19
Pol aras Epesas
1-2 Bia Apolos kana ga kiskis Korin, Pol ga mur no ngaas nalamin tano hanua gaam a hanuat Epesas. Ma ga harusa aring tena tinaram tano lotu kaia gaam tiri diet, “Muat ga hatur kahai no Halhaliana Tanua ing muat ga nurnur?”
Diet ga balu ia bia, “Taia, pa mehet ga hadadei ta dahina bia a mon tiga Halhaliana Tanua kana.”
Io, Pol ga tiri diet bia, “Ma ra bapitaiso na sa iakanong muat ga kap ia?”
Diet ga balu ia, “No bapitaiso gar ta Ioanes.”
Ma Pol ga tangai, “No bapitaiso gar ta Ioanes a bapitaiso na lilik pukus mon ia. Ga tangai ta ira Israel bia diet na nurnur ta nong na hanuat namur tana, ma ia ne Iesu.” Bia diet ga hadadei tar hua diet ga kap bapitaiso tano hinsana no Watong Iesu. Ing Pol ga bul ira limana ta diet no Halhaliana Tanua ga hansur taar ta diet ma diet ga ianga ma ra mes na nianga ma diet ga ianga na poropet mah. Ma ra sangahul ma irua diet kaikek ra tunatuna.
Ma Pol ga haan laka tano hala na lotu a nudiet ira Iudeia ma ga iangianga ma ra balamasa kaia haruat ma ra aitul a teka. Ga hargau ma diet ma ga walwalar bia na hatutun tar no matanitu gar ta Kalou ta diet. Ma senbia aring ta diet, diet ga ul pat ma pa diet ga nurnur, Ma diet ga ianga hagawai no Ngaas gar tano Watong ra matmataan na haruat. Io, Pol gaam haan talur diet. Ga lam lah ira tena tinaram tano lotu, ma diet git worwor tikai ta ira kaba bung tano hala na hausur tane Tiranus. 10 Diet ga gilgil hua gaam haruat ma ra irua tinahon, ma haleng na mataniabar sakit ing diet ga kiskis tano hanua Esia, ira Iudeia ma diet ing pai a Iudeia diet, diet ga hadadei no nianga gar tano Watong.
11-12 Ma Kalou ga gil ra dadas na linga na kinarup sakit narako tano pinapalim ta Pol, ma ira sibana maal mah ing Pol ga sigirei di git kapkap lah wara halhalon ira ina minaset manei. Ma ira nudiet minaset ga pataam, ma ira sakana tanua diet ga suur laah ta kaikek ra tunatuna.
13 Io, aring Iudeia ing diet ga hanahaan hurlabit wara tultulei hasur sei ira sakana tanua, diet ga walar bia diet na kilam no hinsana no Watong Iesu wara hashasur sei ira sakana tanua ta ira tunatuna. Diet ga tangtangai hoken: “Tano hinsa Iesu nong Pol i la warawai utana, iau tangai taam bia u na suur laah!” 14 Ma a len ma irua na nati Skewa, tikai ta ira pris ta ira Iudeia, dal ga gilgil hoken. 15 Tiga bung um no sakana tanua ga balu dal hoken: “Iesu iau nunurei tar ia, ma Pol iau nunurei tar ia, senbia siga mutal?” 16 Io, no tunatuna nong no sakana tanua ga sasahai taar tana ga karuas tar ta dal ma ga bu hagawai tutun at dal, ma dal gaam hilau tabunasulu suur tano hala ma ra ina manmanua dal.
17 Ing ira Iudeia ma ira Grik makaia Epesas diet ga ser iakan ra linga, a tamat na bunurut ga kap diet ma diet ga manga raun hatamat no hinsana no Watong Iesu. 18 Ma a haleng ta diet ing diet ga nurnur, diet ga hananhuat diet gaam haphapuasnei ira nudiet sakana magingin ra matmataan na haruat. 19 Io, a haleng ing diet ga tena ser magirmagir baa, diet ga kap hahuat hulungen ira nudiet pakpakat na pakpakilai, di gaam tun tiga iaah ra matmataan na haruat. Bia di ga was bakut ira mata diet kaikek ra linga, ga haruat ma ra liman sangahul na arip na kinewa. 20 Io hua, no nianga tano Watong ga manga haan harbasiai ma ga tamtamat hanahaan ma ra dadas.
21 Namur ta ing kaiken ra linga gata hanuat taar, no Tanua ga halilik Pol bia na haan tano hanua Masedonia ma no hanua Akaia ma naga hanuat Ierusalem. Ma Pol ga tangai, “Bia iau na huat laah kaia, iau na kol a mah Rom.” 22 Io, ga tulei airua ta ira nuna tena harharahut, ne Timoti ma ne Erastus, u na Masedonia. Ma ia ga kis dahina baa kaia tano hanua Esia.
