18
Pol arau Korin
Namur um Pol ga haan talur Etan ma ga haan u Korin. Ma kaia ga harusa lah tiga Iudeia hinsana ne Akuila. Ia iat mana Pontas, ma ga sigara hanuat taar mon ma Itali tikai ma no nuna hahina ne Pirisila kanong bia ne Kolodias, no tamat na king sakit ma Rom, ga tulei sei ira Iudeia ing diet ga kiskis na Rom. Ma Pol ga haan wara nasnas dir. Io, ga kis ma ga papalim tikai ma dir kanong ia mah ga tiga tena gil palpalih ma ra maal hoing dir. Ma ta ira kaba Bung na Sinangeh i la harhargau tano hala na lotu gar na Iudeia ma ga walwalar bia na halawen ira Iudeia ma ira Grik bia diet na haut lah ing ga tangtangai.
Io, ing Sailas ma Timoti dir ga hanuat ma Masedonia, Pol ga balaan sena mon wara warawai. Ga manga hasahesa taar ta ira Iudeia bia Iesu ia no Mesaia.* Senbia ira Iudeia diet ga walar bia diet na tur bat Pol ma diet ga tangai hagawai ia. Io hua, Pol gaam pasar sasei ira kaabus ta ira nuna maal wara haminis bia ga bor diet. Ma ga tangai, “Bia Kalou na hapidinau muat, no burena iat i kek ta muat! Iau at, pa iau na kap ra tinirih uta muat. Tur lah um ma kaiken iau na haan taar ta diet ing pai a Iudeia diet.”
Io, Pol ga haan talur um no hala na lotu gar na Iudeia ma ga haan taar tano hala nuna tiga tunatuna, no hinsana ne Taitias Jastus, tiga tena lotu tupas Kalou. Ma no ngasiana i la tur huteta taar tano hala na lotu gar na Iudeia. Kirispus, no lualua makaia tano hala na lotu a nudiet ira Iudeia, ma no nuna haratamaan bakut diet ga nurnur tano Watong. Ma haleng na Korin diet ga hadadei no hinhinawas ma diet ga nurnur ma diet ga kap bapitaiso.
9-10 Io, tiga bung ra bung Pol ga nas tiga ninaas na tanua ing no Watong ga tangai tana bia, “Waak um uga ra bunurut baal. U na iangianga iat. Waak u kiskis matien kanong bia iau kis tikai taar ma uga. Taia tikai na tut na hinarubu ma uga bia naga hagawai uga kanong a nugu mon haleng mataniabar kanik ta iakan ra pisa na hala.” 11 Io, Pol ga kis kaia tiga tinahon ma sibaan ma ga hauhausur diet tano nianga ta Kalou.
12 Ing Galio ga tamat na tena harbalaurai taar na Akaia, ira Iudeia diet ga tur tikai wara turtur bat Pol ma diet ga lam halaka ia tano sibaan na gil warkurai. 13 Io, diet ga tangai bia, “Iakan ra tunatuna i halhalawen ira mataniabar wara latlotu tupas Kalou ta ira mangana ngaas ing i lakai ira warkurai ma Rom.”
14 Ing Pol nong bia na ianga, Galio ga tangai ta ira Iudeia hoken: “Bia muat ira Iudeia muat naga kap hahuat tiga hartakun uta tiga ronga tutuna, bia a natina ia bia a tamat ia, io, gaar takodas bia iau na kis ma iau na hadadei muat. 15 Senbia iakan a tinir uta ira hinsang ma ira nianga mon ma ira numuat warkurai at. Io hua, muat at muat na hatusa iakan ra purpuruan. Pa iau nem bia iau na kurei ira mangana linga hoing iakan.” 16 Io, ga kap sei diet tano sibaan na gil warkurai. 17 Io, diet ga palim kahai lah Sostenis no lualua tano nudiet hala na lotu, diet gaam bu ia manaluai tano sibaan na gil warkurai. Senbia Galio pa ga lik lah kaikek.
Pol ga tur lah no nuna aitul a hinahaan
18 Io, Pol ga kis taar baa um aras Korin. Ma namur ga haan talur ira tasina ta Karisito kaia bia na kawaas tiga mon u Siria. Ma Pirisila ma Akuila dir ga sakatei ia. Manaluai bia gaam kawaas laah tiga mon aras Senkiria, ga tangai bia da pung sei no hina utano kunubus ga gil ia. 19 Io, dal ga hanuat Epesas ma Pol ga haan talur Pirisila ma Akuila kaia. Ma ia at ga laka tano hala na lotu gar na Iudeia ma ga wor tikai ma ira Iudeia. 20 Ma bia diet ga saring ia bia na kis baa ma diet, ga mola. 21 Senbia ing ga haan talur diet ga sasalima bia na tapukus baal bia a nemnem ta Kalou. Io, ga haan laah um ra mon ma Epesas. 22 Ing ga hanuat Kaisaria ga haan ma ga nas lah baa ira mataniabar na lotu, ma namur ga hansur u Entiok.
23 Namur tano nuna kinkinis na Entiok Pol ga haan laah makaia ma ga haan hurlabit tano hanua Galesia ma Pirigia, ma ga hadadas hani ira tena tinaram tano lotu.
Ira dadas na warawai ta Apolos
24 Ing Pol ga gilgil hani hoken, tiga Iudeia a hinsana ne Apolos, ia mana Aleksandria, ga hanuat Epesas. Ia tiga tena mintota ma ga manga madaraas panei ira nianga ta Kalou ing di ga pakat. 25 Ma gata kap hausur taar tano ngaas gar tano Watong ma i la mamahien ira nuna nianga. Ga nunurei sena mon no pinapalim na bapitaiso ta Ioanes senbia ira nuna hausur uta Iesu ga takodas balik. 26 Ga hatahun nianga ma ra balamasa aram narako tano hala na lotu gar na Iudeia. Sen ing bia ne Pirisila ma Akuila dir ga hadadei ia, dir ga lam ia uram tano nudir hala ma dir ga palas timaan taar no ngaas gar ta Kalou tana.
27 Bia Apolos ga nem bia na haan u Akaia ira haratasin narako ta Karisito diet ga haragat ia ma diet ga tulei tiga pakpakat taar ta ira tena tinaram tano lotu bia diet na taram lah ia. Ing ga hanuat ga manga harahut diet ing Kalou gata tabar bia mon diet ma ra nurnur. 28 Io, no nuna harharahut taar ta diet iakan. Ga manga banus bat ira ha diet ira Iudeia ma ra dadas na nianga na hargau ra matmataan na haruat. Ma ga gil hoken. Maram narako ira nianga ta Kalou ing di ga pakat, Apolos ga hatutun bia Iesu ia no Mesaia.
* 18:5 No kukuraina i haruat ma ‘Karisito’.