3
Sios gari gumgir pani, mbe tɨvir vhuuiŋ zɨn ŋgɨri.
+Kha kameŋ ne guigi guarara, guma ana siosan guman pan kɨrgeŋ vuzvugi, ana ŋaara vhuuŋ vuzvugi. ++Guma, ana sios gari guman pan ki, ana tɨvir vhuuiŋra zɨn vui. Mba gumgi, ana muuŋgi tɨva mbatɨga thueŋ ganɨnga fhu. Ana vhɨra muuŋ bavira kɨri. Ana tuituigip perav, ana ndɨkndɨgi vhuuiŋra zɨn ŋgɨv, tɨvir vhuuiŋra muuŋri. Ana phenan zi gumgi, ana tɨvar vhuuŋra mben muuŋv, tuituigira mbe ganɨri. Ana vhɨra tuituigira Fhe Bakɨme buna guareŋ kaŋgip, ana mba harigi gumgi khɨvɨrgeŋ kaŋgi, mbe khɨvɨri. Ana pharar ŋanŋanin mbɨv ŋanŋanɨ thari. Ana vhɨra vhemkora ndav shiv harigi gumgi shogɨ thari. Ana mbarara mbe suaŋri. Ana ŋkɨɨara suaŋ muuŋ thari. Ana vhɨra gangana vhuuŋra won muuŋ gu tarir muuŋv, won tari ga suaŋrim, mbe ana piin kɨv, ana buni mbararav nta zɨn ŋgɨri. Guma, ana won muuŋ gu tari, ana gangan vhuun mbe mbui fhu, ana Fhe Bakɨmen sios gangirga tuktɨgi fhu. Ntigera Fhe Bakɨme zɨ panan ruagi guma, ana sios gari guman pan kegɨrga tuktɨgi fhuvara. Ana maaŋ muuŋgirga, ana khueŋ ndɨkndɨgɨrga, gu guman vhuuŋ ma. Ana mba ndɨkndɨgar muuŋv, rɨɨŋrɨɨnga, Fhe Bakɨme Satan ga nzuav suaŋgi tɨvara muuŋgip, ana suaŋv suaŋgirga. +Guma, ana sios thav kɨrar ki gumgi nɨman, ana zɨn vhuuŋ ki, mba guma, ana sios gari guman pan kɨrga tuktɨgi. Ana zɨn vhuuŋ kɨrga fhu, mba gumgi buni mbatɨgir ana suanga, Satan won vhiar ana ndigirga.
Siosan ŋaara gumgi, mbe tɨvir vhuuiŋra zɨn ŋgɨri.
Mba tɨvara siosan ŋaara gumgi, mbe vhɨra ndɨkndɨgar vhuun won ŋaarir muuŋri. Mbe thɨɨnkhum phuniaŋ gɨ thari. Mbe pharar ŋanŋanin mbɨ thari. Mbe fhura gumgir ŋkɨɨa gu bigi ŋgɨ thari. Mbe khueŋ kaŋgiri, mbe Fhe Bakɨme rɨmani nɨman, mbe bigɨna mbatɨk thueŋ muuŋgiap, nen simtɨga ndi fhu. Mbe vhɨra Fhe Bakɨme nza khɨvigi buna guareŋ, nza ne khothɨgi, mbe mba buna guareŋ, mbe ne suira havhargiri. 10 Nde fharav mben mpɨrav mben ŋaara ganɨri. Mbe maaŋ muuŋgip ŋaara vhuuŋra muunga, mbe siosan ŋaar gumgi kɨrga. 11  +Mben muuiŋ, mbe vhɨra ndɨkndɨgar vhuun mbe mbui tɨvir muuŋri. Mbe fhura shɨshɨgɨp buna thuen harigi gumgi ga sɨv, buna thueŋ suaŋ thari. Mbe tuituigip piigip, mbe mba ndigi ŋaari, nza mbe khothɨgi, mbe tuituigip ntan muuŋri. 12 Siosan ŋaara guma, ana mbiga bavira man kɨri, ana vhɨra won muuŋ gu tari ana tuituigira mbe ganɨri. 13 Siosan ŋaara gumgi ki gumgi, mbe ŋaara vhuuŋra mbui, mbe zɨn vhuuŋ ki. Mbe vhɨra guigira Krais Zisas khothɨgi, ne bun suangen rɨvi fhu.
Fhe Bakɨmen tɨvir vhuuin nɨɨeŋ, ne bigɨna bakɨ guareŋra.
14 Gu vhemkora mbar ŋgɨp, ndu ganɨngeŋ vuzvugi. Gu thav, kha ndɨkndɨga mbui, gu kha kameŋ khergip, ndu ndi maanga ne nzerara. 15  +Gu maaŋ muuŋgip vhemkora ndun han ŋgɨgɨrga fhu, ndu kha buneŋ gangip, ndu nza Fhe Bakɨme ntɨɨri muunga tɨvir vhuuiŋ, ndu nta kaŋgip, nta zɨn ŋgɨri. Nza Fhe Bakɨme ntɨɨri, nza zazera mbara muuŋgiap ki Fhe Bakɨmen sios ma. Nza mba sios, kɨna havharage fara muuŋgiap mba buna guareŋ phufurigi. 16  +Nza tuituigiap khueŋ kaŋgi, Fhe Bakɨme mbui tɨvir buna nɨɨeŋ, ne guigira bigɨna bakɨ guareŋ ma. Mba buneŋ, Fhe Bakɨme nen nza khɨvigi, ne khaŋ muuŋgi.
 
Ana guma guarara gegim, kha gumgi gu mbigi ana gangi.
Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar khuen nza khɨvigi, ana wo bun nzuai, ne guigi guarara.
Fhe Bakɨme enseri, mbe vhɨra ana gangi.
Kha nuianan ki gumgi vov, ana buni vhuuiŋ bun za kha gumgi ga suaŋgi.
Za kha nuianan ki gumgi gu mbigi, mbe mbari ana khothɨgi.
Fhe Bakɨme ana ndigap, vun ndagim, ana zɨ bakɨme ndigi.
 
+ 3:1 FG 20.28; Ef 4.12; Fi 1.1; 1 T 1.15 + 3:2 1 T 5.9; 2 T 2.24 + 3:2 Ta 1.6-9 + 3:7 FG 22.12; 1 Ko 5.12; 2 Ko 8.21; 1 Te 4.12; 1 T 6.9 + 3:11 Ta 2.3 + 3:15 Ef 2.19-22; 2 T 2.20 + 3:16 Mk 16.19; Zo 1.14; 16.8-9; 1 Pi 1.12; 3.18