16
Io, Pol ga haan u Debe ma makaia ga haan u Listara, ma tiga tunatuna lotu no hinsana ne Timoti ga kiskis kaia. A Iudeia no pawasina ma a tena tinaram tano lotu ia. Senbia no nuna tata ia tiga Grik. Ira haratasin narako ta Karisito ma Listara ma Aikoniam diet ga tangai bia Timoti ia tiga bilai na tunatuna. Pol ga nem bia na lam Timoti tikai ma ia. Io, ga kut no palatamai ne Timoti ma ga gil hua kanong bia ira Iudeia ing diet git kiskis ta kaikek ra taman diet bakut diet ga nunurei tar bia no nuna tata a Grik ia. Ing dal ga harkol haan ta ira taman dal ga hasasei hani ira tena nurnur ta ira ula warkurai ing ira apostolo ma ira lualua na lotu aram Ierusalem diet gata bul bia diet na mur. Io hua, ira mataniabar na lotu ta ira tamtaman diet ga kap dadas uta ira nudiet nurnur ma ga tamtamat hanahaan ira nudiet winawas ta ira kaba bungbung.
No ninaas na tanua ta Pol
Pol ma ira hinturana dal ga haan harbasiai tano hanua Pirigia ma Galesia kanong no Halhaliana Tanua gata tur bat dal bia pa dal na warawai ma no tahut na hinhinawas tano hanua Esia. Bia dal ga haan huat tano igah tano hanua Misia dal ga walar bia dal na haan laka tano hanua Bitinia, ma senbia no Tanua gar ta Iesu pa ga taram dal. Io, dal ga haan sakiit Misia ma dal ga haan u Troas. Ta iakano bung ra bung Pol ga nas tiga ninaas na tanua ma ga nas tiga tunatuna ma Masedonia ma ga tur taar gaam sarsaring marmaris taar ta Pol hoken: “Mai ukai Masedonia ma u na me harahut mehet.” 10 Io, ing a mon Pol gata nas tar no ninaas na tanua, mital ga tagura bia mital na haan u Masedonia kanong mital ga nunurei lah bia Kalou gata tau mital wara warawai ma no tahut na hinhinawas taar ta diet kaia.
Aram Pilipai Lidia ga nurnur
11 Mital ga kawaas ra mon ma Troas ma mital ga haan takodas u Samotres. Ma tano mes na bung mital ga haan u Niapolis. 12 Io, mital ga haan makaia uram Pilipai, tiga tamat na pisa na hala tano hanua Masedonia. Ma ra haleng na Rom diet gaba kiskis at kaia. Io, mital ga kis kaia ra bar bung.
13 Io, ra Bung na Sinangeh mital ga hansur makaia tano pisa na hala ma mital ga haan uras ra gagena taah. Mital ga hamaan bia ga mon tiga sibaan ira Iudeia diet la hanhanuat tikai kaia wara sinsaring. Mital ga kis ma mital gaam hatahun nianga ta ira hahina ing diet ga kis hulungai taar kaia. 14 Tikai ta diet ing diet ga hanhadadei mital ne Lidia, ma ia tiga hahina nong i la latlotu tupas Kalou. Ia ma Taiataira ma git susuhuranei ra dardarana maal. Ma no Watong ga papos no balana bia na taram kilam ira nianga ing Pol ga tangtangai. 15 Manamur bia ia ma ira tunatuna tano nuna hala diet gata kap bapitaiso taar, ga saring mital bia mital na hanuat tano nuna hala. Ga tangai hoken: “Ing bia mutal lik bia iau tiga tutuna tena nurnur tano Watong, io, mutal mai uram tano ngasiagu ma mutal na kis kaia.” Ma ga duan mital bia mital na haan uram tano ngasiana.
Di ga bul halaka Pol ma Sailas ra hala na harpidinau aram Pilipai
16 Tiga bung bia mital ga hanahaan uras tano sibaan na sinsaring, mital ga harusa tiga tultulai na hahina ma ga mon tiga sakana tanua tana. No sakana tanua git tartar ra dadas tana, io, git hasahesa ta ira linga na hanuat namur. Git hatahuat ra haleng kinewa sakit ma iakanong ra magingin wara nudiet ing diet git kurei tar ia. 17 No hahina ga mur lah mital ma Pol ma ga kupkup hana bia, “Dal kaiken ra tunatuna a tultulai dal ta Kalou Nong i Naliu Sakit. Ma dal hasasei muat tano ngaas Kalou na halon muat tana.” 18 Ga gilgil hoken ra haleng bung tuk Pol gaam malmalas um. Io hua, gaam tahurus taar tano hahina ma ga tangai tano sakana tanua, “Tano hinsa Iesu Karisito iau tangai bia u na suur talur ia!” Ma kaikek at no tanua ga haan talur ia.
19 Bia diet ing diet git palpalim mataan no hahina diet ga nunurei bia no nudiet ngaas na hatahuat kinewa gata pataam, diet ga palim kahai Pol ma Sailas. Ma diet gaam rahi dir taar ta ira lualua aras tano tamat na sibaan na hinanuat hulungai. 20-21 Diet ga lam hahuat tar dir ra matmataan ta ira tena warkurai ma Rom, diet gaam tangai, “A Iudeia kaiken ra irua tunatuna ma dir hathatahuat purpuruan kai ra nudahat pisa na hala. Dir harharpir uta ira magingin ing pai haruat ma ira nudahat warkurai. Dahat a gunan kis dahat ma Rom ma pai tale dahat bia dahat na taram lah kaiken ra magingin ma bia dahat na mur.”