No purpuruan aras Epesas
23 Ta iakanong ra pakana bung tiga tamat na purpuruan ga hanuat utano Ngaas gar tano Watong. 24 Ma ga mon tiga tena gil linga ma ra siliwa, hinsana ne Demitirius. Git kapkap ra siliwa ma git gilgil ira nat na malalarina no hala na lotu tane Atemas no nudiet hahina palimpua. Ma no nuna pinapalim ga hatahuat tar ra haleng kinewa wara uta diet ira mes na tena gil linga. 25 Ga tatau hulungai lah diet tikai ma aring mes na tunatuna ing ira nudiet pinapalim ga papet na haruat ma no nuna, ma ga tangai hoken: “Kaba tunatuna, muat nunurei tar bia dahat palpalim lah ra haleng kinewa ta iakan ra nudahat pinapalim. 26 Ma muat ta nas ma muat ta hadadei ing iakan ra tunatuna Pol i gilgil. I tangtangai bia ira palimpua ing a tunatuna i gil pai a god tutuna kaikek. Hua, i ta lam halawen lah ra haleng tunatuna makai Epesas ma ta iakan ra kidilona hanua Esia. 27 I nanaas taar bia no nudahat pinapalim na kap sakana hinsang. Ma pai iakan sena mon. Taia. I nanaas taar mah bia da malentak tano tamat na hala na lotu tane Atemas no nudahat tamat na hahina god. Ma uta Atemas at nong dahat la latlotu tupas ia ta ira sibaan bakut ta iakan ra hanua Esia ma tano kidilona ula hanua mah, da bul hasur no tamat na minarina.”
28 Bia diet ga hadadei hoken, diet ga manga ngalngaluan sakit ma diet ga hatahun kunup bia, “Atemas nong makai Epesas, a tamat sakit ia.” 29 Pa ga halis ma no kidilona pisa na hala gata hung ma ra tabi nianga. Ira mataniabar diet ga palim kahai lah ne Gaius ma ne Aristarkus, ira irua tunatuna ing dir ga sakatei hahuat Pol mana Masedonia, diet gaam harsibit laka taar tano tamat na sibaan na itamai. 30 Pol ga sip bia na laka tupas ira mataniabar ma senbia ira tena tinaram tano lotu pa diet ga taram ia. 31 Aring tena harbalaurai mah ta iakano hanua, ira harhis ta Pol, diet ga tanga nianga taar tana ma diet ga sarsaring ia ma ra marmaris bia waak i laklaka ta iakano tamat na sibaan na itamai.
32 Ira mataniabar kaia narako diet ga nguangua harbasiai. Aring diet ga kupkupuanei tiga mangana linga ma aring diet ga kupkupuanei ra mesa. Ma ra haleng ta diet, pa diet ga palai bia warah tutun at kaikek diet gaam hanuat hulungai kaia. 33 Ira Iudeia diet ga sun ne Aleksanda uram naluai ma aring mataniabar diet ga kakongana nianga taar tana wara pirpir ia ta ing na tangai. Io, ga hakilang ira mataniabar bia diet na kis matien ma naga hasasei hapalainei diet ta iakan ra linga. 34 Iasen ing diet ga lik hapalainei lah bia Aleksanda a Iudeia ia, diet bakut diet ga kakonga tikai bia, “Atemas nong makai Epesas, a tamat sakit ia!” Diet ga gilgil hua gaam haan ra talona pakana bung.
35 Io, tiga tena harbalaurai ta iakano pisa na hala ga hamatian diet ma gaam tangai bia, “Tunatuna makai Epesas, ira mataniabar bakut tano ula hanua diet nunurei tar bia no pisa na hala Epesas i la balaurei tar no hala na lotu tano tamat na hahin na god Atemas ma no malalarina nong ga puka suur maram ra mawai! 36 Taia tikai i tale bia na harhus sei kaiken ra tutuna! Io hua, i tahut bia muat na matien ma waak muat lik bia muat na raurawan wara gilgil ta linga. 37 Kaiken ra tunatuna pa diet kinau lah tiga linga ta ira hala na lotu ma pa diet pinas hagawai no nudahat hahin na god senbia muat ta lam hahuat balik diet ukai. 38 Ing bia ne Demitirius ma ira hinturana diet bala ngungut taar ta tikai, io, a mon tena warkurai kana wara gil warkurai. Ma na tale bia diet na hapuasnei ira nudiet hartakun kaia. 39 Ing bia ta linga mah baa kana muat nem bia muat na tangai hahuat, io, da hatusa kaikek narako tiga mes na kinkinis hulungai nong i tale ma ira nudahat warkurai. 40 Iau tangai hua kanong kaiken um i nanaas bia dahat ta kis taar ra hinirua panei iakan ra purpuruan i ta hanuat katin ing bia da lik bia da takun dahat utana. Ing bia na ngan hua, pai tale dahat bia dahat na ianga bia warah ma iakan ra sakana kinkinis hulungai i hanuat kanong taia ta burena.” 41 Io, ing ga tangai tar hoken, ga tulei harbasianei um ira mataniabar tano kinkinis hulungai.