17
Pol aras Tesalonika
Io, ing dir ga haan sakiit tar Ampipolis ma Apolonia dir ga hanuat Tesalonika. Ma ga mon tiga hala na lotu nudiet ira Iudeia kaia. 2-3 Haruat ma no nuna magingin, Pol ga haan uram tano hala na lotu. Aitul a bung na Bung na Sinangeh ga harhargau tikai ma ira mataniabar uta ira nianga ta Kalou ing di ga pakat. Ma ga hapalainei kaikek ra nianga wara hatutun bia no Mesaia* na kahai ra ngunngutaan ma na tut hut baal talur ra minaat. Io, ga tangai hoken: “Iakan ra Iesu iau hasasei muat tana, ia no Mesaia.” Aring ta diet ta ira Iudeia diet ga nurnur ta ira nianga tane Pol ma diet ga laka harahut dir ma Sailas. A haleng hinagalam diet ga gil mah hua tikai ma ra haleng na Grik ing diet ga urur ta Kalou.
Ma senbia aring Iudeia diet ga bala ngungut taar ta Pol ma Sailas, ma diet gaam lam hulungai lah aring sakana tunatuna maram tano sibaan na hinanuat harusa. Ma diet ga halawen lah tiga tamat na mataniabar ma diet gaam hatut purpuruan aram tano pisa na hala. Diet ga hilor no hala tane Jeson wara silsilhei Pol ma Sailas bia diet naga lam hasur tar dir taar ta ira mataniabar. Senbia, ing diet ga nanaas punpuan taar ta dir, diet ga rahi lah Jeson tikai ma aring mes na haratasin narako ta Karisito uram ra matmataan ta ira lualua tano pisa na hala. Ma diet ga kakonga bia, “Kaiken ra tunatuna ing dir ta hatahuat ra haleng purpuruan ta ira sibaan bakut, kaiken dir ta hanuat mah ukai tano nudahat pisa na hala. Ma ne Jeson i ta me waak halaka lah dir tano ngasiana. Ma kaiken ra tunatuna bakut diet laklakai ira warkurai tano tamat na king sakit ma Rom ma diet tangtangai bia a mon tiga mes na king i kana, no hinsana ne Iesu.” Ma kaiken ra nianga ga hapurpuruan ira bala diet ira haleng mataniabar ma ira lualua tano pisa na hala. Io, diet ga hait Jeson ma ira mes na tena nurnur bia diet na gil tiga kunubus bia na taia ta purpuruan baal hua na hanuat. Io, di ga waak sei um diet.
Pol aras Beria
10 Bia gata kankado, ira haratasin narako ta Karisito diet ga tulei sei um Pol ma Sailas u na Beria. Ing dir ga hanuat kaia dir ga haan taar tano hala na lotu gar na Iudeia. 11 Ira Beria diet ga manga bilai ta ira Tesalonika kanong ira nudiet lilik ga manga tapapos. Ma ga palai bia diet ira mangana tunatuna hua kanong diet ga manga nem bia diet na kap lah no nianga. Ma ira kaba bungbung diet git nasnas murmur timaan ira nianga gar ta Kalou di ga pakat. Ma diet ga gil hua wara nunurei bia Pol ga tangtangai ra tutun bia taia. 12 Ma haleng ira Iudeia diet ga nurnur ma aring hinagalam na Grik ma haleng tunaan na Grik mah.
13 Io, ing ira Iudeia kinas Tesalonika diet ga ser lah bia Pol ga warawai ma no nianga ta Kalou arau Beria, diet ga haan mah ukaia wara halawen ira mataniabar wara purpuruan. 14 Io, kaikek at ira haratasin narako ta Karisito diet ga tulei Pol uras na tes senbia Sailas ma ne Timoti dir ga kis taar at aram Beria. 15 Ma ira tunatuna ing diet ga sakatei ne Pol, diet ga tulei pakis tar ia arau Etan. Ma Pol ga tangai ta diet bia diet na hinawasei Sailas ma Timoti bia dir na hanuat gasien ukaia tana. Io, diet gaam tapukus um.