22 Haleng ira mataniabar kaia, diet ga ianga takun mah Pol ma Sailas. Io, ira tena warkurai diet ga hartulai bia da diris sei ira nudir maal ma bia da hadakdak dir ma ra kalawa. 23 Ing diet gata hagawai tar dir ma ra haleng na harlawaat, diet ga sei halaka dir tano hala na harpidinau. Ma diet ga tangai hadadas tano tunatuna nong i la balbalaurei diet ing di la hishis kahai narako tano hala na harpidinau bia na mona bat timaan dir. 24 Bia gata hadadei tar kaiken ra dadas na nianga, no tena harbalaurai tano hala na harpidinau ga sei halaka dir uram abuka narako tano sibaan nalamin tano hala na harpidinau ma gaam hakai bat ira kaki dir nalamin ta ira tirihiana dahai.
25 Ra tingana bung Pol ma Sailas dir ga saasaring ma dir ga pirpirlat Kalou ma ira garana. Ma ira mesa ing di ga his kahai narako tano hala na harpidinau, diet ga hanhadadei dir. 26 Kaikek at tiga dadas na kunakunar ga gunai no burena no hala na harpidinau. Tiga minmena mon ma ira matanangas bakut tano hala na harpidinau ga tamapapos ma ira dadas na hidihidi sakit ing di ga hakai bat tar diet manei ing diet ga kiskis narako tano hala na harpidinau ga tamalapus laah. 27 Ing no tunatuna nong ga balbalaurei diet narako ra hala na harpidinau ga pada ma ga nas ira matanangas bia diet gata tamapapos, ga lik bia kaikek ra tunatuna diet gata hilau. Io, ga sarat lah no nuna hisa nong bia naga dako habal at ia. 28 Senbia Pol ga karo ia hoken: “Waak u gilgil hagawai uga! Mehet bakut mon ken!”
29 Io, no tena harbalaurai tano hala na harpidinau ga tatau wara ta lulunga ma ga hilau raurawan laka gaam a puka dadedar taar manaluai ta Pol ma Sailas. 30 Io, ga lam hasur lah dir u nataman ma ga tiri dir, “Ningaar, iau na gil ra sa ing iau naga kap no nilon tutuna?”
31 Dir ga balu ia hoken: “U na nurnur tano Watong Iesu ma Kalou naga halon uga. Pai uga sena mon. Mutal tamaan bakut.” 32 Io, dir ga tangai no nianga gar tano Watong tana ma ta ira tunatuna narako tano nuna hala. 33 Ta iakanong at ra pakaan ra bung no tena harbalaurai tano hala na harpidinau ga lam lah dir ma ga gis ira manua dir. Ma dal tamaan bakut, dal ga kap bapitaiso kaikek at. 34 Io, ga lam lah Pol ma Sailas uram tano nuna hala ma ga tabar dir ma ra nian. Ia ma no nuna haratnaan bakut diet ga hung ma ra gungunuama kanong kaiken um diet gata nurnur ta Kalou.
35 Ra malaan um ira tena warkurai diet ga tulei ira nudiet tultulai uras tano tena harbalaurai tano hala na harpidinau ma ken ra nianga: “Halangalanga sei kaikek ra irua tunatuna.” 36 Io, no tena harbalaurai tano hala na harpidinau ga tangai ta Pol, “Ira tena warkurai diet tula nianga bia iau ni hasur sei mamur ma ne Sailas. Kaiken i tale bia mamur na haan um. Kaia, mamur na haan tatohun.”
37 Ma senbia Pol ga tangai ta ira tultulai bia, “Pa diet ga tiri murmur mamir ta dahina bia mamir gil ra sakena bia taia. Mamir ta kap no kinilam bia airua Rom mamir senbia diet ga hadakdak bia balik mamir ra matmataan na haleng. Io, diet ga sei halaka mamir tano hala na harpidinau. Ma kaiken diet wara tultulei hamatian sei mamir? Taia tutun! Kaikek ra tena warkurai at ma Rom diet na hanuat ukai ma diet na me hasur sei mamir.”
38 Io, ira tultulai diet ga hasasei ira tena warkurai ta kaiken ra nianga ma ing diet ga hadadei bia Pol ma Sailas dir gata kap no kinilam bia a Rom dir, diet ga sam kahai ira kati diet. 39 Io, diet ga hanuat ma diet ga ianga marmaris taar ta dir uta ing diet ga gil ma diet gaam lam hasur dir maram ra hala na harpidinau. Ma diet ga saring dir bia dir na haan talur no pisa na hala. 40 Ing Pol ma Sailas dir ga haan talur no hala na harpidinau, dir ga haan uram tano hala tane Lidia. Ma dir ga kis tikai baa ma ira tasi dir ta Karisito kaia ma dir gaam harharagat diet. Io, namur dir ga haan laah um.