgɨrga. Mba khesharigi suambara mbuav Fhe Bakɨme phorga nzuai tɨv, Fhe Bakɨme mba tɨva garim, ana ana rɨmanin nzerigi. Ana taagiap nza ndi guma ma. Ana guigira mba khesharigi nzambari vuzvugi. +Ana maaŋ muunga, mba gumgi gu mbigi zam guigira ana buna vhuueŋ kaŋgirga, ana taagip mbe ndigirga. +Nza kaŋgi, Fhe Bakɨ bavira ki. Guma bavira, ana rɨgɨgera ki guma ma. Ana Fhe Bakɨme gum gumgi gu mbigi, ana mben rɨgɨgera ki. Mba guma, ana Krais Zisas ma. +Fhe Bakɨme sarigi tugara, Krais won tuma fekhɨngiap, zam kha nuianan ki gumgi gu mbigi ga vhezgi. Nza mba tɨva gangiap, kaŋgi, Fhe Bakɨme kha tɨvar nza khɨvigi. Ana zam kha nuianan ki gumgi gu mbigi ndirgeŋ vuzvugi. +Fhe Bakɨme nan farasarigim, gu ana ŋaara guma ki. Gu guigira khar nzuai. Gu guiguigi fhuvara. Ana mba harigi fhaiŋ ŋgui gumgi gu mbigi, ana wo buna vhuuen mbe khɨvɨrim, mbe Krais khothɨgɨp, guigira buna vhuueŋ kaŋgirga.
+Maaŋ muuŋgiap, gu khueŋ vuzvugi, kha nuianan ki ŋgui gumgi, mbe zam wari won ntuun anan nɨɨŋgip, ana nɨman ŋgaravra kɨv, ndavi shiav kaadogi tɨvi thav, hari ŋgav, Fhe Bakɨme phorgɨv suaŋri.
Ŋaari vhuuiŋ ga mbui tɨvi, nta guigira mbigir sɨɨŋ ma.
+Harigi buna mueŋ khaŋ muuŋgi. Gu khueŋ vuzvugi, guigira Zisas khothɨgi mbigi, mbe fhura ferfera rui mbigi wari nzɨɨ sɨɨn muuŋ thari. Mbe fhura ferferɨp, sɨɨŋ mbatɨgar warir muuŋv mbarkɨrga sɨɨn muuŋv, wari won pani sɨɨŋv, ŋkɨɨa vun ndagi shagi gu bigi sharɨv, gorar muuŋgi bigi wari sɨɨŋ thari. 10  +Khaŋ nzuai mbigi, nza guigira Zisas khothɨgap, ana zɨn vui. Mbe mbarkɨrga ŋaari vhuuiŋra muunga. Mba tɨv ana guigira mben sɨɨŋ guar ma. 11 Nde mbigi, nde wari won thɨɨri pɨngip, wari mbevav, Fhe Bakɨme buni vhuuiŋ ndiri. 12  +Gu fhura mbigi garim, mbe gumgi garav Fhe Bakɨme bunin vhuuin mbe khɨvav, mbe nzuai fhu. Zakɨra fhuvara! Nde mbigi, nde fhura thɨɨri pɨngip, buni mbararari. 13  +Nde mbarara, Fhe Bakɨme fharav Adam ga muuŋgiap, ana zumgum Iv ga muuŋgi. 14  +Adam ana guiguigi buni khothɨgi fhuvara. Mbik, ana guiguigi buni khothɨgap, ana tɨva mbatɨgeŋ muuŋgi. 15 Mbigi, mbe muunga ŋaar khare, mbe tari tɨrga. Mbe maaŋ muuŋv, mbe zazera Krais khothivɨv, wari won ntuur ana nɨɨŋv, ana nɨman ŋgaravra kɨv, mbe guigira wari won ndavir harigi gumgi gu mbigi nɨɨŋv tɨvir vhuuin muunga, Fhe Bakɨme taagi mbe ndigirga. a
+ 2:1 Jer 29.7; Ese 6.10; Ro 13.1; Ef 6.18; Fi 4.6 + 2:4 Ese 18.23; Zo 3.16-17; 17.3; 1 T 4.10; 2 T 2.25; 2 Pi 3.9 + 2:5 Ro 3.29-30; Ga 3.20; Hi 8.6; 9.15; 12.24 + 2:6 Mt 20.28; 1 Ko 1.6; Ga 1.4; Ef 1.7-9; 2 Te 1.10; Ta 1.3 + 2:7 FG 9.15; Ga 1.16; 2.7-8; Ef 3.7-8; 2 T 1.11 + 2:8 Ais 1.15; Mal 1.11; Zo 4.21 + 2:9 1 Pi 3.3-5 + 2:10 1 T 5.10 + 2:12 1 Ko 14.34 + 2:13 Stt 2.7; 2.21-22; 1 Ko 11.8-9 + 2:14 Stt 3.1-6; 2 Ko 11.3 a 2:15 Kha vezar mbe Grikar kaman suaŋgi kameŋ tuituigiap hɨgi fhuvara.