Pol arau Etan
16 Io, bia Pol ga kiskis kahai dir na Etan, ga manga mismisien no balana bia ga nas no pisa na hala ma ga hung ma ira palimpua. 17 Io, aram narako tano hala na lotu nudiet ira Iudeia ga harhargau ma ira Iudeia ma ira Grik ing diet ga urur ta Kalou. Ma ta ira kaba bungbung ga gilgil mah hua aram narako tano tamat na sibaan na hinanuat hulungai ma diet ing diet ga hananhuat ukaia. 18 Ma aring mintatona tunatuna ing di ga kilam diet bia Epikurian ma Stoik diet ga me harhargau mah ma ia. Ma aring diet ga tiri bia, “Iakan ra tena nianga bia i wara tangtanga sa?” Ma aring diet ga tangtangai, “I nanaas bia i harharpir uta ira tadaar makatika ra mes na sibaan.” Diet ga tangai hoken kanong Pol ga warawai uta ne Iesu ma utano tamtaman tut hut talur ra minaat. 19 Io, diet ga lam halaka ia tano kinkinis hulungai ta ira kaunsal di kilam ia bia Ariopagas. Ma diet ga tangai tana bia, “Mehet nem bia mehet na palai ta iakan ra sigara hausur u iangianga utana. 20 Mehet tangai hua kanong aring linga ing mehet hadadei taam, diet manga mesa ta mehet. Io hua, mehet nem bia mehet na nunurei ira kukuraina.” 21 (Io, ira tunatuna ma Etan ma ira mes ing diet ga kiskis kaia, pa diet git gilgil ta linga. Senbia diet ga balbalaan wara worworanei ma wara hanhadadei ira mangana sigara hausur.)
22 Io, Pol ga tur aram narako tano kinkinis hulungai tano Ariopagas, gaam tangai, “Tunatuna ma Etan! Iau nas bia ta ira numuat kaba magingin muat la manga latlotu ta ira haleng tadaar. 23 Iau tangai hua kanong ing iau gota kai tano numuat pisa na hala ma iau nas ira linga muat la latlotu tupas, io, iau nas lah mah tiga suuh na tun hartabar tupas ira tadaar. Ma tiga pakpakat kana tana i hoken: ‘Uram tano god nong pa dahat nunurei ia.’ Io, no linga nong muat la latlotu tupas ia ma pa muat nunurei ia, kaiken um iau na hasasei muat u tana.
24 “No God nong ga gil no ula hanua ma ira kaba mangana linga tana, ia no Watong tano mawai ma no pisa mah. Ma pai la kiskis ta ira hala na lotu ing a tunatuna mon i gil. 25 Pai supi tiga linga bia a tunatuna naga tabar ia manei kanong ia at nong i tabar ira tunatuna bakut ma no lon, ma no dadaip na nilon, ma ira kaba linga bakut. 26 Ma ga hatahuat ira kaba huntunaan bakut turtur lah tiga tunatuna bia diet na lon tano ula hanua. Ga pua ira pakana bung ing diet ira huntunaan diet na lon tanai. Ma ga igah mah ira hanua tus ing diet na kis kaia. 27 Kalou ga gil hua bia ira mataniabar diet naga silhei ia ma diet naga nas tupas lah dak ia ing diet nanaas haan utana. Senbia pai kana helik ta dahat tikatikai. 28 I tale bia ena tangai hua kanong dahat lon tana, dahat hanahaan tana, ma a tunatuna dahat tana. I haruat a mon ma numuat aring tena pit nianga diet ga tangai, ‘Dahat mah, a nati Kalou dahat.’ 29 Io hua, ing bia a nati Kalou dahat, pa dahat na lik bia Kalou ia hoing ra palimpua na siliwa, gol, bia a haat ing a tunatuna i gil ma ra nudiet mintota. 30 Naluai Kalou pa ga lik bia na gil ta linga ing ga nas kaiken ra tintalen na ba. Senbia ken um i iangianga dadas ta ira mataniabar bakut ta ira sibaan bakut bia diet na lilik pukus. 31 I tangtangai hua kanong i ta pua tar tiga bung bia na gil tiga takodasiana warkurai tano ula hanua. Ma na tar iakan ra pinapalim tano limana no tunatuna nong i ta pilak tar ia bia na gil ia. Ma Kalou i ta hatutun tar iakan ta ira tunatuna bakut hoken. Ga hatut iakano tunatuna talur ra minaat.”
32 Ma ing diet ga hadadei ira nianga utano tamtaman tut hut talur ra minaat, aring diet ga habunur ia. Senbia aring ta diet, diet ga tangai, “Mehet nem bia mehet na hadadei habal ira num nianga uta iakan ra linga.” 33 Io, Pol ga haan laah makaia nalamin ta diet. 34 Senbia a bar tunatuna diet ga kap timaan lah ira nianga ta Pol ma diet ga nurnur. Tikai ta diet ne Daionisias, ia tikai ta iakano Ariopagas. Ma narako ta diet ga mon tiga hahina hinsana ne Damaris ma aring mesa mah.
* 17:2-3 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.